Till innehållet

Projektet Ungdomsresa får fortsätta sitt tredje år

14 januari 2021

Föreningen Umis i Borlänge har fått godkänt att fortsätta med sitt projekt Ungdomsresa - etableringen av unga i socialt utanförskap. Arvsfonden vill med hänsyn till de inslag i media kring föreningen som varit berätta hur beslutet har motiverats.

Den 7 november uppgav en ung kvinna att hon blivit förtryckt av en man i föreningens lokaler. Mannen har till föreningen uppgett att kvinnan missförstått honom. Med anledning av det inträffade bad Arvsfonden föreningen att inkomma med underlag om hur de hanterat situationen och vad de haft för beredskap för att en sådan situation inte ska inträffa.

Föreningen har varit samarbetsvillig och inkommit med svar på de frågor som ställts. Nedan redogörs i korthet vad som framkommit.

  • Föreningens styrelse och alla anställda har tagit avstånd från den typ av beteende som kvinnan upplevt att hon varit utsatt för.
  • Föreningen hade redan innan den inträffade händelsen en värdegrund att arbeta utifrån vilket till exempel exemplifieras genom att alla anställda, ungdoms- och cirkelledare ska skriva under en policy som innebär att personerna delar värdegrunden och respekterar mänskliga rättigheter och demokrati.
  • Föreningen har jobbat med demokrati och stärkande av ungdomar under en längre tid, bland annat genom det projekt som Arvsfonden gett bidrag till.
  • Efter det inträffade tillsatte föreningen snabbt en utredningsgrupp som ansvarade för att reda ut vad som hänt och prata med de inblandade. Det har hela tiden funnits en kontakt med flickan för att stötta henne.
  • Föreningen har varit öppna med det inträffade på sin Facebook-sida.
  • Föreningen ska aktivt fortsätta sitt arbete med demokrati, jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter.

Arvsfondens bedömning är att föreningen har tagit det inträffade på stort allvar. De har visat att det förtryck som den unga kvinnan upplever att hon utsatts för inte är något som föreningen står för utan aktivt jobbar för att motverka. Arvsfonden har också varit i kontakt med de organisationer som samverkar med Umis i Ungdomsresan, bland annat Borlänge kommun och Unga Örnar, och inte fått någon negativ återkoppling från dessa. I övrigt så följer projektet de riktlinjer som finns; de har ställt om sin verksamhet under coronapandemin, bokföringen har skötts och projektets redovisning har granskats av auktoriserad revisor.