Sök utvärdering

Sök på ord i titel, ämne, brödtext eller dokument.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla utvärderingar. Din sökning gav 52 resultat.

Sociala innovationer och institutionella traditioner – en utvärdering av ungdomsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet

Syftet med utvärderingen är att ta tillvara projektens erfarenheter och att belysa frågor kring hur man kan fånga upp unga innan de hamnar i kriminalitet och drogmissbruk samt hur unga kan få hjälp att bryta en kriminell livsstil.


Att veta sin plats

Vad får människor i förorten att delta och engagera sig i den civila sfären? Hur påverkar arvsfondsprojekten och vilka spår lämnar de efter sig?


Samverkan mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn

Hur ser ideella och offentliga aktörer på samverkan i arvsfondsprojekt? Hur organiseras samverkan på kort och lång sikt och vilka möjligheterna och problemen kan finnas? Studien belyser samverkansrelationerna i 40 arvsfondsprojekt.


Relationer, mötesplatser och projektlogikens utmaningar – utvärdering av aktuella arvsfondsprojekt i Göteborg

Hur och under vilka premisser går människor i förorten samman i föreningslivet? Hur kan arvsfondsprojekt som verkar i förorten förstås, vilka processer påverkar dem och vilka spår lämnar de?


Fördel barn!

Satsningen Fördel barn syftade till att erbjuda projektstöd för nyskapande verksamheter som vill främja och stärka barns rättigheter, uppmuntra barnets egna motivation till utveckling samt trygga barnets vardag i enlighet med Barnkonventionen.


Utvärdering av sociala medier i arvsfondsprojekt

Syftet med studien är att undersöka hur arvsfondsprojekt använder sociala medier som verktyg i sitt arbete och hur de upplever att det digitala har inverkat på de frågor och verksamheter man arbetar med.


Utvärdering av projekt i Göteborgs förorter

I Göteborgs förorter pågår en rad olika Arvsfondsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, barn, unga och deras föräldrar att ta plats och försöka påverka det egna livet, stadsdelen och samhället i stort.

Utvärdering av projekt i Malmö

Studien följer elva projekt i Malmö som alla samverkar i någon form med den offentliga sektorn, för att hitta nya arbetssätt och arbetsformer för att stödja barn och unga i utsatta situationer.


Projektet, ledaren och ledarskapet

Det övergripande syftet med den här studien är att kartlägga projektledare i Arvsfondens projekt och deras ledargärning för att öka kunskapen om hur projekten genomförs.


Ökad trivsel, framtidstro och stolthet

Många ideella timmar har lagts ned av människor som tidigare inte varit aktiva i föreningen. Projektet har skapat en positiv stämning där vi visar att saker och ting kan ske även på landsbyggden vilket ingjuter framtidshopp". Citat från en idrottsförening som ingår i studien.


Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Satsningens syfte är att förbättra levnadsvillkoren och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar att påverka samhället och sina livssituationer.


Lugna Gatans etablering i Göteborg och Malmö

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset i Stockholm driver ett projekt vars syfte är att etablera Lugna Gatan i Göteborgs och Malmös mest utsatta områden.


Sidor