Mäns våld mot kvinnor och barn

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter som gäller för alla.
Senast uppdaterad: 27 september, 2017 - 11:32

Arvsfonden har sedan 1994 beviljat medel till ett fyrtiotal projekt som avser olika insatser för barn, unga och kvinnor som utsatts för mäns våld.  

De projekt som ingår i utvärderingen genomförs av olika typer av organisationer och föreningar. Till exempel kvinnojourer, organisationer bildade på etnisk grund och handikapporganisationer som RSMH och Synskadades Riksförbund. Projektens inriktning sträcker sig från mindre sådana som sommarläger för kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning, till större satsningar på att utveckla hjälparbete riktade till specifika grupper barn och kvinnor. 

Syftet med utvärderingen har varit att beskriva och analysera

  • Vad projektens erfarenheter säger om vilka utvecklingsmöjligheter respektive vilka hinder som finns på området mäns våld mot kvinnor och barn.
  • Hur projektens erfarenheter kan bidra till en breddning av insatserna till barn, unga och kvinnor som utsätts för mäns våld.

Utvärderingen presenterades vid ett seminarium i Stockholm i december 2010.