Till innehållet

Frågor och bilagor i ansökan om projektstöd

På denna sida ser ni alla frågor som ni behöver besvara i er ansökan om projektstöd. När ni förberett bilagor och svaren på frågorna, kan ni logga in i e-tjänsten för att fylla i och skicka in ansökan.

Ladda ner vår budgetmall

Används när ni ska ladda upp bilaga med projektets budget i slutet av ansökan. Ta också hjälp av dokumentet med vår vägledning.

Budgetmall projektstöd uppdaterad juni 2024 Excel, 139 kB.

Vägledning för arbetet med budget projektstöd Pdf, 81 kB.

Avsnitt i e-tjänsten

Klicka på texten för att ta reda på vilka frågor som finns i repektive avsnitt.

Kontaktuppgifter

Målgruppen - den grupp som projektet är till för

Planering- vad ni vill göra och varför

Genomförande - hur ni vill arbeta

Samarbeten

Överlevnad - den nytta som finns kvar efter projektet

Er organisation och ordinarie verksamhet ( här listas bilagor som ska laddas upp)

Bilagor till er ansökan

Projektets sammanfattning

Villkor och krav

Behörig företrädare

De sista avsnitten i e-tjänsten redovisas inte här eftersom det är en sammanställning av det som skrivits (som också kan laddas ner som pdf) och utrymme för den inloggade personen att signera med bank-id.

Länk till e-tjänsten för att skicka in ansökan

Det finns en grön knapp med länk till inloggning längst ner på den här webbsidan. Systemet uppdateras regelbundet och det kan finnas risk att information som sparas utan att skickas in raderas. Se därför till att förbereda era svar innan ni loggar in i e-tjänsten.

Kontaktuppgifter

Här uppger ni

Sökande organisation:
Projektnamn:
Organisationsnummer:
Eventuell avdelning eller resultatenhet:
Postadress till sökande organisation:
c/o - adress ansökande om stöd
Postnummer:
Postort:
Län:
Kommun:
Webbadress till sökande organisation:
E-postadress till organisationen:
Telefonnummer till organisationen:
Kontaktperson hos sökande organisation:
Kontaktpersonens e-postadress ( det är till den här adressen som information om den inskickade ansökan skickas):

Målgruppen - den grupp som projektet är till för

Allmänna arvsfondens målgrupper är barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. För att få pengar ur Allmänna arvsfonden ska projektet vara till nytta för minst en av de målgrupperna.

1. Vilken målgrupp är ert projekt till för?

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten markera projektets viktigaste målgrupp bland följande (ett svarsalternativ möjligt):

 • Barn 0—11 år
 • Ungdomar 12—25 år
 • Personer som har fyllt 26 år och har funktionsnedsättning
 • Äldre personer som har fyllt 65 år

Exempel: Ni vill utveckla ett arbetssätt för simundervisning för nyanlända som är 65 år eller äldre. Markera "Äldre personer som har fyllt 65 år" som er målgrupp.

Om andra målgrupper också har nytta av projektet, markera dem här (flera svarsalternativ möjliga). :

 • Barn 0—11 år
 • Ungdomar 12—25 år
 • Personer som har fyllt 26 år och har funktionsnedsättning
 • Äldre personer som har fyllt 65 år

2. Vilken del av den gruppen är projektet särskilt till för?

Beskriv er specifika målgrupp i det här projektet. Svar med maximalt 500 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Barn med en viss diagnos eller ungdomar i en viss ålder.

Planering- vad ni vill göra och varför

Projekt som får pengar ur Allmänna arvsfonden ska vara ett utvecklingsprojekt. Det betyder att projektet ska förändra eller förbättra något. Det kan vara att utveckla en metod, ett arbetssätt eller en verksamhet.

Projektet ska också vara utvecklande för målgruppen. Det betyder att det som utvecklas ska vara till nytta för målgruppen.

Personer ur målgruppen – eller deras företrädare – ska vara delaktiga i planeringen av projektet. Det betyder att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska ha inflytande och medverka aktivt i arbetet.

3. Vad vill ni göra?

Beskriv er projektidé. Berätta vad projektet ska handla om. Svar med maximalt 1 500 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Vi vill utveckla en ny träningsform för personer med Alzheimers sjukdom. Man kan beskriva den som en blandning mellan orientering och styrketräning. Den tränar både muskler och att behålla förmågan till att hitta i rummet trots funktionsnedsättningen.

4.Varför behöver ni pröva detta med ett utvecklingsprojekt?

Beskriv varför ni behöver ett särskilt projekt för att pröva det ni vill göra. Berätta vad som behöver utvecklas, förbättras eller förändras. Er problemformulering och projektets syfte. Svar med maximalt 2 000 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Idag finns bara några få träningsalternativ för personer med Alzheimers sjukdom. Med detta projekt vill vi bredda utbudet.

5. Hur vet ni att personer i målgruppen vill ha och behöver det som ni ska utveckla?

Beskriv hur målgruppens behov och önskemål har styrt det ni vill göra i projektet. Skriv också hur personer ur målgruppen har varit med och planerat projektet. Svar med maximalt 2 000 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: En av våra medlemmar som nyligen fått en Alzheimerdiagnos hade en idé. Vi skickade en enkät till tre boenden för att undersöka intresset. I gruppen som har jobbat med ansökan finns personer som har diagnosen och några som är anhöriga till personer med Alzheimer. Vi har också stämt av med en brukarorganisation som kommer att vara en av våra samarbetsparter.

6. Vad är projektets mål?

Beskriv de konkreta mål och delmål ni vill uppnå under projektets gång. Beskriv vilka resultat och effekter projektets aktiviteter ska leda till. Svar med maximalt 2 000 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Under det första året ska vi ha prövat och kommit fram till hur boxningsträningen ska se ut. Under andra året ska vi ha en färdig träningsform för orienteringsdelen. Under projektets sista år ska vi ha gjort en metodhandbok för ledare. I slutet av projektet kommer den nya träningsformen att ingå i vårt ordinarie utbud. Den kommer också att ha spridits till fyra andra föreningar.

Genomförande - hur ni vill arbeta

Ni behöver beskriva er plan för vilka aktiviteter som ni ska göra för att uppnå projektets mål. Aktiviteterna ska visa vilken förändring och förbättring ni vill göra.

För att få pengar ur Allmänna Arvsfonden ska personer ur målgruppen, eller deras företrädare, vara delaktiga och ha inflytande över projektet under tiden det pågår.

Ni ska visa att ni har goda förutsättningar för att kunna genomföra projektet, till exempel genom att ni samarbetar med organisationer som är relevanta för projektet.

7 A. Hur många år söker ni projektstöd för?

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten markera ange antalet år:

 • Ett år
 • Två år
 • Tre år

7 B - 7 D Vad behöver ni göra i projektet för att nå målen första året?

(antalet frågor beror på hur många år ni väljer att söka projektstöd för, i e-tjänsten skriver ni en beskrivning för respektive år)

Beskriv hur ni vill arbeta. Skriv de viktigaste aktiviteterna så konkret som möjligt. Skriv de viktigaste aktiviteterna. Maximalt 1000 tecken (inklusive blanksteg).

8. Hur många personer tror ni kommer att delta i projektets aktiviteter?

Uppskatta hur många personer ur målgruppen som kommer medverka i aktiviteter som projektet ordnar. Svara med maximalt 500 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Vi kommer att starta två nya grupper per år, med cirka 10 deltagare per grupp. Det blir 60 personer. Dessutom kommer vi att ordna en ledarutbildning för 15 personer.

9. Hur är personer ur målgruppen med och bestämmer i projektet?

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten markera om personer ur målgruppen kommer att ha några av följande roller:

 • Projektledare eller annan anställning i projektet
 • Deltagare i styrgrupp
 • Deltagare i referensgrupp
 • Andra roller

Beskriv med egna ord hur personer ur målgruppen kommer vara med och bestämma i projektet. Om du angett "Andra roller" ovan så beskriv även vad det innebär. Svara med maximalt 1500 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Utöver att finnas i en referensgrupp kommer nyinsjuknade att vara med och leda aktiviteter. Några deltagare kommer att vara träningsledare och några kommer att föreläsa för vårdpersonal.

Samarbeten

Ni ska visa att ni har goda förutsättningar för att kunna genomföra projektet, till exempel genom att ni samarbetar med organisationer som är relevanta för projektet.

10. Vilka organisationer ska ni samarbeta med?

Skriv vilka organisationer som ska hjälpa till med projektet. Skriv namn, e-postadress och telefonnummer till någon som Allmänna arvsfonden kan kontakta vid behov.

11. Vad kommer samarbetsorganisationerna att göra?

Beskriv på vilket sätt samarbetsorganisationerna har medverkat i planeringen av projektet. Beskriv också vilka uppgifter de kommer att få under projekttiden och efter projektets slut. Svara med maximalt 2 000 tecken (inklusive blanksteg)

Exempel: Brukarorganisationen har varit med i planeringen. De kommer att ha en representant i styrgruppen och kommer att hjälpa till att rekrytera deltagare till projektet. Kommunen har också en representant i styrgruppen och kommer att informera om projektet i sitt nätverk. Två äldreboenden har tackat ja till att vara med i projektet. Vi kommer att ha aktiviteter där även efter att projektet är avslutat. Vi ska ta fram metodhandboken tillsammans med ett studieförbund.

Överlevnad - den nytta som finns kvar efter projektet

För att få pengar ur Allmänna arvsfonden ska ni ha en plan för hur projektets resultat ska fortsätta göra nytta för målgruppen, även efter projektet.

12. Vad kommer att leva vidare efter projektet?

Beskriv hur ni och andra kommer att kunna fortsätta använda de resultat, erfarenheter och den kunskap som ni har fått under projektet. Svara med maximalt 2000 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Träningsgrupperna består och fortsätter träna. Nya ledare kommer att utbildas i den cirkelverksamhet som vi kommer att ha tillsammans med Studieförbundet. Boendena kommer att kunna lägga till träningsformen som en ny aktivitet.

13. Vilka ska betala kostnaderna?

Om det som lever vidare efter projektet kommer att kosta pengar, beskriv den planerade finansieringen av det fortsatta arbetet. Svara med maximalt 1000 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Befintlig personal på boendena kommer att leda träningsgrupper, så det kommer att ingå i deras ordinarie budget. Föreningens verksamhetsstöd kan täcka de kostnader som uppstår för att uppdatera metodhandboken och informationen på hemsidan. De flesta ledare arbetar ideellt. Studieförbundet kan bidra med hjälp till nya ledarutbildningar.

14. Kommer målgruppen att ha inflytande över det som lever kvar?

Beskriv hur målgruppen kan fortsätta vara med och bestämma över det som lever vidare. Beskriv vilka uppgifter och roller ni tror att personer ur målgruppen kommer att ha efter projektet. Svara med maximalt 1 500 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Personer ur målgruppen kommer att vara mentorer efter projektet. De boenden som vi samarbetar med ska även fortsättningsvis i sin verksamhet ha anhöriga och nyinsjuknade med i referensgrupper.

Er organisation och ordinarie verksamhet

För att få pengar ur Allmänna arvsfonden ska er organisation ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år. Projektet ska skilja sig från det som ni gör i er ordinarie verksamhet.

15. Har er organisation medlemmar?

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten välja mellan:

 • Ja, vi har medlemmar
 • Nej, vi har inte medlemmar (exempelvis stiftelse eller offentlig organisation)

Om svaret är ja, vi har medlemmar:

Skriv antalet medlemmar med siffror. Ange ungefär när uppgiften om medlemsantal tog fram.

16. Hur arbetar ni med målgruppen i er vanliga verksamhet?

Markera det som bäst stämmer in på er organisation.

