Nya projekt december 2015

I december fördelade Arvsfonden drygt 170 miljoner kronor till 99 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken projekt nya och de fick dela på drygt 93 miljoner kronor.
Senast uppdaterad: 21 september, 2018 - 11:20

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De fortsättningsprojekt som fått stöd i december 2015 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 

BOLLNÄS
Bollnäs cykelklubb
har fått stöd med 2 303 000 kronor för
Byggnation av multiarena

Bollnäs cykelklubb vill anlägga en spontanidrottsplats med möjligheter till en rad olika aktiviteter. De tre största byggnationerna är att ett större cykelområde för både terrängcykling och bana med hopp, svängar och kullar ska anläggas. En skatepark med olika ramper, rails och ytor att åka på samt en mindre multiarena med nät för bollidrotter. Området ska bli en plats att mötas på för fysiska aktiviteter, projektet ska genomföras i samarbete med en rad andra idrotts- kultur och etniska föreningar.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

BROKIND
Brokinds IF
har fått stöd med 3 306 000 kronor för
Nybyggnation av idrottshall

Brokinds IF vill vara med och delfinansiera byggnationen av en idrottshall som både uppfyller de behov som skolor och föreningar på orten har. Utan klubbens medfinansiering i projektet kommer kommunen att bygga en hall som är tillräckligt stor för skolidrottslektioner, men för liten för föreningsidrottens behov. Dessutom vill klubben göra hallen till en social mötesplats för traktens unga på kvällar och helger, genom att bygga en samlingslokal med kafédel i byggnaden. Föreningens mål är att bredda utbudet av idrottsaktiviteter för barn och unga på orten, som bland annat efterfrågar futsal (inomhusfotboll), innebandy och gymnastik. Detta är inte möjligt i ortens befintliga gymnastiksal som endast har måttet 12x7 meter. Utomhus sker träningen på naturgräs, och med en inomhushall förlängs fotbollssäsongen avsevärt för både Brokinds IF och två andra fotbollsföreningar på närliggande orter. Träning i de olika idrotterna kommer att bedrivas åldersindelat och cirka 1-3 ggr/vecka för respektive idrott och åldersgrupp.

BURSERYD
Burseryds Idrottsförening
har fått stöd med 50 000 kronor för erfarenhetsspridning av
Byggnation av allaktivitetshall i Burseryd

Burseryds idrottsförening blev vald till Årets guldkorn i kategorin lokalstöd. Medlen ska användas för att sprida erfarenheterna från det avslutade projektet.

FALUN
Folkuniversitetet Dalarna
har fått stöd med 1 968 000 kronor för projektet
Lokstallsmedjan

Syftet med Lokstallsmedjan är att genom dess unika lokaler och dess unika innehåll, använda den som verktygslåda för en mötesplats gällande integration, mångfald och nytänkande för barn, unga och personer långt ifrån sysselsättning, med eller utan nedsatt funktionsförmåga, oavsett man är ursvensk eller nyanländ. Under tre år så räknar man med att totalt ha nått ca 400 deltagare. Målet med projektet är utifrån en försöksperiod som pågått ca ett år,  bilda en multikulturell plattform där sociala, kreativa och funktionsinriktade aktiviteter som är anpassningsbara utifrån individernas förutsättningar. Det ska man göra med hjälp av projektets 15 olika samarbetspartners. Aktiviteterna anpassas efter de olika målgrupperna. Genomgående tema för återbruksinriktat arbetet är kulturbyggnads- och tågrestaureringsarbeten, möbelrenoveringar, smide, fastighetsskötsel inom och utomhus liksom nytillverkning. Deltagarna kommer att ges möjlighet att ”levandegöra museet”, vilket sker genom att man tillsammans skapar museiaktiviteter/-vandringar och teater; från planering till föreställning. Ambitionen är att genomföra ett teatersommarläger/-kollo på Lokstallarna. Deltagare är med från manusskrivande, till scenografi, till att skapa rekvisita till att genomföra föreställning. Efter projekttiden så räknar man med att några ur målgruppen kommer driva Bed & Breakfast i restaurerade sov- och restaurangvagnar. Några driver utställnings- och upplevelseevenemang på plats. Museiguidning bokas av utomstående och några kan utföra fastighetsservice, måleri och hantverkskompetens såväl internt som till externa kunder.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

FÄRGELANDA
Färgelanda Idrottsförening
har fått stöd med 5 609 000 kronor för
Anläggande av konstgräsplan och byggnation av friidrottsanläggning

Färgelanda IF samverkar med fem andra idrottsföreningar i Valbo sportunion för att förverkliga målet att bygga en konstgräsplan och en friidrottsanläggning. På idrottsplatsen där Färgelanda IF idag bedriver sin verksamhet finns bara naturgräsplaner. En konstgräsplan skulle förlänga träningssäsongen med 6 månader, öka spelglädjen och bidra till att fler barn och unga väljer att stanna kvar länge i de lokala idrottsföreningarna. Den nya konstgräsplanen kommer att användas alla dagar i veckan av Valbo sportunions medlemsföreningar. Friidrott kommer att startas upp som en ny sektion i Färgelanda IF och bedrivas 2-3 gånger i veckan.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Psykisk/fysisk hälsa.

GÖTEBORG
Forum Skill
har fått stöd med 50 000 kronor för erfarenhetsspridning av projektet
Mamas Retro

Detta är ett de fyra projekt som 2015 tilldelas Arvsfondsdelegationens pris Årets Guldkorn. Medlen används för att sprida erfarenheterna från det avslutade projektet.

GÖTEBORG
Real Stars Ideell förening
har fått stöd med 1 721 000 kronor för projektet
FAIR SEX-skolor och Fair Sex agenter på nätet och IRL

Föreningen har under tre år drivit projektet Fair sex där man tagit fram ett webbspel kring trafficking och arbetat med föreläsningar och kreativa workshops tillsammans med unga gymnasieelever i Göteborg och Stockholm. Nu vill föreningen utveckla verksamheten genom att tillsammans med skolor runt om i landet, främst i storstäderna, testa och ta fram dels ett hållbart helhetsperspektiv kring mänskliga rättigheter och Fair sex, dels skapa ett ambassadörskap för unga i åldern 15-25 år. Vidare ska fair sex-konceptet utvecklas för att synas och vara aktivt på olika communities och andra relevanta webbsidor för att förebygga sexrelaterade övergrepp.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning.

GÖTEBORG
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykosvård Nordost
har fått stöd med 1 604 000 kronor för projektet
Att komma till sin rätt

Projektet syftar till att skapa praktiska metoder som fungerar för ett rättighetsbaserat arbete inom psykiatrin utformat av egenspecialister – d v s människor med egen erfarenhet av psykosproblematik.  Den primära målgruppen är personer som använder psykiatrin i Göteborg samt personer som har behov av psykiatrin men som av olika anledningar inte söker den. Den sekundära målgruppen är personal inom Göteborgs psykiatri samt boendestödjare och personal på boende med särskilt stöd. Projektet kommer att ta fram ett rättighetsbaserat metodmaterial inom psykiatrin samt hålla utbildningsinsatser för målgrupperna. Efter projektslut kommer materialet att övergå till Västra Götalandsregionens avdelning Rättighet och kunskapscentrum för jämlik vård för att spridas vidare till andra verksamheter i Västra Götaland.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

GÖTEBORG
Social resursförvaltning Göteborgs stad
har fått stöd med 305 000 kronor för projektet
Finna modell med AKK och brukarperspektiv i kvalitetsarbete

Projektet syftar till att vidareutveckla den modell som används för brukarrevision för att nå personer som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Projektet kommer att genomföra utbildningar och pilotrevisioner i Göteborg tillsammans med målgruppen samt anhöriga eller personal. Efter projektslut kommer utbildningsmaterialet att bli tillgängligt för allmänheten och andra verksamheter. Den nya modellen kommer därefter att tas tillvara av Social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningarna samt övriga samarbetspartners.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: demokrati och delaktighet.

HOLM
Friluftsfrämjandet HK Vandraren
har fått stöd med 1 427 000 kronor för
Ombyggnation av föreningslokal

HK Vandraren är en lokalavdelning inom Friluftsfrämjandet som bedriver friluftsaktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning. Föreningen vill utveckla verksamheten och även rikta sig till ungdomar med funktionsnedsättning i åldrarna 12-21 år, bland annat med aktiviteter som kanoting och fiske. För att kunna bedriva en bra verksamhet behöver föreningens nuvarande klubbhus byggas om och tillgänglighetsanpassas. Huset är ett torp från 1940-talet som ligger i Biskopstorps naturreservat. Det ska bland annat användas som samlingspunkt för föreningens friluftsverksamhet, övernattning vid läger, naturdagar för skolor och gruppbostäder. Eftersom huset bland annat saknar isolering och element får ombyggnationen även en positiv effekt för befintlig verksamhet, som efter ombyggnationen kan använda torpet året om. Tanken är också att andra föreningar på orten kunna hyra lokalen.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

HUDIKSVALL
Glada Hudikteaterns Supporterklubb
har fått stöd med 2 294 000 kronor för projektet
Barn föds utan fördomar

Projektets syfte är att öka barns tolerans för olikheter och deras förståelse för och kunskap om personer med utvecklingsstörning och andra grupper i samhället som kan anses vara avvikande och riskerar utanförskap. Ett andra syfte är att utveckla en modell för inkluderingsarbete och arbete för mångfald och tolerans, en modell som kan permanentas och användas av kommuner och andra organisationer med perspektivet funktionsnedsättning eller andra grunder för utanförskap. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika, det handlar om att lära sig att acceptera och uppskatta att vi är olika. Projektet ska under tre år nå ca 40 000 elever i åldern 10-12 år och 2 500 lärare i 15 kommuner.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

HUSKVARNA
Idrottsklubben Hakarpspojkarna
har fått stöd med 2 937 000 kronor för
Om- och tillbyggnad av IKHP-stugan

Idrottsklubben Hakarpspojkarna vill utveckla parasport inom sina ordinarie idrotter: cykel, friidrott, orientering, skidor och triathlon. Föreningen kommer starta en parasportsektion, men den kommer arbeta integrerat med övriga sektioner för att bygga upp och driva aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, både vad gäller träningar, tävlingar och övriga aktiviteter. För att komma igång med detta behöver föreningen bygga ut och tillgänglighetsanpassa sin klubblokal.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

JOHANNESHOV
Riksförbundet Attention
har beviljats stöd med 2 246 000 kronor för projektet
Peer support

