Till innehållet

Kommentar från Arvsfondsdelegationens ordförande gällande SVT Uppdrag gransknings inslag den 25 januari

27 januari 2022

SVT Rapport sände den 25 januari ett inslag ur SVT Uppdrag granskning (UG) om stöd från Allmänna arvsfonden. Inslaget gäller stöd till föreningen UMIS projektet Ungdomsresa - etablering av unga i socialt utanförskap. Här kommenterar Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder inslaget.

I inslaget berättas om en kvinna som 2020 upplevde sig kränkt av en person i UMIS lokaler. En mer ingående redogörelse för det inträffade finns att läsa i våra frågor och svar. Jag vill betona att min kommentar skrivs med största respekt för den berörda kvinnan och att min replik uteslutande gäller innehållet i det aktuella inslaget.

I inslaget anklagas Allmänna arvsfonden för att hjälpa och instruera föreningen hur man ska agera för att, trots det inträffade, kunna få fortsatt stöd till projektet. Underförstått, en förening kan kränka mänskliga rättigheter och ändå få projektmedel bara de efteråt följer fondens instruktioner. Det som får SVT Uppdrag granskning att dra denna slutsats är ett mejl den 15 december från Arvsfondens kansli till UMIS där det sägs att man saknar ett tydligt ställningstagande och att föreningen och den anställde ska ta avstånd från det inträffade.

Den bilden SVT ger är en vantolkning av händelsen. Syftet var inte ”att hjälpa och instruera” utan skarpt och tydligt markera att Arvsfonden inte i något läge accepterar kränkningar av mänskliga rättigheter. Arvsfonden har sedan ett antal år tillbaka beslutat om demokrati- och värdegrundprinciper som utgör grundläggande krav för stöd ur fonden. Här är såväl förbud mot all form av diskriminering som krav på likabehandling och inkludering hörnstenar.

Jag vill här också peka på det lagstiftningsarbete som just nu pågår för att införa demokratikrav för all statlig bidragsgivning till civilsamhället. Detta är lagstiftning som brett har välkomnats i genomförda remissförfaranden. En viktig del i detta är relativt detaljerade föreskrifter hur situationer ska hanteras där kränkningar görs av någon med koppling till en bidragsmottagande förening samt hur föreningar ska kunna ”reparera” det inträffade och vidta åtgärder som förebygger att liknande saker ska inträffa. Anser SVT Uppdrag granskning, i likhet med det ovan inträffade, att sådan lagstiftning är att betrakta som hjälp och instruktioner till föreningar som gör sig skyldiga till kränkningar?

Ytterligare ett påpekande: I ett Facebookinlägg den 13 november 2020, alltså innan det mejl som SVT Uppdrag granskning påstår utgör en instruktion från Arvsfonden till UMIS, redovisar föreningen hur man avser att agera med anledning av den uppkomna situationen. I inlägget redogör UMIS bland annat för hur man kommer att utreda frågan och grunderna för föreningens verksamhet. Det nu sagda innebär att Uppdrag gransknings påståenden inte bara är vantolkande utan också irrelevanta. Man kan undra om SVT Uppdrag granskning kände till detta Facebookinlägg. Hade också det återgetts hade det knappast funnits något att skapa rubriker kring.

Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen.

Håkan Ceder ler mot kameran. Han bär en mörkblå kavaj och blåvit-rutig skjorta.

Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen