Till innehållet

Vanliga skäl till avslag

Vi bedömer varje ansökan utifrån hur väl den uppfyller Allmänna arvsfondens kriterier om att vara en utvecklande idé med hög delaktighet från målgruppen och ha en rimlig plan för överlevnad.

Vi gör en sammanvägd bedömning utifrån Arvsfondens kriterier på varje ansökan. Ofta är det flera faktorer som samspelar, oavsett om ansökan blir godkänd eller inte. För de ansökningar som inte uppfyller Arvsfondens kriterier används ett antal fasta avslagsskäl.

I beslutet om avslag berättar vi vilket av avslagsskälen som ligger till grund för beslutet och ger även en motivering. Det handlar oftast om ett eller två avslagsskäl. Avslagsskälen är anpassade efter de två olika stödformerna projektstöd och lokalstöd.

Vill du ha mer information om varför en specifik ansökan har fått avslag är du varmt välkommen att kontakta oss.

Avslagsskäl

Inte tillräckligt utvecklande för målgruppen

Bedömningen är att projektet, så som det beskrivs i ansökan, inte är tillräckligt utvecklande för någon av Allmänna arvsfondens målgrupper.

Mer information

En projektidé måste vara utvecklande för minst en av våra målgrupper för att få pengar från Arvsfonden. Projektet ska skilja sig från er organisations ordinarie verksamhet.

Inte i huvudsak Allmänna arvsfondens målgrupper

Bedömningen är att projektet i huvudsak inte riktar sig till Allmänna arvsfondens målgrupper.

Mer information

Arvsfonden beviljar inte medel till projekt som riktar sig till vuxna mellan 25—64 år utan funktionsnedsättning, har allmänheten som målgrupp eller riktar sig till enstaka specifika individer.

Inte tillräckligt hög delaktighet från målgruppen

Bedömningen är att projektet, så som det beskrivs i ansökan, inte är tillräckligt utvecklande för någon av Allmänna arvsfondens målgrupper.

Mer information

Ofta kommer projektidéerna från målgruppen själv. Gör de inte det ska sökande organisation kunna visa hur den har förankrat idén med målgruppen och att målgruppen efterfrågar verksamheten. Arvsfonden har stor tilltro till att människor kan och vill vara aktiva och ha inflytande utifrån sina egna förutsättningar. Handlar det om personer som har svårt att själva göra sina röster hörda kan de få stöd av andra som stöttar och representerar dem.

I ett lokalstödsprojekt kan målgruppen ofta inte delta aktivt i själva bygget, däremot ska de kunna delta aktivt i och ha inflytande över projektets planering såväl som den nya verksamheten som byggnationen möjliggör.

Inte tillräckligt motiverat med utvecklingsprojekt

Bedömningen är att projektet, så som det beskrivs i ansökan, inte är motiverat för att testa om verksamheten, metoden eller arbetssättet fungerar.

Mer information

Ett avslag utifrån inte tillräcklig utvecklande kan exempelvis bero på att er projektidé görs inom ramen för er vanliga verksamhet. Det kan också bero på att er ansökan saknar motivering varför ni behöver stöd för att kunna testa och utveckla en metod, arbetssätt eller verksamhet.

Inte tillräckligt utvecklande (avslagsskälet gäller enbart lokalstöd)

Projektet bedöms inte vara tillräckligt utvecklande. Verksamheten som planeras ska vara ny på orten för Allmänna arvsfondens målgrupper, inom en radie av 10 kilometer från lokalen/anläggningen.

Mer information

Projektet bedöms inte tillräckligt utvecklande om sökande organisation eller annan aktör på orten redan bedriver den verksamhet som beskrivs i ansökan eller om det redan finns en liknande lokal/anläggning på orten.

För stor osäkerhet angående projektets genomförbarhet

Projektets genomförbarhet bedöms vara för osäker. I bedömningen vägs bland annat in organisationens kapacitet, projektets planering, tilltänkta metod och förankring samt att projektet kan genomföras i enlighet med Allmänna arvsfondens villkor.

Mer information

Ett arvsfondsprojekt ska ha en tids- och aktivitetsplan som hänger ihop med budgeten. För lokalstödsprojekt måste det finnas en realistisk plan för byggnationen vad gäller kostnader, tidsplan, bygglov och nödvändiga tillstånd. Projektet vara förankrat med projektets målgrupp, viktiga samarbetsparter och andra relevanta aktörer som är viktiga för projektet. Förankring är viktig både för att skapa ett utvecklande projekt som man kan genomföra enligt plan och för att skapa goda förutsättningar för projektets erfarenheter och resultat att leva vidare.

För stor osäkerhet angående projektets överlevnad

Projektets överlevnad är för osäker. I bedömningen har bland annat vägts in projektets planering, metod, förankring och framtida resursbehov.

Mer information

I ett arvsfondsprojekt måste det finnas en rimlig plan för hur projektets resultat och erfarenheter ska kunna leva vidare efter projekttiden. Planen ska finnas innan man sätter igång med sitt projekt.

För lokalstöd handlar det om osäkerhet i förutsättningarna att kunna bedriva den nya verksamheten i minst tio år efter beslutet från Arvsfonden, bland annat med hänsyn till driftskostnader. För projektstöd kan osäkerhet exempelvis handla om att det är osannolikt att en tänkt framtida finansiär ska kunna gå in med pengar till fortsatt verksamhet.

Konkurs

Stöd får inte lämnas till en organisation som är försatt i konkurs.

Likvidation

Stöd får inte lämnas till en organisation som är i likvidation.

Skulder

Stöd får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten.

