Nya projekt april 2016

I april 2016 fördelade Arvsfonden 161 miljoner kronor till 71 projekt. Här kan du se de nya projekten.
Senast uppdaterad: 29 augusti, 2016 - 15:21

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De fortsättningsprojekt som fått stöd i april 2016 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 
 

BENGTSFORS
Långevialliansen
Har fått stöd med 2 392 000 kronor för Anläggande av dirtbike/BMX-bana och tillgänglighetsanpassad motionsslinga

Projektbeskrivning
Långevialliansen består av Bengtsfors IF, Bengtsfors BOIS och Friluftsfrämjandet. Som en del av en större satsning på idrottsanläggningen Långevi och närliggande område, vill föreningarna bygga en dirtbike/BMX-bana och en belyst, asfalterad motionsslinga. Anläggningarna ska användas för både organiserad och spontan aktivitet, bland annat rullskidåkning, rullstol, löpning, tipspromenader och längdåkning vintertid. Syftet är att göra området till en social mötesplats med olika aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Organiserad verksamhet kommer att bedrivas på både dirtbanan och motionsslingan. Prova-på-aktiviteter och friluftsdagar kommer att arrangeras för barn och unga. Föreningarna har som ambition att kunna låna ut cyklar, skidor och annan utrustning för att alla barn och ungdomar ska kunna delta i verksamheten. Lokalt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

DALS ROSTOCK
OK Kroppefjäll
Har fått stöd med 1 652 000 kronor för Om- och tillbyggnation av föreningslokal med samlingssal och omklädningsrum

Projektbeskrivning
OK Kroppefjäll planerar att anlägga en motionsslinga, bygga ut och tillgänglighetsanpassa sin klubblokal. Syftet är att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta i klubbens verksamhet. Klubbstugan spelar en viktig roll som social mötesplats, men saknar bland annat ramp, tillgänglighetsanpassade dörrar, toaletter och dusch/omklädningsrum. Efter ombyggnationen kan den nya målgruppen delta i klubbens tipspromenader, motionsaktiviteter samt spontant kunna utnyttja såväl motionsslinga som dusch- och omklädningsrum som håller öppet dagligen. Samarbete sker bland annat med en lokal funktionshinderorganisation och ett närliggande flyktingboende. Lokalt projekt. Prioriterat område. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

FALUN
Dalarnas Idrottsförbund
Har fått stöd med 841 000 kronor för projektet Puck eller boll - domaren spelar roll

Projektbeskrivning
Syfte och mål med detta projekt är att få in fler ungdomar, framförallt tjejer, i kommittéer och utskott när det gäller domarverksamhet och som utbildare och matchdomare, genom att skapa ett bättre arbetsklimat för unga domare inom lagidrotterna. Ungdomar i de olika förbunden ska hjälpas åt med att ta fram nytt material och metoder för att starta upp ett samarbete i Dalarna över idrottsgränserna där värdegrundsarbete och arbetsmiljö för unga domare står i fokus. Regionalt projekt. Prioriterat område: Ökad jämställdhet och jämlikhet

 

FORSHAGA
Östra Deje IK
Har fått stöd med 4 753 000 kronor för Byggnation av konstgräsplan

Projektbeskrivning
Östra Deje IK vill i samarbete med Forshaga IF och Olsäters SK anlägga en uppvärmd konstgräsplan i Forshaga. Syftet är att förlänga fotbollssäsongen med ett halvår och samtidigt skapa bättre förutsättningar för ett brett utbud av idrott och aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Utöver fotboll, kommer klubben att kunna öppna upp anläggningen eftermiddagstid för barn som vill prova på olika sätt att röra på sig, inte bara genom idrott. Annan föreningsverksamhet som kommer att bedrivas på konstgräset är till exempel handboll, discgolf, casting, amerikansk fotboll och parasport. Via ett nytt samarbete med bland annat Röda korset och kommunen ska klubbarna även arbeta för att integrera nyanlända barn och ungdomar i föreningen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

GNESTA
Föreningen Art Lab
Har fått stöd med 1 276 000 kronor för projekt Momentum Gnesta


Projektbeskrivning
Momentum Gnesta syftar till att sammanföra ortens nyanlända och svenska ungdomar samt skapa ett nätverk bestående av konstnärer och lokala aktörer ur Gnestas civilsamhälle och näringsliv. Projektet vill bidra till att skapa förutsättningar för samhället att möta ortens nya invånare. Mål för projektet är att skapa kulturaktiviteter inom fem olika delprojekt, samt producera seminarier om hur konst och kulturaktörer kan vara med och arbeta med migration- och integrationspolitiska frågor. Målgruppen för projektet är nyanlända ungdomar i åldrarna 12- 18 år som kommit till Gnesta kommun som flyktingar, men också Gnestas redan bosatta ungdomar. Metoden är att inom projektet genomföra en serie av olika kulturaktiviteter och professionella konstproduktioner som bjuder in målgruppen till eget skapande, till diskussion och reflektion kring konstens möjligheter och det svenska samhällets organisation. Lokalt/Regionalt projekt.

 

GÖTEBORG
Bräcke diakoni
Har fått stöd med 2 271 000 kronor för projektet Hundförskolan Volontären

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att främja möjligheterna för målgruppen att få en anställning och en sysselsättning inom hunddagis. Målsättningen är att tillsammans med målgruppen starta och utveckla en verksamhet som erbjuder ett fullt ut tillgängligt hunddagis, en besöksverksamhet och en utbildningsverksamhet. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning, främst rörelsehinder och ofta i kombination med kognitiv funktionsnedsättning. Under projektet ska verksamheten byggas upp tillsammans med målgruppen. En anpassad utbildning inom hund- och djurvård ska tas fram av Strömma Naturbruk. Efter projektet ska det finnas en verksamhet som erbjuder arbete och praktikplatser för målgruppen, den ska finansieras av intäkter från hundägare och offentlig sektor genom arbetsträningsplatser. Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

 

HEDEMORA
Röda Korset
Har fått stöd med 1 749 000 kronor för projektet Den familjära integrationen – ett integrationsprojekt med unga i fokus

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att utveckla nya metoder för att på ett effektivt och hälsofrämjande sätt kunna samordna mottagande och etablering av den stora gruppen barn/unga och deras familjer som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd. Målgruppen är nyanlända barn och unga i Hedemora med omnejd. För barn i familj vill Röda Korset arbeta med hela familjen. Inom ramen för projektet ska nya metoder för språkinlärning med motiverande inslag testas och utvecklas. Projektet vill även utveckla nya metoder för att tidigt kunna sätta in individanpassade insatser. Projektet genomförs i samarbete med arbetsförmedlingen, Hedemora kommun och Hedemora Näringsliv. Efter projekttiden drivs verksamheten med sociala aktiviteter och mötesplatser vidare inom Röda Korset medan metoderna som tagits fram inom ramen för projektet kan spridas till övriga kommuner i Dalarna och i resten av landet. Lokalt/Regionalt projekt. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering.


HOBY
Hoby Gymnastik- och Idrottsförening – Fotboll
Har fått stöd med 3 063 000 kronor för Anordnande av aktivitetspark

Projektbeskrivning
Hoby GIF vill genomföra en satsning på barn och ungdomar som idag inte har en aktiv fritid. För att locka den nya målgruppen vill föreningen utveckla en aktivitetspark på centralt läge i Bräkne-Hoby, vilken kommer möjliggöra nya aktiviteter som inte finns på orten idag genom bland annat en skateboardanläggning, samt skapa en ny samlingsplats. Aktivitetsparken ska präglas av en god fysisk tillgänglighet, vilket bereder möjlighet för personer med funktionsnedsättning att nyttja anläggningen på likvärdig grund. På orten har även nyligen öppnats ett asylboende, och föreningen ser att det kommer finnas behov av fritidsaktiviteter för nyanlända barn och ungdomar. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

JÖNKÖPING
Bangolfklubben Jönköping
Har fått stöd med 1 515 000 kronor för Byggnation av bangolfanläggning

Projektbeskrivning
Genom att anlägga en bangolfbana som är gjuten i betong och tillgänglighetsanpassa en toalett vill Bangolfklubben i Jönköping ge bättre förutsättningar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att spela bangolf. Traditionella filtbanor med höga sarger är både svårare rent tekniskt och mindre tillgängliga för rörelsenedsatta. Klubben har idag ingen organiserad verksamhet för personer med funktionsnedsättning då förutsättningarna inte finns. Efter byggnationen kommer bangolf för personer med funktionsnedsättning startas i organiserad form med instruktörer, prova-på dagar, friluftsdagar kommer erbjudas till skolor. Samarbete sker med HSO Jönköping, Svenska Bangolfförbundet och Smålands Parasportförbund. Lokalt projekt. Psykisk och fysisk hälsa.

LÖDDEKÖPINGE
KFUK-KFUM Region Skåne-Blekinge
Har fått stöd med 3 997 000 kronor för Om- och nybyggnation av lägergård

Projektbeskrivning
Genom ett samarbete med lokala och regionala föreningar, verksamheter och företag vill KFUK-KFUM Region Skåne-Blekinge utveckla lägergården Hallaskog utanför Höör, till att bli ett center för aktiviteter och social sammanhållning för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. På gården har läger, kurser och aktiviteter bedrivits i flera decennier, men på grund av att lokalerna inte är tillgänglighetsanpassade har verksamheten inte varit öppen för alla. Lägergårdens hundraåriga huvudbyggnad ska nu tillgänglighetsanpassas och en ny lokal för övernattning och aktiviteter ska byggas, vilket möjliggör både ny verksamhet och en bredare målgrupp. KFUM ska aktivt rikta sig till personer med funktionsnedsättning via sina egna lokala föreningar, funktionshinderorganisationer, kommuner och assistansbolag. Den traditionella lägerverksamheten ska utvecklas med nya tematiska upplevelseläger, möten, workshops och aktiviteter kopplat till exempelvis natur, äventyrspedagogik och trädgårdsodling. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

MALMÖ
Handikappidrottens Samarbetsorgan (HISO) i Malmö
Har fått stöd med 562 000 kronor för projektet Aktiv kraft - en ny samverkansmodell mellan idéburen organisation och myndighet

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att utveckla nya samverkansformer mellan den ideella föreningen HISO och offentlig sektor. Målet med projektet är att HISO ska bli en kompletterande aktör och en resurs under och efter rehabiliteringen (som kan vara arbetslivsinriktad-, social och medicinsk rehabilitering). Målgrupp är personer med funktionsnedsättning utan arbete. De ska ta emot ca 40 deltagare i projektet som ska få fysisk och mental träning i grupp och individuellt, utbildning om kost, motion och hälsa och individuell coaching. Aktiviteterna kommer att tas fram tillsammans med deltagarna. Målsättningen för deltagarna är ökad livskvalitet, bättre hälsa, socialt sammanhang och att få en helhet i sin rehabilitering. Efter avslutat projekt ska det finnas en samverkansmodell som man arbetar efter i Malmö och eventuellt ett IOP mellan föreningen och offentlig aktör. Lokalt/Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

MALMÖ
Oxie Golfklubb
Har fått stöd med 1 115 000 kronor för projektet Re:Action - golf för personer med stroke och Parkinson

Projektbeskrivning
Syftet är att utveckla, tillgängliggöra och sprida ett nytt självinstruerande metodmaterial om golf för kvinnor och män i olika åldrar som har drabbats av stroke eller har Parkinson så att fler i dessa målgrupper kan ta del av och använda metoderna. Föreningen har i flera år fått frågor om hur de med golf kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för målgruppen. Samtal med målgruppen har lett fram till projektidén. Målet är att stärka deltagarna motoriskt och deras balans- och koordineringsförmåga. Det ska även främja social gemenskap och god hälsa. Målgruppen är omkring tusen personer med stroke och 150 med Parkinson. Efter projektet ska metodmaterialet spridas genom deltagande golfklubbar och Svenska Golfförbundet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

NORRKÖPING
Norrköpings SK
Har fått stöd med 1 235 000 kronor för att Anlägga och utöka Yxbacken Bike park

