Föräldrastöd

Arvsfonden har under de senast femton åren beviljat drygt 170 miljoner kronor för ett hundratal projekt som handlar om stöd till föräldrar. Projekten vänder sig till en rad olika målgrupper så som ensamma mammor, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och familjer där det förekommer våld.
Senast uppdaterad: 27 september, 2017 - 10:07

Bland de föreningar som driver projekten finns handikapporganisationer, organisationer bildade på etnisk grund, kvinnoföreningar och studieförbund. Föräldrar och barn erbjuds stöd i form av exempelvis fritidsaktiviteter, information och utbildning.

Utvärderingen syftar till att ta tillvara projektens erfarenheter och kunskaper. Några av de frågeställningar som kommer att belysas är; hur projektens problembilder svarar mot föräldrarnas egna problembilder, behov och erfarenheter? Vad säger projekten i mer allmänna termer om synen på föräldraskap? Kan projektens syn på föräldraskap kopplas till frågor kring normalitet, där vissa former av föräldraskap framstår som mer normala och eftersträvansvärda än andra? Samverkar i så fall denna syn med kategorier som klass, etnicitet, sexualitet och kön?

Utvärderingen utförs av fil dr Helena Hörnfeldt, institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Den beräknas vara klar våren 2016.