Fortsättningsprojekt september 2015

I september 2015 fördelade Arvsfonden drygt 109 miljoner kronor till 71 projekt. Av dessa var 44 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på drygt 68 miljoner kronor.
Senast uppdaterad: 29 augusti, 2016 - 15:44

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De nya projekt som fått stöd i september 2015 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 

ANGERED.
Vårdcentralen i Hjällbo, Västra Götalands offentliga primärvård
har beviljats stöd med 1 879 000 kr för år 3 av 3 för projektet
HjällboSamverkan Små Barn

Detta är ett projekt över huvudmannagränser för tidigt upptäckt, utredning och behandlingsinsatser för barn 0-4 år med autism och andra svårigheter i kontakt, lärande, beteende och kommunikation. Målsättningen är att kunna använda en befintlig lokal samverkan med barnavårdcentralen i Lärjedalen och barnhälsoteamet i Hjällbo samt att utveckla arbetssätt och metoder för att möta de specifika behov som finns i en mångkulturell stadsdel.
Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap

BODEN. Norrbottens Motorsällskap
har beviljats stöd med 1 413 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Motorprojekt NMS Boden (NMS North Power)

Projektet syftar till att ge ungdomar med NPF och rullstolsburna möjligheter att köra folkrace och mecka med bilar. Man vill också jobba för att förbättra regelverket kring anpassade tävlingsbilar och undersöka om man kan förbättra den kognitiva tillgängligheten i t ex tävlingsorganisationen, inbjudan, anmälan och upprop vad gäller folkrace. Projektets erfarenheter ska spridas, i första hand i Norrbotten. Efter projekttidens slut kommer Bodens kommun att finansiera verksamheten.  
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

BROMMA. Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 
har beviljats stöd med 3 232 000 kronor för år 2 av 2 för projektet
Teater Struktur (f.d. Teater mot Rasism)

Organisationen vill genom uppsökande forumteater ifrågasätta rasism och utanförskap i ungas vardag. Unga, i åldern 13-25 år, kommer att få ta del av teaterföreställningar som innehåller värderingsövningar och diskussion. Lärare och ledare som arbetar kring målgruppen kommer att erbjudas forumteater- och workshopsledarutbildningar med tillhörande material vilket sedan kommer att vara ett stöd för lärare och ledare i det fortsatta arbeta med frågan. Allt material kommer även att spridas via studieförbund, främst ABF i studiecirklar etc.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning

GOTLAND.
Stödföreningen för Körsbärsgårdens Konsthall och Skulpturpark
har beviljats stöd med 1 026 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Konst för alla

Körsbärsträdgårdens Konsthall och Skulpturpark byggde om och ut sina lokaler mellan 2010-2013. Det möjliggjorde att man kunde ta emot hela skolklasser och personer i rullstol. Efterfrågan och idén att låta barn och unga få vara med och prägla Körsbärsgården växte. Efter diskussioner om samordning för att kunna förverkliga idén utformades projektidén. Projektets syfte är att låta barn och unga med eller utan funktionsnedsättning få utlopp för sin kreativitet och fantasi genom att få skapa konst i Körsbärsträdgårdens Konsthall och Skulpturpark. Utställningarna och lokalerna ska anpassas så att de blir tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Målet är att etablera verksamheten under tre år och göra den självgående efter den tiden. Verksamheten är tänkt att ledas av en erfaren pedagog och att utställande konstnärer berättar och skapar tillsammans med barnen. Efter projekttidens slut räknar man med att samarbetena ska fortsätta så Region Gotland stödjer transportkostnaderna och den förväntade utökade verksamheten genererar intäkter för finansiering av pedagog och konstnärsarvoden. 
Lokalt/Regionalt/ projekt.

GUSTAVSBERG. Stiftelsen Hippocampus
har beviljats stöd med 794 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg - ett nationellt samverkans- och inspirationsprojekt

Målgruppen för projektet är barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar i behov av insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg. Projektet syftar till att sprida kunskap om hästunderstödda insatser inom hälso- och sjukvård, skola och bland brukare. Vidare ska projektet främja kunskapsförmedling och samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer både regionalt och lokalt. I projektplanen ingår även att stärka möjligheterna till hästanknutna aktiviteter som friskvård för personer med funktionsnedsättning.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

GÖTEBORG. Forum SKILL
har beviljats stöd med 1 415 000 kr för år 3 av 3 för projektet
Så funkar sex (f.d. Sexprojektet)

Projektet syftar till att ta fram tillgängliga metoder för kommunikation och information om sex och samlevnad för personer med intellektuella-, neuropsykiatriska- eller kognitiva funktionsnedsättningar. Bland annat ska det produceras en konkret, normkritisk och lättförståelig sex- och samlevnadsbok med tillhörande handledning samt en film som är tänkt att användas av dagliga verksamheter, gruppboenden, sociala företag, gymnasiesärskolor, vuxenutbildningar, folkhögskolor och studieförbund det vill säga verksamheter som vänder sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

GÖTEBORG. Intresseföreningen för Tidsnätverket i Bergsjön
har beviljats stöd med 1 271 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Katalysator

Katalysator är ett projekt som genomförs med ungdomar 13-25 år i östra Göteborg, huvudsakligen i Bergsjön. Föreningen räknar med att nå ca 1700 personer över en treårsperiod. Syftet är att deltagarna ska kunna engagera sig för, och känna sig delaktiga i, samhällets utveckling. När det gäller metod är grundtanken att ungdomarna själva ska utforma och genomföra aktiviteter och projekt inom ramen för Katalysator och på så vis skaffa sig kunskap och växa som människa. Arbetet ska fungera som en process för ungas delaktighet och för demokrati på flera plan. Projektet Katalysator strävar efter att lyfta fram en ny generation skapare från östra Göteborg inom kultur, konst, entreprenörskap och demokrati. Projektet är upplagt i tre delar som alla interagerar med varandra genom att de har fokus på ungas deltagande och kontexten i och runt Bergsjön. 1) Unga, under ledning av andra unga, skapar filmer som presenteras för lokala politiker och tjänstemän. 2) Deltagarna upprättar en mötesplats- och caféverksamhet i Bergsjön där de driver arrangemang och events. 3) Projektet deltar i uppbyggnaden av det nya kulturhuset i östra Göteborg.  
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

GÖTEBORG. Spelberoendes förening Göteborg
har beviljats stöd med 1 034 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Överdrivet dataspelande

Syftet med projektet är att skapa stöd för datorspelsberoende ungdomar och deras anhöriga. Inom ramen för projektet vill föreningen starta en telefonjour, erbjuda enskilda samtal samt få igång självhjälpsgrupper. Projektet riktar sig till ungdomar 15 - 25 år och deras anhöriga. Projektets främsta mål är att skapa dialog mellan anhöriga och datorspelande för att dessa ska få en förståelse för varandra och kunna lösa eventuella konflikter som uppstått på grund av överdrivet datorspelande. På sikt är målet att det ska finnas flera ideella resurspersoner som kan skapa starka och välfungerande självhjälpsgrupper, liksom en metod som kan spridas till andra aktörer. Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

HANINGE. Samordningsförbundet Östra Södertörn, 
har beviljats stöd med 3 034 000 kr för år 2 av 2 för projektet
SE – vägen till arbete

Projektet är en utbildningssatsning för att få in ett strukturerat sätt att arbeta med arbetsträning i sociala företag. Man vill stödja de sociala företagen i deras arbete att vidga arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, genom att införa metodiskt stöd till anställning. Målgrupp är framförallt personer med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar. Metoden är Supported Employment. Projektet har två delsyften: att fler personer som är sysselsatta i sociala företag ska få möjlighet till anställning på den reguljära arbetsmarknaden, och att de sociala företagen ska utveckla metoder för sitt inre arbete avseende ledarskap, värdegrund och arbetsmiljö. De sociala företagen ska implementera metoden i den egna verksamheten genom att handledare och arbetsledare på de sociala företagen får utbildning i SE-metoden och mötesteknik, samtalsmetodik och ledarskap. På så sätt kommer de att kunna stötta deltagare, som kommer till verksamheten via rehabiliteringstjänster som de säljer till offentliga aktörer, vidare till arbete och självförsörjning, I projektet ska ca 60 personer få stöd och hälften av dem ska bli helt eller delvis självförsörjande.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 

HUDIKSVALL. Scenplats Glada Hudik
har beviljats stöd med 1 400 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Scenplats Hudiksvall

Föreningen Scenplats Glada Hudik ska med sina tre unika produktioner/föreställningar: 1721, Forsablått och Ett bloss i natten, ge barn och ungdomar möjlighet att på ett nyfiket och pedagogiskt sätt upptäcka och möta sin historia oavsett om man är infödd eller inflyttad. Denna idé har sakta men säkert växt fram under en längre tid, och genom ett intensivt researcharbete har kommunens skolor (Östra högstadiet, Läroverket, Lunds skola i Forsa, Bromangymnasiet, Glada Hudikskolan), Hudiksvalls kommun, Kultur i skolan, Kulturskolan; Glada Hudikteatern, Hudiksvalls Teaterakademi, Hudiksvalls arbetarteater, Kulturrådet, Hälsinglands Sparbank och Forsa Socken Skifteslag välkomnat detta initiativ och ställer sig bakom denna satsning. Målet är att 12 000 barn, ungdomar och vuxna ska få ta del av sin historia, reflektera och se likheter och skillnader från då och nu. Efter projekttidens slut har föreningen gjort en planering som sträcker sig ett par år framåt med ett fortsatt samarbete och en trolig och hållbar ekonomisk kalkyl.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

JOHANNESHOV. Attention/NSPH, Johanneshov
har beviljats stöd med 2 042 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Antidiskrimineringsprojektet Din Rätt

Projektets övergripande syfte är att minska förekomsten av diskriminering på grund av psykisk ohälsa. Projektet vill utbilda brukare, professionella som jobbar nära brukare, brukarrepresentanter och anhöriga om rättigheterna som finns och hur man kan få sin sak prövad. I projektet ska man också ha en juridisk stödfunktion, dit personer som upplever att de blivit diskriminerade kan vända sig. Jouren hänvisar vidare de personer som vill få sin rätt prövad till andra aktörer. Genom stödfunktionen, samt webben, samlar man in och dokumenterar medlemsgruppers upplevelser av diskriminering i samband med psykisk ohälsa. Detta ska sedan sammanställas i 10 rapporter med rekommendationer, riktade till olika aktörer. Utifrån projektets erfarenheter ska man också analysera behovet och formerna för en framtida stödfunktion inom ramen för NSPH-samarbetet.
Eventuellt nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

JOHANNESHOV. Riksförbundet Attention
har beviljats stöd med 1 993 000 kr för år 3 av 3 för projektet
Egen styrka

Syftet med projektet är att identifiera de specifika svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumstörning (AST) upplever och hitta strategier för att motverka dem. Projektets mål är att tillsammans med målgruppen och samarbetspartners ta fram en lösningsorienterad föräldraguide som baseras på familjernas egna berättelser om vad som får vardagen att fungera, ge kunskap om funktionsnedsättningen samt ge praktiska tips/redskap hur man kan hantera sin föräldraroll. En studiehandledning ska tas fram och cirklar/kortkurser startas. Projektet ska bidra till att föräldrar som får barn med AST ska bli bättre rustade att klara omställningen, ge kunskap om AST och ge dem hopp och styrka. Det material som ska as fram är föräldraguide/studiematerial/cirklar/utbildningar. Vi vill utbilda anhöriga som kan hjälpa andra anhöriga.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap.

JOHANNESHOV. Stockholms Dövas Ungdomsråd
har beviljats stöd med 1 130 000 kr för år 2 av 2 för projektet
CODA (Children of Deaf Adults)

Projektet ska bygga upp ett nätverk/organisation som får i uppdrag att ansvara för och synliggöra CODA-frågor i samhället.  Projektets målgrupp är barn och unga och deras föräldrar. Under projekttiden ska projektgruppen ordna träffar, läger och seminarier. Målgruppen inkluderar därmed alla oavsett ålder med teckenspråket som modersmål/första språk som den gemensamma faktorn.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Föräldrastöd.

JÄMSHÖG. Team 49 Olofström
har beviljats stöd med 1 254 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Remember

Föreningen vill bygga upp och etablera ett digitalt brotts- och drogförebyggande program för årskurs 7-9 som bedrivs i tävlingsform för att på så sätt stärka det brotts- och drogpreventiva arbetet bland unga. Tanken är även att programmet ska anpassas så att alla, oavsett förutsättningar, kan tillgodogöra sig programmets budskap. Programmet ska lära ut fördjupade kunskaper om våld, stöld/snatteri, skadegörelse, mobbing, jämställdhet och integration och ge ökad kunskap för en större motståndskraft mot ANT. 
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld trakasserier och mobbning

JÄRFÄLLA. Reacta
har beviljats stöd med 1 227 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Unga, Makt och Hälsa

Syftet med projektet är att främja och öka ungas självupplevda fysiska och psykiska hälsa. Detta vill man göra genom att utveckla former för samverkan mellan elevhälsan, elever och annan skolpersonal, något man kallar hälsoråd. Ett hälsoråd är tänkt som ett sätt för elever att engagera sig kring det som är positivt för den egna hälsa – både fysiskt och psykiskt. Projektet har som målsättning att starta och utveckla hälsoråd på fyra gymnasieskolor och att i samverkan med NBV ta fram studiecirklar och utbildningsmaterial för unga och för skolsköterskor som stöd till hälsorådens arbete. Projektets erfarenheter ska spridas runt i landet, vid projektets slut är målsättningen att ytterligare minst 10 hälsoråd startas i Sverige.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

KALMAR. ABF Östra Småland Öland
har beviljats stöd med för 803 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Ung Aktiv Kalmar

Projektet har som mål att förändra två stadsdelar i Kalmar som idag är områden där ungdomskriminaliteten och drogmissbruket är hög. Det vill man göra genom att låta ungdomarna som bor i området vara med och påverka verksamheten i en ny samlingslokal och i en befintlig fritidsgård. Till viss del efter en modell som prövats med framgång i Oskarshamn, men med Kalmars förutsättningar och med en större samordning av olika resurser. Projektidén syftar till att ungdomarna ska känna stolthet, ansvar och framtidstro. Det ska ske genom ett samarbete mellan kommunen, socialförvaltningen, fastighetsbolagen, polisen och ABF. Man har genomfört en förstudie med ungdomsgrupper som nu lett till denna ansökan. Målgrupp för projektet är framförallt ungdomar mellan 13 och 20 år boende i bostadsområdena Berga och Smedby. Metoden som man tänkt använda handlar om delaktighet, ansvar och samordning av resurser. Förstudien visade att ungdomarna önskade en danslokal, musikstudio och en samlingslokal där man även kan ha ett musikcafé och genomföra olika workshops och föreläsningar. Bostadsbolaget har överlämnat en del av de nybyggda lokaliteterna i syfte att låta ungdomarna i projektet få förverkliga sina visioner. Så även med den befintliga fritidsgården. Efter projekttidens slut tar ABF ansvar för verksamheten med stöd av kommunen och bostadsbolagen.
Lokalt projekt. 

KALMAR. Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring ideell förening
ar beviljats stöd med 1 670 000 för 2 av 3 för projektet
Porten

Projektet syftar till att bygga upp en nyskapande verksamhet som kombinerar rehabilitering och arbetsliknande aktiviteter. Projektet består av en kedja av verksamheter som erbjuder deltagarna att, i egen takt, gå från rehabiliterande verksamhet, till arbetsprövning, fortbildning och slutligen till egen försörjning. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna kommer successivt att slussas in i arbetsgivarringens program för arbetslivsutveckling för att så småningom slussas ut i riktiga jobb hos offentliga såväl som privata arbetsgivare (medlemmar i föreningen). Projektet beräknar att kunna ta emot ca 40 deltagare år 1 och 60-70 år 2 och 3. Långsiktigt är planen att bilda ett socialt företag som driver verksamheten vidare.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

KALMAR. Föreningen Kumulus
har beviljats stöd med 1 288 000 kr för år 3 av 3 för projektet
Skaka om (fd. Full Koll)

Projektet syftar till att öka ungas möjligheter till delaktighet i glesbygdskommuner. Målet är att skapa ett digitalt verktyg för unga att göra sin röst hörd i kommunala och regionala sammanhang. På websidan ska det finnas information om hur man kan engagera sig politiskt, hur beslutsprocesserna fungerar samt hur ungdomspolitiken är uppbyggd. Livechattar mellan unga och politiker samt bloggfunktioner där unga kan bidra med redaktionellt innehåll ska ingå. Målgruppen är ungdomar mellan 13-20 år i hela Kalmar län och målet är att samtliga kommuner och minst 60 % av länets ungdomar på något sätt ska ha deltagit i projektet över en treårig period. Efter det treåriga projektet är planen att kommunerna tar över finansiering av plattformen. Metoder och arbetssätt som framtagits inom projektet kommer att kunna användas av ideella föreningar och kommunala aktörer.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

KARLSTAD. Studieförbundet Vuxenskolan Värmland
har beviljats stöd med 713 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
GRYM - Gränslösa Yngre Möten

Projektet syftar till att ge alla unga människor möjlighet att vara delaktiva i samhället, ha tillgång till meningsfull sysselsättning samt att ge deltagarna möjligheter och kunskaper så att de kan påverka sin vardag, sina egna liv och den miljö de lever i. För att uppnå detta vill projektet starta ungdomsverksamhet i Sunne, bland annat i form av ett inspirationscafé med aktiviteter och samtalsteman ”after school” som ungdomarna själva driver på det nya ungdomscaféet Megafon. Projektet bygger på att målgrupperna ska vara delaktiga i att starta och driva verksamheten och på så sätt stärka självkänslan, ta till sig ny kunskap och få intresse för kultur, studier, arbete och kanske till och med starta egna projekt. Exempel på aktiviteter är ”re-design”, fotoprojekt kring egna upplevelser av svenska samhället, glaskonst, målning, utställningar etc.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

KRISTIANSTAD. Habilitering & Hjälpmedel, region Skåne,
Barn- och ungdomshabiliteringen
har beviljats stöd med 1 130 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Internetbaserad interaktiv utbildning riktad till föräldrar vars barn nyligen fått diagnos autism

Målet med projektet är att ta fram en digital interaktiv utbildning till föräldrar vars barn nyligen fått diagnos autism med syfte att stärka föräldraskapet. Innehållsmässigt kommer utbildningen att bygga på den fysiska tvådagarsutbildningen som Barn och ungdomshabiliteringen i Region Skåne erbjuder idag. För att lägga upp utbildningen digitalt kommer projektet att använda sig av ett befintligt tekniskt system, LMS – Learning Management System för Region Skåne. Strukturen och upplägget för utbildningen kommer att användas för att ta fram föräldrautbildningar för andra grupper. Projektet kommer också att spridas vidare till andra landsting i Sverige, bland annat genom habiliteringschefernas nätverk.
Eventuellt nationellt projekt.
Prioriterat område: föräldrastöd.

KRYLBO. New Connexion
har beviljats stöd med 1 616 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
New Connexion Gymnasium

Målet med projektet är att i process med elever på gymnasieskolor ta fram ett utbildningsmaterial som stöd för skolans långsiktiga arbete mot rasism och för förståelse mellan olika kulturer. Projektets målgrupp är gymnasieelever, i första hand elever på yrkesgymnasier. Sekundär målgrupp är gymnasielärare och övrig skolpersonal. Projektet genomförs tillsammans med Sveriges Naturbruksskolors förening. Projektets syfte är tredelat: att skapa tillfälle till diskussion och utbildning i frågor som rör mänskliga rättigheter, värdegrund, rasism och mångfald, att eleverna genom sin delaktighet i utvecklingen av materialet får en praktisk träning i demokrati samt att frågor om rasism och mångfald lyfts på de skolor som ingår i projektet. Det första året tas materialet fram tillsammans med elever och lärare från fem skolor. År två och tre ska materialet spridas och implementeras på ett stort antal skolor runt om i landet.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 

LINKÖPING. Sverok
har beviljats stöd med 1 772 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Respect All, Compete!

Syftet med projektet är att ta ansvar för de förekommande negativa normer, attityder och beteenden som finns inom e-sporten idag och långsiktigt skapa en mer välkomnande kultur och attityd. Detta ska genomföras genom upprättandet av (och utbildning i) en nationell Code of Conduct för spelare, moderator och administratörer, samt genom att etablera samarbeten med olika föreningslokaler och internetcaféer för att öka möjligheten till fysiska träningsträffar för spelare. Projektet ska leva vidare dels genom samarbete och avtal mellan föreningar och spelcenter på lokal/regional nivå, dels genom inrättandet av en instans som ska ansvara för Code of Conduct i framtiden. Särskilda läger ska också hållas. Utbildningsmaterialet kring Code of Conduct kommer att förvaltas av Studiefrämjandet samt finnas nedladdningsbart på nätet.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

MALMÖ. Hidde Iyo Dhaqan
har beviljats stöd med 3 685 000 kr för år 2 av 3 för projektet
BISAM – Bi- och insektsodling i samverkan

Projektet består av två delar: 
- skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, genom en ekonomisk förening (arbetsintegrerande socialt företag) med fokus på bi- och insektsodling. Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska få sysselsättning och egen försörjning.
- arbeta fram pedagogiska metoder och material kring lärande om bi- och insektsodling för barn. Syftet är att barn ska få utveckla sitt intresse för och lära sig om bi- och insektssamhällen. Genom bisamhällen kan man lära mycket om natur och miljö i stort. 
Man räknar med att ca 15 personer med funktionsnedsättning kommer vara aktiva i det sociala företaget, och att man kommer nå ca 1000 barn. De vuxna når man genom föreningens eget nätverk och Arbetsförmedlingen. Barnen nås genom förskolor, skolor och föreningsliv. Efter projektet ska verksamheterna leva vidare dels som ett socialt företag för personer med funktionsnedsättning som arbetar med bi- och insektsodling, dels i form av en pedagogisk verktygslåda som ska användas av föreningen själv och av förskolor, skolor och andra utbildningsanordnare. 
Lokalt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

MALMÖ. Kvinnorättsförbundet
har beviljats stöd med 1 943 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Jag är barn – ett utvecklingsprojekt för våldsutsatta barn med skyddad identitet

Det övergripande målet är att förbättra livssituationen för våldsutsatta barn med skyddad identitet som lever i eget boende och ge dem förutsättningar att uttrycka sina drömmar, förverkliga sina intressen och beskriva sina känslor. Detta ska leda till att man tillsammans med målgruppen utvecklar en verktygslåda med metoder och konkreta aktiviteter som utgår från barnens egna perspektiv, vilken sedan ska spridas över landet till andra som möter målgruppen.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

MALMÖ. Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)
har beviljats stöd med 1 111 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Sex för Alla

Projektet syftar till att erbjuda informatörsutbildning inom sexualupplysning till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, som i sin tur ska kunna utbilda andra i målgruppen genom Peer Education. Informatörerna kommer, tillsammans med RFSU:s informatörer, även att hålla i utbildningar och workshops i sex och samlevnad för professionella som arbetar inom LSS-verksamheter.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

MÖLNDAL. Dance Culture
har beviljats stöd med 2 379 000 för år 2 av 3 för projektet
Community X   

Projektets övergripande syfte är att med meningsfull sysselsättning ska ungdomar känna sig delaktiga i samhället och finna tillhörighet och gemenskap. Det vill man göra genom att starta upp totalt nio danskompanier/danscommunitys i nio kommuner i västra Sverige under tre år. Genom ett nyligen genomfört pilotprojekt i Alingsås och Uddevalla, har man tagit fram en metod, skaffat erfarenheter och skapat kontakter och nätverk. Man vänder sig till ungdomar upp till 25 år, många gånger ungdomar som lämnat kulturskolans verksamhet och nu vill gå vidare, eller ungdomar som blivit inspirerade av andra ungdomar i lokala eller regionala föreställningar. Projektidén bygger på att medlemmar ur Dance Culture besöker aktuell projektkommun där man utbildar, stödjer och startar upp en danscommunity. Man arrangerar kurser och events, stödjer, hjälper och coachar lokala eldsjälar, man kopplar ihop de med andra danscommunitys. Ungdomarna får möjlighet att medverka i lokala och regionala arrangemang, inte minst i den årliga dansfestivalen i Göteborg, GBG Dance Festival. Inför projektstarten har föreningen startat ett samarbete med No Limits och Share music, två organisationer som bedriver rullstolsdans för personer med funktionsnedsättning. Idén är att samverka vid arrangemang och workshops bl.a. Efter projekttidens slut har de nio nya danscommunityn vuxit sig så starka att de med visst stöd av Bilda, Region Väst, det nya dansnätverket samt hemkommunen kan stå på egna ben.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

NYKÖPING. Kooperativet Silvermånen Ideell förening
har beviljats stöd med 996 000 kr för år 3 av 3 för projektet
Sörmlandskooperativen 

Projektet ska i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Coompanion utveckla en modell för att stimulera socialt företagande för unga arbetslösa med psykiska funktionsnedsättningar. Metoden bygger på Coompanions material som riktar sig till unga vuxna där ungdomar tillsammans arbetar fram idéer och koncept som kan leda till nya kooperativa företag. Silvermånen som har lång erfarenhet av att arbeta kooperativt med personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer att handleda ungdomarna och vara ett stöd under hela processen. Målet är att fyra nya kooperativ ska skapas under den treåriga projekttiden.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.  

SKELLEFTEÅ. Föreningen Urkraft
har beviljats stöd med 2 693 000 för år 2 av 3 för projektet
Mötesplats Texas

Projektet ska tillsammans med målgruppen och i samverkan med offentliga aktörer skapa en mötesplats för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på studier, arbete, fritid och hälsa. Målet är att deltagarna ska komma ut i arbetsliv och samhället genom olika aktiviteter. Tillsammans med det befintliga Studiecentret (startade som ett ESF-projekt och ingår idag som en verksamhet inom Urkraft) kommer man få en verksamhet som täcker in hela livssituationen för målgruppen. Det ska vara en öppen verksamhet och syftet är att målgruppen ska ta plats i samhället, känna tillhörighet, komma vidare och bryta en (eventuell) isolering. Man ska använda ett arbetssätt som inspirerats av metoderna Supported Employment och Supported Education. Det innebär att man stöttar deltagarna utifrån deras individuella behov i att nå arbete, prova på och komma igång med fritidsaktiviteter och erbjuda aktiviteter inom hälsa. Målet är att nå 200 deltagare under projekttiden. Samtliga ska ha ökat sin tillhörighet i samhället på sina egna villkor, 60 % ska ha gått till sysselsättning i form av arbete eller studier. Verksamheten ska efter projekttiden införlivas i Urkrafts ordinarie arbete och i samarbetsparternas rutiner.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

STOCKHOLM. Autism och Aspergerförbundet
har beviljats stöd med 1 664 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Rusta - rätt utvecklat stöd till studenter med Asperger

Syftet med projektet är att skapa ett nytt strukturerat, individuellt arbetssätt med metoder och verktyg riktat till målgruppen studenter med Aspergers syndrom vid högskola och universitet. Målet är att tillsammans med målgruppen skapa fungerande verktyg och metoder som ska ge stöd i studiesituationen. Man ska följa 20 studenter på KTH under projekttiden och tillsammans med dem pröva och utvärdera stödinsatser. Man kommer även att inhämta kunskap från forskning och internationella erfarenheter. Detta ska dokumenteras och bli till en handbok som ska finnas i tre versioner (olika versioner för olika mottagare), och som vänder sig till universiteten/högskolorna, studenterna själva och samordnare/mentorer som stöttar studenterna. Detta ska sedan spridas till andra universitet och högskolor. Handboken ska förvaltas av förbundet.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 

STOCKHOLM. Astma- och Allergiförbundet
har beviljats stöd med 1 536 000 kr för år 3 av 3 för projektet
Allergifamiljestöd -stöd till barnfamiljer med svår allergisjukdom

Projektet ska stärka familjer där ett eller flera barn har en svår allergi genom att ge möjligheter att hantera sin vardag med egen kraft. Projektet riktar sig till barn och ungdomar med svår allergi, deras syskon samt föräldrar och närstående. Målet är att starta föräldragrupper där hela familjer ska träffas och utbyta erfarenheter för att kunna hantera sin vardag. En digital mötesplats ska skapas så att ungdomar kan ha en plats för erfarenhetsutbyte med fokus på att stärka sin självständighet och självtillit. Planen är att projektet ska kunna integreras i Astma- och allergiförbundets och Unga allergikers ordinarie verksamhet.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap

STOCKHOLM. Crossing Boarders
har beviljats stöd med  954 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Gender Co-op – tillsammans för en jämställd och inkluderande musikscen

Projektets övergripande och långsiktiga syfte är att skapa en jämställd och inkluderande musikscen genom att skapa förutsättningar för framgångsrikt jämställdhets- och inkluderingsarbete inom musikverksamheter som riktar sig mot barn och unga. Samtidigt ska man höja kompetensen hos nyckelaktörer och skapa givande samarbeten på olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Detta ska ske genom utbildningsinsatser och under projektets gång ska en digital portal utvecklas för att kunna sprida metoder och goda exempel.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM. Insamlingsstiftelsen Akta Huvudet
har beviljats stöd med 1 776 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Akta Huvudet Väst

Stiftelsen Akta Huvudet och Räddningstjänsten väst har i samarbete med olika organisationer, skolor och andra myndigheter i Halland byggt upp och testat en modell som syftar till att förändra beteenden och attityder till våld bland unga i årskurs 9. Modellen har sin grund i konceptet ”Akta Huvudet” bestående av ett informations- och påverkansarbete i form av filmer, workshops, föreläsningar, påverkansprogram, enskilda samtal m.m. Förutom skolprogrammet arbetar man med utåtriktade aktiviteter på fritidsgårdar, sportevenemang, föreningsdagar etc. Under det sista året kommer modellen att certifieras och spridas till andra kommuner.

STOCKHOLM.
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet
har beviljats stöd med 1 987 000 kr för år 2 av 3 för projektet 
Anhörigprojektet

Projektet syftar till att förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig funktionsnedsättning. Målgruppen är främst anhöriga till personer med psykisk ohälsa, NSPHs medlemsorganisationer samt anhörigkonsulenter och andra anställda inom kommun och landsting som har till uppgift att stödja anhöriga. Projektet omfattar såväl metodutveckling som utbildningsinsatser för målgruppen. Efter projektslut ska resultaten komplettera befintligt anhörigstöd i kommuner och landsting. NSPH och Studieförbundet Vuxenskolan kommer också att införliva materialet i deras ordinarie verksamhet.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM. Kriminellas revansch i samhället (KRIS) 08 Stockholm
har beviljats stöd med 868 000 kr för år 3 av 3 för projektet
Stärkt föräldraskap: Ett KRIS Stockholm projekt

Projektet är till för att stärka unga mammors föräldraskap och banden mellan mamma och sitt/sina barn. Projektet ska erbjuda en trygg miljö till unga föräldrar i Stockholm samt verktyg för att stärka föräldraskapet och möjligheten till förändring. Detta ska ske genom samtal/rådgivning med olika organisationer och genom studiecirklar för stärkt föräldraskap. En KRIS-madder ska erbjudas till varje mamma som är med i gruppen, samt stöd i mammornas beslut att vara drogfria och nyktra, 
Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap.

STOCKHOLM. Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU Stockholm
har beviljats stöd med 1 074 000 kronor för år 2 av 2 för projektet
Skapa Bra-känsla

I projektet vill man arbeta med sex- och samlevnadsundervisning i skolan i kombination med kreativt lärande genom animerad film (leranimation med Stop motion teknik). Projektet vill utveckla en metod där eleverna själva får göra animerade filmer utifrån olika scenarion/situationer som kan uppkomma som rör relationer och säkrare sex-strategier. Målgruppen är ungdomar på högstadiet i Stockholmsområdet. Projektet kommer att leva vidare genom framtagandet av ett fortbildningspaket för lärare, som förvaltas av RFSU.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM. Riksorganisationen Ungdom mot Rasism
har beviljats stöd med 2 504 000 kr för år 3 av 3 för projektet
Normbrytande Rättigheter

Detta projekt syftar till att tillgängliggöra kunskaper om mänskliga rättigheter för skolungdomar för att synliggöra hur normer och maktstrukturer begränsar människor. Målen är att tillhandahålla verktyg till minst 30 skolklasser i Malmö genom att utveckla interaktiva utbildningsmetoder som ska utvecklas och implementeras tillsammans med lärare och elever på skolorna, utifrån deras behov och förutsättningar. I projektet ska det tas fram en metodbok för att väcka engagemang och ge verktyg och stöd för unga att långsiktigt arbeta mot rasism.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning.

STOCKHOLM. Stiftelsen Tekniska museet
har beviljats stöd med 1 566 000 kr för år 2 av 3 för projektet
MegaMind - ett nytt science center för alla i Stockholm
(fd Stockholm Science Center - 100% för alla)

Syftet med projektet är att stimulera och skapa intresse bland barn och unga med funktionsnedsättning för naturvetenskap och teknik. Detta ska ske genom att möjliggöra upplevelser och aktiviteter anpassade efter olika funktionsnedsättningar samt att skapa skräddarsydda pedagogiska skolprogram för prioriterade målgrupper i samråd med skolan. Den primära målgruppen är barn i åldern 3-12 år som har syn, hörsel, kognitiv funktionsnedsättning eller rörelsehinder. Sekundär målgrupp är ungdomar mellan 13-19 år med ovan beskriven funktionsnedsättning. Genom projektet avser museet bidra till en positiv förändring i synen på människor med funktionsnedsättning samtidigt som man skapar ett museum som är till för alla. Barn och unga med funktionsnedsättning kommer att utveckla de interaktiva installationerna/upplevelserna tillsammans med ett team av konstnärer, interaktiva designers, tillgänglighetsexperter och pedagoger. Målgruppen kommer också att vara delaktig i utformandet av den pedagogiska plattformen och de skräddarsydda pedagogiska programmen tillsammans med andra relevanta aktörer. Efter projektavslut tar museets ordinarie verksamhet över ansvaret.
Prioriterat område: delaktighet i kulturlivet.

STOCKHOLM. Stockholm dövas förening
har beviljats stöd med 1 200 000 kr för år 2 av 3 för projektet 
Tredubbelt utsatt

Projektet syftar till att bryta isoleringen för döva kvinnor med annan etnicitet än svensk i Stockholm genom skapandet av nätverk med olika teckenspråkiga instanser som ger råd och stöd. Ett utökat informationsarbete kring problematiken kommer också att riktas till medlemmarna i SDF – Stockholms Dövas Förening och Stockholms Dövas kvinnoförening samt till andra hörande intresseföreningar där målgruppen kan finnas. 
Genom projektets samverkan med olika aktörer avser SDF att utveckla sin internationella sektion så att verksamheten kan permanentas inom ramen för den ordinarie verksamheten.
Eventuellt nationellt projekt.
Prioriterat område: psykisk/fysisk hälsa.

STOCKHOLM. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
har beviljats stöd med 2 485 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Bästa festen – för en smartare alkoholkultur i studentlivet

Projektet syftar till att förändra studenters attityder till/beteenden kring alkohol och skapa en mer sund alkoholkultur på Sveriges universitet och högskolor. Genom att öka kunskapen och engagemanget för frågan hos landets studentkårer och erbjuda konkreta verktyg till dem som bedriver fest- och pubverksamhet vill man etablera en alkoholkultur inom studentkårer där alkohol finns med, men inte nödvändigtvis står i centrum. Man räknar med att genom utbildning, ett nationellt nätverk och informationsspridning nå ca 60-70 aktiva inom studentkårer och studentföreningar, ca 2000 fest- och/eller pubansvariga, och i förlängningen de allra flesta av Sveriges 350 000 studenter. Genom projektet vill man ge status åt det måttliga alkoholintaget genom att förändra normen i studentmiljön.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 

TROLLHÄTTAN. IFK Trollhättan
har beviljats stöd med 715 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Sporty Friday Granngården

IFK Trollhättan är en fotbollsförening som bildades på 1920-talet. Föreningen avser att med hjälp av ovanstående organisationer bidra till att bostadsområdena i Kronogården-Lextorp/Granngården ska bli ett tryggare och lugnare bostadsområde och att projektet ska leda till ökad integration. Det vill man göra genom att väcka de boendes intresse, för områdets breda föreningsliv och aktiviteter och låta alla idrottsföreningar hålla öppet mellan 18.00 – 22.00 varannan fredag. Ett annat syfte är att låta barnen/ungdomarna arbeta med integrations- och delaktighetsfrågor samt med attityd och värdegrundsfrågor något som bl.a. skall ske genom att låta ungdomarna träffa andra unga från närliggande bostadsområden och låta dem ansvara för planering och utförande av aktiviteterna. 
Prioriterat område: Demokrati/delaktighet.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati/delaktighet.

UPPSALA. Barnombudsmannen (BO) i Uppsala
har beviljats stöd med 1 204 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Knas hemma (f.d. Vi som bor i familjehem)

Projektets övergripande syfte är att stärka och mobilisera barn och unga, som bor i familjehem eller på annan institutionell samhällsvård, genom de ungas egna berättelser, röster och utbildning. Bland annat så ska de unga få ökad kunskap om sina rättigheter, om hur de ska agera om något inte står rätt till samt att man genom en webbsida skapar nya informationsvägar för att få ut information och få återkoppling kring hur informationen fungerar.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning

VÄNERSBORG. Vänersborgs kommun, Arbetsmarknadsavdelningen
har beviljats stöd med 339 000 kr för år 3 av 3 för projektet
Steget ur Bojan

Projektet syftar till att skapa en metod där ungdomar som idag har skulder, hos kronofogde och inkassobolag, som är för små för skuldsanering, får hjälp och verktyg att ta sig ur sin situation för att få kraft och vilja att förändra sitt liv.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

VÄXJÖ. Funkibator ideell förening
har beviljats stöd med 2 152 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Funkisförmedlingen

Det övergripande syftet med projektet är att bryta isolering och utanförskap genom att stödja och vägleda personer med funktionsnedsättning att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Målet är att starta en arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning. Funkisförmedlingen ska, förutom att förmedla, hitta och skapa förutsättningar för arbete, arbeta med sociala affärsidéer och prova nya metoder som t.ex. andels- och teamanställningar. Arbetet genomförs i nära samverkan med Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Målgruppen är i första hand personer med funktionsnedsättning mellan 18 – 40 år. Efter projektets slut ska Funkisförmedlingen vara en etablerat verksamhet som lever vidare.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

ÖDÅKRA. Föreningen FreeZone
har beviljats stöd med 740 000 kr för år 2 av 3 för projektet
Skånes fria zoner

Projektets mål är att starta upp gruppforum för i första hand tjejer, 13-25 år, som lever med ett begränsat livsutrymme och/eller hedersnormer i alla kommuner i Skåne län. Syftet är att stärka tjejerna, medvetandegöra dem om sina rättigheter och vad samhället kan erbjuda samt att få dem att känna gemenskap, ha kul och prata om allt de bär inom sig. 
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.