Till innehållet

Elever lär om vatten och fiskevård i Skolbäcken

15 september 2020

Skolbäcken är en naturvårdsinriktad utomhuspedagogik som Sportfiskarna har bedrivit sedan 2016 och som går ut på att skolelever får närmare bekantskap med ett vatten i skolans närmiljö och kunskap samt kompetens att vårda det.

I juni 2019 fick Sportfiskarna beskedet att de får finansiering av Arvsfonden för att driva projektet Skolbäcken, där de ska anpassa och utveckla den befintliga skolverksamhet som de bedriver för att inkludera målgruppen elever i grundsär- och resursskolor.

- Under åren har vi genomfört en del ”Skolbäcken” för målgruppen grundsär- och resursklasser och insett att konceptet passar dem mycket bra. Vi har dessutom upplevt en efterfrågan från pedagoger och skolledningar i berörda skolor att vi borde skapa ett koncept anpassat för deras elever och läroplan. Här någonstans skapades idén om att utveckla ett skräddarsytt program anpassat för elever i grundsär- och resursskolor, berättar Victor Sandberg som är projektledare för Skolbäcken.

På gång i projektet

Projektet kom igång i årskiftet 2019/2020 och pågår nu med full fart runt om i landet. Särskole- och resursklasser är ute i bäckar, sjöar, åar, älvar och kustmiljöer och genomför praktisk naturvård. Vid sidan om att eleverna bekantar sig med vattnet, lär sig om ekosystem och ökar sin förståelse för hur viktigt det är att ta hand om vår miljö, så genomför de konkreta fiskevårdsåtgärder.

- Några exempel på åtgärder som klasserna genomför är anläggandet av lekplatser för öring, inventering av rovfiskbestånd, konstruktion av fiskfällor för framtida inventeringar och skapandet av blå bårder som kommer att bli lekplatser för flertalet arter kommande vår, säger Victor Sandberg.

Victor berättar att nästa steg i projektet är att slutföra årets naturvårdsåtgärder tillsammans med klasserna. Efter genomförandet kommer de att utvärdera året och ta vara på all den kunskap som har byggts upp internt.

- Under vinterhalvåret har vi planerat en offensiv för att hitta fortlevnad för projektet där vi tänker uppvakta styrande politiker i berörda kommunen. En sak är säker, projektet är mycket uppskattat av elever, lärare samt föräldrar, säger Victor Sandberg.

Resultat i projektet

Att väva in utomhuspedagogik är viktigt för eleverna. Forskning visar att när vi aktiverar fler sinnen vid inlärningstillfället så ökar inlärningsförmågan. Eleverna får tillsammans genomföra en konkret åtgärd vilket både stärker självkänslan hos den enskilde eleven, men också stärker studiegruppen i stort.

Projektet har hittills genomfört drygt 50 klassbesök runt om i landet. Några exempel på vad som genomförts under året är:

  • I Falkenberg har elever från Grundsärskolan i Tullbro skapat lekplatser för lax och havsöring.
  • I Stockholms skärgård har elever från Kullsvedsskolan genomfört en inventering av lekvandrande gädda.
  • I Visby har elever från Solbergaskolan förberett bäckar för havsöringens lek i höst.
  • I Strängnäs har elever från Tosterö särskola anlagt så kallade blå bårder som i vår kommer att bli utmärkta lek- och uppväxtmiljöer för bland annat gäddor, mörtar och abborrar.

- Fiskevårdsåtgärderna som eleverna genomför inom projektet kommer att stärka rovfiskbeståndet på den aktuella orten vilket är mycket viktigt då vi ser en nedåtgående spiral gällande dessa bestånd i våra hav, säger Victor Sandberg.

Målet är att projektet ska bli en del av den ordinarie skolundervisningen för elever i grundsär- och resursklasser.

- Det är fantastiskt att se glädjen i barnens ögon när de med sina egna händer förbättrar livsmiljön för fiskar och andra arter som lever under vattnet. Det är också fantastiskt att få följa elever som i vissa fall har gått från att vara relativt osäkra till en början, för att sedan blomstra och bli helt trygga i sin nya roll som ”fiskevårdare”, säger Victor Sandberg.

Projektets koppling till Agenda 2030

Sportfiskarna som organisation arbetar brett med frågan Agenda 2030 och mål 14, både genom intressepolitik såväl som konkreta naturvårdsåtgärder i fält.

- Vårt projekt Skolbäcken har en direkt koppling till delmål 14.2, Skydda och återställ ekosystem. Elevernas arbete med fiskevårdsåtgärder stärker rovfiskbestånden som är en stor och viktig del i skyddandet och återställandet av kustnära och marina ekosystem. En ökad kunskap om våra marina resurser ökar dessutom viljan att värna och skydda vår natur, säger Victor Sandberg.

En person står med höga stövlar i en å och håller i en hink full med småstenar.

Elever på Grundsärskolan i Tullbro bygger lekplatser för lax och havsöring i Suseån (Falkenberg). Bild från projektet.