Till innehållet

Projektstöd generella villkor

Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden (Bilaga till Arvsfondsdelegationens beslut).

Obs! Ni som fått bifall tidigare än 1 juli 2021 har fått det i enlighet med den tidigare arvsfondslagen och ska därför följa den äldre versionen av villkoren. Dessa laddas ner på sidan Generella villkor.

Ändamål och villkor

1. Projektstöd lämnas för det ändamål som framgår av Arvsfondsdelegationens beslut.


2. Villkor för projektstöd framgår av beslutet och de generella villkoren. Arvsfondsdelegationen kan ställa ytterligare villkor, till exempel om stödmottagaren önskar disponera medlen på annat sätt.


3. Verksamheten i stödmottagande organisation samt i det planerade projektet får inte strida mot Arvsfondsdelegationen krav på demokratiska värderingar så som de beskrivs på Allmänna arvsfondens hemsida.

www.arvsfonden.se/ansokan/demokratiska-varderingar

Giltighet

4. Genom att rekvirera medel godtar stödmottagaren samtliga villkor.


5. Om Arvsfondsdelegationen beslutar att ändra dessa villkor kommer stödmottagaren att få ta del av de nya villkoren, som därefter blir gällande från nästa tillfälle denne rekvirerar medel från Allmänna Arvsfonden.

Information om projektet

6. Vid projektets aktiviteter, produktion av material och övrig information ska det tydligt framgå att projektet genomförs med stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondens logotyp för projekt som beviljats stöd ska tydligt synas i tryckt och elektroniskt material.

www.arvsfonden.se/logotyp.

Rekvisition av medel

7. När Arvsfondsdelegationen beslutat om projektstöd eller godkänt stödmottagarens årsrapport kan medel betalas ut på begäran av
stödmottagaren som ska rekvirera medel på Allmänna arvsfondens rekvisitionsformulär.


8. Rekvisitionen ska vara undertecknad av firmatecknare och skickas in i original. Arvsfondsdelegationen kan begära in dokument som styrker behörigheten för firmatecknare som har undertecknat rekvisitionen.


9. En rekvisition måste skickas in inom den tid som anges i beslutet. I undantagsfall kan Arvsfondsdelegationen, efter särskild begäran, godkänna en senare utbetalning.


10. Om en stödmottagare väljer att inte rekvirera medel som ett led i att inte påbörja eller fortsätta ett projekt ska detta snarast meddelas Arvsfondsdelegationen.

Utbetalning och skyldighet att hålla medlen avskilda

11. Medel betalas ut endast till stödmottagarens bankgiro eller plusgirokonto.


12. Stödmottagaren är skyldig att hålla mottagna medel avskilda om inte annat anges i beslutet.
Om projektstöd tas emot på ett allmänt konto för inbetalningar ska det utan dröjsmål föras över till ett konto för projektet där det särskilda ändamålet framgår. Kontot får endast användas för projektstöd ur Allmänna arvsfonden.
Medlen ska hållas innestående på kontot, utan att sammanblandas med andra tillgångar, tills de används för avsett ändamål.

Projektkostnader

13. Projektets kostnader ska kunna hänföras till ansökan och beviljad budget som ligger till grund för beslutet om projektstöd och eventuell senare skriftlig överenskommelse
mellan Arvsfondsdelegationen och stödmottagaren.


14. Projektstöd får endast användas på det sätt som framgår av beslutet och för kostnad som är skälig. För att stödmottagaren ska få disponera medlen på annat sätt krävs Arvsfondsdelegationens skriftliga medgivande.


15. Endast om det anges i beslutet får projektstöd användas för

 • kostnader som uppstått före Arvsfondsdelegationens bifall av projektet
 • aktiviteter eller resor utomlands
 • kostnader för utvärdering av projektet.


16. Arvsfondsdelegationens skriftliga medgivande krävs om

 • löner, ersättningar och andra utbetalningar ska göras till utbetalaren själv eller till en person som har en partisk re-lation till person som företräder stödmottagaren eller till person som ansvarar för projektet
 • en person ska inneha fler roller inom projekt och stödmottagande organisation.


17. Bidrag får inte utnyttjas för att uppnå en otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.


18. Stödmottagande organisation ska alltid kontakta Arvsfondsdelegationen om situationer som beskrivs i punkt 16 och 17 blir aktuella.


19. Projektstöd får aldrig användas för

 • kostnader som betalas av annan finansiär
 • kostnader som täcks av tillfälliga eller kontinuerliga bidrag, till exempel lönebidrag, regionalstöd eller andra stöd som minskar projektets faktiska kostnader
 • individuella tjänstepensionsförsäkringar utöver kollektivavtal eller motsvarande
 • individuella förmåner utöver vad som gäller för andra anställda inom organisationen och Skatteverkets riktlinjer
 • böter, andra penningstraff, viten eller rättegångskostnader
 • alkohol eller tobak
 • gåvor med undantag för representations- eller reklamgåvor enligt Skatteverkets riktlinjer
 • ingående moms när stödmottagaren gör momsavdrag för kostnader i projektverksamheten.

Upphovsrätt

20. Allmänna arvsfonden har inte upphovsrätt, patenträtt, eller mönsterskydd till det som produceras i projekten.

Projektets redovisning

21. Projektverksamhet indelas i projektår om tolv månader. Det första projektåret inleds den första i månaden närmast efter Arvsfondsdelegationens beslut. Senare projektår inleds månaden efter det att närmast föregående projektår löpt ut.

Datum när en projektverksamhet eller ett projekt­år börjar eller slutar får ändras endast med Arvsfondsdelegationens skriftliga medgivande.

22. Stödmottagaren ska skriftligen redovisa hur medlen använts i en årsrapport och efter projektet i en slutrapport. Redovisning ska lämnas senast den dag som anges i beslutet.

23. En redovisning ska vara undertecknad av firmatecknare och skickas in i original.

24. En redovisning ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i Arvsfondsdelegationens formulär. Stödmottagaren ska även lämna det underlag som Arvsfondsdelegationen begär för granskning av redovisningen.

25. Redovisning ska ske mot den budget som godkänts för projektet. Eventuella avvikelser ska anges och kommenteras.

26. Till redovisningen ska ett revisorsintyg bifogas. Revisorns granskning ska följa Arvsfondsdelegationens anvisningar. Intyget ska vara undertecknat av revisorn.

Revisorn ska vara kvalificerad (godkänd eller auktoriserad av Revisorsinspektionen eller certifierad av Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, SKYREV).

27. Stödmottagaren ska redovisa projektets ekonomiska utfall. Bokföring ska ske så att projektets totala kostnader och intäkter direkt kan utläsas. Tillämpliga bokföringsregler ska följas.

Arvsfondsdelegationen godkänner inte utdrag ur hela stödmottagarens balans- eller resultaträkning som redovisning.

Tillfälligt stopp och avbrytande av projekt

28. Vid misstanke om oegentligheter eller allvarliga brister kan Arvsfondsdelegationen besluta att tillfälligt stoppa utbetalningar av medel under den tid som granskningen pågår.

29. Om ett projekt drivs i strid mot villkoren kan Arvsfondsdelegationen besluta att inte godkänna vissa kostnader eller avbryta finansieringen av projektet.

30. Stöd får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Om detta inträffar under pågående projekt kan Arvsfondsdelegationen tillfälligt eller permanent avbryta projektet.

31. Om stödmottagaren inte längre har tillräcklig kapacitet att driva ett projekt med stöd från Allmänna arvsfonden kan det leda till att Arvsfondsdelegationen avbryter projektet.

Återbetalningsskyldighet

32. Medel som inte har förbrukats, projektets överskott, ska återbetalas senast när slutrapport ska lämnas in.

Återbetalning ska ske till Kammarkollegiets bankgiro nr 417-6723. Vid inbetalning anges diarienummer och stödmottagande organisation tydligt.

Återkrav

33. Om Arvsfondsdelegationen anser att stödmottagaren ska betala tillbaka hela eller del av projektstödet, kan ärendet komma att överlämnas till Kammarkollegiet som beslutar i frågan.


34. Projektstöd ska betalas tillbaka om

 • stödet inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål
 • stödmottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning av hur medlen har använts eller underlag som behövs för granskningen
 • stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Granskning och kontrollbesök


35. Arvsfondsdelegationen, eller vid återkrav Kammarkollegiet, kan besöka (kontrollbesök), revidera eller utvärdera varje verksamhet som finansierats med stöd ur Allmänna arvsfonden. Myndigheterna kan även begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör projektstödets användning.

Kontakta Arvsfondsdelegationen vid viktigare förändringar

36. Stödmottagaren ska kontakta Arvsfondsdelegationen om

 • projektstarten försenas så att den planerade verksamheten under projektåret inte kan genomföras helt eller delvis
 • stödmottagaren behöver göra ändring i projektet, till exempel en omfördelning inom eller mellan budgetposter
 • projektledningen byts ut helt eller delvis
 • stödmottagaren ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson
 • stödmottagaren behöver ytterligare tid med sin redovisning
 • verksamheten i det planerade projektet ändrar inriktning från den beviljade ansökan
 • annan händelse som väsentligt påverkar projektet eller dess budget inträffar.

Ange alltid diarienummer vid kontakt med Arvsfondsdelegationen.

Introduktion för nya projekt

37. Det är obligatoriskt för projektledare eller person som företräder stödmottagaren att under det första projektåret ta del av den introduktion som Arvsfondsdelegationen tillhandahåller.

Utvärdering

38. En stödmottagare som beviljas projektmedel kan bli aktuellt för att ingå i en utvärdering som utförs av eller på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. Stödmottagande organisation har en skyldighet att så långt det är möjligt medverka i denna utvärdering.

Personuppgifter

39. Arvsfondsdelegationen/Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som stödmottagaren lämnar till myndigheterna.

Frågor om villkoren kan ställas till

Kammarkollegiet, Arvsfondsavdelningen, Stöd- och uppföljningsenheten

Telefon: 08-700 08 00 (växel)

E-post: info@arvsfonden.se

Ord och uttryck

Beslut, Arvsfondsdelegationens beslut om projektstöd.

Lokalstöd, projektstöd till anläggningar eller lokaler och viss utrustning.

Medel, det projektstöd (pengar) som stödmottagaren beviljats.

Närstående, make, förälder, mor- och farförälder; barn och barns make, barnbarn; syskon, syskons make och barn. Med make avses även sambo, med barn även bonusbarn och familjehemsplacerade barn.

Otillbörlig, oacceptabel med hänsyn till rimliga omständigheter.

Partisk relation kan vara närstående, nära vän eller annan relation där personer ingår i en nära gemenskap eller står i beroendeställning till varandra.

Person som företräder stödmottagaren är i detta fall till exempel firmatecknare, styrelseledamot, eller annan person som givits en framträdande roll i organisationen.

Person som har ansvar för verksamheten är till exempel verksamhetschef eller projektledare.

Projektstöd, de medel (pengar) som stödmottagaren beviljats.

Projektår avser annan verksamhet än lokalstöd och är period om tolv kalendermånader som inleds den första i månaden efter ett beslut om projektstöd eller, vid flerårsprojekt, som följer närmast efter ett tidigare projektår.

Rekvisition, stödmottagarens begäran om utbetalning från Allmänna arvsfonden.

Stödmottagare, den som ansökt om och beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden enligt beslut av Arvsfondsdelegationen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-01-17.