Till innehållet

55 procent av projekten lever vidare

22 maj 2019

Mer än hälften av de avslutade arvsfondsprojekt, vars slutredovisning Arvsfondsdelegationen godkände under 2018, bedöms leva vidare utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden har upphört.

Här redovisar vi kortfattat de projekt som efter godkänd slutredovisning under 2018, bedömts leva vidare på ett tydligt sätt efter projekttidens slut. Totalt bedöms 76 projekt leva vidare, vilket motsvarar 55 procent av samtliga avslutade projekt under 2018. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med motsvarande uppföljning 2017.

Projekt där verksamheten lever vidare

I dessa projekt är det hela, eller stora delar, av verksamheten som lever vidare och finansieras varaktigt av organisationen själv eller av andra.

Projekt: Frysbox

Drevs av: Fryshuset

Syftet med projektet var att förebygga att barn och ungdomar hamnar i destruktiva utanförskap. Detta görs genom att kombinera kampsportsträning med psykosocial process. Målgruppen är utåtagerande tjejer med destruktivt beteende. En annan målgrupp är killar som inte passar in i killnormen som finns på många traditionellt manliga arenor. Frysbox finns idag på flera platser. Den metod som tagits fram har spridits runt om i landet med stöd från Riksidrottsförbundet och drivs idag vidare med hjälp av ideella föreningar och finansieras genom att andra föreningar köper utbildning och handledning.

Projekt: Occupy Bygdegården Gotland

Drevs av: Bygdegårdarnas Gotlandsdistrikt

Syftet med projektet var att starta och etablera ungdomsverksamhet inom bygdegårdsrörelsen på Gotland för att unga ska ha en positiv bild av sin uppväxt på landsbygden, att de känner att de kan utvecklas och att de gör det genom att förverkliga sina idéer och drömmar. Tre nya Vi Unga föreningar har startats och Vi Unga Gotland har bildats som stöd för dem. Occupy Bygdegården har blivit en nationell angelägenhet och Bygdegårdarnas Riksförbund har antagit konceptet och fortsätter utvecklingen. En film och ett metodmaterial har tagits fram. Verksamheten finansieras inom ramen för föreningens ordinarie verksamhet.

Projekt: Kreatech – Kreativ teknologi i och utanför klassrummet

Drevs av: Föreningen Stapelbädden

Projektets syfte var att bygga upp en Makersspace det vill säga en kreativ verkstadslikande miljö för barn och unga där alla som vill får vara med och dela med sig av sin kunskap, sina verktyg och sina idéer. Skolor har haft workshops utanför skoltid. Verksamheten fortsätter nu i form av lovverksamhet med hjälp av volontärer.

Projekt: Skånes Fria Zoner

Drevs av: Freezone

Syftet med projektet var att starta upp gruppforum för i första hand tjejer, 13-25 år, som lever med ett begränsat livsutrymme. Syftet är att stärka tjejerna, medvetandegöra dem om deras rättigheter och vad samhället kan erbjuda samt att få dem att känna gemenskap, ha kul och prata om allt de bär inom sig. Flera fria zoner har skapats. Utbildningarna fortsätter med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Skåne. Föreningen har också expanderat sin verksamhet och säljer utbildningar runt om i landet.

Projekt: Verksamhet för flyktingbarn

Drevs av: Uppsala Rödakorskrets

Syftet med projektet var att starta en gruppverksamhet som fungerar som ett tryggt forum för flyktingbarn och att lindra effekterna av traumatiska upplevelser hos yngre barn med, eller i riskzon för att utveckla, posttraumatiskt stressyndrom PTSD eller sekundär traumatisering. Verksamheten lever vidare i föreningens regi i nära samarbete med Röda Korsets Behandlingscenter och med ekonomiskt stöd från Uppsala kommun, där man ingått IOP med tre nämnder. Psykologerna på RK Behandlingscenter medverkar på flera sätt. 

Projekt: #Jobbet

Drevs av: KFUM-KFUK

Syftet med projektet var att minska unga arbetslösas marginalisering och ta ett helhetsgrepp och länka samman arbetslivserfarenhet, utbildning och idrotts- och föreningsengagemang. På så sätt stärks de ungas möjligheter på arbetsmarknaden och/eller till studier. Verksamheten fortsätter i föreningens regi. Två sociala företag har startats och en metodhandbok har tagits fram och används av Arbetsförmedlingen och av andra organisationer. Föreningen har också slutit avtal med Sociala Resursnämnden i Göteborg.

Projekt: Bokhunden och Astrid Lindgren

Drevs av: Linnéuniversitetet

Syftet med projektet var att på ett tilltalande sätt väcka läslust samt sprida kunskap om barnlitteratur i allmänhet och Astrid Lindgrens författarskap i synnerhet. Metoden går ut på att barn läser för hundar. Hunden ger en lugnande effekt i en situation som för många barn kan vara stressande. Bokhundar utbildas nu runt om i landet och används på bibliotek och skolor.

