Till innehållet

Demokratiska värderingar

Alla verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden ska vila på demokratisk grund.

För att få stöd ur fonden krävs att organisationen :

  • har föreskrifter som inte strider mot demokratins idéer,
  • bedriver sin verksamhet på demokratisk grund,
  • avser att driva projektet på demokratisk grund,

och att

  • den sökande organisationen har en demokratisk struktur, om den är en ideell förening.

Verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden måste vila på demokratisk grund. Med det menas att den sökande organisationens verksamhet och verksamheten i projektet inte får strida mot följande värderingar:

Lika rättigheter och möjligheter

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Delaktighet och inflytande

Alla i organisationens verksamhet och projekt ska ges möjlighet att ha insyn i och kunna påverka verksamheten. Det kan till exempel handla om att kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.

Inkludering

Organisationen ska arbeta aktivt för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, det vill säga att alla ska kunna ta sig in i och vara på de platser där verksamheten bedrivs och att alla ska kunna ta del av projektets information och kommunikation.

 

Tre personer i rullstol spelar boccia

Projektet "Boccia för ungdomar med gravare funktionsnedsättningar" vill öka intresset för boccia i Stockholm och Mälardalen, och se till att fler föreningar startar bocciaverksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Om en organisation får sin ansökan om pengar beviljad, blir Allmänna arvsfondens generella villkor…

För att säkerställa att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför vi kontroller av…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-01-31.