Till innehållet

Frågor och bilagor i ansökan om lokalstöd

På denna sida ser ni alla frågor som ni behöver besvara i er ansökan om lokalstöd. Vi föreslår att ni förbereder era digitala bilagor och alla svar på frågorna nedan. Sedan kan er utsedda kontaktperson för projektet logga in i e-tjänsten och lägga in era svar.

Ladda ner vår budgetmall

Används när ni ska ladda upp budget i avsnitt Kostnader, fråga 38. Ta också hjälp av vår vägledning i dokumentet under budget.

Budget lokalstöd uppdaterad juni 2024 Excel, 152 kB.

Vägledning för arbete med budget Pdf, 184 kB.

Avsnitt i e-tjänsten

Klicka på texten för att ta reda på vilka frågor som finns i repektive avsnitt.

Kontaktuppgifter

Organisation och nuvarande verksamhet

Byggnation

Målgrupp

Överlevnad

Samarbeten

Kostnader

Övriga filer

Villkor och krav

Behörig företrädare

Uppgifter om behörig företrädare

De sista avsnitten i e-tjänsten redovisas inte här eftersom det är en sammanställning av det som skrivits (som också kan laddas ner som pdf) och utrymme för den inloggade personen att signera med bank-id.

Länk till e-tjänsten för att skicka in ansökan

Det finns en grön knapp med länk till inloggning längst ner på den här webbsidan. Systemet uppdateras regelbundet och det kan finnas risk att information som sparas utan att skickas in raderas. Se därför till att förbereda era svar innan ni loggar in i e-tjänsten.

Kontaktuppgifter

Vem hos er kan vi kontakta om vi behöver ställa frågor om er ansökan?

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens e-postadress

Kontaktpersonens telefonnummer

Er organisation

Organisationens namn

Organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

E-post adress till organisationen

Telefonnummer till organisationen

Webbadress

Organisation och nuvarande verksamhet

1. Vad gör ni idag?

Beskriv kortfattat er nuvarande verksamhet och vilka målgrupper er verksamhet riktar sig till i dagsläget. Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

2. Vilka lokaler eller anläggningar har ni verksamhet i?

Beskriv vilka lokaler/anläggning som ni bedriver verksamhet i idag. Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

3. När bildades er organisation?

Skriv året när organisationen bildades.

4. Stadgar

Här laddar den som loggat in i e-tjänsten upp en kopia av organisationens stadgar. Maxstorlek: 5 MB.

5. Årsredovisning

Här laddar den som loggat in i e-tjänsten upp en kopia av organisationens årsredovisning. Den ska innehålla verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. Maxstorlek: 5 MB.

6. Styrelseprotokoll och/eller årsmötesprotokoll

Här laddar den som loggat in i e-tjänsten upp styrelseprotokoll och/eller årsmötesprotokoll som visar styrelsens nuvarande sammansättning och vilka som är firmatecknare – med namn och titel/funktion. Protokollet ska vara justerat. Maxstorlek: 5 MB.

Byggnation

7. Vad vill ni bygga?

Välj vilken eller vilka typer av byggnation ni vill göra.

Här kan den som loggat in i e-tjänsten markera i kryssrutor och då välja mellan: Nybyggnation, Ombyggnation eller Tillbyggnation.

Skriv med ett eller få ord vilken typ av lokal/anläggning ni söker pengar för. Använd som allra mest 50 tecken inklusive blanksteg. Här ska den som loggat in endast nämna det som ska byggas. Skriv till exempel ”Konstgräsplan”, ”Aktivitetspark med blandat innehåll”, ”Klubblokal” eller ”Tillgänglighetsanpassning av lokal”.

8. Hur ska byggnationen se ut?

Beskriv den planerade byggnationens utformning och mått. Berätta också hur långt ni har kommit i projekteringen. Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

9. Varför vill ni bygga detta?

Beskriv vad ni vill uppnå med att göra den här byggnationen. Skriv maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg.

10. Hur blir den nya verksamheten utvecklande för målgruppen?

Beskriv hur den nya verksamheten skiljer sig från er nuvarande verksamhet, och på vilket sätt den blir utvecklande för målgruppen. Skriv maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg.