Projekt: Finna modell med AKK och brukarperspektivet i kvalitetsarbete

Drevs av: Social resursförvaltning, Göteborgs stad

Syftet med projektet var att vidareutveckla en modell som används för brukarrevision. En ny modell och en metodbok har tagits fram och 20 brukarrevisorer har utbildats. Verksamheten fortsätter i samarbete med HSO och FUB som fortsatt sitter med i en styrgrupp.

Projekt: Utbildningsplats skärgården

Drevs av: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Syftet med projektet var att ge barn och ungdomar i Stockholms län bättre förutsättningar att ta del av Stockholms skärgård, för både utbildning och rekreation. Stiftelsen har tillsammans med målgruppen anpassat fyra platser i Stockholms skärgård och tagit fram läromedel för skolor. Verksamheten fortsätter i stiftelsens regi och med visst stöd från Landstinget som sponsrar bussar för skolklasser. Materialet finns att ladda ner och skolor kan rekvirera lånelådor med material.

Projekt: Community X

Drevs av: Danceculture Dansförening

Projektets övergripande syfte var att med meningsfull sysselsättning få ungdomar att känna sig delaktiga i samhället och finna tillhörighet och gemenskap. Nu finns ett nätverk som startar festivaler på olika orter. Föreningen fortsätter att vara coacher och mentorer för nya verksamheter. Festivalerna hittar egna sponsorer via studieförbund, kommuner och privata aktörer.  

Projekt: UT, Ung Turnéproduktion

Drevs av: Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden

Syftet med projektet var att genomföra turnéer runt om i landet där ungdomar handleds av mer erfarna branschmänniskor och lär sig skapa och genomföra professionella turnéproduktioner. UT har nu blivit en egen sektion inom organisationen. Genom tre genomförda arvsfondsprojekt har föreningen blivit en riksförening.

Projekt: Science center – 100 %

Drevs av: Tekniska Museet

Syftet med projektet vara att stimulera och skapa intresse bland barn och unga med funktionsnedsättning för naturvetenskap och teknik. Genom projektet avser museet bidra till en positiv förändring i synen på människor med funktionsnedsättning samtidigt som man skapar ett museum som är till för alla. Museet har anställt en projektledare, utställningen finns kvar och museet ger utbildningar. Flera dokument och metodmaterial har tagits fram.

Projekt: Orientering för alla före detta Oringen

Drevs av: Hestra Idrottsförening/ Föreningen O-ringen Borås

Projektets syfte var att tillgängliggöra orientering för personer med funktionsnedsättning genom att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i O-ringen Borås 2015. Hestra orienteringsklubb driver nu verksamheten vidare genom ett IOP med Borås stad. Verksamheten har utökats till att också omfatta prova på längdskidåkning för särskolan.

Projekt: Ronjabollen 2.0

Drevs av: TRIS, Tjejers Rätt i Samhället

Projektets syfte var att skapa möjligheter för flickor i åldern 10-15 år, som lever med vardagsheder, att börja spela fotboll. Målet var att slussa flickorna till att fortsätta med fotboll på olika nivåer och söka sig till idrottsklasser på högstadiet och gymnasiet. Ronjabollen är nu en egen förening som får ekonomiskt stöd från Uppsala kommun och näringslivet i Uppsala.

Projekt: Funkisprojektet

Drevs av: RFSL

Projektets syfte var att skapa bättre förutsättningar och stärka rättigheter för hbtq-personer med olika typer av funktionsnedsättningar inom RFSL:s olika verksamheter, inom funktionshindersorganisationer och inom LSS-verksamheter. Föreningen ger nu utbildningar inom LSS-verksamheter och har startat hbtq-häng på fyra platser runt om i landet.

Projekt: Sinnenas Oas

Drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan, Väst

Syftet med projektet var att utveckla en estetisk verksamhet för äldre ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Projektet har mynnat ut i en daglig arbetsplats inom LSS, där människor med intellektuella funktionsvariationer kan arbeta professionellt med scenkonst. Verksamheten lever nu vidare som ett socialt företag som driver kulturplatsen Kulturcentrum Väst och kommunen köper platser.

Projekt: Skälbyträdgården – en trädgård för alla sinnen

Drevs av: Studiefrämjandet Småland/Gotland

Syftet med projektet var att skapa en upplevelseträdgård tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder. Föreningen har nu anställt en trädgårdsmästare som håller kurser och kommunen använder trädgården i sin dagliga verksamhet. I trädgården finns nu också en scen där lokala musiker uppträder. Föreningen har skrivit en överenskommelse med socialförvaltningen om att ha tillgång till marken under en tioårsperiod.

Projekt: Utbildning för döva tolkar och översättare

Drevs av: Sveriges Dövas Riksförbund

Projektets syfte var att stärka döva personers konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk- och översättningsbranschen det vill säga att yrkesutbildningen till tolk och översättare ska ges på svenskt teckenspråk i utbildningens alla moment. Västanviks folkhögskola startar våren 2019 en utbildning för tolkar med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Projekt: Tidsbron – att skapa en mötesplats för levande historia

Drevs av: Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd

Projektet vände sig i första hand till barn och ungdomar som tillsammans med stiftelsens museiverksamhet Miliseum, skolorna i Vaggeryds kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och ett antal ideella organisationer har skapat en plats för möten och levande historia. Tillsammans med skola och förskola har man tagit fram material och filmer som visas på museet. Verksamheten lever vidare i en Vi unga förening som får föreningsstöd från kommunen. Sveriges Militärhistoriska arv har gett medel för att ta fram fler filmer.

