Till innehållet

763 miljoner till utvecklingsprojekt i landets föreningar

14 maj 2024

Under 2023 delade Arvsfonden ut sammanlagt 763 miljoner kronor till både lokala och nationella nyskapande ideella projekt. Det är 22 miljoner mer än året innan. Pengarna går till projekt som ökar barns, ungas, personer med funktionsnedsättning och äldres delaktighet i samhället.

– Varje år möjliggör Arvsfonden många viktiga projekt för barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. De ökar delaktigheten och minskar utanförskapet – och det stärker demokratin. Vi hoppas att fler föreningar tar möjligheten att söka medel för att lösa samhällsproblem och förverkliga drömmar, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Den totala summan som fördelades av Arvsfonden under 2023 var 763 miljoner kronor. Av dessa gick 273 miljoner till nationella projekt, medan 490 miljoner gick till projekt på lokal eller regional nivå. Det kan jämföras med förra årets totala summa om 741 miljoner kronor.

Stora skillnader mellan länen

Projektbarometern 2023 visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket pengar som gått till olika län. Jämtland var det län som under 2023 fick mest projektstöd i relation till hur många som bor i länet – 187 kronor per invånare. Gotland är det enda länet som, för andra året i rad, inte fick några projektmedel alls. Bland övriga län fick Blekinge län minst projektstöd med två kronor per invånare.

– För Arvsfonden är det viktigt att vårt stöd når ut i hela landet. Det finns stora möjligheter för föreningar i alla län att utveckla verksamheter och metoder eller bygga lokaler och anläggningar med medel från Arvsfonden, säger Hans Andersson.

Majoriteten av projekten riktar sig till ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar, men sedan 2021 finansierar Arvsfonden även projekt som riktar sig till äldre. Under 2023 har antalet äldreprojekt ökat till totalt 33 projekt från 17 i fjol och två under det första året.

För att få stöd måste organisationen leva upp till Arvsfondens grundkrav som bland annat handlar om demokratisk struktur. Projekten som söker stöd utvärderas därefter utifrån hur väl de lever upp till att vara ett utvecklingsarbete, har delaktighet av barn, unga, äldre eller personer med funktionsnedsättning och i vilken mån projektet bedöms kunna leva vidare efter att arvsfondsprojektet är slut.

För att Projektbarometern ska ge en rättvis bild över hur medlen fördelats över landet har alla rikstäckande projekt tagits bort ur sammanställningen.

Projektbarometern: Fördelning av projektanslag i samtliga län

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Jämtland

25 miljoner kr

187

1

Dalarna

31 miljoner kr

107

2

Kronoberg

21 miljoner kr

103

3

Västerbotten

22 miljoner kr

81

4

Norrbotten

18 miljoner kr

72

5

Gävleborg

19 miljoner kr

66

6

Skåne

93 miljoner kr

64

7

Jönköping

23 miljoner kr

62

8

Västernorrland

9 miljoner kr

39

9

Västra Götaland

66 miljoner kr

37

10

Västmanland

10 miljoner kr

37

11

Halland

12 miljoner kr

36

12

Uppsala

14 miljoner kr

36

13

Stockholm

84 miljoner kr

34

14

Östergötland

15 miljoner kr

31

15

Södermanland

9 miljoner kr

29

16

Örebro

8 miljoner kr

28

17

Kalmar

6 miljoner kr

24

18

Värmland

5 miljoner kr

16

19

Blekinge

0,3 miljoner kr

2

20

Gotland

0 kr

0

21

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2023 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för Projektbarometern som rankar Sveriges län.

Fakta om Arvsfonden

  • Arvsfonden stödjer projekt för barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Under 2023 delades 273 miljoner ut till nationella projekt och 490 miljoner till lokala och regionala projekt, totalt 763 miljoner kronor.
  • Arvsfondens pengar kommer från dödsbon som saknar annan legal arvinge.
  • Arvsfonden bildades 1928 och administreras av Kammarkollegiet som är en statlig myndighet.
  • Den myndighet som beslutar om hur medlen ur Arvsfonden ska fördelas heter Arvsfondsdelegationen och består av nio ledamöter utsedda av regeringen.

Projektstöd från Arvsfonden

På vår hemsida kan du läsa mer om hur man söker projektstöd från Arvsfonden.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2023

Källa: Allmänna arvsfonden

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm