Till innehållet

Många arvsfondsprojekt i Almedalen!

1 juli 2022

På söndag drar Almedalsveckan i gång - Sveriges demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Vi har fångat några av alla engagerade arvsfondsprojekt som är i Visby för att lyfta sin fråga. Låt dig inspireras och följ med på distans via digitala seminarier!

Hemtjänstindex, SPF Seniorerna

SPF Seniorerna deltar under Almedalsveckan med sitt projekt ”Hemtjänstindex”. Varför har ni valt att åka till Visby?

– Vårt arvsfondsprojekt ”Hemtjänstindex” är nu moget att visas upp för omvärlden. Hemtjänsten ska stå mitt i samhället och vårt projekt passar därför på Almedalsveckan där många beslutsfattare, påverkare och journalister möts, berättar Martin Engman samhällspolitisk chef på SPF Seniorerna.

Vad är ert viktigaste budskap som ni vill förmedla?

–Hemtjänstindex är ett nytt mått på kvalitet, byggt på seniorers uppfattning, och kan bidra till att utveckla och höja kvaliteten på hemtjänsten i din kommun och i hela Sverige. I höst presenterar vi kommunvisa rapporter som gör det möjligt att jämföra kvaliteten på hemtjänst mellan kommuner.

Almedalen: "Hur bra är hemtjänsten i din kommun? Nu tar vi fram måttet som visar kvaliteten i hemtjänsten"

Krisstöd - personlig assistans, Intressegruppen för Assistansberättigade

”Krisstöd - personlig assistans" är projektet som vill säkerställa den personliga assistansen även i ett krisläge. De är med under Almedalsveckan och tror på en nytändning efter pandemin:

- Människor vill åter mötas, utbyta erfarenhet och inhämta kunskap. Vi hoppas att det även finns en önskan om att förbereda sig bättre inför kommande kriser vilket också är vårt projekts huvudsyfte – att hitta lösningar nu för framtida små och stora kriser, säger Lilly Key projektledare, Intressegruppen för assistansberättigade.

– Vårt viktigaste budskap är att de som lyckas bäst under en kris är de som har förberett sig. Krishantering är något vi alla behöver arbeta med kontinuerligt på olika sätt. Att arbeta med detta arvsfondsprojekt har gett oss möjlighet att fokusera på en fråga som inte rymts i vår normala verksamhet men som kommer göra nytta för många i framtiden!

Almedalen: Hur kan stödet för assistansanvändare stärkas vid kris?

Sällsynt mitt i livet, Sällsynta diagnoser

Projektet sätter fokus på en stor grupp människor som lever i dubbelt utanförskap – både genom sitt sällsynta hälsotillstånd och till följd av den funktionsnedsättning många har. Varför är ni i Almedalen i år?

–Almedalen är en intressant arena för att möta många som arbetar med frågor som berör projektets målgrupp. Ett superbra tillfälle att träffa de gotländska medlemmarna, som vi sällan möter i andra sammanhang, och engagera dem i vårt projekt, säger Karin Högvall, projektledare.

Vilket är ert viktigaste budskap till dem som är på plats och träffar er?

– Att alla människor är så mycket mer än bara en behandlingsplan eller ett ärende hos en myndighet. Att våga se hela människan bakom diagnos och funktionsnedsättning skapar en stark plattform för psykiskt välmående och glädje. ”Det är det sällsynta som fört oss samman, men det är dom vi är som är det intressanta”, som en deltagare vid vårens samtalsträffar uttryckte det.

Ett annat medskick Karin ger är att Allmänna Arvsfonden är en fin samverkanspart när man driver projekt:
–Det finns kunskap, kontaktytor och kompetens som lyfter projektet flera snäpp. Att verkligen jobba tillsammans och använda allt det stöd som finns där lyfter inte bara projektet utan även vårt förbund i stort, säger Karin.

Almedalen: "Sällsynt men inte ovanlig - rätten till jämlik hälsa för alla"

Ung dialog, Riksförbundet Attention

"Ung dialog" arbetar för att öka delaktighet och förbättra livskvalité för placerade barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

I år medverkar projektet inom ramen för initiativet Alla röster ska höras . Det innebär att arrangörerna för Almedalsveckan i år har en särskild satsning för att lyfta fram röster som vanligtvis inte kommer till tals under Almedalsveckan.

– Vi är här för att ge röst åt vår målgrupp, synliggöra deras erfarenheter och behov. Vi vill också få svar från beslutsfattare och makthavare om vad de kan och vill göra för att vår målgrupp ska få det bättre, säger Fanny Eklund, projektledare, Riksförbundet Attention som driver projektet.

–De ungas erfarenheter kommer representeras av Stella, en av ungdomarna i projektets expertgrupp, som medverkar på seminariet och berättar sin historia samt att de röster som finns med i rapporterna. Vårt viktigaste budskap är att låta unga med erfarenhet av NPF och samhällsvård komma till tals, men också att vuxna måste börja lyssna på de unga – på riktigt, säger Fanny.

Almedalen:"Barns röster från samhällsvården - hur kan vi skapa en god samhällsvård?"

Right to Work, Right to Play

"Right to Work" är arvsfondsprojektet som vill skapa möjligheter för nyanlända ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Deras unga ambassadörer Rana, Forozan och Pamela är på plats för att dela med sig av sin väg till integration.

–Vi är i Almedalen både för att nätverka och för att hålla två seminarium med ungas röster i fokus. Vi kommer att prata om vikten av ett jobb för unga med utländsk bakgrund, och också om hur vi gemensamt kan skapa ett bättre samhälle som inkluderar fler unga, säger Rana Jumaah, Right To Plays program- och engagemangsutvecklare.

Genom att ungdomarna själva får bidra med sina perspektiv och upplevelser, och samtala med representanter från olika delar av samhället vill vi både sprida erfarenheter från projektet och lösningar för en hållbar och ljus framtid.

Right To Plays Program- och Engagemangsutvecklare

Almedalen: "Hållbara anställningar till unga för att nå de globala målen"

Bygga Broar, Acting for change

"Bygga Broar" är ett arbetssätt och en modell för hur yrkesverksamma inom framförallt förskola, skola och socialtjänst kan arbeta för att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld.

Projektet vill presentera och sprida de erfarenheter som gjorts. Vilket är deras viktigaste budskap till andra på plats i Visby?

– Att förebyggande arbete är möjligt och ger resultat. Vi har tydligt sett att vi genom tillsfulla relationer och dialog kan skapa förutsättningar för att förändra skadliga normer, säger Zandra Persson, projektledare för Bygga Broar.

–Förändring startar med oss själva: Bygga Broars modell och värdegrundsdialog kräver att jag reflekterar över mina egna normer och det värdesystem jag själv är en del av. Som en av våra kloka rektorer sa: “Var beredd på att du själv förändras som människa för DU behöver också ta itu med dina värderingar, sätta dina normer på prov och utmana dina invanda tankar.”

– Vi vill också skicka med vikten av bemötande! Så länge vi bemöter dem vi vill uppnå förändring tillsammans med som kompetenta, viktiga och en del av lösningen - och visar att deras tankar och idéer spelar roll - då kan vi tala om allt!

Almedalen: "Hur kan förskola och skola främja integration, stärka barns rättigheter och förebygga hedersvåld?"

Riskful Play, Korpen Vallentuna

Projektet "Riskful Play" syftar till att stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor samt ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt självförtroende. De är i Almedalen för att belysa rörelserikedom och risktagande lek som sociala innovationsverktyg för att ge alla samma chans till aktiva liv, att bli sina bästa jag och för att utveckla attraktiva samhällen på ett hållbart sätt.

Almedalen: "Hur kan vi främja fysisk aktivitet och hälsa med hjälp av innovativa synsätt och metoder?"

Mer information

Här kan du läsa mer om arvsfondsprojekten som nämns i den här nyheten:

Hemtjänstindex

Krisstöd - personlig assistans

Sällsynt mitt i livet

Ung dialog

Right to Work

Bygga broar

Riskful play

Park i Visby.

Flera projekt som får stöd av Allmänna arvsfonden är på plats på Almedalsveckan i Visby.