Projekt: Natur och växtkraft för ALLA

Drevs av: Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Projektet syftade till att alla barn och ungdomar skulle få möjlighet att uppleva natur, kultur, odling och friluftsliv på sina egna villkor under tryggt ledarskap. Verksamheten fortsätter i mindre skala i föreningens regi som genomför naturdagar för alla barn och unga. Ett metodmaterial har tagits fram och skolor och sjukhus köper tjänster.

Projekt: PROVA

Drevs av: Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet

Syftet med projektet var att utveckla nya metoder genom en mix av skapande estetisk och kulturell verksamhet, kärnämnesstudier, mentorskap och coaching samt social träning för unga vuxna med aktivitetsersättning och psykisk ohälsa. Projektet har genomförts i samverkan med offentlig sektor och FINSAM.  Verksamheten fortsätter i Folkuniversitetets regi i samarbete med kommunen, psykiatrin och Arbetsförmedlingen.

Projekt: Ung i Mörsil

Drevs av: Svenska Kyrkan, västra Storsjöbygdens församling

Projektets syfte var att öka ungdomars möjligheter till inflytande och engagemang i sin hembygd. Målet var att skapa ett allaktivitetshus som utgår från ungdomars egna önskemål och behov. Nu finns en lokal och verksamheten finansieras av en annan församling, då den ursprungliga inte finns längre. Unga är aktiva i att hålla igång verksamheten som nu också omfattar unga med funktionsnedsättning och ensamkommande unga. Hela bygden har varit engagerad i att få igång verksamheten. Initiativet togs av ungdomarna själva.

Projekt: Pegasus

Drevs av: RFSL Ungdom

Projektets syfte var att förbättra den psykiska och fysiska hälsan hos unga hbtq-personer i åldern 15-25 år som har erfarenhet av att sälja sex mot ersättning och liknande sexuell utsatthet. Projektet ville särskilt belysa situationen för unga transpersoner och unga män. Föreningen har haft utbildningar på sjutton platser runt om i landet och samarbetat med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Nu finns ett chattstöd i föreningens regi och utbildningar hålls mot betalning.

Projekt: Självbestämmande, inkludering och hälsa

Drevs av: Fritidsforum

Projektets syfte var att utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter för ungdomar med intellektuella begåvningsnedsättningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målsättningen har varit att utveckla metoder och förhållningssätt så att målgruppen får en röst och ett stärkt självbestämmande. Utvecklingsarbetet har genomförts i åtta kommuner runt om i landet och en ny riksorganisation Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariation har bildats. Förbundet arbetar vidare med att stötta unga ur målgruppen. Föreningen har stöd från MUCF.

Projekt: Ung positiv kraft

Drevs av: ABF Sydhalland

Syftet med projektet var att stärka ungdomars inflytande i samhället genom att skapa möjligheter för dem att utvecklas, organisera sig och bedriva samhällsinriktat arbete genom arbetsintegrerade företag. Målgruppen är ungdomar som varken arbetar eller studerar. Nu har ett socialt företag bildats som driver en restaurang och en kulturscen. Föreningen tar idag också emot nyanlända unga. Verksamheten finansieras via intäkter av försäljning och genom att Arbetsförmedlingen anvisar unga med lönebidrag stöd till verksamheten.

Projekt: Knas hemma – ungas perspektiv på familjehem/HVB

Drevs av: Barnombudet i Uppsala län

Projektets syfte var att etablera en ny förening utifrån erfarenheter från ett tidigare projekt vars syfte var att lyfta fram barns och ungas eget perspektiv och erfarenheter av placering i familjehem och HVB-hem och arbeta för barns och ungas delaktighet i samhället. En ny organisation där hela styrelsen består av målgruppen och som har statsbidrag från Socialstyrelsen har bildats. Föreningens ambassadörer anlitas som föreläsare och inspiratörer för socialtjänst och familjehem.

Projekt: Familjehemscentraler

Drevs av: Familjevårdens Centralorganisation FaCO

Projektets mål var att starta två permanenta verksamheter med hemliknande miljöer på två olika platser som kan tillgodose familjehemmens, vuxnas, barns och ungdomars behov av stöd och nätverk. Projektet byggde mycket på erfarenhetsutbyte och föreningen kunde erbjuda mentorer till familjehemsföräldrarna och ge dem tillfällig avlastning. Verksamheten fortsätter i form av ett aktiebolag på en av platserna där socialtjänsten köper tjänster.

Projekt: OTTO-Vägen vidare

Drevs av: Ensamkommandes Förbund

Projektet har drivits av ensamkommande unga för unga som kommer till Malmö med omnejd som ensamkommande asylsökande. Syftet med projektet var att föreningen själv skulle bli drivande i de verksamheter som vänder sig till målgruppen och successivt bygga upp en större självständighet som organisation och individer. Verksamheten fortsätter nu i föreningens regi med stöd från Malmö stad och MUCF.

