Till innehållet

Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

29 september 2022

Arvsfondsdelegationen har den 21 september 2022 beslutat att överlämna ärende 4.2.1 ADEL 115-2017 till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Den projektägande organisationen är Insamlingsstiftelsen House of Minds och projektet de fått beviljat stöd för heter Adda livet.

Anledningen till överlämnandet är att Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontroll och genomgång av projektets ekonomiska redovisning inte erhållit underlag som styrker de totala rapporterade kostnader som stödmottagaren redovisat. Det har därför inte heller varit möjligt att bedöma om stödet enbart förbrukats för avsett ändamål.

Nu har Arvsfondsdelegationens kanslifunktion slutfört arbetet och ärendet är formellt överlämnat till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare och fatta beslut i ärendet.