Till innehållet

Lokalstöd generella villkor

Generella villkor för lokalstöd ur Allmänna arvsfonden (Bilaga till Arvsfondsdelegationens beslut).

Obs! Ni som fått bifall tidigare än 1 juli 2021 har fått det i enlighet med den tidigare arvsfondslagen och ska därför följa den äldre versionen av villkoren. Dessa laddas ner på sidan Generella villkor.

Ändamål och villkor

1. Lokalstöd lämnas för det ändamål som framgår av Arvsfondsdelegationens beslut.

2. Villkor för lokalstöd framgår av beslutet och de generella villkoren. Arvsfondsdelega­tionen kan ställa ytterligare villkor, till exempel om stödmottagaren önskar disponera medlen på annat sätt.

3. Verksamheten i stödmottagande organisation samt i det planerade lokalstödsprojektet får inte strida mot Arvsfondsdelegationen krav på demokratiska värderingar så som de beskrivs på Allmänna arvsfondens hemsida.

www.arvsfonden.se/ansokan/demokratiska-varderingar

Giltighet

4. Genom att rekvirera medel godtar stödmottagaren samtliga villkor.

5. Om Arvsfondsdelegationen beslutar att ändra dessa villkor kommer stödmottagaren att få ta del av de nya villkoren, som därefter blir gällande från nästa tillfälle denne rekvirera­r medel från Arvsfonden.

Information om lokalstöds­projektet

6. Vid information om lokalstödsprojektet ska det tydligt framgå att det genomförs med stöd ur Allmänna arvsfonden. Efter färdigställd byggnation ska Allmänna arvsfondens skylt för lokalstöd sitta på en väl synlig plats.

Logotypen för tryckt och elektroniskt material kan hämtas från Allmänna arvsfondens hemsida, www.arvsfonden.se/logotyp.

Rekvisition av medel

7. När Arvsfondsdelegationen beslutat om lokalstöd kan medel betalas ut på begäran av stödmotta­gar­en som ska rekvirera medel på Allmänna arvsfondens rekvisitionsformulär.

8. Till första rekvisitionen av lokalstöd ska Arvsfondsdelegationens blankett om förbindelsetid bifogas. Förbindelsen ska vara underskriven av stödmottagarens firmatecknare i original.

9. Rekvisitionen ska vara undertecknad av firmatecknare och skickas in i original. Arvsfondsdelegationen kan begära in dokument som styrker behörigheten för firmatecknare som har undertecknat rekvisi­tionen.

10. En rekvisition måste skickas in inom den tid som anges i beslutet. I undantagsfall kan Arvsfondsdelegationen, efter särskild begäran, godkänna en senare utbetalning.

11. Om en stödmottagare väljer att inte rekvirera medel som ett led i att inte påbörja eller fortsätta ett projekt ska detta snarast meddelas Arvsfondsdelegationen.

Utbetalning och skyldighet att hålla medlen avskilda

12. Medel betalas ut endast till stödmottaga­rens bankgiro eller plusgirokonto.

13. Stödmottagaren är skyldig att hålla mottagna ­medel avskilda om inte annat anges i beslutet.

Om lokalstöd tas emot på ett allmänt konto för inbetalningar ska det utan dröjsmål föras över till ett konto för lokalstödsprojektet där det särskilda ändamålet framgår. Kontot får endast användas för stöd ur Allmänna arvsfonden.

Medlen ska hållas innestående på kontot, utan att sammanblandas med andra tillgång­ar, tills de används för avsett ändamål.

Projektkostnader

14. Projektets kostnader ska kunna hänföras till ansökan och beviljad budget som ligger till grund för beslutet om lokalstöd och eventuell senare skriftlig överenskommelse mellan Arvsfondsdelegationen och stödmottagaren.

15. Lokalstöd får endast användas på det sätt som fram­går av beslutet och för kostnad som är skälig. För att stödmottagaren ska få dispone­ra medlen på annat sätt krävs Arvsfondsdelega­tionens skriftliga medgivande.

16. Endast om det anges i beslutet får lokalstöd användas för kostnader som uppstått före Arvsfondsdelegationens bifall av projektet.

17. Arvsfondsdelegationens skriftliga medgivande krävs om

 • löner, ersättningar och andra utbetalningar ska göras till utbetalaren själv eller till en person som har en partisk relation till person som företräder stödmottagaren eller till person som ansvarar för projektet
 • en person ska inneha fler roller inom projekt och stödmottagande organisation.

18. Bidrag får inte utnyttjas för att uppnå en otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.

19. Stödmottagande organisation ska alltid kontakta Arvsfondsdelegationen om situationer som beskrivs i punkt 17 och 18 blir aktuella.

20. Lokalstöd får aldrig användas för:

 • kostnader som betalas av annan finansiär
 • böter, andra penningstraff, viten eller rättegångskostnader
 • alkohol eller tobak
 • ingående moms när stödmottagaren gör momsavdrag för byggnationskostnaderna
 • arkitekt-, projekterings- eller bygglovs-kostnader
 • stödmottagarens egna kostnader för projektledning.

Ideellt arbete får dessutom inte räknas som egen eller annan finansiering.

Åtagande vid lokalstöd

21. Stödmottagare är skyldig att under minst den tid som anges i beslutet från beslutsdatum använda den lokal eller den anläggning som stödet avser för det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet beviljades.

Lokalen eller anläggningen får under den perioden inte säljas eller på annat sätt överlåtas utan Arvsfondens skriftliga medgivande.

22. Efter ansökan från stödmottagaren kan Arvsfondsdelegationen besluta om undantag från villkoren om det föreligger särskilda skäl.

23. Efter byggtidens slut får skäliga avgifter tas ut av dem som får tillgång till anläggningen för att säkra skötsel och drift. Projektets målgrupper ska gynnas så långt det är möjligt.

Projektets redovisning

24. Lokalstödsprojektet inleds vid Arvsfondsdelegationens beslut och pågår under 36 månader.

Datum när ett lokalstödsprojekt börjar eller slutar får ändras endast med Arvsfondsdelegationens skriftliga medgivande.

25. Stödmottagaren ska skriftligen redovisa hur medlen använts i en slutrapport. Redovisning ska lämnas senast den dag som anges i beslutet.

26. En redovisning ska vara undertecknad av firmatecknare och skickas in i original.

27. En redovisning ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i Arvsfondsdelegationens formulär. Stödmottagaren ska även lämna det underlag som Arvsfondsdelegationen begär för granskning av redovisningen.

28. Redovisning ska ske mot den budget som godkänts för projektet. Eventuella avvikelser ska anges och kommenteras.

29. Till redovisningen ska ett revisorsintyg bifogas. Revisorns granskning ska följa Arvsfondsdelegationens anvisningar. Intyget ska vara undertecknat av revisorn.

Revisorn ska vara kvalificerad (godkänd eller auktoriserad av Revisorsinspektionen eller certifierad av Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, SKYREV).

30. Stödmottagaren ska redovisa lokalstödets ekonomiska utfall. Bokföring ska ske så att lokalstödets totala kostnader och intäkter direkt kan utläsas. Tillämpliga bokföringsregler ska följas.

Arvsfondsdelegationen godkänner inte utdrag ur hela stödmottagarens balans- eller resultaträkning som redovisning.

Tillfälligt stopp och avbrytande av projekt

31. Vid misstanke om oegentligheter eller allvarliga brister kan Arvsfondsdelegationen besluta att tillfälligt stoppa utbetalningar av medel under den tid som granskningen pågår.

32. Om ett lokalstödsprojekt drivs i strid mot villkoren kan Arvsfondsdelegationen besluta att inte godkänna vissa kostnader eller avbryta finansieringen av projektet.

33. Stöd får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Om detta inträffar under pågående lokalstöd kan Arvsfondsdelegationen tillfälligt eller permanent avbryta projektet.

34. Om stödmottagaren inte längre har tillräcklig kapacitet att driva ett lokalstödsprojekt med stöd från Allmänna Arvsfonden kan det leda till att Arvsfondsdelegationen avbryter projektet.

Återbetalningsskyldighet

35. Medel som inte har förbrukats, projektets överskott, ska återbetalas senast när slutrapport ska lämnas in.

Återbetalning ska ske till Kammarkollegiets bankgiro nr 417-6723. Vid inbetalning anges diarienummer och stödmottagande organisation tydligt.

Återkrav

36. Om Arvsfondsdelegationen anser att stödmottagaren ska betala tillbaka hela eller del av lokalstödet, kan ärendet komma att överlämnas till Kammarkollegiet som beslutar i frågan.


37. Lokalstöd ska betalas tillbaka om

 • stödet inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål
 • stödmottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning av hur medlen har använts eller underlag som behövs för granskningen
 • lokalen eller anläggningen säljs eller användningen av den ändras utan delegationens medgivande inom den beslutade tidsperioden
 • stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Granskning och kontrollbesök

38. Arvsfondsdelegationen, eller vid återkrav Kammarkollegiet, kan besöka (kontrollbesök), revidera eller utvärdera varje verksamhet som finansierats med stöd ur Allmänna arvsfonden. Myndigheterna kan även begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör lokalstödets användning.

39. Arvsfondsdelegationen kontrollerar om en lokal eller anläggning används för avsett ändamål och med de villkor som angavs när stödet beviljades. Uppföljningen sker normalt två gånger efter beslutet om lokalstöd, under den tid som åtagandet enligt beslutet avser. Det är obligatoriskt för stödmottagaren att medverka vid den kontroll och uppföljning som utförs av Arvsfondsdelegationen efter beslutet om beviljat stöd.

Kontakta Arvsfondsdelegationen vid viktigare förändringar

40. Stödmottagaren ska kontakta Arvsfondsdelegationen om

 • byggprojektet försenas
 • stödmottagaren behöver göra ändring i projektet, till exempel en omfördelning inom eller mellan budgetposter
 • projektledningen byts ut helt eller delvis
 • stödmottagaren ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson
 • stödmottagaren behöver ytterligare tid med sin redovisning
 • stödmottagaren avser att begära undantag från villkor i förbindelse om tidsåtagande enligt punkt 21
 • verksamheten i det planerade projektet ändrar inriktning från den beviljade ansökan
 • annan händelse som väsentligt påverkar lokalstödsprojektet eller dess budget inträffar.

Ange alltid diarienummer vid kontakt med Arvsfondsdelegationen.

Introduktion för nya lokalstödsprojekt

41. Det är obligatoriskt för projektledare eller person som företräder stödmottagaren att ta del av den introduktion som Arvsfondsdelegationen tillhandahåller innan byggnationen påbörjas.

Utvärdering

42. En stödmottagare som beviljas lokalstöd kan bli aktuell för att ingå i en utvärdering som utförs av eller på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. Stödmottagande organisation har en skyldighet att så långt det är möjligt medverka i denna utvärdering.

Personuppgifter

43. Arvsfondsdelegationen/Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som stödmottagaren lämnar till myndigheterna.

Frågor om villkoren kan ställas till

Kammarkollegiet, Arvsfondsavdelningen, Stöd- och uppföljningsenheten

Telefon: 08-700 08 00 (växel)

E-post: info@arvsfonden.se


Ord och uttryck

Beslut, Arvsfondsdelegationens beslut om projektstöd.

Lokalstöd, projektstöd till anläggningar eller lokaler och viss utrustning.

Medel, det projektstöd (pengar) som stödmottagaren beviljats.

Närstående, make, förälder, mor- och farförälder; barn och barns make, barnbarn; syskon, syskons make och barn. Med make avses även sambo, med barn även bonusbarn och familjehemsplacerade barn.

Otillbörlig, oacceptabel med hänsyn till rimliga omständigheter.

Partisk relation kan vara närstående, nära vän, annan relation där personer ingår i en nära gemenskap eller står i beroendeställning till varandra

Person som företräder stödmottagaren är i detta fall till exempel firmatecknare, styrelseledamot, eller annan person som givits en framträdande roll i organisationen.

Person som har ansvar för verksamheten är till exempel verksamhetschef eller projektledare.

Rekvisition, stödmottagarens begäran om utbetalning från Allmänna arvsfonden.

Stödmottagare, den som ansökt om och beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden enligt beslut av Arvsfondsdelegationen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-06-21.