Projekt: Utveckling av sporten Race Running för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Sverige

Drevs av: RBU Västerås

Syftet med projektet var att etablera Race Running i Sverige. Utformningen av cykeln tillsammans med individuella inställningar gör att även personer med mer omfattande nedsättningar i rörelseförmågan ges möjlighet att springa. Projektet har stött lokala aktörer i att komma igång med sporten. Paraidrottsförbunden i landet fortsätter stötta klubbar att genomföra tävlingar och skoltävlingar och Riksidrottgymnasiet i Bollnäs har Race Running som valbar idrott. Den hemsida som tagits fram uppdateras av RBU:s föreningar.

Projekt: Delta i kultur hälsa

Drevs av: Studiefrämjandet Örebro – Värmland

Projektets syfte var att öka kultur- och hälsoutbudet samt stärka egenmakten för personer över 13 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen driver nu en verksamhet med teater, dans och musik där personer ur målgruppen som utbildas till ledare driver kurser. Verksamheten finansieras via föreningens statsbidrag och via kommunen. 

Projekt: IT-Guide Sweden

Drevs av: Enter Sweden

Syftet med projektet var att skapa ett nationellt nätverk och organisation för IT-guider i landet. Målgruppen var nyanlända ungdomar med särskilt fokus på ensamkommande flyktingar. Målet var att ungdomar som är nya i Sverige ska känna sig mer delaktiga i samhället. Genom att vara IT-guider på träffpunkter för seniorer får de träna svenska språket. Nu finns IT-guider i sex kommuner finansierade av respektive kommun och länsstyrelse via direktupphandling samt en IOP på en plats.

Projekt: Föreningsservice

Drevs av: De handikappade samarbetskommitté i Helsingborg. DHS.

Projektets syfte var att bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg. Centret skulle vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning och -rehabilitering. Nu driver föreningen en föreningsservice där två personer med funktionsnedsättning arbetar med att ge administrativt stöd till föreningar som på något sätt vänder sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, ersättning för uppdrag och stöd från arbetsförmedlingen i form av lönebidrag.

Projekt: Mötesplats Texas

Drevs av: Föreningen Urkraft

Projektet har startat upp en mötesplats och ett studiecenter för personer med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med fokus på arbete, fritid och hälsa. Verksamheten fortsätter i föreningens regi med ekonomiskt stöd från kommunen och har utökats till att också omfatta även andra som står långt från arbete och studier.

Projekt: Spilloteket

Drevs av: Spillotek

Spilloteket är en kreativ återbruksverkstad och ett demokratiskt forum i vilket barnen får tänka med hela kroppen. Hållbarhet, i ekologisk, social och ekonomisk mening, är grunden för hela verksamheten. Idag är Spilloteket en ideell förening och en nystartad ekonomisk förening. En helt ny plattform och en brygga för samspel mellan företag, skola, offentliga rum, institutioner och myndigheter har skapats. Föreningen driver en öppen fritidsverksamhet inom ramen för sitt föreningsstöd och säljer uppdrag till skolor som köper deras tjänster finansierat med medel från Skapande Skola.

Projekt: SpinnVäxa/Spinn Unga

Drevs av: Studieförbundet Bilda Sydväst

Syftet med projektet var att skapa möjligheter till högre utbildning inom dansen som är tillgänglig för alla, oavsett om man har en funktionsvariation eller inte. En ny förening, Danskompaniet Spinn, har startat och fortsätter driva verksamheten vidare med stöd från Kulturrådet. Föreningen håller workshops, föreläsningar och ger utbildningar på Danshögskolan och Högskolan för scen och musik.

Projekt: En kommun fri från våld

Drevs av: Män för Jämställdhet

Syftet med projektet var att utveckla modeller för och med barn och unga, enligt den så kallade hela-kommunen-ansatsen, en modell som bygger på att flera lokala aktörer genomför ett systematiserat och koordinerat våldsförebyggande arbete med barn och unga, framförallt inriktat på breda och tidiga insatser. Modellen bygger på ungas egna aktiva ledarskap. Verksamheten lever vidare i föreningens regi som säljer sina tjänster bland annat i studiecirkelform och i de kommuner som varit delaktiga i projektet. Föreningen har också finansiering för verksamheten via EU medel.

Projekt: Brukarkraft – Resurscentrum för brukarmedverkan och brukarstyrda brukarrevisioner

Drevs av: Verdandi

Projektet syftade till att skapa en ny arbetsmodell med ett gemensamt resurscentrum för stöd- och utvecklingsarbete för både brukarstyrda brukarrevisoner och brukarråd riktat mot nya verksamheter och nya målgrupper. Genom resurscentret erbjuds redskap och metoder som underlättar och förbättrar arbete med brukarstyrda brukarrevisioner för grupper med funktionsnedsättning i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. En ekonomisk förening har bildats som säljer tjänster via studiecirklar och utbildningar via Brukarkrafts Resurscentrum och dess filialer.

Projekt: Megaviktiga

Drevs av: Föreningen Kungsportens Friskvård

Syftet med projektet var att främja god psykisk och fysisk hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Nu finns en gymverksamhet inom ramen för föreningens ordinarie verksamhet.

Projekt: Motorprojektet

Drevs av: Norrbottens Motorsällskap Boden

Syftet med projektet var att erbjuda motorverksamhet för personer med och utan funktionsnedsättningar i åldrarna 12-25 år. Under projekttiden har klubben tillsammans med deltagarna byggt bilar, tränat och tävlat med bilar byggda för rullstolsburna över 25 år. Deltagarna har medverkat i träningsläger och provat att åka rallybil. Nu finns en permanent motorgård i kommunens regi i samverkan med föreningen.

Projekt: Kul på hjul

Drevs av: Skövde Skateboardförening

Projektet syftade till att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska kunna delta i planerade skate- och kickbikeverksamheter som är anpassade efter deras särskilda behov. Projektet har tagit fram anpassade skate/kickbike-kurser, samt ledarskapsutbildning och cirkelledarutbildning. Föreningen har vuxit från 2 till 1200 medlemmar, bland annat skolelever och ensamkommande. Verksamheten fortsätter i föreningens regi. Arbetet sker ideellt och kommunen ger bidrag till lokalhyran.

Projekt: Music Passion

Drevs av: Skara kommun

Syftet med projektet var att tillsammans med brukare, professionella och forskare ta fram en metod som stärker och motiverar personer med kognitiva funktionsnedsättningar till bättre hälsa genom att var en del i ett sammanhang inom musiken. Verksamheten har nu implementerats i kommunens omsorgsverksamhet. Två pedagoger har anställts och projektledaren är tillsvidare anställd.

Projekt: Respect All, Compete!

Drevs av: Sverok – Spelhobbyförbundet

Syftet med projektet var att ta ansvar för de förekommande negativa normer, attityder och beteenden som finns inom e-sporten och långsiktigt skapa en ännu mer välkomnande kultur och attityd. Ett digitalt utbildningsmaterial har tagits fram samt böcker. Åtta läger med 560 deltagare har genomförts. Två nya förbund har startat Svenska E-sportförbundet och Female Legend.

Projekt: Unga Naturfilmare

Drevs av: Naturfilmarna

Syftet med projektet var att få till stånd ett ökat intresse för miljöfrågor bland unga samt att få en rekryteringsbas för framtida naturskildrare och engagerade medlemmar i natur- och miljöorganisationer i landet. Föreningen har nått ut till ett stort antal unga och många har varit mycket aktiva. Unga naturfilmare har nu en egen sektion och kurser erbjuds i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan och Sensus. Föreningen samverkar också med föreningar i andra länder som vill lära av föreningens ungdomsverksamhet.

Projekt: Aktiva studenter

Drevs av: Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Syftet med projektet var att fånga upp studenter som inte är fysiskt aktiva och erbjuda olika aktiviteter i organiserad form. Stor vikt har lagts vid att skapa sociala nätverk. Verksamheten fortsätter i föreningens regi med stöd från Idrottslyftet. Ett nätverk av föreningar som träffas regelbundet har bildats och en handbok har tagits fram.

Projekt: Teatermaskinen ekonomisk förening

Drevs av: Maskinskolan

Projektets syfte var att starta en folkhögskola som bygger på praktisk inlärning med konst och kultur som verktyg för att skapa motivation och att stärka kreativiteten och det självständiga tänkandet hos unga som idag står en bit utanför. Föreningen har nu fått stöd från Folkbildningsrådet för en treårig försöksverksamhet att starta en folkhögskola.

Projekt: Ungdomsråd för barn och unga med funktionsnedsättning

Drevs av: ABF Botkyrka Salem

Projektets syfte var att skapa ett livskraftigt ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning, med möjlighet att framföra sina åsikter och idéer i direkt dialog med politiker och tjänstemän för att öka målgruppens delaktighet i samhället. Efter en tids uppehåll med verksamheten har kommunen nu tagit över arbetet med ungdomsrådet och anställt en person som ansvarar för detta.

Projekt: Grunden Grand Bazar

Drevs av: Föreningen Grunden i Göteborg

Syftet med projektet var att skapa en mötesplats för gemenskap, integration och mångfald genom ett internationellt café, en butik och konferens- och utbildningsverksamhet. Verksamheten har drivits med personer med intellektuella funktionsvariationer. Café-verksamheten fortgår men kurser och andra aktiviteter ordnas i mån av tid och pengar. Målet är att starta ett socialt företag och ta betalt för daglig verksamhet.

Projekt: NNSG Nätverket för normkritiska skolgrupper

Drevs av: RFSL Stockholm

Syftet med projektet var att lyfta ungdomars engagemang mot hatbrott och andra kränkningar av hbtq-personer och stötta dem att arbeta för en tryggare skolmiljö. Projektetet ville luckra upp de föreställningar som finns om att normkritik och hbtq-frågor endast berör de som själva identifierar sig som hbtq. Projektet har nått ut brett och varit verksamt på en rad olika typer av skolor. Aktionsgrupper har bildats på skolorna och handledare har utbildats. RFSL har nu en avlönad medlemskordinator som arbetar med detta med visst stöd från MUCF. Metoden har spridits till RFSL:s distrikt runt om i landet.

Projekt: Funkisförmedlingen

Drevs av: Funkibator öst ideell förening

Syftet med projektet var att bryta isolering och utanförskap genom att stödja och vägleda personer med funktionsnedsättning att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten lever vidare i föreningens regi i samarbete med Arbetsförmedlingen. Närliggande kommuner har tagit efter och arbetar efter samma koncept och ytterligare andra kommuner runt om i landet är på gång att starta upp. Föreningen är också godkänd av IVO att bedriva bemanningsföretag.

Projekt: Unga i Grunden

Drevs av: Föreningen Grunden Malmö

Syftet med projektet var att bygga en ungdomssektion inom föreningen som skulle drivas av unga människor med funktionsnedsättning. Nu har en ny ungdomsförening kallad We are one bildats.

Projekt: Navigator – fredsbejakande unga vuxna somalier

Drevs av: Somaliska Riksförbundet

Syftet med projektet var att genom uppsökande verksamhet i skolor, seminarier och konferenser mobilisera och stimulera positiva krafter som motvikt till att unga somalier rekryteras till konflikthärjade länder för att strida. En metod har tagits fram och unga ambassadörer utbildas och fortsätter arbeta förebyggande i föreningar runt om i landet och i samarbete med kommuner. Föreningen har också startat en stödverksamhet där mammor stödjer mammor vars barn rekryterats till extrema grupper eller är oroliga för att barnen ska resa till konflikthärjade länder för att strida. Verksamheten finansieras inom ramen för föreningen och med stöd från samverkande kommuner. 

Projekt där erfarenheterna från projekten lever vidare

I dessa projekt har man utvecklat en verksamhet, metod eller ett nytt arbetssätt som efter projektets slut används i organisationen eller av aktörer utanför organisationen, till exempel inom offentlig sektor. För dessa projekt är det svårare att uttala sig om den precisa omfattningen av överlevnaden.

Projekt: Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg – ett nationellt samverkansprojekt

Drevs av: Stiftelsen Hippocampus

Målgruppen är barn, unga och personer med funktionsnedsättning i behov av insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg. Projektets syfte var att sprida kunskap om hästunderstödda insatser och att stärka möjligheterna till hästanknutna aktiviter som friskvård för personer med funktionsnedsättning. Ett nationellt nätverk har bildats och verksamheter som arbetar med hästen som resurs finns på en rad platser runt om i landet inom exempelvis barnhabilitering i Västra Götaland och inom psykiatrin i Borås.

Projekt: Speakapp

Drevs av: Rädda Barnen Österhaninge

Rädda Barnen tillsammans med Haninge Kommun, kommunens Ungdomsråd och Rädda Barnens Ungdomsförbund ville med projektet utveckla och säkerställa ungas deltagande och inflytande i beslut och ställningstagande i frågor och ärenden som berör dem. För att nå målet har målgruppen medverkat och tagit fram en app till mobiler och surfplattor. Appen sprids genom Sveriges Ungdomsråd och flera kommuner har anslutit och abonnerar på appen.

Projekt: Uppdrag 54 – Barnens rättigheter i fokus

Drevs av: Hammarkullens Folketshusförening

Med projektet önskade föreningen vara påtryckare gällande FN:s barnkonvention genom barns egna engagemang. Barnen har tagit fram en kalender, fotoutställning, film och en hemsida. Föreningen fortsätter att arbeta med film för skolor och ensamkommande i ett nytt arvsfondsprojekt kallat Min resväska.

Projekt: Fairtrade i skolan – nationell resurs för hållbart lärande

Drevs av: Föreningen för Fairtrade Sverige

Projektet syftade till att ta fram ett digitalt verktyg för att kanalisera och uppmuntra elevers engagemang inom ämnet hållbar utveckling samt att ge lärare och elever ett sammanhang där de kan arbeta med handlingsinriktat hållbarhetsarbete kopplat till läroplanen. Föreningen har tagit fram en webbplats som uppdateras regelbundet och föreningen anlitas på seminarier och konferenser.

Projekt: SE-vägen till arbete

Drevs av: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Projektet är en utbildningssatsning för att få in ett strukturerat sätt att arbeta med arbetsträning i sociala företag. Målgruppen är framförallt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet har genomförts i nära samarbete med arbetsförmedlingen. En metod har utvecklats och implementerats i de åtta företag som var med i projektet. Samordningsförbundet fortsätter sprida arbetssättet genom ett pågående socialfondsprojekt.

Projekt: Tillsammans för Sverige

Drevs av: Stiftelsen Fryshuset

Projektet handlar om interreligiöst dialogarbete i syfte att motverka främlingsfientlighet och extremism. Utbildningar har hållits för unga i Malmö, Stockholm och Göteborg. Verksamheten fortsätter i Stockholm i föreningens regi som säljer utbildningar till skolor. Föreningen samarbetar också med föreningar i Norge och Finland kring storytelling med hjälp av Kulturkontakt Nord.

