Ålder är inget hinder

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning.
Senast uppdaterad: 12 juni, 2018 - 15:05

I Sverige får ingen människa diskrimineras på grund av sin ålder, det står skrivet i lagen. Ålder är i sig inget hinder för att delta i samhällslivet. Hindren för delaktighet kan i stället vara trappor, ljudmiljö eller attityder. Ålder är heller inget hinder för att söka medel hos Arvsfonden, förutsatt att projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning.

I satsningen Ålder är inget hinder efterlyser vi nu kraftsamlingar i hela landet - nära målgruppen. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.

Projekt som beviljas stöd inom ramen för Ålder är inget hinder ska bidra till att förbättra möjligheterna för äldre personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. Hinder, såväl fysiska som strukturella, för delaktighet ska identifieras och rivas.

Målgrupp för projekt inom Ålder är inget hinder

Målgrupp för satsningen Ålder är inget hinder är äldre personer med funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan man ha haft sedan länge eller fått nyligen. Med stigande ålder är det vanligt att man får en eller flera funktionsnedsättningar, till exempel hörsel- och synnedsättningar, depression eller begränsningar i rörelseförmågan.

Indirekta målgrupper är anhöriga och professionella som möter målgruppen.

Vi har inte satt någon gräns för när man räknas som ”äldre”. Personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder, är en av Arvsfondens tre målgrupper.

Ansökningsperiod

Period att ansöka: mars 2018-februari 2021

Projekt inom satsningen kan pågå i upp till tre år från det att sökande förening har beviljats stöd. Men även efter satsningens slut kommer Arvsfonden att prioritera denna typ av projekt, så möjligheten att söka stöd finns kvar.

Arvsfondens stödformer

Pengar kan sökas för projekt- eller lokalstöd.

Projektstöd innebär utveckling av verksamhet, metod eller pedagogik.

Lokalstöd innebär att man gör en om-, till- eller nybyggnation av lokal eller anläggning för att möjliggöra ny verksamhet på en ort.

Kraven och kriterierna är desamma i Ålder är inget hinder som för alla ansökningar till Arvsfonden.

Vem kan söka stöd?

Det är ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som kan söka pengar för projekt- och lokalstöd. Offentliga huvudmän kan söka projektstöd, men då måste projektet drivas i nära samarbete med ideella föreningar.

Vi ser gärna samarbeten mellan flera olika aktörer inom föreningslivet och offentliga organisationer. Samverkan är en viktig faktor för projekts framgångar och möjligheter till långsiktig överlevnad.

Det går inte att söka stöd för det som är offentlig huvudmans ansvar, till exempel att bedriva vård- och omsorgsverksamhet eller att tillhandahålla hjälpmedel.

Geografisk fördelning

Vi vill få in ansökningar från hela landet. Vår målsättning är att det ska startas Ålder är inget hinder-projekt i alla län.

Vill du veta mer om satsningen Ålder är inget hinder?

Du kan ringa in för att prata med en handläggare och bolla dina idéer om projekt.

Telefon: 08-700 09 40

Telefontider:
Tisdagar och torsdagar kl 9-11

Vi har tyvärr inte möjlighet att läsa och bolla projektförslag som skickas in via e-post.

Om du har generella frågor om satsningen Ålder är inget hinder är du välkommen att kontakta:

Kristina Nordin, projektledare
Telefon: 08-700 07 85
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se

Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. 

Vad krävs för att få pengar? 

För att få pengar från Arvsfonden vill vi att ditt projekt uppfyller tre övergripande krav – våra kriterier.

Ansökningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter och dokument som du behöver för att skriva din ansökan.

Ring och bolla idéer

PROJEKTSTÖD och allmänna frågor
Tisdag och torsdag klockan 9.00-11.00
Telefon 08-700 09 40
Boka telefonmöte om projektstöd.

LOKALSTÖD
Torsdag klockan 9.00-11.00
Telefon 08-700 08 41
Boka telefonmöte om lokalstöd.
 

OBS! Telefonjouren är stängd under sommaren och öppnar igen 20 augusti.

Film om hur du söker pengar

Arvsfondens handläggare informerar och ger råd.

En projektledare som drivit flera projekt med stöd från Arvsfonden delar med sig av sina erfarenheter och bästa tips.