Till innehållet

467 röster om att åldras med NPF

25 maj 2021

Äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet. I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar de äldre själva om sina erfarenheter från livet med NPF.

Det finns fortfarande föreställningar om att NPF först och främst är något som gäller barn och unga. Om äldre med NPF har det däremot varit tyst. Riksförbundet Attention vill med det arvsfondsfinansierade projektet ”Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd” ändra på den bilden.

Projektets första rapport bygger på djupintervjuer och en enkätstudie med över 400 svarande. Av resultatet framgår det tydligt att livet för många har varit en kamp för att bli förstådda och för att förstå sig själva. Majoriteten av de svarande vittnar om tunga perioder i livets alla skeenden.

Motstånd att diagnostisera äldre

Många äldre har känt igen sig när exempelvis barn eller barnbarn fått en NPF-diagnos. De berättar hur de i perioder tagit kontakt med vården för NPF-relaterad problematik, men ofta mötts av motstånd och misstroende. Deras problematik har istället förklarats med diagnoser som depression, bipolaritet och ångestsyndrom. NPF har inte nämnts eller utretts.

Aldrig för sent för en utredning

Rapporten visar värdet av att få en diagnos även som äldre. Den ger en förklaring till varför livet ofta varit så utmanande. 60 procent upplever att de fick ökad förståelse för sig själva och ökad livskvalitet. Med rätt stöd och behandling minskar det personliga lidandet. Det kan dessutom göra annan vård överflödig, vilket även är en vinst för samhället.

Läs rapporten

På Riksförbundet Attentions webbplats kan du läsa hela rapporten.

Riksförbundet Attentions webbsida om projektet och rapporten

Vi skriver också om arvsfondsprojektet här på vår webbplats:

Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd