Till innehållet

”Undvik att inta en maktposition”

1 juni 2022

Organisationen Institutet för Independent Living (ILI) drev under åren 2017-2020 arvsfondsprojektet ”Disabled Refugees Welcome” för att förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning. Jamie Bolling, verksamhetsledare på ILI berättar om lärdomar från projektet.

Projektet "Disabled Refugees Welcome" tog fram metoder och metodhandbok som har spridits till både organisationsvärlden och till myndigheter som arbetar med mottagande.

En av de viktigaste lärdomarna organisationen lyfter är att involvera målgrupperna och försöka mötas, att ta sig tid och lyssna på riktigt. Verksamhetsledare Jamie Bolling berättar:

− Inom ILI ser vi hur viktigt det är att ha målgruppen med från början till slut. Det vill säga att de är helt delaktiga och inte är med bara ”som ett alibi”. Enligt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UN CRPD) ska personer med funktionsnedsättning aktivt involveras i allt arbete som berör deras rättigheter, men vi vet att kravet om aktiv involvering ofta inte efterföljs.

Hur ska man arbeta för att uppnå hög delaktigt inom sitt arvsfondsprojekt och organisation? Känns det krångligt och svårt att få till det här med tillgänglighet? Jamie berättar att de arbetade fram olika checklistor i arvsfondsprojektet, för hur de skulle arbeta med delaktighet. Här är fyra viktiga punkter från checklistorna:

  1. Ge utrymme för målgruppen att uttrycka det de vill och att vi lyssnar.
  2. Förklara för deltagarna från målgruppen att deras arbete är nödvändigt för att säkerställa projektets legitimitet och förankring. Därför är det viktigt att alla inblandade arbetar på ett systematiskt sätt genomgående under hela projektet.
  3. Deltagandet startar innan ett projekt startar. Målgruppen uttrycker sina behov och tillsammans låter vi en projektidé växa fram.
  4. Representation av målgruppen inom migration och funktionshinder betyder att målgruppen och de som leder projektet själva har den dubbla kompetenser, det vill säga egen erfarenhet av migration och funktionshinder.

Jamie betonar vikten av representation, deltagande metoder och att utgå från människors rättigheter samt att samarbeta med målgruppen för att uppnå dessa rättigheter i praktiken. Att i sitt arbete aktivt arbeta för att undvika att inta en maktposition i ett ”hjälparbete”.

Metoder och material som ILI vill tipsa om

Många av lärdomarna från projektet finns beskrivna i den metodhandbok som togs fram i projektet tillsammans med målgruppen. Det handlar dels om perspektiv som en utgångspunkt i arbetet –människorättsperspektiv, funktionshinderperspektiv, intersektionellt perspektiv och hälsofrämjande perspektiv – och dels om konkreta metoder för själva insatserna. Både perspektiv och metoder är avgörande för bemötandet med målgruppen, delaktigheten och resultaten.

Metodhandboken ”Välkommen vem du än är”

Mer material, i olika tillgängliga format och språk

En illustration visar tre personer som ser ut att sitta i ett väntrum. En person sitter på en stol medan de båda andra sitter i varsin rullstol.

En illustration från metodboken som togs fram inom projektet. Illustratör: Maria Fröhlich.