Här kan den som är inloggad i e-tjänsten välja mellan:

 • Vi är en målgruppsorganisation. De flesta av våra medlemmar hör till projektets målgrupper.
 • Vi är en intresseorganisation som arbetar för projektets målgrupper.
 • Vi är en annan typ av organisation.

Förklaring: En pensionärsorganisation är ett exempel på en målgruppsorganisation i projekt där målgruppen är äldre personer som har fyllt 65 år, om de flesta av organisationens medlemmar är äldre än 65 år. En barnrättsorganisation är ett exempel på en intresseorganisation om målgruppen i projektet man söker medel för är barn. Idrotts- och kulturföreningar, studieförbund, kommuner och många fler är exempel på annan typ av organisation.

Beskriv vad ni vanligtvis gör i er organisation, i er ordinarie verksamhet, som har med målgruppen att göra. Skriv maximalt 1500 tecken (inklusive blanksteg).

17. Hur skiljer sig det planerade projektet från er vanliga verksamhet?

Skriv hur projektet skiljer sig från ert befintliga arbete och varför ni inte gör projektet i er vanliga verksamhet. Svara med maximalt 1 000 tecken (inklusive blanksteg).

Exempel: Några i målgruppen har kommit till föreningens boxningsträningar, men de var inte anpassade för deras behov.

18. Vad gör andra inom det område som projektet handlar om?

Ge exempel på andra verksamheter eller initiativ som är relevanta för det här projektet. Svara med maximalt 1 000 tecken (inklusive blanksteg).

Bilagor till ansökan

 • Ladda upp projektets budget. (Se till att använda vår budgetmall som finns att ladda ner på www.arvsfonden.se.) Maxstorlek är 5 MB.
 • Ladda upp en kopia av den senaste årsredovisningen (verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse). Maxstorlek är 5 MB.
 • Ladda upp en kopia av organisationens stadgar. Offentlig organisation? Ladda upp er arbetsordning eller delegationsordning (gäller istället för stadgar). Maxstorlek är 5 MB.
 • Ladda upp en kopia av styrelseprotokoll som visar styrelsens nuvarande sammansättning och vilka som är firmatecknare. Namn och titel/funktion måste framgå. Protokollet ska vara justerat. Maxstorlek är 5 MB.
 • Ladda upp en kopia av årsmötesprotokoll som visar styrelsens nuvarande sammansättning och vilka som är firmatecknare. Namn och titel/funktion måste framgå. Protokollet ska vara justerat. Maxstorlek är 5 MB.

Projektets sammanfattning

En sammanfattning ska ge oss en översiktlig bild av projektet. Kom ihåg att använda tidigare svar, lägg inte till ny information.

Ta med alla dessa punkter:
• Målgrupp: Vilka är projektet till för?
• Projektet: Vad vill ni utveckla eller pröva?
• Syfte: Vad blir bättre? Vilken nytta kommer projektet att göra?
• Mål: Vad vill ni uppnå?
• Genomförande: Hur vill ni arbeta för att nå målen?
• Överlevnad: Vad kommer att leva vidare efter projektet? Vilken nytta kommer att finnas kvar?

Skriv maximalt 2000 tecken inklusive blanksteg.

Behörig företrädare

Är du behörig att underteckna ansökan?

Här får den som är inloggad i e-tjänsten välja mellan följande alternativ:

 • Ja, jag är behörig företrädare (firmatecknare) och det räcker att jag undertecknar ansökan
 • Ja, jag är behörig att tillsammans med ytterligare behörig företrädare (firmatecknare) underteckna ansökan
 • Nej, behörig företrädare (firmatecknare) ska underteckna ansökan

Ska ytterligare en behörig företrädare (firmatecknare) underteckna ansökan?

Här får den som är inloggad i e-tjänsten välja mellan ja eller nej. Väljer ni ja behöver ni uppge personens e-postadress och personnummer. Det går att lägga till flera personer.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-06-17.