Ansökan är inte tillräckligt genomarbetad

Sökande organisation har inte svarat tillräckligt utförligt på Arvsfondens frågor.

Mer information

Det kan vara så att svaren som sökande har angett i ansökan inte är tillräckligt utförliga eller att sökande inte har kompletterat ansökan trots uppmaning att göra det. Arvsfonden har helt enkelt för lite underlag för att kunna besluta om ett ja.

Verksamhetsstöd

Projektet bedöms ligga inom ramen för sökande organisations ordinarie verksamhet. Stöd ur Arvsfonden beviljas inte till ordinarie verksamhet.

Mer information

För att bedöma om projektidén skiljer sig från sökande organisations ordinarie verksamhet läser vi bland annat stadgar och verksamhetsberättelse.

För lokalstöd är det bra att veta att pengar ur Arvsfonden inte beviljas till underhåll, renovering, utökning och/eller tillgänglighetsanpassning av befintlig lokal/anläggning utan att ny verksamhet planeras för någon av Arvsfondens målgrupper. Detta inkluderar:

  • Tillgänglighetsanpassningar utan ny verksamhet, exempelvis vid byggnation av en ramp eller RWC.
  • Om lokalen/anläggningen på grund av sitt skick behöver moderniseras.
  • När föreningen enbart förbättrar förutsättningarna för ordinarie verksamhet (exempelvis större lokal eller fler träningstider).

Enstaka arrangemang

Projektet bedöms helt eller till största del avse enstaka arrangemang, vilket Arvsfonden inte finansierar.

Mer information

Ibland får Arvsfonden ansökningar om pengar till en klassresa, en konsert, en fest eller ett läger. Den typen av aktiviteter bedömer inte Arvsfonden som projekt. Omfattningen av arbetet är för litet för att kunna uppfylla Arvsfondens krav på delaktighet och att verksamhetens erfarenheter och resultat ska leva vidare efter projekttiden. Däremot kan till exempel resor och läger finnas med bland andra aktiviteter i ett arvsfondsprojekt.

Forskningsprojekt

Projektet bedöms vara forskning, vilket Arvsfonden inte finansierar.

Ny förening

Sökande organisation har inte varit verksam under tillräckligt lång tid. För att kunna beviljas projektstöd ur Arvsfonden ska sökande organisation ha funnits i minst ett år. För att kunna beviljas lokalstöd ur Arvsfonden ska sökande organisation ha funnits i minst två år.

Mer information

En helt ny organisation har inte kapacitet att driva ett arvsfondsprojekt på ett bra sätt och har också svårt att skilja ett projekt från sin ordinarie verksamhet.

Verksamheten är inte av ideell karaktär

Arvsfondsmedel beviljas enbart till organisationer som i huvudsak bedriver ideell verksamhet och till projekt av ideell karaktär. Medel beviljas inte till aktiebolag eller andra bolagsformer.

Offentlig huvudmans uppdrag

Projektet bedöms falla inom ramen för offentlig huvudmans uppdrag. Det kan Arvsfonden inte finansiera.

Mer information

För projektstöd kan det gälla sådant som tydligt är skolans ansvar enligt läroplanerna.

För lokalstöd kan det gälla lokaler och anläggningar som i huvudsak ska användas för följande verksamheter:

  • Skola, utbildning, barnomsorg.
  • Fritidsverksamhet som omfattas av skollagen.
  • I kommun/landsting vanlig verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning, till exempel äldreboenden, gruppboenden, lokaler för LSS-verksamhet och vårdinrättningar.

Uppfyller inte kraven på offentlig huvudman

Projektet uppfyller inte de krav som ställs på offentlig huvudman för att kunna beviljas stöd ur Arvsfonden. Offentlig huvudman kan endast beviljas stöd för projekt som genomförs i nära samarbete med minst en ideell organisation. Huvudmannen ska bidra med en betydande egeninsats och projektidén ska vara utvecklande.

Offentlig huvudman (avslagsskälet gäller enbart lokalstöd)

Sökande är en offentlig huvudman. Offentlig huvudman kan inte söka lokalstöd ur Arvsfonden.

Uppfyller inte Allmänna arvsfondens krav på demokratisk struktur

Bedömningen är att den sökande organisationens stadgar, årsmötesprotokoll eller andra liknade underlag inte lever upp till Allmänna arvsfondens krav på demokratisk struktur.

Mer information

En organisation måste leva upp till Allmänna arvsfondens krav på demokratisk struktur för att få stöd (för stiftelser gäller inte detta, där är enbart demokratisk grund ett krav). Demokratisk struktur innebär bland annat att medlemskap i organisationen måste vara frivilligt och öppet för alla i den målgrupp som organisationen riktar sig till. Andra krav som ställs är bland annat att medlemmarna ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet vid ett årsmöte. Alla medlemmars röster ska vara lika mycket värda vid årsmötet. De ska ha möjlighet att ändra stadgarna, ta beslut om en eventuell upplösning, liksom välja styrelse och revisorer. Överskott vid organisationens upplösning får inte gå till odemokratiska verksamheter.

Uppfyller inte Allmänna arvsfondens krav på demokratisk grund

Bedömningen är att sökande organisation på något sätt, till exempel i för organisationen grundläggande dokument, på webbplats eller i sociala medier, eller vid möten och aktiviteter, bryter mot Allmänna arvsfondens krav på demokratisk grund.

Mer information

Alla sökande organisationer måste uppfylla kravet på demokratisk grund för att kunna beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden. Organisationer får inte uttrycka sig i strid mot demokratins idéer. Det gäller även jämställdhet och förbud mot diskriminering i verksamheten, på organisationens webbplats eller i sociala medier.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-15.