Till innehållet

Välkomna också äldre personer!

24 februari 2021

Krönika av Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder.

Ja, ja! Jag vet. Nu föregriper jag händelseutvecklingen ganska rejält. Men har man goda nyheter vill man gärna dela med sig av dem. Vad jag pratar om? Jo, den första juli i år väntas en ny lag om Allmänna arvsfonden träda i kraft. Om allt går som planerat lägger regeringen fram en proposition i ärendet under mars månad. Det jag skriver här bygger på den remiss som regeringen för några veckor sedan skickade till Lagrådet.

Den nya lagen innebär flera viktiga förändringar som vi i Arvsfondsdelegationen välkomnar. Viktigast av dem är att nu också projekt som gäller äldre personer ska kunna ges stöd ur Arvsfonden. Enligt den arvsfondslag som gäller nu kan stöd endast ges till projekt som avser barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Den 1 juli tillförs alltså också äldre personer till fondens personkrets.

Den här förändringen finns det flera skäl att välkomna. Allra först finns det starka sakliga skäl att också projekt som syftar till att stärka äldres delaktighet och bidra till bättre livsvillkor, ska kunna ges stöd. Här finns det uppenbara behov av initiativ och utveckling. Jag är också säker på att det bland de många föreningar som engagerar äldre personer, inte minst inom pensionärsorganisationerna, finns de rätta förutsättningarna för att initiera kreativ och utvecklande projektverksamhet. Dessutom kommer breddningen av Arvsfondens uppdrag att bidra till att öka kännedomen om den viktiga roll som fonden har för civilsamhället och för att bidra till välfärdsutveckling.

Den nu gällande lagen innebär att projekt som ska ges stöd ska vara nyskapande till sin karaktär. I den nya lagen föreslås begreppet nyskapande ersättas av begreppet utvecklande. I lagförslaget ingår ytterligare två grundläggande förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas. Den målgrupp som en ansökan avser, ska delta aktivt i planeringen och genomförandet av projektet. Och verksamheten i projektet ska också ha förutsättningar att fortsätta efter det att stödet ur Arvsfonden har upphört. De här båda kriterierna - det vi kallar kraven på delaktighet och överlevnad - har tillämpats också tidigare, men då på basis av praxis som vuxit fram i Arvsfondsdelegationens beslutsfattande. Även de här förändringarna välkomnar vi. De bidrar till ökad tydlighet om vad som gäller för stöd ur Arvsfonden.

Vi sätter nu i gång ett intensivt förberedelsearbete för att göra verklighet av den nya lagen. Jag ser mycket fram emot att medverka i implementeringen av lagen. Jag är säker på att min entusiasm delas av övriga ledamöter i Arvsfondsdelegationen, liksom av det kanslistöd hos Kammarkollegiet som delegationen biträds av. Men allra mest ser jag fram emot att få ta del av många innovativa projektansökningar av hög kvalitet från alla de föreningar som engagerar äldre. Varmt välkomna hälsar Arvsfondsdelegationen!

Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen.

Mer läsning:

Nyhet - Ny arvsfondslag med äldre som målgrupp