Till innehållet

Krönika: Nu kan också äldreprojekt få stöd !

26 maj 2021

Här delar Arvsfondsdelegationens ordförande, Håkan Ceder, sina tankar om verksamheten i en krönika.

I skrivande stund har riksdagen precis beslutat om en ny arvsfondslag. Om du frågar mig, är det ett väldigt klokt beslut som riksdagen har fattat.

Den nya arvsfondslagen innehåller flera nyheter. I den här krönikan fokuserar jag på den, i mitt tycke, viktigaste och mest glädjande. Från den 1 juli i år, när den nya lagen träder ikraft, kommer också utvecklingsprojekt som har äldre personer som målgrupp att kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden.

Genom den nya lagen kommer alltså Arvsfondens nuvarande tre målgrupper - barn, unga och personer med funktionsnedsättning - att utökas med ytterligare en: äldre personer. Riksdagens beslut om att också äldreprojekt ska kunna beviljas stöd var enhälligt. Med äldre personer avses i det här sammanhanget personer 65 år och äldre. Just nu pågår ett intensivt förberedelsearbete hos oss som ansvarar för hanteringen av Arvsfonden, så att den nya lagen kan tillämpas på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Det finns mycket starka skäl att välkomna den här förändringen. Behovet av utvecklingsarbete med inriktning på äldre personer är omfattande. Jag tänker mig exempelvis projekt som syftar till öka äldres delaktighet och inflytande i olika sammanhang. Och projekt som har som mål att förbättra äldres fysiska och psykiska hälsa. Efter den pandemi som vi nu förhoppningsvis börjar se slutet av, torde det här finnas omfattande behov. Liksom en efterfrågan på utvecklingsarbete för att bryta åldersdiskriminering. Eller utvecklingsarbete för att integrera äldre födda i andra länder och kulturer. Och/ eller… Ja - möjligheterna är många och behoven stora.

I min förra krönika skickades därför en uppmaning till föreningslivet; som kanske speciellt gäller pensionärsorganisationerna, men även föreningar med fokus på andra grupper, att låta kreativiteten flöda och ta tillvara den nya lagens möjligheter. Du och din förening kan bidra till att angelägna utvecklingsarbeten med inriktning på äldre personer påbörjas!

Vi som är ledamöter i Arvsfondsdelegationen ser mycket fram emot att börja pröva projektansökningar med äldrefokus. Men observera de grundläggande kriterier som fortfarande gäller för att stöd ska kunna beviljas. Det planerade projektet ska vara utvecklande för den aktuella målgruppen. Och i projektplaneringen, genomförandet och uppföljningen ska äldre själva vara delaktiga. När projektstödet upphör ska dessutom verksamheten ha rimliga förutsättningar att kunna fortsätta. Är de här delarna väl på plats så är möjligheterna goda för att komma i gång.

Varmt lycka till!

 

Håkan Ceder, porträtt på krönikören, arvsfondsdelegationens ordförande

Håkan Ceder, ordförande för Arvsfondsdelegationen