Projektbeskrivning
Norrköping SK vill skapa nya möjligheter för att locka ny och behålla ungdomar inom föreningen genom att anlägga Bike park/cykelleder på Yxbacken. Vintersäsongen är relativt kort och möjligheter till skidåkning är begränsade. Entusiaster i föreningen har redan börjat använda backen för cykling och det finns ett ökat intresse för att använda backen mer än under snöperioden. Föreningen har nyligen startat en sektion för cykling då intresset vuxit sig starkt, cykelparken blir den enda i sitt slag i regionen som är anpassad för downhill verksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 

 

PITEÅ
Korpen Piteå MIF
Har fått stöd med 352 000 kronor för projektet Cykling och Integration

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att ge ensamkommande ungdomar möjlighet att lära sig att cykla så att de lättare kan integreras och ta del av Piteå och det svenska samhället. Vidare är syftet att projektet ska skapa möten och öka förståelsen mellan nyanlända och Piteåborna, inom Korpen samt i stort. Projektet innebär praktisk cykelträning och teori om trafikregler. Samtliga deltagare ska även få lära sig att utföra enklare cykelreparationer och underhåll. Målgruppen är ensamkommande ungdomar och målet är att minst 75 % av de ensamkommande ungdomarna ska lära sig att cykla. Målet är också att projektet ska bidra till ”ett Piteå för alla”. Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare hos Korpen och övriga samarbetspartners. Lokalt projekt. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering.

 

SKELLEFTEÅ
Föreningen Urkraft
Har fått stöd med 1 315 000 kronor för projektet Växthuset

Projektbeskrivning
Urkraft ska tillsammans med kyrkan bygga upp ett växthus som anställer personer med funktionsnedsättning. Syftet är att skapa fler arbetstillfällen för målgruppen som är personer som står långt från arbetsmarknaden och som har någon funktionsnedsättning, främst neuropsykiatriska och psykisk ohälsa. Målet är att etablera ett växthus som erbjuder 30-40 personer anställning, minst 10 platser för arbetsträning samt att ta fram en handbok som beskriver processen att starta en verksamhet som kombinerar grön rehabilitering och anställningar. Tillsammans med målgruppen ska man ta fram en hållbar affärsplan och utbildning. Efter projektet ska verksamheten leva vidare som ett socialt företag som säljer plantor och urnor till Skellefteå pastorat, och platser för arbetsträning till kommun och Arbetsförmedling. Lokalt/Regionalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.


SMEDJEBACKEN
Norrbärke skidklubb
Har fått stöd med 2 725 000 kronor för Byggnation av skicrossbana och klubbstuga

Projektbeskrivning
Norrbärke skidklubb vill bygga en skicrossbana och en klubbstuga vid sin skidanläggning Hagvallen. Skicrossbanan ska vara anpassad för längdåkning och är tänkt att bli en nytt, spännande aktivitet där barn och ungdomar kan träna motorik och balans på ett lekfullt sätt, både i organiserad träning och spontant. Klubbstugan ska bli en central samlingsplats för den nya barn- och ungdomsverksamhet som startades upp för ett par år sedan, och där man kan hålla utbildningar, teknikgenomgångar och ha sociala aktiviteter. Andra klubbar på orten är också intresserade av att använda lokalen för sin barn- och ungdomsverksamhet, till exempel orienteringsklubben. Lokalt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.SOLNA
Stiftelsen Spinalis
Har fått stöd med 1 530 000 kronor för projekt www.ryggmärgsskada.se – Allt du behöver veta om ryggmärgsskador

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att ta fram en webbaserad informationskanal för Sveriges samtliga ryggmärgsskadade (5000-6000 personer), närstående (ca 50 000 personer) och ryggmärgsskadeenheter samt allmänheten. Målet är att samla in adekvat medicinsk information och sprida den genom digitala och tryckta medel, film och föreläsningar samt att möjliggöra för fysiska och digitala mötesplatser där personer med ryggmärgsskada kan utbyta erfarenheter. Webbplatsen kommer att övertas av Stiftelsen Spinalis efter projektet avslutats. Projektet verkar i en nationell miljö. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

