Till innehållet

Beslut om att utöka begreppet ideell verksamhet inom lokalstöd

25 juni 2024

Vid sammanträdet den 5 juni 2024 beslutade Arvsfondsdelegationen att utöka begreppet ideell verksamhet inom lokalstödsprojekt.

Ändringen innebär att om en sökande organisation har ett aktiebolag/driftbolag som

  1. Genomför verksamhet som skulle ha bedrivits i föreningens regi om det var möjligt
  2. Verksamheten är densamma som föreningen skulle ha genomfört
  3. Bolaget ägs till 100% av föreningen

så ska den verksamhet som utförs inom bolaget också anses vara av ideell karaktär.

Arvsfondsdelegationen har också beslutat att den verksamhet som ska bedrivas ska bedömas utifrån hur kommersiell den är och att storleken på stödet kan påverkas av detta.

Vad innebär skillnaden för en organisation som får stöd enligt de nya reglerna?

Detta innebär att Arvsfondens regler om den verksamhet som bedrivs inom bolaget/föreningen nu stämmer överens med Skatteverkets krav för att få göra momsavdrag.

Tidigare har Arvsfonden inte godkänt verksamhet för projektets målgrupp som utförs av ett bolag eller i en lokal som hyrs/ägs av bolaget utan att det funnits ett avtal om uthyrning/återhyra till organisationen. Ett sådant avtal behöver nu inte upprättas.

Exempel på de som inte omfattas av den nya praxisen

  • En stödsökande idrottsförening som har ett helägt bolag som tex bedriver restaurangverksamhet.
  • En stödsökande organisation som har ett driftbolag/aktiebolag där det finns flera ägare.

Vad gäller för de organisationer som inte äger sitt aktiebolag/driftbolag till 100 %, utan det finns flera ägare eller enbart externa ägare?

Om en organisation äger marken/anläggningen och hyr ut detta till ett bolag som de inte äger till 100% så måste det som ska byggas undantas från hyresavtalet. Organisationen måste vara den part som i första hand har tillgång till det som byggs.

För golfföreningar innebär detta att medel inte kan beviljas för förbättring eller byggande av banor, då dessa alltid hyrs ut till 100% till bolaget och inte kan undantas från hyresavtalet.

Vad gäller om ett bolag (som inte ägs till 100 % av organisationen) äger marken/anläggningen och sedan hyr ut till organisationen?

Om organisationen är den enda hyresgästen och de har ett hyreskontrakt/nyttjanderättsavtal för den tid som stödet avser (vanligast tio år) kan de beviljas medel för byggnationer.

För golfföreningar kan banor endast hyras ut med korttidskontrakt. Därför kan inte byggnation/förbättring på banor beviljas.

Vad gäller om en offentlig huvudman äger marken/anläggningen och sedan hyr ut till organisationen?

Om det enbart är en ideell förening eller en förening med 100% eget ägt bolag och de har ett hyresavtal/nyttjanderättsavtal på tio år så kan byggnationer godkännas. Det är också ok att föreningen är en av flera ideella föreningar som är hyresgäster.

Vad gäller om en privatperson äger marken/anläggningen och sedan hyr ut till organisationen?

Om det enbart är en ideell förening eller en förening med 100% eget ägt bolag och de har ett hyresavtal/nyttjanderättsavtal på tio år så kan byggnationer godkännas.

Kommersiell verksamhet

Oavsett om det är enbart en ideell förening eller en förening med helägt/delägt bolag så ska arvsfondens stöd bedömas utifrån den verksamhet som bedrivs eller kommer att bedrivas när byggnationen är klar. Om verksamheten kommer att gynna andra än Arvsfondens målgrupper är det en anledning till att minska storleken på stödet.

Schematisk bild av hur stödet nu fungerar för olika föreningar med bolag. Excel, 14 kB.