11. Finns det andra liknande anläggningar eller verksamheter inom 10 kilometer?

Här väljer ni med knappar i e-tjänsten mellan Ja och Nej.

Om svaret är ja följer även följande uppmaning: Beskriv vilka liknande anläggningar och verksamheter som finns och avståndet dit. Berätta också om dessa skiljer sig från det som ni vill skapa. Skriv maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg.

12. På vilken plats vill ni bygga?

Här väljer personen som loggat in i e-tjänsten mellan landets olika län och anger även kommun.

Vad heter orten/staden?
Fastighetsbeteckning för marken:
Vem eller vilka äger marken? Ange alla ägare.
Finns det en bild på befintlig lokal/anläggning? Här kan bild gärna bifogas av den som loggat in i e-tjänst. Maxstorlek: 5 MB.

13. Hur blir byggnationen tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar?

Beskriv vilka anpassningar av lokalen/anläggningen som ska genomföras inom ramen för projektet. Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

14. Hur har ni tagit reda på vilka tillgänglighetsanpassningar som behöver göras?

Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

Målgrupp

För att kunna få pengar från Allmänna arvsfonden måste ert projekt vara till nytta för minst en av fondens fyra målgrupper.

15. Vilken målgrupp är projektet till för?

Markera den viktigaste målgruppen för projektet.

Här får den som gör er ansökan i e-tjänsten markera en av Allmänna arvsfondens fyra målgrupper, alltså välja mellan:

  • Barn 0 - 11 år
  • Ungdomar 12 - 25 år
  • Personer som har fyllt 26 år och har en funktionsnedsättning
  • Äldre personer som har fyllt 65 år

Har projektet ytterligare målgrupp/er? Markera eventuella övriga målgrupper nedan.

Här är det möjligt att markera ytterligare alternativ av de fyra målgrupperna ovan.

16. Hur många medlemmar har ni idag?

Ange det totala antalet medlemmar i er organisation.

17. Hur många medlemmar tillhör projektets huvudsakliga målgrupp?

Svara endast för den målgrupp du valt som viktigast målgrupp i fråga 15.

18. Hur vet ni att personer i målgruppen vill ha och behöver detta?

Beskriv hur ni har tagit reda på att målgruppen eller målgrupperna efterfrågar den nya verksamhet ni vill starta. Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

19. Hur deltar målgruppen i planeringen?

Beskriv hur målgruppen/målgrupperna är delaktiga i planeringen av det här projektet. Skriv maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg.

20. Hur deltar målgruppen i den nya verksamheten?

Beskriv hur målgruppen eller målgrupperna kommer att vara delaktiga i verksamheten efter att byggnationen är klar. Skriv maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg.

21. Är målgruppen representerad i några beslutande organ inom er organisation?

Här väljer ni med knappar i e-tjänsten mellan Ja och Nej.

Om svaret är ja ska ni även svara på nedanstående:

Ange vilka beslutande organ det handlar om, samt vilken eller vilka målgrupper som är representerade. Berätta också vilka beslut de kan påverka. Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

22. Hur arbetar ni med jämställdhet, tillgänglighet och mångfald?

Beskriv hur ni kommer att arbeta med att främja jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i projektet och i den fortsatta verksamheten. Skriv maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg.

Överlevnad

Organisationer som får lokalstöd ur Allmänna arvsfonden förbinder sig att driva den verksamhet som ligger till grund för beslutet i minst 10 år. I undantagsfall kan kortare förbindelsetid godkännas om särskilda skäl finns. Kontakta Allmänna arvsfonden för mer information. Observera att en kortare förbindelsetid påverkar stödets storlek.
Här följer frågor om er plan för att driva den nya verksamheten långsiktigt.

23. Vilken ny verksamhet vill ni starta?

Beskriv verksamheten som ska startas i den nya lokalen eller anläggningen. Kommer ni exempelvis anordna organiserade aktiviteter? Skriv maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg.

24. Hur ofta kommer den nya verksamheten bedrivas?

Beskriv i vilken omfattning som byggnationen kommer användas för den nya verksamheten. Ni kan till exempel skriva hur många dagar eller timmar i veckan som ni beräknar att den nya verksamheten kommer att bedrivas. Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

25. Hur ska ni nå målgruppen och marknadsföra verksamheten?

Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

26. Planerar ni särskilda aktiviteter för att få i gång verksamheten?

Här väljer ni med knappar i e-tjänsten mellan Ja och Nej. Om svaret är ja ska ni även svara på nedanstående:

Beskriv aktiviteterna som ni planerar för att få i gång verksamheten. Skriv maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg.

27. Kräver den nya verksamheten ledare?

Här går det att välja svar med knappar i e-tjänsten; Ja eller Nej. Om svaret är ja ska ni även svara på nedanstående:

Hur ska ni se till att det finns ledare på kort och lång sikt? Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

28. Hur ska anläggningen skötas under förbindelsetiden?

Beskriv er plan för hur ni säkerställer att skötsel eller drift görs under hela förbindelsetiden. Förbindelsetiden för lokalstöd är vanligen 10 år. Skriv maximalt 300 tecken inklusive blanksteg.

29. Hur ska ni finansiera kostnaderna för driften?

Beskriv hur ni ska finansiera lokalens eller anläggningens driftkostnader långsiktigt. Skriv maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg.

30. Bifoga en driftkalkyl

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten ladda upp en driftkalkyl, som visar vad lokalen eller anläggningen kostar att driva under ett år och hur ni planerar att täcka dessa kostnader. Maxstorlek: 5 MB.

Mer information i hjälptext:

Vad som ingår i kostnaderna beror på vad ni ska bygga. Det kan handla om kostnader för el, värme, vatten, avlopp, försäkring, sophämtning och påfyllning av material på en anläggning.

Om ansökan gäller en tillbyggnation eller anpassning av en befintlig fastighet ska driftkalkylen visa om projektet leder till några nya kostnader och i så fall vilka.

Ska en annan aktör, till exempel kommunen, stå för driftskostnaden? Skriv i driftkalkylen om ni får någon annan typ av kostnad, exempelvis att ni betalar hyra till den som sköter driften.

Du kan ladda upp filer med dessa filändelser: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls eller xlsx.

Er ansökan kan kompletteras med driftkalkyl i efterhand. Skicka i så fall dessa filer till info@arvsfonden.se. Ange ert diarienummer som ni får när ansökan är inskickad.

Samarbeten

31. Kommer ni samarbeta med andra organisationer?

Om ni kommer samarbeta med andra organisationer vid byggnationen eller i den nya verksamheten, vill vi veta vilka de är.

Här kan den som är inloggad i tjänsten skriva kontaktuppgifter (organisation, kontaktperson, e-postadress samt telefonnummer) för varje samarbetsorganisation.

32. Hur ska ni samarbeta?

Beskriv hur samarbetet ska utformas. Vad ska samarbetsorganisationerna göra? När startar samarbetet och hur länge ska det pågå? Gäller samarbetet före, under eller efter byggnationen? Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

33. Bifoga dokument som visar att ni ska samarbeta

Beskriv hur samarbetet ska utformas. Vad ska samarbetsorganisationerna göra? När startar samarbetet och hur länge ska det pågå? Gäller samarbetet före, under eller efter byggnationen? Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

Mer information i hjälptext:

Du kan ladda upp filer med dessa filändelser: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls eller xlsx.

Är filerna för stora för att laddas upp? Maxstorleken är 5 MB för varje filuppladdningsfält. Skicka i så fall dessa filer till info@arvsfonden.se i efterhand. Ange ert diarienummer som ni får när ansökan är inskickad.

Kostnader

Allmänna arvsfonden kan finansiera maximalt 80 procent av byggkostnaderna och högst upp till gällande beloppsgräns (se budgetmall för nuvarande maximala belopp). Ni kan finansiera övriga byggkostnader genom exempelvis bidrag från andra finansiärer, er organisations egna pengar eller sponsring. Ni kan inte räkna in ideellt arbete som finansiering. Observera att Allmänna arvsfonden inte ger stöd till sådant som är löst och flyttbart, exempelvis inventarier, vitvaror, redskap, flyttbara snökanoner, bryggor, tält etcetera.

34. Vad blir den totala kostnaden för byggnationen?

Skriv summan inklusive moms.

35. Hur stort belopp vill ni ansöka om hos Allmänna arvsfonden?

Skriv summan inklusive moms.

36. Kommer ni att yrka avdrag för moms ("dra moms”) i det här projektet?

Här går det att välja svar med knappar i e-tjänsten; Ja eller Nej.

37. Äger er förening något bolag, eller planerar ni att starta ett bolag, som på något sätt kommer att vara kopplad till lokalen/anläggningen?

Här går det att välja svar med knappar i e-tjänsten; Ja eller Nej. Om ni väljer ja ska ni även svara på följande:

Vilken roll kommer bolaget att ha före, under och efter projektet i den fortsatta driften av anläggningen och verksamheten? Skriv maximalt 500 tecken inklusive blanksteg.

38. Bifoga er budget för projektet

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten ladda upp ladda upp ifylld budgetmall. Maxstorlek: 5 MB.

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten även ladda upp eventuella bilagor till budgeten. Maxstorlek: sammanlagt 5 MB.

Mer information i hjälptext:

Du kan ladda upp filer med dessa filändelser: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls eller xlsx.

Är filerna för stora för att laddas upp? Maxstorleken är 5 MB för varje filuppladdningsfält. Skicka i så fall dessa filer till info@arvsfonden.se i efterhand. Ange ert diarienummer som ni får när ansökan är inskickad.

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten ladda upp offerter som styrker posterna i budgeten. Maxstorlek: sammanlagt 5 MB.

Övriga filer

39. Har ni ett bygglov eller förhandsbesked?

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten ladda upp bygglov eller förhandsbesked, om ni har det. Maxstorlek: 5 MB. Annars kan ni skicka in detta till info@arvsfonden.se senare.

40. Har ni ett nyttjanderättsavtal eller en lagfart?

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten ladda upp om ni har ett 10-årigt nyttjanderättsavtal eller motsvarande, alternativt en lagfart, ladda upp detta. Maxstorlek: 5 MB. Annars kan ni skicka detta till info@arvsfonden.se senare. (I särskilda fall kan kortare nyttjanderättstal godkännas.)

Villkor och krav

Projekt som får stöd ur fonden måste följa Allmänna arvsfondens generella villkor. Det är regler för genomförandet av projekt och innehåller exempelvis:

  • demokrativillkor med krav på demokratisk struktur och demokratisk grund i projekt och organisation (i tidigare versioner heter det demokratiska värderingar).
  • beskrivning hur pengar (medel) från Allmänna arvsfonden ska tas om hand och bokföras.
  • regler för jävssituationer i projektet.


41. Har ni läst och förstått de generella villkoren för lokalstöd?

De generella villkoren börjar gälla direkt om Arvsfondsdelagationen beslutar att ge stöd till ert projekt.

Här får den som är inloggad i e-tjänsten intyga:

Ja, vi har läst och förstått de generella villkoren för lokalstöd ( version 6.0 B )

Behörig företrädare

Är du behörig att underteckna ansökan?

Här får den som är inloggad i e-tjänsten välja mellan följande alternativ:

  • Ja, jag är behörig företrädare (firmatecknare) och det räcker att jag undertecknar ansökan
  • Ja, jag är behörig att tillsammans med ytterligare behörig företrädare (firmatecknare) underteckna ansökan
  • Nej, behörig företrädare (firmatecknare) ska underteckna ansökan

Uppgifter om behörig företrädare

Ska ytterligare en behörig företrädare (firmatecknare) underteckna ansökan?

Här får den som är inloggad i e-tjänsten välja mellan ja eller nej. Väljer ni ja behöver ni uppge personens e-postadress och personnummer. Det går att lägga till flera personer.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-06-12.