Projekt: Ungdomar utbildar ungdomar

Drevs av: Insamlingsstiftelsen Choice

Projektet syftade till att utveckla nya arbetssätt och metoder för undervisning i hälsoförebyggande kunskaper i gymnasieskolor. I samarbete med läkarstuderande från Karolinska Institutet ville CHOICE utbilda årskurs 3 elever till hälsoambassadörer. En metod kallad TUTCH har tagits fram och ca 9 000 elever och över 100 läkarstuderande runt om i landet har utbildats. Kommuner och skolor runt om i landet köper kurser.

Projekt: Sex för alla

Drevs av: RFSU

Projektet syftade till att erbjuda informatörsutbildning inom sexualupplysning till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, som i sin tur skulle utbilda andra målgrupper genom Peer Education. Verksamheten har spridits över landet. 1 800 personer har utbildats. Föreningen driver verksamheten vidare och anlitas bland annat av dagligverksamhet och LSS-handläggare. För att nå ut bredare har föreningen också startat Café kvällar där målgruppen och anställda i offentlig verksamhet kostnadsfritt kan delta i utbildning och diskutera aktuella frågor på temat.

Projekt: Våga vara

Drevs av: Noaks ark

Syftet med projektet var att förbättra hälsa, livskvalitet och den sociala situationen för barn och unga som på ett eller annat sätt lever med hiv, det vill säga barn och unga som själva har hiv eller som har föräldrar, syskon eller andra närstående som har sjukdomen. En mängd aktiviter har genomförts från utbildningar till utflykter. Föreningen har haft nära samarbeten med en rad andra aktörer så som barnhälsovården, Barnhivcentrum och Smittskydd Sverige. Flera utbildningar har genomförts för personal och/eller i samarbete med flera av dessa aktörer. Flera av de upprättade nätverken fortsätter att träffas och man har fortfarande workshops med barn, men i mindre skala.

Projekt: Major Tom

Drevs av: Kulturföreningen Katchikallly

Projektet vänder sig till ungdomar med intresse och inriktning för nutidens undergroundkultur. Föreningen har skapat ett komplement till kulturskolor och studieförbunds olika erbjudanden. Man ville skapa en livescen för dessa unga med 15 platser per år där man erbjöd en utbildning inom olika områden så som låtskrivande, produktion, artisteri och entreprenörskap.  Verksamheten fortsätter i mindre skala i föreningens regi med stöd från arbetsförmedlingen och försäkringskassan som finansierar en anställning och verksamheten har inlemmats i ett nytt projekt som har stöd från Playing for Change.

Projekt: Delaktighet med stöd (Vuxna med funktionsnedsättning och deras föräldrar)

Drevs av: Bräcke Diakoni

Projektets mål var att uppmärksamma och stödja personer över 18 år med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt föräldrar som har vuxna barn med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Tre filmer och ett studiecirkel material har tagits fram och Vuxenskolan anordnar nu studiecirklar som drivs nu inom ramen för kommunens anhörigstöd.

Projekt: Stafetten

Drevs av: Teaterkooperativet Masthuggsteatern

Stafetten är ett projekt av konstnärlig, pedagogisk och social art, där äldre barn lämnar över till yngre barn i en stafett. En föreställning som formulerar barnens verklighet och drömmar har spelats för barn i andra stadsdelar. Syftet med stafetten är att arbeta med empowerment av barn och unga i ett socioekonomisk utsatt bostadsområde. Erfarenheterna från projektet lever vidare i ett nytt projekt, som finansieras av föreningens verksamhetsbidrag och Statens Kulturråd.

Projekt: I dina skor

Drevs av: Kulturskolerådet

Barn i kulturskolan samt andra verksamheter som erbjuder kulturaktiviteter för barn och unga och professionella konstnärer inspirerar varandra och genomför kreativa projekt för ömsesidigt mentorskap och konstnärligt samarbete. Syftet är att få in fler dimensioner i kulturskolorna, kulturinstitutionerna och hos konstnärerna. Verksamheten har genomförts i fyra kommuner och samarbetet med ett tiotal kulturinstitutioner. De metoder och arbetssätt som tagits fram används idag på flera platser runt om i landet.

Projekt: A Lesbians guide to everything

Drevs av: Kvalitetsteatern

Syftet med projektet var att skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv. Målet var att skapa en modern folkrörelse, en gemenskap som sträcker sig utanför storstadsområdena. Lesbisk frukost med aktiviter finns nu på flera platser runt om i landet. Verksamheten har tagits över av den nystartade föreningen Lesbisk makt som har stöd från MUCF.

Projekt: Alla vinner – standardisering för det universellt utformade och tillgängliga samhället

Drevs av: Funktionsrätt Sverige

Projektets syfte var att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i standardiseringsarbete. Föreningen har genom projektet formaliserat metoder för rekrytering av nya deltagare och stöd till användarrepresentanter. Den fortsatta verksamheten finansieras via SKA-rådets bidrag till kommittéavgiften och Konsumentverkets ekonomiska bidrag till Funktionsrätt Sverige.  

