Till innehållet

Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

25 januari 2021

I februari 2016 beslutade Arvsfondsdelegationen att bevilja riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS) stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Livsstilskoordinator.

Under 2020 noterade Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontrollbesök och genomgång av projektets ekonomiska redovisning att stödet till del hade använts till kostnader som inte överensstämmer med projektets ändamål. Efter beslut av Arvsfondsdelegationen överlämnades därför ärendet den 2 september 2020, enligt gällande lag, till Kammarkollegiet för eventuellt beslut om återkrav.

Nu har Kammarkollegiet beslutat att vissa delar av stödet ska betalas tillbaka.

Läs mer om beslutet på Kammarkollegiets webbplats