Till innehållet

741 miljoner till föreningar under 2022

18 april 2023

Under 2022 delade Allmänna Arvsfonden ut 741 miljoner kronor till lokala och nationella projekt. Pengarna går till projekt som ökar barns, ungas, personer med funktionsnedsättning och äldres delaktighet i samhället.

– Det är mycket glädjande att intresset för att för att utveckla samhället via Arvsfondens medel är så stort. Genom att berätta om de drömmar som förverkligas genom Arvsfondens projektmedel, hoppas vi under detta år till och med överträffa rekordnivån 2021, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Den totala medelstilldelningen från Arvsfonden under 2022 uppgick till 741 miljoner kronor. Av dessa gick 284 miljoner till nationella projekt, medan 457 miljoner gick till projekt på lokal nivå.

Stora skillnader mellan länen

I Projektbarometern rankar Arvsfonden varje år Sveriges län efter projektanslag per invånare. Projektbarometern 2022 visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket pengar som delas ut. Kronobergs län var det län som under 2022 fick mest projektstöd – 119 kronor per invånare. Gotland är det enda länet som inte mottog några projektmedel under året. Bland övriga län mottog Västmanland minst projektstöd med fyra kronor per invånare.

Majoriteten av projekten riktar sig till ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar, men sedan 2021 finansierar Arvsfonden även projekt med äldre som målgrupp. Under 2022 ökade antalet äldreprojekt till totalt 17 stycken från endast två det första året.

– Det är väldigt roligt att se att Arvsfondens nya uppdrag att även finansiera projekt med äldre som målgrupp har fått så mycket större genomslag under förra året. Det gör livet bättre för äldre över hela landet, säger Hans Andersson.

För att Projektbarometern ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga projekt på nationell nivå rensats bort.

Projektbarometern: Fördelning av projektanslag i samtliga län

LänBeviljade medel totaltBeviljade medel per invånareRanking
Kronoberg24 mnkr119 kr1
Västerbotten30 mnkr107 kr2
Jämtland12 mnkr94 kr3
Dalarna20 mnkr70 kr4
Skåne97 mnkr69 kr5
Gävleborg19 mnkr65 kr6
Jönköping21 mnkr58 kr7
Blekinge8 mnkr53 kr8
Halland18 mnkr53 kr9
Östergötland23 mnkr50 kr10
Norrbotten11 mnkr46 kr11
Västra Götaland70 mnkr40 kr12
Kalmar9 mnkr37 kr13
Västernorrland8 mnkr35 kr14
Uppsala13 mnkr32 kr15
Södermanland8 mnkr28 kr16
Örebro7 mnkr24 kr17
Värmland6 mnkr21 kr18
Stockholm52 mnkr21 kr19
Västmanland1 mnkr4 kr20
Gotland--21

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2022 och fördelat dem per län. Alla projekt som drivs på nationell nivå och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för Projektbarometern, som rankar Sveriges län utifrån projektmedel per invånare.

Fakta om Arvsfonden

  • Arvsfonden stödjer projekt för barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Under 2022 delades 284 miljoner ut till nationella projekt och 457 miljoner till lokala och regionala projekt, totalt 741 miljoner kronor.
  • Arvsfondens pengar kommer från dödsbon som saknar annan legal arvinge.
  • Arvsfonden bildades 1928 och administreras av Kammarkollegiet som är en statlig myndighet.
  • Den myndighet som beslutar om hur medlen ur Arvsfonden ska fördelas heter Arvsfondsdelegationen och består av nio ledamöter utsedda av regeringen.

Projektstöd från Arvsfonden

På vår hemsida kan du läsa mer om hur man söker projektstöd från Arvsfonden.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2022

Källa: Allmänna arvsfonden

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm