Till innehållet

Frågor och svar om ny lag

Här har vi samlat ett par vanliga frågor och svar om den nya arvsfondslag som träder i kraft 1 juli 2021. Sidan uppdateras regelbundet.

1.Kan jag som äldre privatperson söka pengar ur Allmänna arvsfonden nu?

Nej, vårt uppdrag är att dela ut pengar till föreningar som i huvudsak bedriver ideell verksamhet och till projekt av ideell karaktär. Det går inte att söka stöd som privatperson. Det gäller alla våra målgrupper (barn, unga, äldre och funktionsnedsatta personer).

2. Är det klart att Arvsfonden får en ny målgrupp ”äldre” och att ”nyskapande” inte längre ska finnas som ett bedömningskriterium?

Ja. Riksdagen har fattat beslut om en ny arvsfondslag som gäller från den 1 juli 2021.

3. När går gränsen för ”äldre” enligt er?

Äldre innebär att målgruppen för projektet fyllt 65 år.

4. När går det att skicka in ansökningar för den nya målgruppen?

Från och med den 1 juli tar Arvsfonden emot projektansökningar om den nya målgruppen.

5. Försvinner kriteriet nyskapande?

Ja. Det kriterium som nu brukar benämnas ”nyskapande och utvecklande för målgruppen” ändras till ”utvecklande för målgruppen”.

6. Vad kommer det att betyda att begreppet nyskapande försvinner och ersätts av utvecklande för målgruppen?

Regeringens avsikt är att det ska underlätta för organisationer att söka medel ur Allmänna arvsfonden. Organisationer som söker pengar behöver därför inte längre förklara på vilket sätt projektet är nyskapande. Enligt den nya lagen räcker det att projektet är utvecklande för en eller flera av Arvsfondens målgrupper, men det är viktigt att ni i ansökan tydligt förklarar och motiverar varför det behövs pengar till ett utvecklingsarbete. Projektet måste också skilja sig från er ordinarie verksamhet.

När vi bedömer ansökan är behovet av ett utvecklingsarbete i projektet centralt. Beskriv varför det är nödvändigt att testa om metoden, modellen, arbetssättet eller verksamheten fungerar för målgruppen.

7. Blir det möjligt att kopiera andra, befintliga verksamheter i landet när ”nyskapande” försvinner?

Det måste finnas en anledning till att ni behöver pengar för ett utvecklingsarbete. Gör en omvärldsanalys som beskriver vad som redan finns i landet och jämför redan befintliga verksamheter med det som ni vill testa eller bygga upp. Förklara så tydligt ni kan varför ni behöver pengar till projektet. Vad är det ni behöver testa och utveckla? Vet man inte redan att det fungerar med de förutsättningar ni har?

8. Innebär ändringen av Arvsfondslagen några andra förändringar?

De mest tydliga skillnaderna är införandet av en ny målgrupp samt att begreppet ”nyskapande” tas bort. Andra nyheter är att målgruppens delaktighet och kraven på rimlig överlevnad skrivs in i lagen. De två kriterierna har länge tillämpats i Arvsfondsdelegationens praxis men har fram till nu inte stått omnämnda i lagtexten.

9. Vad innebär den nya lagen för lokal- och anläggningsstöd?

För lokal- och anläggningsstöd innebär förändringarna i princip detsamma som för projektstöd: äldre från 65 år blir en ny målgrupp och utvecklande ersätter begreppet nyskapande. Den geografiska 10-kilometersregeln kommer att finnas kvar, det vill säga att en om-, till- eller nybyggnation ska möjliggöra verksamhet som inte redan finns på orten (inom 10 km).

En förändring som kommer att införas är att 5-åriga, istället för 10-åriga, nyttjanderättsavtal i vissa fall kan godkännas. Det måste dock finnas särskilda skäl till varför föreningen inte kan få ett 10-årigt nyttjanderättsavtal. Vid kortare förbindelsetid än 10 år kan man inte få maxbeloppet på 5 miljoner kr. Sänkningen av beloppet görs i relation till förbindelsetiden.

10. Vi driver redan ett projekt. Berörs vi på något sätt av lagändringen?

För projekt som fått beslut om stöd före den 1 juli 2021 gäller den gamla lagen. I och med att den nya lagen träder i kraft förändras dock våra redovisningsmallar. Det är därför viktigt att ni går in och laddar ner de senaste mallarna när det drar ihop sig till redovisning. Våra generella villkor kommer också att uppdateras så det är bra att ni bekantar er med dessa när ni rekvirerar nya pengar.

Ni som redan driver ett projekt kan även fundera över om det skulle vara möjligt att involvera den nya målgruppen äldre i ert befintliga projekt. Ta gärna en kontakt med er handläggare för att diskutera era eventuella tankar kring denna möjlighet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2021-08-17.