Sök utvärdering

Sök på ord i titel, ämne, brödtext eller dokument.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla utvärderingar. Din sökning gav 52 resultat.

Livsstilshus

Livsstilshus riktar sig mot ungdomar och unga vuxna under 25 år och som är på väg in eller på väg ut ur en kriminell gänglivsstil.


Utvärdering av projekt kring funktionsnedsättning - arbete och sysselsättning

En prioriterad fråga för handikappolitiken har under lång tid varit att öka möjligheterna till ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Arbete ses som en nyckelfaktor för att undvika social isolering och utanförskap.


Utvärdering av projekt kring ungas arbete och sysselsättning

Studien handlar om ett fyrtiotal projekt som handlar om att skapa förutsättningar för unga att komma ut i arbete. Arvsfonden under perioden 1996-2012 beviljat drygt 63 miljoner kronor till dessa projekt.


Vi deltar!

Arvsfondens satsning Vi deltar! pågick mellan åren 2009-2012 och följdes av docent Simon Lindgren, ungdomsforskare vid Umeå universitet.


Föräldrastöd

Arvsfonden har under de senast femton åren beviljat drygt 170 miljoner kronor för ett hundratal projekt som handlar om stöd till föräldrar. Projekten vänder sig till en rad olika målgrupper så som ensamma mammor, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och familjer där det förekommer våld.


Pojkar och unga män

Under de senaste åren har Arvsfonden fått allt fler ansökningar som riktar sig till pojkar och unga män. Inom området beviljades 44 projekt drygt 66 miljoner kronor mellan åren 1995-2009.


Pengarnas väg från Arvsfonden till genomförandet av beviljade projekt

Utvärderingen ger kunskap om vilka spår Arvsfondens pengar lämnar, vilka de framkomliga vägarna är och vilka hinder som organisationen stöter på när de genomför sitt projekt. Dessutom ger utvärderingen kunskap om vilka förutsättningar som gäller idag för de frivilliga organisationernas arbete.


Psykisk ohälsa

Utvärderingen omfattar 117 projekt som under perioden 1994–2008 beviljats medel från Arvsfonden. Projekten omfattar en rad olika ämnesområden så som arbete, boende, fritid och inflytande.


Mäns våld mot kvinnor och barn

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter som gäller för alla.


Svensksomalier

Somalias inbördeskrig i början av 1990-talet och sammanbrottet av landets styre ledde till att flera miljoner somalier flydde till andra delar av världen. Den stora grupp som flydde till Sverige bestod av personer i alla åldrar, av bägge könen och från de flesta samhällsklasser. De kom från olika regioner, från stad och landsbygd och omfattar både högutbildade och analfabeter.


Unga KRIS

Föreningen Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) beviljades drygt 16 miljoner kronor av Arvsfonden för ett fyraårigt projekt. Syftet med projektet var att utveckla ett Ungt KRIS-råd på 14 lokala föreningar i 4 regioner.


Intellektuella funktionsnedsättningar och stöd

I takt med utvecklingen och förändringen av samhället har synen skiftat på barn och vuxna med olika typer av avvikelser, och på hur de bör bemötas. Det generella synsättet på personer med nedsatt intellektuell förmåga, intellektuella funktionsnedsättningar, har pendlat mellan optimistiska och pessimistiska förväntningar.


Dövblindhet

Personer med dövblindhet utgör en mycket heterogen grupp. Dövblindheten kan vara medfödd eller utvecklad på senare i livet och den har ofta ett gradvist förlopp.


Intellektuella funktionsnedsättningar och kultur

Kulturella verksamheter riktade till personer med intellektuella funktionsnedsättningar har ökat under senare tid. Arvsfonden har beviljat drygt 64 miljoner kronor till 58 projekt som handlar om intellektuella funktionsnedsättningar och kulturell verksamhet sedan 1994 .


Arvsfonden genom tiderna

Arvsfonden inrättades 1928 och firade därmed 80-års jubileum 2008. Den här studien är en genomarbetad historisk beskrivning av fondens verksamhet och roll i samhället.


Socialt entreprenörskap och företagande

Under senare år har intresset för entreprenörskap och företagande inom det sociala området ökat. Begrepp som socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala arbetskooperativ har kommit att användas allt oftare även i projekt som söker medel från Arvsfonden.


Intellektuella funktionsnedsättningar och information

Arvsfonden har under årens lopp stöttat en mängd projekt kring intellektuella funktionsnedsättningar. Närmare 76 miljoner kronor har delats ut till omkring 50 projekt som handlar om information till och om personer med intellektuella funktionsnedsättningar.


Sidor