Projektet ska ta fram en svensk modell av metoden peer support som innbeär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar blir professionellt verksamma som peer supporters inom verksamheter som ger vård, stöd eller rehabilitering till personer med psykisk ohälsa. Projektet ska utveckla en modell för en samordnad peer support-verksamhet i Sverige med riktlinjer, ramar och regelverk. Projektet ska även ta fram utbildningspaket inom området peer support.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

KARLSKOGA
Karlskoga kommun
har fått stöd med 1 544 000 kronor för projektet
Kördelux

I Karlskoga kommun har man genomfört en försöksverksamhet med kör för funktionsnedsatta personer som har daglig verksamhet i kommunen. Nu finns det en önskan från målgruppen att permanenta och bredda verksamheten genom att pröva nya uttrycksformer inom ramen för kören. Det kan vara spela instrument, dans, teater och bild och form. Syftet med projektet är att deltagarna ska få möjlighet till en aktiv fritid, ett ökat självförtroende, större självkänsla och möjlighet till ökad delaktighet i samhällslivet. Målgruppen är samtliga personer med daglig verksamhet i Karlskoga kommun. Det främsta konkreta målet är att vid projekttidens slut ha en eller flera färdiga verksamheter som formats och tillämpas enligt projektdeltagarnas önskemål. Dessa verksamheter kommer då att tas över och fortsätta att bedrivas inom den kommunala dagliga verksamheten enligt kommunens avsiktsförklaring.   
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

KINNA
Marks Golfklubb
har fått stöd med 2 418 000 kronor för
Tillgänglighetsanpassning av golfanläggning

Marks golfklubb vill utveckla sin verksamhet och anläggning genom att tillgänglighetsanpassa klubbhus, övningsfält och delar av golfbanan samt bygga en ny samlingslokal intill övningsbanan. Syftet är att starta upp handigolf för personer med funktionsnedsättning och att utveckla sin försöksverksamhet med golf för ensamkommande flyktingungdomar. Efter byggnationen kommer ledarledd träning och spel på övningsbanan i grupp och individuellt att erbjudas målgrupperna. Samlingslokalen ska användas för teorilektioner, sommarlovsaktiviteter, läxläsning, sociala aktiviteter och som mötesplats för unga och handigolfare även om man väljer att inte bli medlem. Tränare, ideella ledare och även ledsagare kommer att genomgå utbildning i handigolf. Klubben kommer att nå målgrupperna via lokala funktionshinderföreningar och kommunens flyktingboenden.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

KRISTIANSTAD
Regionmuseet Kristianstad
har fått stöd med 2 383 000 kronor för projektet
Skateboardkulturen

Syftet är att skapa en inkluderande och mångsidig upplevelse av skateboardkulturen samt att utveckla arbetet där ungdomsgrupper medverkar i hela utställningsprocessen. Målet är att tillsammans med ungdomar och unga vuxna skateboardåkare producera en inkluderande pop-up vandringsutställning om skateboardkulturen, inkluderande mobila skateramper, en skatetävling, Nordisk skateboardfilmfestival samt en digital plattform för personliga berättelser, foto-, film- och skatespråkupplevelser. Med pop-up utställningen som kan finnas på andra platser än museer, i större och mindre städer och orter utan skateparker, kan fler ta del av skateboardkulturen. Målgrupp för medverkande i projektet är ungdomar från gymnasieålder och unga vuxna med eller utan funktionsvariationer. Metoden bygger på medskapande och delaktighet samt ett normkritiskt perspektiv. Efter projekttiden ska pop-up utställningen ut på riksturné. En kärntrupp ska ta över Nordisk skateboardfilmfestivalproduktionen efter projektets slut. Digitala plattformen kommer förvaltas av Regionmuseet i Kristianstad.
Nationellt/Regionalt projekt.

LEKSAND
KFUM LEIF Leksands Extrema Idrottsförening
har fått stöd med 5 009 000 kronor för
Byggnation av Skateboardpark i betong

Leksands Extrema Idrottsförening vill bygga en skejtpark i betong som även fungerar för kickbikes, inlines, BMX. Parken kommer att vara öppen för alla att använda och prova-på tillfällen och kurser kommer att erbjudas. Det kommer att finnas möjlighet att låna utrustning på plats för de som inte har egen. Parken kommer att uppmuntra oorganiserade barn och ungdomar till spontanidott inom skating och andra hjulsporter.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

LULEÅ
Luleå Motorsällskap
har fått stöd med 2 705 000 kronor för 
Byggnation av verksamhetslokal

Luleå Motorsällskap vill anlägga en verksamhetslokal för att inkludera och utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Lokalen ska förutom garage inrymma samlingsrum, kafé/kiosk, duschar och omklädningsrum, något som inte finns tillgängligt idag. Verksamheten som planeras för personer med funktionsnedsättning sker i samarbete med Parasport Norrbotten samt HSO Luleå. Ny verksamhet som ska startas upp är mekkurser och teorikurser om motorsport, framförallt kopplat till kartingverksamhet. Dessutom ska ett nytt samarbete kring motorsport och nyanlända utvecklas tillsammans med kommunen.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

MALMÖ
Kvinnorättsförbundet Women´s Right Association
har fått stöd med 50 000 kronor för erfarenhetsspridning av projektet
BOM - Barn och mammor - ett projekt för våldsutsatta barn och deras mammor

Detta är ett de fyra projekt som 2015 tilldelas Arvsfondsdelegationens pris till Årets Guldkorn. Medlen används för att sprida erfarenheterna från det avslutade projektet.

MALMÖ
NSPH Skåne
har fått stöd med 1 251 000 kronor för projektet
NSPH Skånes Utskrivningsguide – ett verktyg för en enklare väg tillbaka

Projektet syftar att ta fram ett nytt pedagogiskt verktyg som förenklar och förbättrar återhämtningsprocessen för den enskilde och som underlättar för såväl patienter som personal, från kris och inskrivning i den psykiatriska heldygnsvården, ända fram till utskrivningen och övergången till öppenvården. Materialet bygger på den danska metoden Udskrivet.  Målgruppen är primärt personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt anhöriga närstående. Den sekundära målgruppen är de som i sitt uppdrag eller arbete möter personer med psykisk ohälsa samt offentliga och privata organisationer och huvudmän verksamma inom detta område. Efter projektslut planeras metoden bli en integrerad del i psykiatrins ordinarie verksamhet.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

MALMÖ
Sociala Resursförvaltningen
har fått stöd med 4 180 000 kronor för projektet
Våra Liv

Detta samverkansprojekt mellan Malmö stad, Spiritus Mundi, Islamakademin, Flamman Ungdomens Hus med flera, syftar till att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism bland ungdomar. Projektet ska verka för ett brett samhällsbyggande perspektiv samt förebyggande avseende riskgrupper och/eller på individnivå, till exempel genom rehabilitering av barn och unga från krigsdrabbade länder vilka drabbats av extrema våldsbejakande förhållanden. Vidare så ska närstående, familj och vänner till den primära målgruppen inkluderas.
Lokalt/Regionalt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning.

MÖLNDAL
Mölndals Roddklubb
har fått stöd med 3 969 000 kronor för
Nybyggnation av roddanläggning

Mölndals roddklubb vill bygga en träningslokal med roddbassäng för att kunna starta upp pararodd – rodd för personer med funktionsnedsättning. En inomhusanläggning innebär dessutom att säsongen för föreningens barn- och ungdomsverksamhet förlängs med ett halvår. Anläggningen blir den första i Sverige och kommer att möjliggöra en säker och tillgänglighetsanpassad träningsmiljö för personer med funktionsnedsättning, barn och ungdomar. Klubben kommer att arrangera roddkurser, introduktionsprogram, öppet husdagar med prova-på-aktiviteter samt tävlingar. Pararodd kommer även att bli en sommarskoleaktivitet i distriktets handikappidrottsförbunds regi. Samarbete har initierats med lokala funktionshinderorganisationer, handikappidrott/idrotts-/skolidrottsförbund, grund-, gymnasie- och lärarhögskolor samt kommunen.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

NORRKÖPING
Norrköpings ungdomscirkus/Norsholms gymnastikförening
har fått stöd med 703 000 kronor för 
Tillgänglighetsanpassning av lokal

Norrköpings ungdomscirkus/Norsholms gymnastikförening planerar att tillgänglighetsanpassa sin lokal för att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna delta i verksamheten. Föreningen har vid några tillfällen de senaste åren genomfört cirkusskola för barn på uppdrag av länets habilitering. Vid dessa tillfällen har verksamheten bedrivits i habiliteringens lokaler i Linköping. Den egna cirkuslokalen i Norrköping måste anpassas innan verksamhet för målgruppen ska kunna bedrivas. Nivåskillnader i träningslokalen behöver jämnas ut, en hiss och automatiska dörröppnare ska installeras och dusch och wc tillgänglighetsanpassas. Efter ombyggnationen planerar föreningen att aktivt rikta sig till barn och ungdomar oavsett funktionsnedsättning genom samarbete med länets habilitering, kommunen och lokala funktionshinderorgansationer.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

PITEÅ
Piteå Golfklubb
har fått stöd med 1 512 000 kronor för
Byggnation av racketanläggning

Piteå Golfklubb tillsammans med Piteå Tennisklubb planerar att bygga ett utomhuscenter för racketsporter på Piteå Golfklubb i Piteå. Det ska innefatta exempelvis tennis, minitennis, padel, golf, fotboll, innebandy, basket, handboll. Syftet med projektet är att erbjuda en anläggning med en mångfald av olika idrotter därav flera blir helt nya idrotter, såsom padel och minitennis. Alla barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning oavsett nivå ska kunna utöva idrotter på anläggningen. Föreningarna kommer erbjuda kostnadsfria ledarledda träningar för nyanlända. Utrustning som racket, bollar och innebandyklubbor kommer att finnas att låna för dem som inte har.
Prioriterat område: Främjande av psykiskt och fysisk hälsa.

ROBERTSFORS
Robertsfors Samhällsråd
har fått stöd med 3 612 000 för
Anläggande av allaktivitetspark

Robertsfors Samhällsråd vill, i samarbete med Tunadalsskolans Idrottsförening, anlägga en allaktivitetspark för olika spontana utomhussporter. Idén väcktes genom ett medborgarförslag till kommunen från en av de lokala ungdomarna som påvisade behovet av att etablera en säker och tillgänglig skatepark. Med skateparken som utgångspunkt vill projektet skapa ett nytt socialt och tryggt forum i kommunen, där det finns aktiviteter som kan locka människor av alla åldrar. Detta är en metod som många aktivitetsparker använder för att skapa trygghet. I allaktivitetsparken kommer, förutom skateparken, även finnas en beach volleyplan, ett utegym utmed en tillgänglig motionsstig, en boulebana, en bänkpark med grillplatser och Speakers Corner, samt en tillgänglig parkering.
Lokalt projekt. 
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

SOLLENTUNA
Sollentuna Backhopparklubb
har fått stöd med 1 262 000 kronor för
Hoppbacke K60

Sollentuna backhopparklubb vill skapa möjligheter för att locka och behålla ungdomar inom backhoppningssporten genom att bygga en 60-meters hoppbacke, så kallad K60. Backens nedre del är i plast, viket gör att backhoppning är både en sommar- och vinteridrott. I dagsläget är klubbens anläggning inriktad på barn upp till 12-13 år, med fyra backar där den längsta är 33 meter. För att kunna bedriva en bra och utvecklande verksamhet även för äldre ungdomar krävs en backe på 60 meter. Efter byggnationen kommer ungdomsträning bedrivas 2-3 gånger i veckan året om, med läger under sommaren. Tanken är även att bjuda in andra föreningar, exempelvis inom slalom, längdåkning och truppgymnastik, att träna tillsammans med Sollentuna backhopparklubb under barmarkssäsongen. Föreningen är övertygad om att Sollentunas K60-backe kommer att locka ungdomar från hela Mellansverige. 
Lokalt projekt. 
Prioriterat område: psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
BUFFF Sverige, Barn och ungdom med frihetsberövade föräldrar i fängelse
har fått stöd med 2 957 000 kronor för projektet
Nära dig – en rättighet

Organisationens (tidigare RiksBryggan) övergripande mål är att barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte och/eller frivård ska synliggöras som grupp och erbjudas adekvat stöd oavsett etnicitet, kön, religionstillhörighet och/eller geografisk ort. Syftet med projektet är dels att utveckla och förstärka organisationen nationellt, dels att starta upp ett nationellt stöd via chatt och telefon samt att inkludera de barn och unga som har syskon som är frihetsberövade.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Förbundet Vi Unga
har fått stöd med 72 000 kronor för projektet
Bestämma trots ålder

Projektet syftar till att utveckla metoder som gör årsmöten mer tillgängliga och inkluderande för personer under 12 år som är medlemmar i ungdomsorganisationer. Projektets målgrupper är dels ungdomsorganisationernas yngsta medlemmar som är 6-12 år, dels ideellt aktiva i åldern 15-20 år, som sitter i styrelser och ledning och som har ansvar för planering, utformande, utförande och uppföljning av årsmöten. Målgrupperna kommer att vara delaktiga i att utveckla och testa metoder, som sprids genom utbildningar och workshops. Projektet genomförs i samarbete med Rädda Barnens ungdomsförbund och Riksförbundet Unga Musiker.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Föreningen Storasyster
har fått stöd med 1 221 000 kronor för projektetet
Hela Mig

Syftet med projektet är att hjälpa unga personer som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkt med den sexualitetsproblematik som kan komma efter ett övergrepp. Målet är att samla och sprida kunskap om hur sexuella övergrepp kan påverka ens sexualitet samt att förbättra tillgången till sexologiskt stöd. Projektets primära målgrupp är tjejer, killar och transpersoner mellan 13 och 25 år som varit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Den sekundära målgruppen är partners till utsatta. Projektet kommer att utveckla metoder som är anpassade för att utsatta ska återerövra sin kropp och sin sexualitet på sina egna villkor. Metoderna ska utvecklas i samarbete med andra föreningar och professionella. Kunskap och stöd ska spridas både genom fysiska möten och genom ett digitalt verktyg. Projektet bedrivs med fysisk verksamhet i Stockholm och Malmö och med digitalt stöd som når hela landet. Efter projekttiden ska verksamheten fortsätta som en del av föreningens ordinarie verksamhet.
Lokalt/Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa

STOCKHOLM
Lekfrämjandet IPA-Barns Rätt till lek
har fått stöd med 1 332 000 kronor för projektet
Lek för livet

Projektet vänder sig till barn 6-12 år och vuxna som finns runt barnen i deras vardag i skola, fritids och i andra kultur och fritidsaktiviteter. Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap. Projektet planerar att anordna lekdagar i olika kommuner runt om i Sverige. Målet är att vuxna och barn tillsammans ska kunna påverka och förändra negativa mönster som utvecklas i skolor, på skolgårdar och på internet genom att utveckla lekens om pedagogiskt arbetssätt.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Riksförbundet Attention
har fått stöd med 2 644 000 kronor för projektet
Idrott för alla!

Projektet syftar till att ta fram metoder och skapa nya samverkansformer för att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i åldern 10-16 år ska bli motiverade och inkluderade i idrottsverksamhet och föreningsliv. Detta ska ske genom arbete i tvärgrupper med ett antal olika aktörer i tre pilotkommuner. Efter projektslut kommer metoder och samverkansmodellen med olika aktörer att integreras i den ordinarie verksamheten. Regionalt projekt.
Prioriterat område: främjande av fysisk och psykisk hälsa

STOCKHOLM
Riksorganisationen Give it forward
har fått stöd med 2 598 000 kronor för projektet
Möjlighetsinkubatorn - Sveriges första tillgängliga startupakademi för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar

Projektet ska utveckla en startup-akademi för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att skapa nya vägar in i arbetslivet, genom egenanställningar och C-företagande. Målet är att öka anställningsbarheten, självförsörjningen och ingångarna till arbetsmarknaden. Deltagarna ska gå från vanmakt till egenmakt, minska sina bidrag och öka sin självförsörjning steg för steg. Startupakademin ska vara en inkubator där deltagarna får upptäcka sina talanger och rikta idékraften åt rätt håll. Idéerna får de pröva i egenanställningar och i en C-företagsplattform, vilket innebär att man arbetar med och fakturerar för sin egen affärsidé i den utsträckning man vill och kan utan att behöva ta riskerna och det byråkratiska ansvaret som företagare. Efter projektet ska verksamheten leva vidare genom att vara en kompletterande aktör till AF, FK och kommun. Genom upphandling eller IOP ska de sälja insatser inom arbetsträning, coaching, stöd och matchning m.m. Projektet räknar med att ta emot ca 80 unika deltagare under tre år. Kvantitativa mål är att 80 % ska nå egenanställning efter det första året. Av dessa räknar man sedan med att ca 30 procent får arbete på den öppna arbetsmarknaden, 30 procent går till studier, 30  procent fortsätter sin egenanställning.
Projektet startar i Stockholm och byggs upp där, men har som mål att spridas till andra orter och bli nationellt.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

STOCKHOLM
Röda Korsets Ungdomsförbund
har fått stöd med 654 000 kronor för projektet
Är du medspelare?

Projektet vänder sig till idrottsaktiva fotbollsintresserade ungdomar och lagledare/tränare i Göteborg. Med hjälp av ett socialt entreprenörskapsspel ”Är du medspelare?” ska unga idrottares idéer för socialt engagemang utvecklas. Genom att arbeta med attityd- och värdegrundsfrågor, främja integration och delaktighet samt öka målgruppernas kunskaper om Barnkonventionen vill projektet motivera idrottsungdomslag till ett ökat socialt engagemang.  Projektgruppens arbete kommer dels att bestå i att stödja och hjälpa ungdomarna att förverkliga sina idéer och aktiviteter och dels i att erbjuda medverkande lagledare/tränare utbildning i barns rättigheter i praktiken. Arbetet och metoden dokumenteras och utmynna i handböcker/manualer med konkreta tips och råd om hur man kan starta liknande arbete på annat håll och inom andra idrotter.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati/delaktighet

STOCKHOLM
Stiftelsen Crossing Boarders
har fått stöd med 50 000 kronor för erfarenhetsspridning av projektet
Crossing Boarders - ett aktionsmaterial som förändrar

Detta är ett de fyra projekt som 2015 tilldelas Arvsfondsdelegationens pris till Årets Guldkorn. Medlen används för att sprida erfarenheterna från det avslutade projektet.

STOCKHOLM
Stiftelsen Good Sport Foundation Support
har fått stöd med 2 190 000 kr för projektet
Skolträffen

Projektets huvudsyfte är att minska fördomar och utanförskap. Målet är att skapa förståelse och  relationer mellan elever i olika bostadsområden. Inom ramen för projektet utvecklas ett koncept för detta.  Projektet omfattar bland annat en serie av träffar då skolelever i årskurs 6-8 besöker varandras skolor och bostadsområden. Eleverna deltar i föreläsningar och planerade sportsaktiviteter i syfte att bryta barriärer och skapa ökad förståelse för varandra. Deltagande skolor ska paras ihop med s.k. inner- och ytterstads-skolor. Under året involveras eleverna successivt och planen är att de ska ta en aktiv roll i planering av aktiviteter och träffar. Projektet genomförs år 1 i samarbete med totalt 20 skolor i Mälardalen. År två och tre ska konceptet spridas till bl.a. Malmö och Göteborg.
Nationellt/Regionalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati/Delaktighet.

STOCKHOLM
Sveriges Kulturskoleråd
har fått stöd med 1 449 000 kronor för projektet
Kulturskolan gör skillnad

Syftet med projektet är att ge nyanlända unga bättre uppväxtvillkor genom kulturskoleverksamhet. Kulturskolor i 30 kommuner skall förändra och förnya sin verksamhet så att ensamkommande/nyanlända inkluderas. Kärnan i projektet är att erbjuda kulturaktiviteter för nyanlända och ensamkommande i verksamhet som sker tillsammans med befintliga barn på orten. I projektet skapas regionala nätverk där kommuner, privata aktörer och civila samhället samverkar samt nationella erfarenhetsutbyten och utbildningar. Målet är att erbjuda 1000 nyanlända stöd och verksamhet via de 30 kulturskolorna, 300 pedagoger ges utbildningar i syfte att öka sin kunskap om unga nyanländas situation, juridiska frågor, metoder och arbetssätt för att arbeta med denna målgrupp, 40 chefer inom kulturskolan fortbildas, 1 handbok hur kulturskolor kan arbeta med unga nyanlända tas fram, 30 goda exempel på lokalt arbete tas fram och görs tillgängliga i form av filmer och texter. I dialog med boenden, de unga samt andra lokala aktörer sker dialog kring utbud och aktiviteter där resp. kommun hittar sin modell. Dessa delges och diskuteras vid 4 regionala träffar/år. Man planerar 2 nationella träffar/år för erfarenhetsutbyte och fortbildning. Dessa träffar planeras och leds av Kulturskolerådet, där 260 kommuner är medlemmar, och projektets samarbetspartners. Efter projekttidens slut implementeras den verksamhet som etablerats i projektet, i ordinarie verksamhet och budget.  
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