SOLLENTUNA
Sollentuna backhopparklubb
Har fått stöd med 375 000 kronor för Tilläggsansökan – hoppbacke K60

Projektbeskrivning
Sollentuna backhopparklubb vill skapa möjligheter för att locka och behålla ungdomar inom backhoppningssporten genom att bygga en 60-meters hoppbacke, så kallad K60. Backens nedre del är i plast, viket gör att backhoppning är både en sommar- och vinteridrott. I dagsläget är klubbens anläggning inriktad på barn upp till 12-13 år, med fyra backar där den längsta är 33 meter. För att kunna bedriva en bra och utvecklande verksamhet även för äldre ungdomar krävs en backe på 60 meter. Efter byggnationen kommer ungdomsträning bedrivas 2-3 gånger i veckan året om, med läger under sommaren. Tanken är även att bjuda in andra föreningar, exempelvis inom slalom, längdåkning och truppgymnastik, att träna tillsammans med Sollentuna backhopparklubb under barmarkssäsongen. Föreningen är övertygad om att Sollentunas K60-backe kommer att locka ungdomar från hela Mellansverige. Lokalt projekt. Prioriterat område: främjandet av psykisk och fysisk hälsa.

 

STOCKHOLM
Hiv-Sverige
Har fått stöd med 2 270 000 kronor för projektet Äldre hivpositivas livssituation

Projektbeskrivning
Hiv-Sverige ska tillsammans med lokala medlemsföreningar och två offentliga aktörer synliggöra och förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige. De ska jobba med delaktighet, psykisk hälsa/ohälsa, gemenskap och stärkande fritidsaktiviteter. Projektet ska ta fram ett kunskapsunderlag om äldres hivpositivas situation i Sverige, handlingsplaner, kompetensförstärkning och utveckla bemötande. Målgruppen är äldre personer med hiv. Omkring 500 personer från målgruppen kommer att delta. Andra som berörs av projektet är personal i vård och äldreomsorg, målgruppens intresseorganisationer samt politiker och tjänstemän inom stat, kommun och landsting. Projektet kommer att resultera i material och handlingsplaner som Hiv-Sverige, lokalgrupperna och samarbetspartnerna driver vidare inom deras ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.
 

STOCKHOLM
Ideella Teaterföreningen Tjechovensemblen
Har fått stöd med 1 697 000 kronor för projeketet Fountastic Drama House

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att skapa ett nytt Fontänhus med kulturinriktning som vänder sig till målgruppen ungdomar och unga vuxna i åldern 16-25 år med psykisk ohälsa, huvudsakligen från norra Stockholm. Genom projektet vill föreningen integrera Fontänrörelsens arbetsinriktade rehabiliteringsmetod med teaterns kreativa skapandeprocess och fria uttrycksmöjligheter. Projektet ska engagera 15-20 unga deltagare per dag mellan 16-35 år som på ett eller annat sätt har haft kontakt med psykiatrin och som behöver en verksamhet som sätter struktur på dagen med meningsfulla aktiviteter. En verksamhet där man stödjer varandra och där deltagarnas självkänsla och personlighet stärks. Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

 

STOCKHOLM
Narva Boxningsklubb (BK)
Har fått stöd med 499 000 kronor för projekt PD-boxträning som symptomlindring av Parkinsons sjukdom

Projektbeskrivning
Projektet ska etablera, utveckla och sprida PD-boxträning som symptomlindring av Parkinsons sjukdom (PD). Det långsiktiga målet är att patienter med PD ska kunna arbeta längre och behöva mindre medicin. Allsidig intensivträning har visat på goda resultat för patienter med PD. Den vanligaste formen i USA är PD-boxträning (innehåller inte slag mot huvudet). Projektets målgrupp är alla med PD och de ska nå 20-30 deltagare/termin vilka rekryteras av Parkinsonförbundet i Stockholm. Narva BK ska utveckla träningsmetoder, utbilda tränare, starta försöksverksamhet och sprida information till andra klubbar och potentiella finansiärer. När resultat kan redovisas förväntas 15-20 etablerade boxningsklubbar vilja starta PD-boxträning för 15-20 deltagare/klubb. Den ska finansieras genom medlemsavgifter och på sikt med bidrag från försäkringskassan, idrottslyftet och sponsring. Lokalt projekt som ska bli nationellt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

STOCKHOLM
Riksorganisationen Femtastic
Har fått stöd med 1 776 000 kronor för projektet Girls Up Front

Projektbeskrivning
Girls Up Front är ett projekt som riktas till tjejer 13-25 år som är intresserade av urban musik och kultur såsom hip-hop, scen, dj och dans. Femtastic vill inspirera tjejer att ta plats med sin musik och sin konstform, från första steget att börja experimentera med musik till att se det som ett möjligt livs- och karriärval. Syftet är att skapa strukturell förändring av en mansdominerad musik- och kulturbransch. Metoder är referensgrupper, handledning, kreativa workshops, showcase-scen, mötesplatser, arrangemang, tutorials, camps osv. Projektet ska skapa en plattform där etablerade artister kan ge erfarenhet och kunskaper till unga oetablerade. Ett resultat av projektet är att Femtastic efter projekttidens slut kommer att ha etablerat lokalföreningar och verksamhetshus i minst fem städer över landet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

 

STOCKHOLM
Svenska Dövidrottsförbundet
Har fått stöd med 838 000 kronor för projektet Gör rätt – Vad är det som påverkar din hälsa?

Projektbeskrivning
Målgruppen är teckenspråkiga barn och ungdomar, deras föräldrar samt tränare och ledare inom dövförbundets klubbar. För fyra år sedan skickade dövidrottsförbundet ut en enkät till sina medlemsklubbar i landet för att ta reda på vilka de når och vilka aktiviteter de erbjuder. Det visade sig att flera av klubbarna inte bedrev någon barn- eller ungdomsidrott alls. För målgruppen innebär det att de hänvisas till den hörande idrotten på hemorten. Eftersom målgruppen kommunicerar på teckenspråk riskerar de att gå miste om viktig information som de hörande barnen/ungdomarna får. Förbundet vill, tillsammans med samarbetsorganisationerna utveckla en utbildning och producera ett utbildningsmaterial om folkhälsa på teckenspråk. För att nå barnen/ungdomarna kommer (SPSM) Specialpedagogiska Skolmyndigheten att hjälpa till att utforma en folkhälsoenkät med titeln ”hur mår du?” som efter bearbetning ska skickas ut till berörda elever i specialskolorna. Även förbundets barn- och ungdomsidrottsutskott kommer att hjälpa till att nå den målgrupp som de kommer i kontakt med via lägerverksamheterna och Skol-SM. Även SISU Idrottsutbildarna ska hjälpa till i arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial på teckenspråk som tar upp frågor om hur man äter rätt och hur man kan kombinera mat och träning på ett klokt sätt. Nationellt projekt. Prioriterat område: Psykisk/fysisk hälsa

 

STOCKHOLM
Sveriges Ungdomsråd
Har fått stöd med 2 267 000 kronor för projektet Debattskolan

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet. Genom att stödja ungdomars intresse för politik och retorik ska de våga och vilja ta plats i debatten. Projektet vill locka fler ungdomar till engagemang, men även stötta de som redan är engagerade. Ungdomar ska få träning i debatteknik och retorik, delta i debattävlingar och få möjlighet till personlig coachning. Flera olika material kommer att tas fram inom projektet, vilka kommer att kunna användas i och utanför skolundervisningen. Projektet genomförs inledningsvist med gymnasieelever i åk 2 i Stockholmsområdet, och under senare del av projektet också nationellt. Under projekttiden samarbetar Sveriges Ungdomsråd med Kulturhuset Stadsteatern (Forum/Debatt), Sveriges Elevkårer och gymnasieskolor. Fortsatt samarbete planeras efter projekttiden. Lokalt och nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.SUNDBYBERG
Dyslexiförbundet FMLS
Har fått stöd med 2 682 000 kronor för projekt; Att hantera text och numerisk information i arbetslivet

Projektbeskrivning
Följande insats avser att kartlägga behoven och framställa en handlingsplan vars syfte är att underlätta för personer med dyslexi och/eller dyskalkyli att klara sina arbetsuppgifter. Målgruppen för insatsen är dels personer med nämnda svårigheter, dels personer som har inflytande över hur arbetsmarknaden eller den enskilda arbetsplatsen fungerar. Dyslexiförbundet FMLS kommer att samla företrädare för de olika målgrupperna och tillsammans inventera behoven samt utveckla metoder som senare kan implementeras på olika arbetsplatser. Förhoppningen är att insatsen stärker relationerna mellan arbetstagarna, Dyslexiförbundet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika fackliga organisationer. I projektet kommer ett antal digitala och fysiska texter att produceras som kan användas av yrkesskolor, arbetsgivare, fackförbund eller andra relevanta aktörer såväl under som efter projektets genomförande. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökad tillträde till arbetsmarknaden.

 

SUNNE
Nya Västanå Teater
Har fått stöd med 1 885 000 kronor för projektet Unga Västanå


Projektbeskrivning
Västanå Teater ska genom projektet utveckla en barnteatermodell med fokus på berättande, drama, folklig dans och musik. Målgrupp är barn från 8-18 års ålder i Sunne och närliggande kommuner. Syftet är att erbjuda en barn- och ungdomsverksamhet inom Västanå Teater, att ge insikter och kunskaper om folkkulturens kulturarv för att bättre förstå sin identitet, att placera teatern mitt i samhället som arena för samtal och engagemang samt upprätthålla grundläggande demokratiska värderingar. Minst 200 barn och unga ska vara delaktiga i verksamheten redan efter det första projektåret. Unga Västanå ska särskilt engagera nyanlända barn och unga i verksamheten och vara en kraft för integration.  Projektet ska på sikt fortsätta i teaterns ordinarie verksamhet. Regionalt projekt. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering. 

 

SÖLVESBORG
Föreningen Sölvesborgsgymnasterna
Har fått stöd med 2 237 000 kronor för Anläggande av parkourpark

Projektbeskrivning
Sölvesborgsgymnasterna planerar att bygga en parkourpark utomhus. Sedan hösten 2014 bedriver föreningen parkour inomhus i en gymnastiksal där hinder byggs upp med mattor och plintar, ett för- och efterarbete som totalt tar en halvtimme varje gång. Föreningen anser att hallens redskap, material och utformning begränsar verksamheten och att den inte går att bedriva på ett önskvärt och säkert sätt idag. Med en permanent anläggning utomhus särskilt utformad för parkour vill föreningen locka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att utöva parkour både spontant och i organiserad form. Lokalt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.TÖSSE
Tösse IF
Har fått stöd med 2 778 000 kronor för Anläggning av konstgräsplan och spontanidrottsytor

Projektbeskrivning
Tösse IF planerar att anlägga en belyst konstgräsplan, längdhoppsgrop, löparbanor och en mindre asfaltsyta intill sin idrottsanläggning. Konstgräsplanen ska ritas upp med linjer för både fotboll, basket och handboll. Den asfalterade ytan är tänkt för innebandy under barmarkssäsong, för att sedan spolas med is för skridskoåkning under vintern. Syftet med projektet är att skapa möjligheter för unga barn och ungdomar att spela fotboll under en längre tid på året och även prova på andra idrotter som inte finns i organiserad form på orten, till exempel friidrott. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjandet av psykisk och fysisk hälsa.

 

UPPSALA
Sensus region Uppsala-Härnösand
Har fått stöd med 1 170 000 kronor för projektet Drakprojektet

Projektbeskrivning
Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna som drar sig undan sociala sammanhang. Projektet ska genomföras i Gävleborg, syftet är att uppmuntra till kulturintresse, social gemenskap och digital delaktighet. Genom projektet ska unga och unga vuxna få möjlighet att ta sig ur sitt utanförskap och få möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang både digitalt och fysiskt. När det gäller metod kommer projektet att utveckla en webbportal som är anpassad för målgruppen samt en pedagogisk metod för att driva kulturstudiecirklar online. Projektet ska uppmuntra till att möten ska uppstå även utanför nätet, att nya bekantskaper knyts utifrån det gemensamma intresset kultur och kreativitet. Projektets vision är att minska stigmat kring psykisk ohälsa och att stärka individerna att aktivt delta i samhället och finna meningsfull sysselsättning. Målsättningen är att etablera en modell och webbportal som kan etableras på andra platser i landet. Projektet ska på sikt drivas inom Sensus ordinarie verksamhet samt genom en ideell organisation som projektet avser att bilda. Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

VÄNERSBORG
Hushållningssällskapet Väst
Har fått stöd med 662 000 kronor för projektet Välkommen på middag!


Projektbeskrivning
Projektet syftar till att förbättra den sociala hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden utgår från TV4:s programserie Halvåtta hos mig som bygger på att fyra personer träffas vid fyra tillfällen hemma hos varandra. Den av deltagarna som är värd/värdinna bjuder in sina gäster, bestämmer en meny, planerar inköpen av varor, lagar maten, dukar och ansvarar för att gästerna känner sig välkomna genom att skapa en trevlig miljö. Alla erfarenheter från utbildningen antecknas och sammanställs som underlag för studiehandledning. Projektet är lokalt men allt material som tas fram kommer att finnas gratis tillgängligt på www.hushallningssallskapet.se, www.fub.se samt www.sv.se. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet.

 

VÄXJÖ
Funkibator ideell förening
Har fått stöd med 1 749 000 kronor för projektet Växjö för Miller Diller

Projektbeskrivning
Projektet använder ny teknik som till exempel dataspel, appar, smart walls och virtual reality system för att locka personer med funktionsnedsättning till ökad fysisk aktivitet och social träning. Personal inom habilitering, rehabilitering, sjukvård, personlig assistans m.m. ska erbjudas inspiration och utbildning om de möjligheter som finns. Projektet ska resultera i ett antal tekniska lösningar, en distansutbildning och en webbplats för personal och brukare. Efter avslut förvaltas webbplatsen av Funkibator ideell förening. Projektets resultat tas om hand av funktionshindersrörelsen samt inom Studieförbundet Vuxenskolans kursverksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa

 

ÖREBRO
Örebro Sportklubb Handboll Herr
Har fått stöd med 400 000 kronor för projektet Handboll för hjärta och gemenskap - integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken


Projektbeskrivning
Projektet syftar till att genom idrotten öka den sociala gemenskapen i stadsdelarna Vivalla och Brickebacken. Projektet vill kombinera olika metoder och arbetssätt för att använda idrotten och i synnerhet handbollen, som integrationsfrämjande aktivitet. Metoderna ska utvecklas under projekttiden i samarbete med lokala föreningar. I samarbete med Svenska Röda Korset och Röda Korsets ungdomsförbund ska ledare inom idrotten utbildas i att arbeta med människor i kris. Målgruppen är barn och unga mellan 10 och 12 år i bostadsområdena Vivalla och Brickebacken. Efter projektets slut kommer aktiviteterna att drivas vidare av lokala samarbetspartners, med stöd av Örebro Sportklubb. Lokalt projekt. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering.

 

ÖRKELLJUNGA
IFALL (Integration För Alla)
Har fått stöd med 1 170 000 kronor för projektet Reflektera! Filma! Sprida!

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att med konst och filmskapande som metod göra ensamkommande barn och ungdomar delaktiga i att formulera deras utmaningar såväl som lösningar på dessa. Inom projektet kan målgruppen dokumentera sina berättelser och svårigheter samt arbeta med att formulera lösningar på dessa. Filmerna är tänkta att visas för bland annat organisationer och socialarbetare som jobbar inom integrationsområdet. Målgruppen i projektet är ensamkommande barn och unga i Örkelljunga och Klippan. Projektet beräknas kunna involvera 60 ungdomar i projektarbetet. Efter projekttiden kommer IFALL att arbeta vidare med filmskapande aktiviteter. Filmerna som tagits fram kommer att visas i skolor, på bibliotek och för anställda inom integrationsområdet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering