Nyanländasatsningen

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att underlätta nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället. Målsättningen är att finansiera 120 nya projekt under tidsperioden 2016-2018. Vi efterlyser lokala kraftsamlingar i hela landet - nära målgruppen.
Senast uppdaterad: 20 december, 2018 - 14:44

Målgrupp för satsningen

Målgrupp för satsningen är nyanlända barn och unga – det kan vara barn och unga i familj eller som har kommit till Sverige utan familj. Man kan befinna sig i asylprocessen eller ha fått beslut. Vi har inte satt någon gräns för hur länge man räknas som nyanländ.

Ansökningsperiod

Period att ansöka: 2016-2018

Projekt som fokuserar på nyanlända barn, unga och personer med funktionsnedsättnings etablering och delaktighet i samhället är prioriterade hos Arvsfonden även efter det att Nyanländasatsningen är slut. Det går alltså att söka medel för denna typ av projekt även 2019 och framöver.

Vilket stöd kan sökas och vem kan söka?

Du kan söka för projekt- eller lokalstöd. Projektstöd innebär utveckling av verksamhet, metod eller pedagogik. Lokalstöd innebär att man bygger en lokal eller anläggning. Kraven och kriterierna är desamma i nyanländasatsningen som för alla våra ansökningar.

Det är ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som kan söka pengar för projekt- och lokalstöd. Offentliga huvudmän kan söka projektstöd, men då måste projektet drivas i nära samarbete med ideella föreningar.

Projekt inom nyanländasatsningen ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för nyanländas etablering och delaktighet i samhället. Vi ser gärna samarbeten mellan flera lokala organisationer, till exempel idrottsorganisationer, bygderåd, kyrkor och samfund, lokala Röda Kors-/Rädda Barnen-föreningar, studieförbund och funktionshindersorganisationer. Det är viktigt att projekten riktar sig till både killar och tjejer.

Det går inte att söka stöd för det som är offentlig huvudmans ansvar, till exempel boenden för asylsökande, läkarundersökningar eller skolgång för barn. Man kan heller inte söka stöd för tillfälliga eller akuta hjälpinsatser som till exempel soppkök eller det första mottagandet vid Sveriges gränser.

Checklista för projektstöd

 • Har ni en nyskapande projektidé som kan underlätta nyanlända barn och ungas etablering och delaktighet i samhället?
 • Har ni med relevanta samarbetspartners?
 • Har målgruppen varit med och planerat?
 • Har ni en tydlig idé för hur ni vill utveckla nya metoder och verksamheter inom något av områdena utbildning, arbete och fritid?
 • Har ni en plan för hur ni ska ta tillvara målgruppens erfarenhet och kunskap och ge dem inflytande över verksamheten?
 • Har ni en plan för hur projektet ska skapa möten mellan etablerade och nyanlända barn och unga?
 • Har ni en plan för hur projektet ska bidra till att stärka målgruppens nätverk och möjligheter till språkträning?

Checklista för lokalstöd

 • Vill ni starta en ny verksamhet på orten för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning, där nyanlända ingår? Och krävs en ny-, om- eller tillbyggnation för att komma i gång med den verksamheten?
 • Har ni med relevanta samarbetspartners?
 • Har målgruppen varit med och planerat?
 • Har ni en plan för hur ni ska ta tillvara målgruppens erfarenhet och kunskap och ge dem inflytande över den kommande verksamheten?
 • Har ni en plan för hur projektet ska skapa möten mellan etablerade och nyanlända barn och unga?
 • Har ni en plan för hur projektet ska bidra till att stärka målgruppens nätverk och möjligheter till språkträning?

Geografisk fördelning

Vi hoppas på att få in ansökningar från hela landet. Vår målsättning är att det ska finnas minst två nyanländaprojekt i varje län.

Vill du veta mer om nyanländasatsningen?

Om du har specifika frågor kring projektidéer hänvisar vi till de telefontider som vi har avsatt för att bolla idéer: tisdagar och torsdagar klockan 9-11. Vi har tyvärr inte möjlighet att läsa och bolla projektförslag som skickas in via e-post.

Om du har generella frågor om satsningen på nyanlända är du välkommen att kontakta:

Hanne Konradsen, projektledare
Telefon: 08-700 07 88
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se

Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. 

Vad krävs för att få pengar? 

För att få pengar från Arvsfonden vill vi att ditt projekt uppfyller tre övergripande krav – våra kriterier.

Ansökningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter och dokument som du behöver för att skriva din ansökan.

Ring och bolla idéer

PROJEKTSTÖD och allmänna frågor
Tisdag och torsdag klockan 09.00-11.00
Telefon 08-700 09 40

LOKALSTÖD
Torsdag klockan 09.00-11.00
Telefon 08-700 08 41

Film om hur du söker pengar

Arvsfondens handläggare informerar och ger råd.

En projektledare som drivit flera projekt med stöd från Arvsfonden delar med sig av sina erfarenheter och bästa tips.