Till innehållet

Krönika: Håll i och håll ut!

21 september 2020

Coronapandemin har haft kraftigt negativa effekter för praktiskt taget alla verksamheter i samhället. Så är fallet också i föreningslivet; inom idrotten, kulturen, för folkbildningen, för barn- och ungdomsorganisationer och för föreningar inom funktionshinderområdet för att nämna några.

Många är vittnesmålen om verksamheter som stängs ner eller skjuts på framtiden. Inte sällan rapporteras om föreningar som av ekonomiska skäl hotas av nedläggning. Även om det förefaller som om utvecklingen nu går i rätt riktning kvarstår stora begränsningar och problem. Kampen mot corona beskrivs ofta som ett maratonlopp.

Självfallet påverkas också projektverksamhet som bedrivs med stöd ur Allmänna arvsfonden. Under året har många föreningar hört av sig med frågor om hur man kan hantera den uppkomna situationen. Ett antal organisationer har ansökt om förlängd projekttid därför att planerade aktiviteter inte kunnat genomföras, eller att få utökade budgetramar på grund av merkostnader som uppkommit.

Vi har från Arvsfondsdelegationen beslutat att se positivt på sådana framställningar. Förutsättningen är självfallet att det finns goda skäl för ändrade tidsplaner eller budgetar. Budskapet från Arvsfondens sida är givetvis att aldrig bedriva verksamhet som riskerar att leda till ökad smittspridning.

Så här långt har vi kunnat hantera situationen på ett rimligt sätt. Trots att praktiskt taget all beredning av ansökningar får göras i handläggarnas hem och alla beslut fattas via digitala möten, hålls ångan uppe. Den avstämning som gjordes vid halvårsskiftet i år visar att antalet igångsatta projekt och fördelade medel inte ligger långt efter rekordåret 2019. Vi ska även fortsättningsvis göra vårt allra yttersta för att ge föreningslivet så goda förutsättningar som möjligt för att genomföra viktiga projekt till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Från experthåll larmas allt oftare om att vi kommer att få leva med corona en lång tid framöver, även om det i närtid utvecklas vacciner. Inte osannolikt kommer social distansering och begränsningar i mötesverksamheter att kvarstå under lång tid framöver, men förhoppningsvis i något mildare former. Det här kan skapa ett behov av att utveckla nya former för verksamhet i föreningslivet, nya arbetsformer och nya metoder. Det är en imponerande kreativitet och anpassningsförmåga som många av våra pågående arvsfondsprojekt uppvisat under det senaste halvåret. Vi ber er fundera över hur vi kan dra lärdom av dessa coronatider i syfte att utveckla nya arbetsformer som kan fungera även med de begränsningar som vi nu upplever. Arvsfonden står alltid beredd att finansiera förverkligandet av nya idéer för, av och med våra målgrupper!

Håkan Ceder
Ordförande i Arvsfondsdelegationen

Gunilla Svensson
Enhetschef på Arvsfondsavdelningen, Kammarkollegiet