Lokalstöd - nyskapande på orten

Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga den idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.

Ideella föreningar och organisationer som funnits i minst två år kan söka lokalstöd. Stödet ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Arvsfonen finansierar maximalt 75 procent av byggnationens totala kostnad. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Handläggningstiden är omkring 6 månader, och beslut fattas av Arvsfondsdelegationen 6 gånger per år.

På sidan Så här söker ni pengar berättar vi om hur en ansökan behandlas.

Ladda ner ansökningsblankett som ni fyller i och skickar in med posten. Blankett för att söka lokalstöd hittar ni under Relaterade interna länkar till höger och på sidan Ansökningsblanketter.

Vem kan få lokalstöd?

 • Endast ideella föreningar och organisationer beviljas lokalstöd.
 • Ekonomiska föreningar kan få stöd om stadgarna visar att eventuell vinst går tillbaka till verksamheten.
 • Föreningen ska ha funnits i minst två år.

Privatpersoner, företag och offentliga huvudmän såsom kommuner, skolor, förskolor kan inte få lokalstöd ur Arvsfonden. 

Arvsfondens tre grundkrav för lokalstöd

1. Projektet ska vara nyskapande

Verksamheten som planeras i lokalen eller anläggningen ska vara nyskapande på orten, och tydligt skilja sig från föreningens vanliga verksamhet. Det kan också innebära att föreningen aktivt riktar sig till en ny målgrupp.

2. Arvsfondens målgrupper ska vara med

Minst en av Arvsfondens tre målgrupper, barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska vara med i projektet. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar i projektets utformning, från planering till genomförande. I lokalstödsprojekt handlar målgruppens delaktighet inte bara om själva byggandet, utan också att målgruppen har inflytande i den fortsatta verksamheten.

3. Projektet ska överleva

Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska komma igång efter byggnationen, och för hur föreningen ska kunna driva verksamheten. Chansen att projektet överlever på lång sikt ökar om föreningen samarbetar med andra föreningar eller aktörer. Att visa vilka samarbetspartners man har redan från början bidrar därför positivt till bedömningen av ansökan. Alla lokalstödsprojekt som får bifall följs upp och kontrolleras efter 4 och 10 år.

Hur stort belopp kan man få?

Om byggkostnaderna understiger fyra miljoner kronor går det att få upp till 75 procent av dem ur Arvsfonden. Om byggkostnaderna överstiger fyra miljoner kronor går det att få upp till 65 procent av dem ur Arvsfonden. Det finns inget fastställt maxbelopp. Hänsyn tas till hur mycket målgrupperna kommer att använda lokalen/anläggningen. Bidraget ska sökas inklusive moms (om föreningen inte har skriftligt godkännande från Skatteverket som visar att verksamheten är momsbefriad).

Viktigt att veta

Tillgänglighetsanpassning

Alla lokaler och anläggningar som Arvsfonden ger bidrag till ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. Det är särskilt viktigt att ha med samarbetspartners som företräder målgruppen vid ansökan om tillgänglighetsanpassning av lokaler och anläggningar.

Tioårskravet

Alla föreningar som får lokalstöd av Arvsfonden förbinder sig att driva verksamheten i minst tio år. Därför krävs det att föreningen har ett tioårigt nyttjanderättsavtal/arrendeavtal för lokalen och/eller marken. 

Arvsfonden ger inte stöd till:

 • Privatpersoner, företag eller offentliga huvudmän, till exempel kommuner.
 • Vanligt underhåll eller reparationer, till exempel byte av värmesystem, omläggning av tak eller målning.
 • Utbyggnad av lokaler för att föreningen har fått flera medlemmar.
 • Enbart tillgänglighetsanpassning som inte är en del av en ny verksamhet.
 • Lös utrustning eller inventarier, till exempel möbler eller vitvaror.
 • Administrationskostnader, till exempel kostnader för löner, bygglov, projektering eller arkitekt.
 • Flyttbara anläggningar, till exempel tält, flytbryggor eller snökanoner.
 • Lokaler för verksamhet som konkurrerar med kommunens eller annan offentlig huvudmans verksamhet.
 • Om det finns en grusplan samt naturgräsplan för fotboll på orten ges normalt inte stöd för anläggande av konstgräs.