Till innehållet

Ny arvsfondslag från 1 juli

1 juli 2021

Nu gäller en ny arvsfondslag för Allmänna arvsfondens fördelning av pengar. Det innebär exempelvis att projektidéer för ytterligare en målgrupp, äldre personer över 65 år, kan få stöd.

Allmänna arvsfonden har betydelse för samhällsutvecklingen och många generationer av svenskar. Hittills har stöd delats ut till projektidéer för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Idag, den 1 juli, träder den nya arvsfondslagen i kraft. Den största förändringen för Allmänna arvsfondens fortsatta arbete är att äldre, med detta menas personer över 65 år, tillkommer som målgrupp för fonden.

Håkan Ceder, arvsfondsdelegationens ordförande, ser mycket positivt på förändringarna. Han tror att det finns ett omfattande behov av utvecklingsarbete för målgruppen.

–Jag tänker mig exempelvis projekt som syftar till öka äldres delaktighet och inflytande i olika sammanhang. Och projekt som har som mål att förbättra äldres fysiska och psykiska hälsa, säger Håkan Ceder.

Läs Håkans Ceders krönika om den nya lagen

Om lagen

Med den nya lagen ska Allmänna arvsfonden moderniseras i syfte att fonden även i fortsättningen ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar.

Fem exempel på förändringar i den nya arvsfondslagen:

  • målgruppen utökas till att även omfatta verksamhet för äldre personer
  • regeringen ska fatta beslut om hur mycket pengar som ska kunna delas ut kommande år
  • de övergripande kriterierna för stöd ur fonden regleras i lag
  • en möjlighet införs för att hindra att stöd betalas ut om kraven för stöd inte uppfylls och
  • arv eller försäkringsbelopp som har kommit till fonden kommer att kunna avstås till sambo i något fler fall än tidigare.


Lagen i sin helhet (länk lag 2021:401)

Projektledare, ansökande eller intresserad av stöd för projekt ?

Webbplatsen arvsfonden.se är uppdaterad med nya mallar och ansökningshandlingar. Vi har också gjort ett utskick till de som nyligen sökt eller har pågående projekt hos oss, för att informera om den nya lagen och uppdaterade generella villkor.

Ta del av utskicket
Se frågor och svar om nya lagen

Blomma

Bild från tidigare projekt Nygammal på nätet för äldre personer med funktionsnedsättning.