Projektstöd - nyskapande och utvecklande projekt

Projektstöd ges till nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte. Stödet kan sökas när som helst på året och det tar omkring 6 månader att få ett beslut. Från och med junisammanträdet 2016 har Arvsfondsdelegationen möjlighet att fatta fleråriga beslut.

På sidan Vanliga frågor finns fler exempel på vad man kan och inte kan få stöd för.

På sidan Så här söker ni pengar berättar vi om hur en ansökan behandlas.

Ladda ner ansökningsblankett och budgetmall som ni fyller i och skickar in med posten. Blankett för att söka projektstöd hittar ni under rubriken "Relaterade dokument" på sidan Ansökningsblanketter.

Vem kan få projektstöd?

  • Ideella föreningar och organisationer kan få projektstöd.
  • Även offentliga huvudmän kan få projektstöd om de samarbetar nära med en ideell förening i projektet.
  • Föreningen ska ha funnits i minst ett år.

Privatpersoner eller företag kan inte få projektstöd ur Arvsfonden. 

För att kunna söka projektstöd måste projektet uppfylla följande krav:

1. Projektet ska vara nyskapande och utvecklande

Ni har större chans att få ett ja på er projektidé om ni tydligt kan förmedla på vilket sätt den är nyskapande och utvecklande.

Här är några exempel på vad Arvsfonden menar med nyskapande när det gäller projektstöd.

  • att utveckla metoder och verksamheter som inte redan finns
  • att vidareutveckla en metod eller verksamhet för en ny målgrupp
  • att vidareutveckla en metod eller verksamhet i en ny riktning
  • att pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötesplatser

Graden av nyskapande måste sättas i ett sammanhang för att kunna bedömas, därför är det bra om ni förklarar det sammanhanget i er ansökan.

Projektet måste skilja sig från föreningens ordinarie verksamhet. Om en förening vill göra något som är helt nytt för den föreningen, men som redan är etablerat i stora delar av landet, är det inte tillräckligt nyskapande enligt Arvsfondens bedömning.

Med utvecklande menas att projektet ska förbättra förutsättningar och villkor för projektets målgrupper. Ett nyskapande och utvecklande projekt är i sig framåtsyftande och blir ofta en inspiration för andra.

2. Arvsfondens målgrupper ska vara med

Minst en av Arvsfondens målgrupper; barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning ska vara med i projektet, från planering till genomförande. Målgruppens delaktighet i projektet bedöms utifrån hur mycket och på vilket sätt målgruppen är med i projektet.

Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar i projektets utformning. Det innebär att det ibland är representanter för målgruppen som företräder målgruppens perspektiv. Ofta, men inte alltid, kommer projektidéerna från målgruppen. Om målgruppen inte är en del av organisationen som söker ska organisationen kunna beskriva hur den tagit reda på att projektet svarar mot målgruppens behov och intressen. Organisationen ska också beskriva hur den har tagit tillvara målgruppens idéer och perspektiv.

3. Projektet ska överleva

För att kunna få ett ja på er projektidé ska ansökan innehålla en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Exempel på fortsättning kan vara

  • att projektet blir en del av föreningens verksamhet
  • att verksamheten fortsätter men i en annan huvudmans regi
  • att organisationen sprider metoder som utvecklats inom projektet

Arvsfonden börjar med fleråriga beslut

Under 2016 kommer Arvsfonden att börja fatta fleråriga beslut som sträcker sig över hela projekttiden. Det betyder exempelvis att ett projekt får en budgetram för tre år, om det är ett treårigt projekt. Det kommer att förbättra organisationens möjligheter att anställa personal i projektet.

Det kommer även att innebära att administrationen vad gäller den årliga planeringen för nästa projektår minskar.  Mindre ändringar mellan projektåren kommer att kunna hanteras på ett smidigare sätt. Blir det större förändringar under projektet kommer det att krävas ett tilläggsbeslut från Arvsfonden. Även det kommer att kunna hanteras smidigare än tidigare.

Fortfarande gäller dock att ett projekt ska sända in en årsrapport efter varje genomfört projektår samt en plan för nästkommande år i projektet.

 

Förstudier

En förstudie kan vara motiverad om ämnet är särskilt komplicerat eller om projektidén av olika anledningar är väldigt omfattande.

Pengar till en förstudie kan aldrig beviljas för normalt förarbete som vi kräver att alla föreningar ska göra inför att de skickar in en ansökan, t.ex. för att undersöka brukarnas intresse och delaktighet, för att göra överenskommelser om samarbete osv. Alla förstudier som är förslag till bifall föredras inför delegationen.

Observera att en förstudie inte garanterar ett flerårigt projekt. En förstudie kan som längst hålla på i sex månader och kan omfatta högst 500 000 kr.