Fortsättningsprojekt februari 2016

I februari 2016 fördelade Arvsfonden drygt 122 miljoner kronor till 71 projekt. Av dessa var 35 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på drygt 60 miljoner kronor.
Senast uppdaterad: 29 augusti, 2016 - 15:28

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De nya projekt som fått stöd i februari 2016 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 

BORÅS
Borås Stad, Fritid- och folkhälsoförvaltningen
Har fått stöd med 1 770 000 kronor för projektet
Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

Projektbeskrivning
Projektets mål är att skapa en modellverksamhet som syftar till att främja hälsa och social inkludering för personer med funktionsnedsättning. Satsningens beståndsdelar handlar om att ta fram metoder för ökad motivation till idrott och hälsotänkande, att skapa mötesplats för samverkan och integrering i ordinarie idrottsverksamhet samt att utveckla och anpassa den befintliga idrottskolan för personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.  Metoden ska spridas vidare till andra kommuner, landsting och regioner. När projektperioden är slut kommer Borås stad och föreningarna att fortsätta bedriva verksamheten. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

BORÅS
Borås Stad, stadsdel Öster,
Har fått stöd med 699 000 kronor för projektet
FC Ibra

Projektbeskrivning
Projektet, som genomförs i samarbete med Futsal Club Ibra, syftar till att arbetskvalificera ungdomar, 19-25 år, som befinner sig allra längst bort från arbetsmarknaden och som är synnerligen svåra att nå med befintliga insatser. De ska bryta ett negativt beteende till att bli positiva förebilder, som tar ansvar för sin stadsdel. Detta sker genom att de deltar i en så kallad coop-utbildning, det vill säga varvar arbete med studier, vilket leder till gymnasiekompetens, yrkesexamen och arbetslivserfarenhet. Vid projektets slut ska de ha ett CV med 3 års arbetslivserfarenhet och referenser, samt utbildning. Därtill ska de också engagera och påverka områdets yngre i positiv riktning som goda förebilder och framförallt fånga upp dem som befinner sig i riskzon. Arbetet utförs både på stadsdelens hög- och mellanstadieskolor och som fält/fritidsarbete inom stadsdelen på kvällar och helger, vilket omfattar ca 500 ungdomar. 
Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden

FÅRÖ
Stiftelsen Bergmancenter
har fått stöd med 1 014 000 kronor för projektet
Skaparverkstaden på Fårö

Projektbeskrivning
Projektet har som syfte att bredda sin verksamhet och därmed nå nya målgrupper. Målet är att kunna etablera Bergmanscentrets olika verksamheter, som med projektets innehåll ska kunna erbjuda alla barn och unga skapande verksamhet. Projektet har två olika inriktningar. Skapande som läkande kraft är en lokal/regional verksamhet som vänder sig framförallt till tre specifika målgrupper; Ensamkommande flyktingbarn, barn och unga med funktionsnedsättningar samt barn och unga med erfarenheter av våld i nära relationer. Skaparverkstans Barnfilmfestival visar film producerad av barn och unga i Skaparverkstan på Fårö eller i verkstäder, museer, fritidsgårdar runt om i Sverige eller på egen hand. Festivalen är m.a.o. ett riksprojekt. Man kommer särskilt att vända sig till verksamheter med barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Efter projekttidens slut räknar man med att ha utvecklat och etablerat de två delarna och då kunna införliva dessa i sin ordinarie verksamhet.  
Lokalt/Regionalt/Riksprojekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

GREVIE 
Gabriel Klints Insamlingsstiftelse
Har fått stöd med  2 343 000 kronor för projektet
Gabriel Klint

Projektbeskrivning
Projektets syfte och mål är att motverka psykisk ohälsa bland unga och skapa en aktiv mötesplats där unga kan ta upp svåra ämnen som döden, självmord och existentiella upplevelser. Detta ska ske genom en portal och en webbtv-serie. Portalen ska vara en mötesplats på Internet där det dels kommer att finnas vanliga chattrum samt möteschattar där olika experter håller i livechattar, dels finns plats för egna dikter, låtar, målningar, filmer mm. på temat. Webbtv-serien bygger på fiktion som baseras på fantasyhistorien om ängeln Gabriel Klint.
Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

GÖTEBORG
Attention, Hisingen – Kungälv, 
Har fått stöd med 2 356 000 kronor för projektet 
Nät-koll trygghet på nätet för barn och unga med NPF

Projektbeskrivning
Ungdomar med funktionsnedsättningar tillhör internetgenerationen och precis som alla andra unga söker de kontakt och bekräftelse på nätet. I projektet Nät-koll ska Attention tillsammans med nämnda organisationer medverka till att stärka unga med NPF diagnoser och deras strategier så att de känner sig trygga på nätet och blir medvetna om riskerna med att exponera sig där och hur de kan skydda sig mot negativa upplevelser. Projektet inleds med en webbenkät för att kartlägga målgruppens internetanvändning. Därefter kommer sex fokusgrupper att utses med barn, unga, föräldrar och yrkesverksamma för att samla kunskap om internetanvändningen hos målgruppen. Gruppernas diskussioner och intervjusvar ska sedan sammanställas till ett studiecirkelmaterial som både kommer att bli traditionellt utformat och webbaserat. Föräldrar som är föreningsaktiva i Attentions lokalföreningar ska erbjudas utbildning till cirkelledare för att på så sätt sprida kunskaperna vidare. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet.

GÖTEBORG
Göteborgs stadsmuseum
har fått stöd med 3 389 000 kronor för projektet
Funktek

Projektbeskrivning
Samverkansprojektet Funktek har som mål att utveckla nya former för aktivt samskapande upplevelser i museer och stadsvandringar genom innovativ användning av teknologi för personer med funktionsvariationer. Övergripande syfte med projektet är att öka möjligheterna för fler människor att delta i samtal om städers och platsers historia och framtid. Genom att skapa verksamheter inom Göteborgs stadsmuseum som har integrerat för alla-perspektiv och använder ny teknologi, ges fler människor möjlighet att kunna delta i verksamheten på lika villkor. Projektet ska utveckla och implementera nya former för medskapande och sprida erfarenheterna så brett som möjligt både nationellt och internationellt. 
Projektet ställer följande frågor: hur kan nya teknologier i utvecklingens framkant göra museiupplevelser och möjligheterna till medskapande mer demokratiska? Kan man härigenom undvika särspår för människor med olika funktionsvariationer eller människor som verksamheten sätter språkliga eller intellektuella hinder för? Hur bidrar detta till en hållbar stadsutveckling och mer demokratiska städer? Tillsammans med en bred målgrupp av unga människor med olika funktionsvariationer ska projektet söka svar på dessa frågeställningar Konkret ska projektet utforska och implementera nya teknologier som ur ett interaktionsdesignperspektiv lämpar sig väl för användning i museer. Göteborg stadsmuseum kommer att integrera resultaten och de konkreta teknologiska lösningarna i utställningen Urbanum och stadsvandringarna – och i förlängningen också i ny verksamhetsutveckling.  Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

HALMSTAD
Riksteatern Halland
Har fått stöd med 1 619 000 kronor för projektet
Unga Arrangörer

Projektbeskrivning
Region Halland har som första region enats om en samverkansmodell mellan regionens olika kulturorganisationer. I ett av de första samarbetena vill man tillsammans med ungdomar, ungdomsorganisationer, gymnasieskolor, kommuner samverka kring Ungt arrangörskap. Syftet är att ge ungdomar verktygen för en långsiktig modell där de genom utbildning kan stå på egna ben i allt vad ett arrangörskap innebär; budget, tillstånd, lokalbokning, kontakt med artister/grupper, avtal etc. Mål för projektet är bl.a. att stimulera och stödja ungas initiativ som kreatörer och utvecklare med syfte att vitalisera arrangörskap och entreprenörskap samt att utveckla en metod som bygger på samverkan mellan olika delar i kommunen med regionalt och nationellt stöd, för att ge ungdomar ett reellt inflytande. Först ut i länet är Kungsbacka kommun. Riksteatern Halland utbildar elever på estetprogrammet på Aranässkolan i arrangörskap. Detta sker på skoltid som ett komplement till entreprenörskap som de redan har på schemat. Övriga elever och ungdomar, lokala ungdomsorganisationer erbjuds samma utbildning på kvällstid. De teoretiskt utbildade ungdomarna får möjlighet att påverka och välja subventionerade föreställningar från Riksteatern och via kommunens kulturförvaltning. Den lokala teaterföreningen och Riksteatern Halland fungerar som mentor och samarbetspartner till ungdomarna. Efter projekttidens slut räknar man med att en modell utvecklats och spridits i länet och där Riksteatern Halland tar på sig ansvaret för att verksamheten fortgår.   
Lokalt/Regionalt/Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

HANINGE
Kulturföreningen Ormen
Har fått stöd med 1 215 000 kronor för projektet
Ormprojektet

Projektbeskrivning
Projektet är ett samverkansprojekt mellan i första hand Kulturföreningen Ormen, Samordningsförbundet Östra Södertörn och ungdomsteamen i de tre kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som har behov av olika typer av individuellt anpassade självförstärkande insatser för att på sikt kunna få sysselsättning. Deltagarna varken arbetar eller studerar och är heller inte redo för Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Projektbaserad pedagogik blandas med bland annat anpassade dramaövningar där syftet är att stärka deltagarnas självkänsla så att de blir bättre rustade att ta sig vidare till skola, praktik eller arbete. Tanken är att verksamheten ska permanentas genom gemensam finansiering från aktörerna i Samordningsförbundet i framtiden. Regionalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden

JOHANNESHOV.
Insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna
Har fått stöd med 1 236 000 kronor för projektet 
Unga engagerar unga - informatörsverksamhet för ökat engagemang kring frågor om kvinnor, fred och demokrati

Projektbeskrivning
Projektet riktas till unga mellan 16-25 år som vill engagera sig i frågor om kvinnor, fred och säkerhet. Syfte är att sprida information till unga i Sverige om kvinnors situation i krigs- och konfliktområden, samt skapa möjligheter till engagemang bland svenska ungdomar kring dessa frågor. Målet är att tio informatörsgrupper med ca 300 aktiva startas upp runt om i landet, dessa ska i sin tur nå ut till ca 30 000 gymnasieelever och studenter i åldrarna 16-25 år med kunskap i frågor om kvinnor, fred och säkerhet. Principen är att unga engagerar unga, och de ungdomar som vill omsätta kunskap till handling själva kan gå med i informatörsgruppen och engagera sig på ett eller annat sätt. En verktygslåda med olika moduler, såsom handledningar till filmer, rollspel, quiz, installationer/miniutställningar m.m. kommer att tas fram för ändamålet. Projektet kommer också att ha en digital mötesplats för interaktivt engagemang. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 

LANDSKRONA
Folkuniversitetet Kursverksamheten
Har fått stöd med 1 919 000 kronor för projektet
Prova

Projektbeskrivning
Prova är ett utvecklingsprojekt för unga vuxna med aktivitetsersättning och psykisk ohälsa. Projektet syftar till att utveckla nya metoder genom en mix av skapande estetisk och kulturell verksamhet, kärnämnesstudier, praktiskt arbete/sysselsättning (odling, bygg/hantverk, kreativ verkstad, café), mentorskap/coaching samt social träning. I paketet ingår även arbetsträning/praktik på företag. Det långsiktiga målet är ett arbete och/eller studier med egen försörjning där PROVA är ett steg på vägen. Efter projekttidens slut tar medverkande kommuner tillsammans med Folkuniversitetet ansvar för projektets fortsättning. Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

MALMÖ
Grunden i Malmö
Har fått stöd med 1 408 000 kronor för projektet 
Unga i Grunden

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att skapa en helt ny ungdomsverksamhet inom föreningen som i praktiken ska styras, beslutas och drivas av unga människor med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet ska bana väg för målgruppen att få inflytande över besluten kring sin egen fritid och de egna aktiviteterna.  Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet.

MALMÖ 
Romska Ungdomsförbundet (RUF)
Har fått stöd med 3 480 000 kronor för projektet
Unga romska hälsoinspiratörer

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att utbilda unga romska hälsoinspiratörer som under projektets gång ges möjlighet att utbilda fler unga romer för att på så sätt sprida effekterna och få igång fler hälsofrämjande initiativ. Inspiratörerna ska sedan samarbeta med kommunernas och regionernas hälsoansvariga för att bättre kunna stödja lokala föreningars insatser för en förbättrad hälsa för målgruppen.
Regionalt/Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

NORRKÖPING
Byrån mot diskriminering i Östergötland, 
Har fått stöd med 1 242 000 kronor för projektet
Jag på nätet

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att stärka personer med kognitiva funktionsnedsättningar i användandet av sociala medier och öka kunskaperna om hur de kan identifiera, larma och anmäla om de skulle bli utsatta för brott eller kränkningar på nätet. Projektet syftar också till att motverka nätrelaterade brott mot målgruppen och förbättra bemötandet av och stödet till personer som utsätts. Den primära målgruppen för projektet är ungdomar och unga vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Den sekundära målgruppen är vuxna som möter målgruppen, exempelvis skola, boenden, daglig verksamhet, rättsväsendet, företrädare för civila samhället. I projektet utvecklas utbildningsmaterial som ska kunna användas i skola och daglig verksamhet för att bättre kunna stödja personer som rör sig på nätet och som varit utsatta för trakasserier och brott på nätet. Efter projekttiden kommer föreningen integrera materialet i sin ordinarie utbildningsverksamhet. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Alzheimerföreningen Sverige 
har fått stöd med 1 494 000 kronor för projektet 
Downs syndrom och demenssymptom av Alzheimertyp

Projektbeskrivning
Projektet avser att kartlägga behoven för att kunna bygga upp fungerande stödfunktioner för målgruppen personer med Downs syndrom som har demenssymptom av Alzheimertyp.  I samarbete med vården ska man utveckla ett informations- och utbildningsmaterial för vårdpersonal och anhöriga. Underlaget ska sedan utgöra en del av det nationella kvalitetsregistret (BPSD) Beteendemässiga och Psykiska symptom vid Demenssjukdom och ingå som en del av vårdpersonalens utbildning kring anpassade vård och stödformer för målgruppen. Målsättningen är att deltagande samarbetsorganisationer efter projekttiden ska använda sig av materialet och sprida det vidare i sina nätverk. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Berättarministeriet
Har fått stöd med 3 259 000 kronor för projektet
Den mystiska lådan

Projektbeskrivning
Berättarministeriet har fått i uppdrag av Södertälje kommun att hjälpa till i arbetet att höja skolresultaten i kommunen. Projektet avser ett utbildningsmaterial för grundskolan med syfte att lyfta kunskaperna i det svenska språket. Utbildningsmaterialet bygger på den metodik Berättarministeriet idag använder i sina skrivarverkstäder. Projektet är mätbart då det syftar till att förbättra resultaten på de nationella proven i svenska. Projektet är planerat att genomföras i fem faser där fas 1 redan påbörjats i samarbete med Ronnaskolan i Södertälje. Målgruppen, barn i åk 2-5, kommer att vara delaktiga i alla faser (med undantag av framtagandet av kommunikationsmaterial) och kommer därmed ha haft en reell påverkan på projektets utformning, vara delaktig i projektets genomförande, samt i arbetet med verksamhetens fortsättning. Efter projektets slut ska utbildningsmaterialet vara färdigställt och tillhandahållas kostnadsfritt på Berättarministeriets web till samtliga lärare/elever i Sverige .Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

STOCKHOLM 
FUB:s stiftelse ALA
Har fått stöd med 1 454 000 kronor för projektet
Anpassad IT – vägen till digital delaktighet

Projektbeskrivning
Projektet utvecklar en tvåårig eftergymnasial distansutbildning vid Mora folkhögskola för personer med måttlig utvecklingsstörning. Dessutom tas en webbaserad distansutbildning fram för stödpersoner som ska kunna bistå eleverna. Projektet verkar även för att det utvecklas en digital arena som är tillgänglig för målgrupperna och som kan fungera som informell lärgemenskap efter avslutad kurs. Nationellt projekt. Prioriterat område: utbildning/skola

STOCKHOLM.
Föreningen Plattform
Har fått stöd med 1 551 000 kronor för projektet
Design Lab S

Projektbeskrivning
Design Lab S är en designstudio/designlabb och pedagogisk verksamhet i Skärholmen som riktas till barn i åldrarna 9-13 år. I labbet får barnen experimentera med konst/design, möta nya förebilder och bredda perspektivet vad gäller egenskaper kopplat till kön, etnicitet och ålder samt i förlängningen även med sig själva. Verksamheten kommer att ske genom regelbundna träffar/cirklar, drop-in på helger, lovverksamhet, workshops, skolbesök osv.  Projektet ska bygga upp ett samarbete med designhögskolorna genom att låta studenter verka i labbet med egna projekt och idéer samt att låta projektets målgrupp göra studiebesök på skolorna. Ett samarbete med en fritidsverksamhet är etablerat och projektet kommer varje vecka bedriva aktiviteter med barn som besöker labbet tillsammans med sin fritidspedagog. Projektet består även av två andra delar, ”Design Company S” som är en mobil shop/utställning samt ”Design Arkiv S” där deltagarna samlar in ett arkiv över konstprodukter och historier från Skärholmen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

STOCKHOLM 
Föreningen Process Kedjan
Har fått stöd med 2 056 000 kronor för projektet
Process Kedjan i Kriminalvården

Projektbeskrivning
Föreningen har under tre års tid tagit fram en coachingmodell som följer ungdomar 15-18 år, som årligen döms till sluten ungdomsvård (Statens Institutionsstyrelse) för grövre brott och som går igenom hela kedjan av insatser från polisgripande till frigivning. Modellen är ett komplement för ungdomarnas rehabilitering tillbaka till samhället, med specifikt fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ utveckling. Nu söker föreningen stöd för att vidareutveckla coachingmodellen till att även innefatta unga vuxna, 18-24 år, som riskerar att dömas till straffpåföljd inom Kriminalvården  
Regionalt/Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning

STOCKHOLM
Kulturskolerådet
har fått stöd med 1 370 000 kronor för projektet
I dina skor

Projektbeskrivning
Barn i kulturskolan samt andra verksamheter som erbjuder kulturaktiviteter för barn och unga och professionella konstnärer inspirerar varandra och genomför kreativa projekt för ömsesidigt mentorskap och konstnärligt samarbete. Minst 50 % av deltagande barn representerar målgruppen barn med olika funktionsförutsättningar. Projektet syftar till att få in fler dimensioner i kulturskolorna, kulturinstitutionerna och hos konstnärerna. Där är det ömsesidiga mentorskapet en, samverkan mellan de olika kulturinstitutionerna, konstnärerna och barnen är en annan, och med funktionsförutsättningsperspektivet en tredje. Målet är att involvera 24 barn och lika många konstnärer i fyra kommuner (Kalix, Gävle, Stockholm och Göteborg), kommunernas kulturskolor och minst 8 olika kulturinstitutioner. Efter projekttidens slut är medverkande institutioner beredda att fortsätta samarbetet med kulturskolorna och övriga verksamheter och då med en utprovad mentorsmodell som kan spridas till övriga Sverige.  
Nationellt
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

STOCKHOLM
Kvinnors nätverk / Linnamottagningen
Har fått stöd med 2 052 000 kronor för projektet
Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld 

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att förbättra kunskapen kring hedersrelaterat förtryck och våld så att utsatta ungdomar ska kunna få bättre stöd och hjälp. Målet med projektet är att skapa en webbaserad utbildningstjänst för yrkesverksamma, i första hand inom socialtjänsten, som möter ungdomar som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Till webbplattformen ska det tas fram ett antal filmer kombinerat med föreläsningar samt möjlighet till handledning och uppföljning. Webbtjänsten utvecklas och testas i nära samarbete med ett antal pilotkommuner samt med ungdomar som har egna erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck. Efter projekttiden ska utbildningstjänsten kunna erbjudas kommuner över hela landet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier, mobbning

STOCKHOLM
LHON Eye Society ideell förening
Har fått stöd med 2 288 000 kronor för projeketet
LEBER X

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att samla erfarenheter och kunskap från personer med LHON - Lebers hereditära opticusneuropati för att förbättra stöd och rehabilitering för målgruppen. LHON är en ovanlig ärftlig sjukdom som påverkar synnerven och gör att synen blir suddig eller försvinner helt mitt i synfältet. I svårare fall leder sjukdomen till total blindhet, men de flesta får behålla ytterkanten av synfältet och ser bara som en ring, långt ifrån fokus. Projektet ska resultera i en metodhandbok som ska användas för professionen inom synrehabilitering och hjälpmedel. 
Nationellt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa

STOCKHOLM
Mun- och halscancerförbundet,
Har fått stöd med 1 674 000 kronor för projektet
Rehabiliteringsprojekt för mun- och halscancerpatienter och deras närstående (tidigare Rehabiliteringsprojektet för munhålecanceropererade o laryngektomerade i Stockholms och Gotlands län)

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att ge mun- och halscancerbehandlade personer samt deras anhöriga stöd, hjälp och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Projektet sker i samverkan med nyinsjuknade, anhöriga, före detta patienter samt vårdpersonal. Efter projektslut ska förbundet, lokalföreningarna och vården fortsätta samverkan i enlighet med den modell som tas fram i projektet. Projektet byter fr.o.m. år 2 ägare från lokalföreningen i Stockholm till riksförbundet och kommer tack vare denna förändring att i större utsträckning nå ut på riksplanet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM 
Riksorganisationen Män för Jämställdhet
Har fått stöd med 3 210 000 kronor för projektet
Fatta man - för dig som vill fatta och förändra

Projektbeskrivning
Detta samverkansprojekt mellan Män för Jämställdhet, Crossing Boarders och Femtastic syftar till att få unga män, 15-25 år, att reflektera kring frågor om sexuellt våld. Målsättningen är att de ska förstå, ta ansvar och vilja vara en del av det förändringsarbete som startats upp genom kampanjen FATTA. I projektet ska det utvecklas och tas fram metoder som bidrar till att detta sker, i forum där unga män finns. Projektet kommer att samla in en mängd personliga berättelser som belyser hur killar och unga män upplever och relaterar till maskulinitetsnormer och sexuellt våld. Dessa erfarenheter kommer att bearbetas av manliga och kvinnliga artister inom olika genrer, för att sprida frågan i en mängd olika sammanhang där unga människor befinner sig, samtalar och tar in kunskap. Genom att korsbefrukta de personliga berättelserna med de metoder som samarbetsorganisationerna redan arbetar med, exempelvis Machofabriken och Jämställdhetseffekten, ska det väckas intresse för frågan och erbjudas verktyg för förändring. 
Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

STOCKHOLM 
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Har fått stöd med 929 000 kronor för projektet
Övertagande av projektet Knas Hemma

Projektbeskrivning
Projektets övergripande syfte är att stärka och mobilisera barn och unga, som bor i familjehem eller på annan institutionell samhällsvård, genom de ungas egna berättelser, röster och utbildning. Bland annat så ska de unga få ökad kunskap om sina rättigheter, om hur de ska agera om något inte står rätt till samt att man genom en webbsida skapar nya informationsvägar för att få ut information och få återkoppling kring hur informationen fungerar.
Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

STOCKHOLM

Svenska Downföreningen
Har fått stöd med 1 688 000 kronor för projektet
ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom

Projektbeskrivning
Målgruppen är barn och ungdomar med Downs syndrom (DS) och neuropsykiatrisk problematik som ADHD och Autismspektrumtillstånd (AST). Detta är en del av ett större projekt som genomförs av Akademiska sjukhuset, Barnneurologin och Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala. Målet är att barnen och ungdomarnas hälsa ska förbättras och att möjligheten till delaktighet ska öka. Svenska Downföreningen ska ta fram informationsmaterial och sprida kunskap om vad det innebär att leva med ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom med målsättning att detta ska leda till en förbättrad livssituation för målgruppen och deras familjer.
Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

SKELLEFTEÅ
Afasiföreningen i Skellefteå med omnejd
Har fått stöd med 733 000 kronor för projektet
Så ska det låta

Projektbeskrivning
Så Ska Det Låta arbetar utifrån en bygger på en kanadensisk stödsamtalsmodell för afatiker. Målet är att skapa språklig stimulans och utveckling för projektets målgrupper som i första hand är personer med afasi i samtalsgrupper med nyanlända. Inom ramen för projektet ska en samtalspärm tas fram. Samtalsträningen genomförs i små grupper och i lugn miljö och tar utgångspunkt i bilder och ämnen i pärmen. Målet är en ökad språklig färdighet som ska bidra till att deltagarnas självförtroende och möjlighet till delaktighet stärks. Projektet ska utbilda samtalsledare och modellen ska kunna spridas via studieförbunden i studiecirkelform. Regionalt Projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

SUNDBYBERG.
Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)
Har fått stöd med 1 149 000 kronor för projektet
Utåtriktad information om flickor/kvinnor och blödarsjuka

Projektbeskrivning
Projektet avser att uppmärksamma att även flickor och kvinnor kan ha blödarsjuka med syftet att öka kunskapen om de specifika problem som uppstår i samband med detta. Målet är att nå ut till odiagnostiserade flickor och kvinnor med blödarsjuka för att möjliggöra en tydlig diagnos och rätt behandling. Genom att öka kunskapen om blödarsjuka hos personalen på ungdomsmottagningar, gymmottagningar, skolsköterskor och barnmorskor hoppas projektet att nå ut till målgruppen. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig som utbildningsmaterial på Förbundet Blödarsjukas hemsida. Ambitionen är också att informationen kommer att införlivas i ordinarie informationsmaterial och finnas tillgänglig på Vårdguiden 1177. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: psykisk och fysisk hälsa. 

RIDDARHYTTAN

Teatermaskinen
Har fått stöd med 309 000 kronor för projektet
Maskinskolan mitt i Kulturreservatet - en skola av och för dem som inte har

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att skapa en utbildning som bygger på praktisk inlärning med konsten och kulturen som verktyg för att skapa motivation och att stärka kreativiteten och det självständiga tänkandet hos unga som idag står en bit utanför samhället. Upptagningsområdet är Ungdomar i Västmanland. Ungdomarna kommer att få arbeta med iscensättningar, utställningar, film, text och musik. Förutom de konstnärliga utryckformerna så får de även arbeta med scenografi, teknik, marknadsföring, formgivning, skötsel/drift, kök, budget, informations- och dokumentationsarbete. Målsättningen är att varje år ta emot ett 50-tal deltagare, varav 15-20 går helårskurser och ett 30-tal deltar i terminskurser. Detta vill man komplettera med kortkurser, distansutbildningar och studiecirkelverksamhet. Efter projekttidens slut är målsättningen att organisationen står som huvudman för helheten eller som filial till en eller flera andra organisationer/skolor. 
Regionalt projekt. 
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

UPPSALA
Riksförbundet Cystisk Fibros
Har fått stöd med 1 053 000 kronor för projektet 
Vår framtid – projekt för barn och unga med cystisk fibros och PCD

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att öka delaktigheten hos barn och unga mellan 8 – 18 år med cystisk fibros och PCD så att de kan påverka sin vårdsituation.  Barnen och ungdomarna bjuds in till möten för att tillsammans med CF-centrens personal utbyta tankar och åsikter om sin vårdsituation och på vilket sätt de kan påverka den. Projektets arbetssätt dokumenteras och filmas för att kunna användas av föräldrar men också som stöd till CF-teamens personal när de möter målgruppen i sin verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

UPPSALA
Sensus studieförbund Region Uppsala- Härnösand, 
Har fått stöd med 796 000 kronor för projktet
Kometmammor

Projektbeskrivning
Organisationen vill utforma en verksamhet för föräldrautbildning som särskilt vänder sig till före detta missbrukande kvinnor där en andel även har beroendetillstånd i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. 
Projektet kommer att använda sig av utbildningsprogrammet KOMET. En gemensam mötesplats kommer att erbjudas och en lots/coachtjänst utvecklas. Projektet kommer också att utveckla stöd till unga nyblivna mammor. Målet är att etablera kontakt med minst 20 mammor och deras barn under projekttiden. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap

VARA.
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Väst
Har fått stöd med 998 000 kronor för projektet
Lanhost - Games and Fun

Projektbeskrivning
Projektet, som drivs i mycket nära samarbete med Lidköpings Dataförening, syftar till att bygga upp ett e-sportcenter i Lidköpings kommun. Centret ska ligga i framkant inom datorkulturen och erbjuda en variation av aktiviteter: förutom LAN, konsolspel och andra spel såsom brädspel ska projektet arrangera workshops kring datorkultur, spelutveckling, etikett på internet, föräldrakvällar och utbildningar för bibliotekarier. De kommer att bygga en demoscen på vilken musiker, grafiker, programmerare och lokala spelkonstruktörer kan visa upp sina alster. Med en sådan mötesplats blir Lidköping ett e-sportcenter, unikt i sitt slag i Sverige. Centret, som kommer att vara drogfritt, blir Sveriges första ”kulturhus” där datorkulturens alla uttryck görs tillgängliga för utövare och besökare. Särskilda insatser görs för att nå målgrupperna tjejer samt personer med funktionsnedsättningar. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

VÄNERSBORG.
Hushållningssällskapet Väst
Har fått stöd med 1 456 000 kronor för projektet
Mat, Musik, Minnen 

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att ta fram en metod som är anpassad för personer med demens för att stimulera minnet och skapa trygghet. Projektet innefattar olika föreställningar med minnesstimulering i form av mat och musik. Målgruppen är personer med demens. Efter projektets avslut kommer en handledning med tillhörande CD-skiva att produceras som kan användas av anhöriga samt personal i boenden för demens. Nationellt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa

ÖREBRO.
Enter Sweden (f.d. Transfer Mälardalen)
Har fått stöd med 990 000 kronor för projektet
It-Guide Sweden

Projektbeskrivning
Projektet ska skapa ett nationellt nätverk och organisation för It-guider. Man ska starta verksamheter med It-guider i fem kommuner till att börja med, med ambitionen att sprida det över hela landet. På så sätt ska integrationen och den digitala delaktigheten öka. Målgruppen är nyanlända ungdomar, med särskilt fokus på ensamkommande. Projektets mål är att ungdomar som är nya i Sverige ska känna sig mer delaktiga i samhället. Genom att vara It-guider på träffpunkter för seniorer får de träna svenska samtidigt som de får erfarenheter av och ingångar i arbetslivet. Det kommer att underlätta deras väg in i det svenska samhället, samtidigt som de blir förebilder för andra nyanlända. I de kommuner verksamheten startar kommer kommunen själv driva arbetet vidare. Målet är att 200 ungdomar ska vara It-guider vid projektets slut. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.  

ÖREBRO 
Europeiskt teckenspråkscenter
Har fått stöd med 1 985 000 kronor för projektet
Merit projekt

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att skapa ett webbaserat individanpassat undervisningsmaterial på teckenspråk för att underlätta för elever med språkstörning att tillgodogöra sig meritpoäng i kursen ”Teckenspråk för hörande” inom ämnet Moderna språk. Materialet ska kunna användas även på skolor där teckenspråkskunnig personal saknas. Efter projektslut kommer materialet att förvaltas av Europeiskt teckenspråkscenter. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet