Innehåll taggat med: genus

En kommun fri från våld

En kommun fri från våld är ett genusförändrande våldspreventionsprojekt med en hela-kommunen-ansats. Vi utvecklar och pilottestar en modell för ett systematiserat och koordinerat arbete för att förebygga våld bland barn och unga.

 

Pojkar och unga män

Projekten handlade både om verksamheter för pojkar och verksamheter där pojkar och unga män själva gestaltade de föreställningar och krav som ställs på dem idag. I projekten bedrevs aktiviteter som bland annat handlade om värdegrundsarbetet i skolan, hedersrelaterat våld, jämställdhet och jourverksamhet.

MR-rond

-Vi kommer att tillsammans med ungdomar ta fram ett metodmaterial för att på ett enkelt och pedagogiskt sätt kunna jobba med värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter på fritidsgårdar och andra mötesplatser!

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) arbetar stärkande med gymnasieelever som vill organisera sig på sin skola med fokus på HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor med syfte att skapa en tryggare skolmiljö.

Vargaprojektet

Ett teaterprojekt om tjejer, våld och konflikter där ungdomar skriver och sätter upp egna föreställningar, med stöd av professionella dramatiker och regissörer. Ett kunskapsutbyte unga och vuxna om genus- makt- och våldsstrukturer.

Vi andas samma luft

Det finns stora kunskapsluckor om könsroller, normer och funktionshinder som gör att män och kvinnor med funktionsnedsättning blir bemötta på olika sätt. Projektet kommer att erbjuda utbildning och stöd som gör en förändring möjlig.

Frihet från våld (FFV)

FFV - Våldspreventivt centrum förebygger våld och främjar jämställdhet genom att utveckla universella preventionsprogram med genusperspektiv riktat till unga mellan 12-25 år. Vi fokuserar på åskådarrollen. Alla kan göra något. Vad kan du göra?