Projekt: Rusta – rätt utvecklat stöd till studenter med Asperger

Drevs av: Autism och Aspergerförbundet

Syftet med projektet var att skapa ett nytt strukturerat, individuellt arbetssätt med metoder och verktyg riktat till målgruppen studenter med Aspergers syndrom vid högskola och universitet. Ett metodmaterial har tagits fram och skickats ut till landets samtliga universitet och högskolor. Materialet finns också att tillgå på föreningens hemsida för nedladdning utan kostnad. På KTH i Stockholm fortsätter man att använda sig av erfarenheterna från projektet i mötet med sina studenter.

Projekt: B-Art

Drevs av: ABF Malmö

Syftet med projektet var att ge ungdomar 13- 18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell kreativitetsutveckling och konstnärliga processer. I projektet har unga skapat tillsammans med konstnärer, designers och konsthantverkare. De konstnärssamarbeten som startat lever vidare i studiecirkelform och kommunen betalar hyra för en ateljé.

Projekt: Inkludera flera

Drevs av: Inkludera Invest

Syftet med projektet var att ta fram en modell för samverkan mellan ideell, offentlig och privat sektor som angriper utanförskap från flera fronter. Projektet vänder sig till arbetslösa ungdomar som tagit avstånd från en destruktiv när- och hemmiljö. De unga som utbildats till ledare fortsätter vara verksamma i två av föreningens samarbetsorganisationer som driver socialt entreprenörskap, Maskrosbarn och Idrott utan gränser.

Projekt: Molnspelet

Drevs av: Dalénium – Science Center

Syftet med projektet var att genom samverkan mellan grund-, gymnasie- och högskoleelever samt pedagoger och specialister framställa en pedagogisk dataspelsbaserad experimentstation med tillhörande uppslagsverk och lärar- och elevmaterial. Spelets tema är vattnets kretslopp med fokus på molnbildning och klimatpåverkan. Molnspelet är placerat i Dalénium, Science Centers utställningsmiljö och används av besökare och skolklasser. 

Projekt: Kompis – jag är bara en påse med pengar

Drevs av: Maskrosbarn

Syftet med projektet var att barn och unga skulle komma till tals när det gäller socialtjänstens insatser och beslut rörande exempelvis familjehemsplacering. En metod har tagits fram som sprids via workshops och föreläsningar som köps in av socialtjänsten.

Projekt: Ung Aktiv Kraft

Drevs av: Falkenbergs Fontänhus Vänner

Syftet med projektet var att tillsammans med Falkenbergs Gymnasieskola ta fram metoder för hur civilsamhället i samarbete med gymnasiet kan arbeta för att motverka studiefrånvaro och/eller studieavbrott bland elever med psykisk ohälsa. Projektet har ingått i ett av arbetslagen i skolan och har tagit fram en valbar kurs kallad Arbete och Livskunskap. En person från Fontänhuset arbetar nu som lots på skolan för att stötta de unga. Ungdomarna deltar i Fontänhusets verksamheter efter skolan en dag i veckan.

Projekt: På samma scen

Drevs av: Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden

Syftet med projektet var att bli en förebild för hur man kan rasera fördomsmurar mellan olika elevgrupper. Projektet har genomförts med skolor parvis. En skola med musikinriktning och den andra skolan utan speciell inriktning eller till exempel särskola. Projektet avslutas med en gemensam konsert där de står på samma scen och spelar för sina skolor. Unga leder unga. Föreningen fortsätter spela med finansiering från Skapande Skola på olika skolor i mån av efterfrågan.

Projekt: Roofy Safety – Brädsporternas Säkerhetsambassadörer

Drevs av: Föreningen Roofy Safety Ambassadörer

Projektet syftade till att öka säkerheten och medvetenheten om säkerhetsaspekten inom brädsporterna, i första hand longboard och skatebord. Föreningen har utbildat coacher och ambassadörer. Utbildningsmaterial har tagits fram. Sveriges Skateboardförbund har nu tagit över skyddskonceptet. Föreningen lånar ut material och sprider information om vikten av skydd.

Projekt: Med egna ord

Drevs av: Kulturstorm

Projektets syfte var att pröva och utveckla olika metoder för att stimulera läs- och skrivlust hos nyanlända ungdomar genom bland annat självbiografiskt skrivande. Målgruppen är nyanlända ungdomar i åldrarna 16-24 år, med fokus på unga som kommit ensamma till Sverige. Sekundär målgrupp innefattade personal på boende, pedagoger i gymnasieskolans introduktionsprogram, bibliotekspersonal samt föreningsliv och organisationer som arbetar med nyanlända. Cirkelledare och personal på bibiliotek har utbildats, materialet som tagits fram efterfrågas och unga som medverkat i projektet fortsätter vara aktiva och deltar i nya projekt, exempelvis skrivarkurser i skolor. Föreningen och de unga som medverkat deltar i uppläsningar på seminarier och konferenser.

Projekt: We act!

Drevs av: ABF Södra Småland

Syftet med projektet var att minska nyanlända ungdomars utanförskap genom att utveckla en pedagogisk modell som kombinerar teater och folkbildning. Föreningen har tagit fram en metod som används i det fortsatta arbetet och sprids via studiecirklar runt om i landet. Materialet används också av kommuner och folkhögskolor.