Till innehållet

Arvsfondsdelegationens ordförande bemöter Göteborgs-Postens ledare

25 maj 2020

Med anledning av den ledare som publicerades 22 maj i Göteborgs-Posten bemöter här Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder den kritik som framförs.

Håkan Boström har i en ledare i Göteborgs-Posten den 22 maj talat om vad han tycker om Allmänna arvsfonden. Om Arvsfonden tycker han inte. Sällan har jag läst något så oseriöst och demagogiskt, invektiven haglar:

  • avlidnas pengar strös över diverse bidragsentreprenörer med vänsterideologisk agenda
  • en bidragsmottagare, Teskedsorden, beskrivs som flitig bidragssugare med rasistiska värderingar som med floskler kamouflerar extrem ideologi
  • nonsensverksamhet bedrivs där klyschorna står som spön i backen
  • ren indoktrinering av barn och ungdomar i extrem identitetspolitik eller vänsterlutande anda
  • fondens verksamhet genomsyras genomgående av ideologi och pengarna håller aktivister och bidragsentreprenörer under armarna.

Självklart är det bra att Arvsfonden debatteras och granskas, men Boströms text bidrar knappast till en konstruktiv diskussion. Så illa underbyggd och så full av osakligheter. Här är några fakta som kullkastar Boströms påståenden:

  • Att Allmänna arvsfonden skulle gynna vänsterorienterade verksamheter är fullständigt taget ur luften. 2019 fördelade fonden 749 miljoner kronor till drygt 400 projekt och mottagare. Den allra största gruppen av bidragsmottagare finns inom idrottsrörelsen, följt av funktionshindersorganisationer. Vad föreställer sig Boström? Att pengarna används för att finansiera socialistiska skid- eller fotbollsprojekt eller till att stötta kommunistiska funktionshindersföreningar när de verkar för likvärdiga livsvillkor?
  • Verkligheten är att Allmänna arvsfonden under årens lopp på ett unikt sätt bidragit till välfärdsutveckling och bättre livsvillkor för fondens målgrupper. Här är några exempel på verksamheter som tillkommit efter stöd ur fonden: Personlig assistans, Självmordslinjen, Bris stödtelefon till utsatta barn och unga, Cirkus Cirkör, Alzheimer café. Dessutom har fonden delfinansierat byggnation av hundratals föreningslokaler och anläggningar runt om i landet.
  • Apropå Boströms påstående att arvsfondsmedlen hamnar hos bidragsentreprenörer. Av de föreningar som årligen beviljas medel har drygt 60 procent aldrig tidigare mottagit stöd. Verksamheterna är väl spridda över landet. Det visar framför allt hur rikt och omfattande svenskt föreningsliv är.
  • Boström passar också på att sprida fullständiga felaktigheter att Arvsfonden skulle ge stöd till islamistiska organisationer. Ansökningar ur Arvsfonden prövas bland annat enligt en särskild värdegrund som ställer tydliga demokratikrav. Värdegrunden ställer krav på lika rättigheter och möjligheter, delaktighet och inflytande samt inkludering. Arvsfondsdelegationen kommer aldrig bevilja stöd till antidemokratiska föreningar.   

Även i en rad andra delar dömer Boström ut Arvsfondens verksamhet. År 2017 utförde Statskontoret på regeringens uppdrag en samlad översyn av Arvsfondsdelegationens verksamhet. I sin rapport till regeringen konstaterades bland annat följande: ”Statskontoret bedömer att Arvsfondsdelegationen i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Statskontoret bedömer att delegationen väl utför uppgifterna att fatta beslut om fördelning av medel och att kvalitetsgranska underlagen för beslut […]. Delegationen arbetar utifrån de kriterier den har att förhålla sig till för att fördela medel och kontrollerna av medelsfördelningen fungerar bra.”

Om detta och mycket annat hade Håkan Boström kunnat läsa om han bemödat sig om att ta del av den redovisning av Arvsfondens verksamhet som regeringen varje år lämnar till riksdagen. I den redovisningen finns också en komplett förteckning över vilka föreningar som under året mottagit stöd och till vad.

Det är för mig obegripligt hur en, som jag trodde, seriös tidning som Göteborgs-Posten kan publicera något liknande. Jag rekommenderar alla att gå in på Arvsfondens webbsida för att ta del av den fullödiga information som finns där, och där bilda sig en egen uppfattning om vad pengarna går till.

Håkan Ceder 
Ordförande i Arvsfondsdelegationen