Arvsfondsprojekt på Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka finns Arvsfonden på plats i eget tält på Barnrättstorget vid Gotlands konstmuseum måndag 3 juli till torsdag 6 juli klockan 10-16. Arvsfonden kommer även att finnas representerat under Almedalsveckan genom flera av de projekt som vi finansierar.
Senast uppdaterad: 29 juni, 2017 - 16:04

Flera arvsfondsprojekt kommer att vara på plats under veckan och många av dem arrangerar egna seminarier. Se en sammanställning nedan av seminarier som anordnas av projekt som finansieras med hjälp av pengar ur Arvsfonden och där en eller flera representanter från oss på Arvsfonden kommer att närvara för att säga några ord om Arvsfonden och svara på eventuella frågor.

Den 3 juli - arvsfondsprojekt i Almedalen

Projektet Alla vinner anordnar seminariet Varför ska funktionsrättsrörelsen vara med och påverka standardiseringen av samhällstjänster?

Kort beskrivning:
Standardiseringen påverkar vår vardag och antalet områden som standardiseras ökar. Standardiseringen av olika typer av samhällstjänster har blivit fler, till exempel Äldrestandarden, HVB-hem och LSS. När man ska skapa en standard är det viktigt att så många intressenter som möjligt deltar.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Hälsa för nyanlända ungdomar anordnar seminariet Hur kan vi förebygga missbruk bland nyanlända ungdomar?

Kort beskrivning:
Många nyanlända ungdomar lider av psykisk ohälsa. Mot bakgrund av sambandet mellan psykisk ohälsa och missbruk/beroende, kan dessa ungdomar löpa en ökad risk att utveckla ett skadligt bruk av ANT (alkohol, narkotika, tobak). Hur vänder vi den oroväckande utveckling?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Överdrivet dataspelande anordnar seminariet Överdrivet dataspelande - vad får detta för konsekvenser

Kort beskrivning:
Hur påverkas den fysiska och psykiska ohälsan när datorn styr ens liv? Vad får detta för konsekvenser för individen? Hur kan man få vägledning ur sitt problem? Vilken hjälp kan anhöriga få? Finns det hjälp att få i Sverige? Hur långt har forskningen kommit kring ämnet?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL) anordnar seminariet Hållbart ledarskap – hur skapar vi hållbara organisationer?

Kort beskrivning:
Vi kommer under detta samtal presentera siffrorna från LSU:s medlemsundersökning. Med utgångspunkt från ungdomsrörelsen vill vi föra ett samtal om vad hållbart ledarskap är. Hur är en hållbar ledare och hur skapar du som ledare en hållbar arbetsmiljö för unga engagerade medarbetare?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Den 4 juli - arvsfondsprojekt i Almedalen

Projektet Kompis - Jag är bara en påse med pengar anordnar seminariet S.O.C. – Hör du mig. Socialsekreterares och ungdomars röster om framtidens socialtjänst

Kort beskrivning:
Socialtjänsten står inför stora utmaningar. Vem ska få vara med och bestämma riktning för hur socialtjänsten ska förändras? Vi lyfter ett projekt som skapar en ny arena för socialtjänsten och ungdomar, där de på lika villkor får möjlighet att samskapa framtidens socialtjänst.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet ADHD på jobbet anordnar seminariet Hörlurar kan göra hela skillnaden – hur kan personer med ADHD och NPF få bättre stöd i arbetslivet?

Kort beskrivning:
Många med ADHD och annan NPF vittnar om en kamp i arbetslivet. För att få ett fungerande arbetsliv blir rätt stöd och ett bra bemötande avgörande. Vi vet att insatser som sätts in på kort sikt skapar stora samhällsekonomiska vinster på lång sikt. Varför får inte fler rätt stöd?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Varför finns ni inte överallt? anordnar mötesplatsen Barnrättsbyråns programförklaring är här!

Kort beskrivning:
Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. Vi arbetar för att alla barn ska ha tillgång till en oberoende instans – en barnrättsbyrå- när de behöver hjälp med sina rättigheter. Som ett startskott på vår spridning i Sverige har vi tagit fram vår programförklaring som beskriver vår funktion, ideologi och metod. Nyfiken? Kom och träffa oss!


Projekt IHART anordnar seminariet och filmvisningen Vems ansvar är det att prata vikt med våra barn?

Kort beskrivning:
25% av alla 10 åringar lever med en övervikt idag. Hur får vi samhället, sjukvården, skol- och barnomsorg och den ideella sektorn att ta gemensamt ansvar kring hur vi pratar vikt och hälsa med barn? Vi visar HOBS prisbelönta film om viktmobbning och diskuterar hur vi kan samverka och förebygga.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Den 5 juli - arvsfondsprojekt i Almedalen

Projektet Nätkoll - trygghet på nätet för barn och unga med NPF anordnar seminariet Kränkningar på nätet. Vilket ansvar har skolan för elever med ADHD/AST?

Kort beskrivning:
Barn och unga med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd är mer utsatta på nätet där de mobbas dubbelt så ofta som jämnåriga utan diagnos. Hur kan skolan arbeta för att ifrågasätta normer som leder till att vissa elever kränks på och utanför nätet?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet DATE - nya målgrupper anordnar seminariet Strukturell diskriminering och funktionalitet – ett eftersatt kunskapsområde i förskola och skola

Kort beskrivning:
Vad behövs för att tydliggöra området funktionalitet och ansvaret att motverka bristande tillgänglighet i förskola och skola. Hur kan vi tillsammans - barn, elever, pedagoger, skolledning och beslutsfattare - aktivt verka för allas funktionsrätt?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Anpassad IT - vägen till digital delaktighet anordnar seminariet Sluta komma med dåliga ursäkter för digitalt utanförskap

Kort beskrivning:
En av de sista utposterna för digital segregation hittar man i LSS verksamheter. Men med anpassade program kan personer som inte läser eller skriver bli fullt kompetenta vid datorn. Seminariet visar hur kompetensen uppnås och ifrågasätter förlegade attityder som alltjämt skapar hinder.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Nära dig - en rättighet anordnar seminariet Med mamma, pappa eller syskon i fängelse – var finns stödet till barn med frihetsberövad anhörig?

Kort beskrivning:
Barn och unga som har en familjemedlem i fängelse har idag inte samma rättigheter som barn i riskmiljö i övrigt. Regeringen behöver satsa på denna grupp om Sverige ska följa Barnkonventionen. Vinsterna för barnen och för samhället är stora.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Din rätt anordnar seminariet Hur uppnår vi ett samhälle utan diskriminering av personer med psykisk ohälsa?

Kort beskrivning:
Både egna upplevelser och forskning visar att personer med psykisk ohälsa är en grupp som löper stor risk för diskriminering. Vad beror det på? Och hur förändras det? Din Rätt kan efter tre års arbete med frågan rekommendera en rad svar och åtgärder, riktade till yrkesverksamma och makthavare.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Barnrätt för alla anordnar seminariet Hur kan vi göra barnkonventionen tillgänglig för barn och unga med funktionsvariationer?

Kort beskrivning:
Om barn inte vet om sina rättigheter ökar risken för att deras rättigheter kränks. Alla barn, oavsett funktionsvariation, behöver därför få barnkonventionen förklarad för sig utifrån sina behov.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar anordnar seminariet Barn som medforskare. Varför? Barn vet andra saker än vuxna

Kort beskrivning:
Barn är den primära kunskapskällan när det gäller barns erfarenheter av att vara barn idag. Att samarbeta med barn ökar vuxnas kunskap och förståelse för barns kapacitet, sätt att tänka, känna och agera i frågor som rör barns livsvärld. Det kräver vuxnas tilltro till barnen.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg anordnar seminariet Hästen som hälsokraft – nya samhällsutmaningar fordrar nytt tänk

Kort beskrivning:
Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser inom friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg och psykiatri samt inom specialpedagogisk verksamhet. Sverige har goda förutsättningar i form av nyskapande terapeutiska initiativ, kommunala ridsportanläggningar och stort ideellt engagemang.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet KRIS Livsstilskoordinator anordnar seminariet Kan fd kriminella missbrukare utbilda sig till att hjälpa andra lägga av?

Kort beskrivning:
Många som levt med brott och missbruk har brister i sin skolgång. De har kanske inte ens gått ut grundskolan. Men om de börjar leva nyktert och hederligt och sätter sig på skolbänken igen kan de då lära sig att hjälpa andra att bryta med den kriminella livsstilen?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Den 6 juli - arvsfondsprojekt i Almedalen

Projektet Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration anordnar seminariet Hur bryter vi stigmat kring psykisk ohälsa?

Kort beskrivning:
Psykisk ohälsa är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Vi behöver våga prata om hur vi mår för att kunna motverka fördomar. Hur kan vi bidra till ett samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Kompis - Jag är bara en påse med pengar anordnar seminariet Ungas delaktighet inom socialtjänsten - en framtidsspaning

Kort beskrivning:
Kan ungdomar själva vara med och påverka beslut och förbättra socialtjänsten samt den egna utredningen?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Brukarkraft (Resurscentrum för brukarmedverkan och brukarstyrda brukarrevisioner) anordnar seminariet Brukarinflytande för välfärdens utveckling – till nytta för individer och samhälle

Kort beskrivning:
Levererar organisationerna det brukarna har nytta av? Hur vet vi om de gör det? Vi diskuterar olika verktyg för att enkelt och praktiskt följa upp brukarvärde och inflytande.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Barns röst anordnar seminariet Hur gör vi barn mer delaktiga i sin egen vård?

Kort beskrivning:
Många barn känner att de inte alltid blir lyssnade på när de besöker vården. Det visar Riksförbundet Attentions undersökning bland 341 barn med NPF-diagnoser. På seminariet berättar barn som har ADHD och ASD om sina erfarenheter och vi diskuterar hur vi kan göra barn mer delaktiga i sin egen vård.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Peer support anordnar seminariet Kan peer support inge nytt hopp och bidra till återhämtning från psykisk ohälsa?

Kort beskrivning:
NSPH diskuterar möjligheterna med peer supportrar, egenerfarna professionella kamratstödjare, som är en ny yrkesroll som etableras inom psykiatri, socialtjänst och rehabilitering. Vi tar upp historiken, ger en internationell utblick, beskriver forskningsläget samt utmaningar och framgångsfaktorer.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar anordnar seminariet Barn som medforskare. Barn vet andra saker än vuxna

Kort beskrivning:
Barn är den primära kunskapskällan när det gäller barns erfarenheter och perspektiv, att vara barn idag. Samarbete med barn ökar vuxnas kunskap och förståelse för barns kapacitet, sätt att tänka, känna och agera i frågor som rör barns livsvärld. Men det kräver vuxnas tilltro till barnen.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program