STOCKHOLM
Sveriges Orkesterförbund
har fått stöd med 1 234 000 kronor för projektet
Med öra för orkester – ett projekt av, med och för personer med hörselskada

Projektet ska ge personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter att hantera och förbättra sin situation. Projektet ska även söka ny kunskap på området samt arbeta förebyggande för att förhindra att fler förvärvar hörselskador i samband med musikutövande. Utifrån den kunskap som projektet tar fram kommer det att tillhandahålla råd och tips samt producera ett digitalt, interaktivt studiematerial. Vidare genomför projektet en rad workshopar, utbildningar av ljudskyddsombud och informationskampanjer.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

SUNDBYBERG
Sundbyberg bangolfklubb
har fått stöd med 882 000 kronor för
Byggnation av MOS-anläggning

Genom att bygga en äventyrsbana vill Sundbybergs bangolfklubb göra det roligare och enklare för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att spela bangolf. Banan, en så kallad Minigolf Open Standard-bana (MOS), består av konstgräs och saknar hinder. Den påminner om en traditionell golfbana i miniatyr där man spelar bollen framåt i ett landskap. Traditionella filtbanor är både svårare rent tekniskt och mindre tillgängliga för exempelvis personer i rullstol. Klubben har idag endast en handfull barn och ingen organiserad träning men ser stora möjligheter eftersom bangolfen på äventyrsbanan har fördelen av att vara en billig, enkel och lättillgänglig aktivitet. Samarbete och aktiviteter kommer att ske med distriktets handikappförbund, handikappsektionen i Sundbybergs IK och med skolor i närområdet. Organiserad träning att bedrivas för barn och ungdomar två gånger i veckan.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: psykisk och fysisk hälsa.

SUNDSVALL
Sundsvall Baseboll och Softboll Club Mosquitoes
har fått stöd med 4 033 000 kronor
Nybyggnation av träningslokal

Sundsvalls Baseboll och softboll club vill bygga en träningslokal med omklädningsrum, dusch och wc, samt tillhörande samlingslokal med en kafédel. Syftet är dels att kunna bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet året om och dels att utveckla ny verksamhet - ”beeball” - en lättare form av baseboll, för barn 7-9 år. I dagsläget tränar medlemmarna på en naturgräsplan under april–september, där det inte finns belysning eller tillgång till dusch/omklädningsrum. Vintertid hyr klubben in sig i gymnastiksalar. Problemet är att det inte går att träna viktiga moment som slag och pitching med basebollar i en vanlig gymnastiksal som saknar slagtunnel (”nätbur”). I en slagtunnel tränar man kast och slag mot nät och skyddar då både spelare och väggar från hårda, snabba bollar. Efter byggnationen kommer träning bedrivas minst fyra kvällar i veckan. Prova-på-tillfällen för barn och ungdomar ska arrangeras i samarbete med skolor, distriktsidrottsförbund och fritidsgårdar. I samlingsdelen kommer klubben bland annat att ha teorigenomgångar, möten, läxläsning, utbildningar, kafé och sociala aktiviteter.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa.

SÖDERHAMN
Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg
har fått stöd med 2 115 000 kronor för projektet
A27

Projektet syftar till att skapa ny metodik för ökat tillträde till arbetsmarknaden för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 19-28 år. Metoden går ut på att varje individ får pröva på olika jobb med stöd från projektet. Samtidigt utbildas personerna om rättigheter och skyldigheter av bland annat fackförbunden. Efter projektslut kommer ett socialt företag att skapas som kommer att erbjuda olika tjänster som grundar sig på de erfarenheter som tillskanskats i projektet. Det sociala företaget kommer att vara öppet för nya deltagare och stöd och utbildning kommer att erbjudas av samarbetsparterna även i fortsättningen.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: ökat tillträde till arbetsmarknaden.

SÖDERTÄLJE
Assyriska Riksförbundet i Sverige
har fått stöd med 1 475 000 kronor för projektet
Funka utan skam

Projektet syftar till att skapa ett mer tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättning med annan etnisk bakgrund än svensk genom informationsinsatser kring rättigheter, ge stöd och verktyg för att stärka enskilda individer samt motverka negativa föreställningarna kring funktionsnedsättning som orsakar skam och skuld hos familjerna. Målgruppen är framför allt assyrier med funktionsnedsättning men andra personer med funktionsnedsättning med annan etnicitet kommer att vara välkomna. Förbundet kommer i samarbete med bland annat DHR och Neuroförbundet att ta fram ett skriftligt metodmaterial kring en modell hur etniska organisationer kan samverka med funktionshinderorganisationer och andra aktörer så att personer med funktionsnedsättning med annan etnisk bakgrund än svensk enklare ska kunna nås och inkluderas i samhället. Efter projektslut kommer de samverkande organisationerna att sprida materialet inom sina respektive nätverk.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

UDDEVALLA
Bohusläns Klätterklubb
har fått stöd med 512 000 kronor för
Byggnation av klättervägg

Bohusläns klätterklubb är verksam i flera kommuner och planerar att bygga en klättervägg för bouldering i Brastad, Lysekils kommun, som ligger i centrum för den bohuslänska klättersporten. Bouldering är klättring på låg höjd och utan rep, klätterselar och annan teknisk utrustning. Syftet med projektet är att kunna starta upp barn- och ungdomsverksamhet med träningstillfällen två gånger i veckan. Klubben vill skapa en miljö som lockar unga att träffas och umgås, och där det förutom klätterväggen även kommer att finnas ett kafé. Andra föreningar i närområdet, exempelvis Friluftsfrämjandet, är också intresserad av den nya lokalen.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: psykisk och fysisk hälsa.

VALLDA
Vallda Tennisklubb
har fått stöd med 2 181 000 kronor för
Byggnation av samlingsrum/omklädningsrum

Vallda Tennisklubb planerar att bygga en tillgänglighetsanpassad samlingslokal med asfalterade tillfarter med möjlighet till omklädning samt duschar. Syftet med projektet är att möjliggöra verksamhet för personer med funktionsnedsättning i samarbete med lokala funktionshinderföreningar samt kommunens funktionsstöd. Genom att skapa förutsättningar för fungerande facciliteter möjliggör man både tennis, minitennis och padeltennis för personer med funktionsnedsättning. Lokalen kommer också användas för utbildningar, kurser, samlingar, läger, föreningsmöten etc för barn och ungdomar.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa.

VARA
Vara Hästsportklubb (f.d. Vara ryttarförening)
har fått stöd med 5 349 000 kronor för
Nybyggnation av ridanläggning

Vara hästsportklubb planerar att bygga en tillgänglighetsanpassad ridanläggning med ridhus, stall, ridbana och paddock för att bedriva ridning för personer med funktionsnedsättning, barn och ungdomar. Ridverksamheten i Vara avvecklades 2012, då klubben blev av med de två ridhus man hyrt in sig i under många år. När den nya anläggningen är på plats kommer föreningen att starta upp ridlektioner, ridterapi, ridning i rehabiliterande syfte, läger och även kunna erbjuda körning. I klubben finns ledare och lärare med kompetens och utbildning inriktad på personer med funktionsnedsättning, bland annat dövblinda. Samarbetspartners i projektet är kommunen, funktionshinderorganisationer, ridsport- och parasportförbund i Västergötland, som också ska vara med och utforma verksamheten för målgruppen.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

VÄNERSBORG
Hushållningssällskapet Väst
har fått stöd med 811 000 kronor för projektet
Odlingslotter och barnens zoo på Restad gårds flyktingboende

Projektets syfte är att utveckla och stödja odling för barn och unga samt att anlägga ett Barnens Zoo på ett av Sveriges största asylboende. Målen är att barnen ska få lära sig mer om djur och natur och att få en meningsfull fritidssyssla, att familjerna genom olika aktiviteter får kontakt med den svenska landsbygden och att nyanlända och boende i kommunen ska få en mötesplats för att lära känna varandra och utbyta kunskaper. 
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

VÄRNAMO
Finnvedens Slalomklubb/Svenska Skidförbundet
har beviljats stöd med 2 812 000 kronor för
Byggnation av ny lift 

Finnvedens Slalomklubb vill anlägga en ny lift i Alandsrydsbacken för att öppna upp och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att bedriva skidsport. Föreningen har som mål att hela anläggningen ska tillgänglighetsanpassas och en kostsam del i det är att tillhandaha en lift med en konstruktion som är anpassad för målgruppen. Tillsammans med Parasport Småland kommer Sit-Ski och SkiCart att startas upp, utrustning för det kommer föreningen tillhandaha. Projektet möjliggör även ny verksamhet för barn och ungdomar som exempelvis hopp, rails och crosski.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

VÄXJÖ
ABF Södra Småland
har beviljats stöd med 473 000 kronor för projektet
Kultur på lika villkor

Projektet ska ta fram ett helhetskoncept för hur personer med grav utvecklingsstörning kan öka sin kommunikativa förmåga genom aktiviteter kopplade till kultur och folkbildning. Erfarenheterna implementeras direkt i dagliga verksamheter i de tre medverkande kommunerna och sprids av ABF genom en ledarutbildning med tillhörande metodhandbok.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

ÖDESTUGU
Ödestugu Sockenråd
har fått stöd med 262 000 kronor för
Byggnation av bagarstuga på Ödestugu Klockargård

Ödestugu sockenråd vill bygga en bagarstuga för att starta upp bak- och matlagningskurser för och med barn och ungdomar som huvudsaklig målgrupp. Intresset för bakning och matlagning är stort i dagens samhälle, och så även i Ödestugu, som även har en ungdomsrepresentant med i det svenska juniorbaklandslaget. I projektet ingår att bygga ut en befintlig lokal, mura upp en vedeldad bakugn och installera ett modernt kök. En samlings-/serveringsyta kommer också finnas där man kan äta och umgås. I bagarstugan ska barn och ungdomar kunna träffas och baka exempelvis bröd, pizza, kakor och laga mat. I Ödestugu finns varken bagarstugor, fritidsgårdar eller hemkunskapslokaler. Eftersom fritidsutbudet är litet på orten har föreningen förhoppningen om att bagarstugan blir en social mötesplats som även förenar olika generationer. Samarbete kommer att ske med skolor, förskolor, föreningar och ungdomsgrupper i olika församlingar.