Nya projekt september 2015

I september fördelade Arvsfonden drygt 109 miljoner kronor till 71 stycken projekt. Av dessa var 27 stycken projekt nya och de fick dela på drygt 41 miljoner kronor.
Senast uppdaterad: 29 augusti, 2016 - 15:33

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De fortsättningsprojekt som fått stöd i september 2015 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 

ALNÖ. Alnö Skidklubb 
har beviljats stöd med 3 662 000 kr för
Anläggande av tillgänglighetsanpassad motionsslinga och nybyggnation av utbildningslokal i Sundsvalls kommun

Alnö skidklubb planerar att bygga en tillgänglighetsanpassad, asfalterad motionsslinga och en utbildningslokal med omklädningsrum, dusch och WC vid sin skidanläggning. Parkeringsytan vid anläggningen ska även hårdgöras för bättre tillgänglighet. Syftet med projektet är att starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning i samarbete med lokala funktionshinderföreningar. På vintern ska motionsslingan vara anpassad för skidor, dragpulka och sitski. Under barmarkssäsong kommer slingan kunna användas för personer i rullstol, med rullator eller för dem som vill gå, jogga, åka rullskidor eller cykla. En bonus är att även barn och ungdomar i skidklubben får en säkrare träningsmiljö jämfört med att åka rullskidor på trafikerad landsväg. I utbildningslokalen ska föreningen ha kurser, läger, föreningsmöten och sociala aktiviteter. Aktiviteter som planeras är prova-på-dagar och regelbunden träningsverksamhet.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa.

GÖTEBORG. Bräcke Diakoni
har beviljats stöd med 1 347 000 kr för år 1 av 3 för projektet
Stress, ångesthantering för unga vuxna med rörelsehinder

Projektet syftar till att utveckla metoder inom stress och ångesthantering som är anpassade för unga vuxna med rörelsehinder. Andningen är ofta i fokus i många stress- och ångesthanteringsstrategier/tekniker vilket kan vara problematiskt för de ur målgruppen som också har muskulär muskeldystrofi, cerebral pares eller ryggmärgsbråck. Projektets målgrupp klarar inte alltid av att använda sig av de tekniker inom stress- och ångesthantering som t.ex. djupandning och muskulär avslappning eftersom kroppen reagerar annorlunda. Målgruppernas olika förutsättningar gör att existerande metoder behöver testas och anpassas för att kunna skapa tekniker som kan bli mer användbara för gruppen. Unga vuxna med rörelsehinder kommer att intervjuas för att ta del av deras erfarenheter och berättelser om hur de hanterar olika stress- och ångestladdade situationer. Intervjuerna, researcharbetet och inventeringen av lämpliga mätmetoder/bedömningsinstrument för upplevd stress och ångest ska därefter utgöra underlag till ett utbildningsmaterial som omfattar både fakta/teoriavsnitt och praktiska övningar inom hälsa, stress och ångesthantering. Utanför det här projektets ramar och efter projekttiden har Bräcke Diakoni tankar på att sammanställa allt material och utforma en mobilapplikation med tips och tekniker. Medel till detta kommer att sökas från andra fonder. 
Lokalt projekt med nationell spridning.
Prioriterat område: Psykisk/fysisk hälsa.

GÖTEBORG. Göteborgs Räddningsmission
har beviljats stöd med 1 429 000 kr för år 1 av 3 för projektet
Rättvis teater

Projektets syfte är att genom kreativa gruppverksamheter ge unga och/eller samsjukliga hemlösa personer möjligheten att upptäcka sociala mobiliseringsstrategier för att stärka målgruppens situation och psykiska hälsa. Metoderna som ska användas är bland annat forumteater och skrivarcirklar. Under projektets gång kommer man att ta fram en metodhandbok tillsammans med målgruppen som sedan ska spridas över landet till andra som möter målgruppen.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

HALMSTAD. Arbetarnas Bildningsförbund Halland
har beviljats stöd med 1 070 000 kr för år 1 av 3 för projektet
REKO – Remaking, Ekologi, Kreativitet, Omtanke

Projekt REKO syftar till att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar. Målet är att skapa ökad anställningsbarhet, främja målgruppens hälsa och sociala gemenskap. Målgruppen är kvinnor mellan 20 och 65 år som på grund av psykisk funktionsnedsättning och ohälsa står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen vill starta en mötesplats som så småningom ska etableras som ett socialt arbetsintegrerande företag med ekologiskt café & butik, re-design, klädotek m.m. Genom studiecirklar och workshops bedrivs även kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare som ett socialt företag och avtal ska ha upprättats med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Falkenberg i syfte att erbjuda arbetsträning, praktikplatser mm.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

HANDEN. Föreningen X-Cons Haninge 
har beviljats stöd med 1 633 000 kronor för år 1 av 3 för projektet
Första jobbet

Projektet syftar till att ta fram och utveckla en långsiktig arbetsmodell kring miljöfrågor där unga ska arbeta med hållbar utveckling. Modellen går ut på att ungdomar ska arbeta med återvinning och sophantering i de bostadsområden som de kommer från. Målgruppen för projektet är ungdomar som vare sig arbetar eller studerar.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden

HÖÖR.  Höörs Idrottssällskap
har beviljats stöd med 3 092 000 kr för
Nybyggnation av allvädersbanor, omklädningsrum och utegym på Jeppavallen

Höörs Idrottssällskap vill modernisera Jeppavallen i Höör för att kunna bedriva friidrottsverksamhet och friskvård för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Löpområde ska beläggas med allvädersbanor och anläggningen ska kompletteras med kastbur, höjdhoppsbädd, kulring samt stavhoppsbädd. Intill ska nya omklädningsrum med duschar och toaletter sättas upp som är fullt ut tillgänglighetsanpassade, något som i dagsläget inte finns och utesluter många från att delta. Samarbete med Höörs Föreningsallians och kommun samt brukarorganisationer ger projektet en stark lokal förankring.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

LESSEBO, Lessebo Bordtennisklubb 
har beviljats stöd med 222 000 kr för
Handikappanpassning av sport och fritidsanläggning på Lessebo kommun

Lessebo Bordtennisklubb vill tillgänglighetsanpassa sin lokal för att kunna utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Föreningen har sporadiskt haft personer från målgruppen i verksamheten, men genom att lokalerna inte är anpassade begränsas aktiviteterna och gör att organiserad träning inte kan genomföras. Samarbetspartners är Daglig verksamhet i Lessebo kommun, Smålandsidrotten, Smålands handikappidrott. Genom projektet kommer personer med funktionsnedsättning kunna röra sig mellan spellokal, omklädningsrum och toalett obehindrat och på så vis kunna delta med samma förutsättningar som övriga. Handikappidrotten har hjälpt till i projektering för att maximera tillgängligheten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

LJUSDAL. Ljusdals Betongparksförening 
har beviljats stöd med 4 859 000 kr för
anläggande av betongpark i Ljusdals kommun

Ljusdals betongparksförening vill bygga en skatepark i betong som även fungerar för inlines, kickbike och BMX. Parken kommer att ha tre olika svårighetsnivåer, vilket öppnar upp för en bred målgrupp barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Förutom spontan åkning kommer läger, prova-på-dagar, tävlingar och kurser för nybörjare att arrangeras. Föreningen kommer att bedriva ledarledd verksamhet ett par kvällar i veckan under säsong. Det kommer att finnas möjlighet att hyra skateboard och annan utrustning för dem som vill prova på. Samarbete sker med både fritidsgårdar, skolor och föreningar på orten. Tanken är att utbilda ett antal unga killar och tjejer till ledare i föreningen.

LULEÅ. Luleå Brottsofferjour 
har beviljats stöd med 1 565 000 kronor för år 1 av 3 för projektet
Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & AST (Asperger)

Projektets syfte och mål är att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar dels ska få sina demokratiska rättigheter tillgodosedda genom ett anpassat och rättsäkert bemötande vid förhör och rättegångar, dels få kunskap om reaktioner som brottsutsatt. Tillsammans med målgruppen ska man ta fram en metodhandbok och webbutbildning som sedan ska spridas till alla brottsoffersjourer i landet.
Regionalt/Nationellt projekt.
Prioriterat område: FN´s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

LÖDERUP. Löderups Scoutkår 
har beviljats stöd med 665 000 kr för
Tillbyggnation för lägerboende/friluftsboende 

Föreningen vill kunna erbjuda barn, unga och personer med funktionsnedsättning en plats för lägerboende nära naturen vilket idag inte finns på orten. Genom att bygga ett tillgänglighetsanpassat enkelt lägerboende som är naturnära med skjutdörrar och har öppen spis som enda uppvärmningskälla kan naturupplevelsen och äventyret ges på ett enkelt och tryggt sätt. LSS i Ystad är med i projektet och kommer tillsammans med föreningen ha organiserad verksamhet.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

SKÖVDE. Skövde Skateboardförening, 
har beviljats stöd med 781 000 kr för år 1 av 3 för projektet
Kul på hjul

Projektet syftar till att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska kunna delta i planerad skate- och kickbikeverksamhet som är anpassad efter deras särskilda behov. Projektet ska därför ta fram anpassade skate/kickbike-kurser, samt ledarskapsutbildning och cirkelledarutbildning. På sikt ska alla styrelsemedlemmar i skateboardföreningar och i Sveriges Skateboardförbund erbjudas ledarskapsutbildningen och cirkelledarutbildningen. Materialet och kurserna som tas fram ska spridas via SISU, Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Skateboardförbund.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM. Barncancerfonden
har beviljats stöd med 2 083 000 för år 1 av 3 för projeketet
Be young, have cancer, cheat death

Detta är ett medieprojekt där unga cancerdrabbade möter svenska cancerforskare. Syftet är att ingjuta mod och hopp till unga som drabbats av cancer samt motivera dem att aktivt söka ny kunskap. Man vill producera en film/år där 6-8 ungdomar, med cancer eller som tidigare haft cancer, träffar forskare inom deras specifika cancerområde. Ungdomarna fungerar som reportrar och ställer frågor till forskarna och ingår i redaktionen för produktionen. I projektet görs även en digital plattform/hemsida tillsammans med ungdomarna. Den blir en mötesplats, där man publicerar det senaste inom cancerforskningen och där det går att ställa frågor direkt till forskarna. Här kan ungdomar skapa kontakter, lägga upp egna filmer, dikter eller bilder. Till detta produceras en app. Man ska även göra en kortare pedagogisk och hoppingivande film där ungdomar som besegrat cancern kan visa att forskningen gör framsteg och att cancer inte betyder att livet måste ta slut p.g.a. sjukdomen. Filmen är ämnad för sjukhus att visa cancerdrabbade unga och deras anhöriga. Barncancerfonden och Cancerfonden är beredda att driva den digitala plattformen vidare och ungdomarnas filmer är tänkt att visas i SVT, UR eller Kunskapskanalen. 
Nationellt projekt. 
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

STOCKHOLM. c.off
har beviljats stöd med 2 041 000 kr för år 1 av 2) för projektet
KROPPSFUNKTION

Projektet KROPPSFUNKTION vill utveckla normbrytande metoder för specialpedagogiska LSS-insatser, social omsorg och scenkonst. KROPPSFUNKTION bedrivs av konstnärliga medarbetare med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsvariationer från den dagliga verksamheten VIDA, från gymnasiesärskolorna Lindeparken och Kung Saga, samt från de två föreningarna ccap och c.off som arbetar med koreografi. Projektet utgår från deltagare med olika funktionsvariationer för att skapa nytänkande metoder och processer inom koreografi. Efter projektslut kommer organisationerna att förvalta och driva vidare projektets resultat i sina ordinarie verksamheter. Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

STOCKHOLM. Kulturens Bildningsverksamhet
har beviljats stöd med 1 670 000 kr för år 1 av 3 för projektet
Funk i 4D landet runt

Projektet syftar till att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället och kulturlivet på likvärdiga villkor. Målet är att skapa en föreställning som är 100% funktionsanpassad, av, med och för människor med  funktionsnedsättningar av alla dess slag. Föreställningen ska skapas och spelas av personer med funktionsnedsättning. Målgruppen är i första hand aktiva deltagare med funktionsnedsättningar, både fysiska och psykiska, men även personer inom kultur- och teatervärlden, beslutsfattare, funktionshinderrörelsen och teaterbesökare. Pjäsen ska visas på en turné till 8 län och kombineras med debatter och seminarier kring funktionalitet på de olika platserna. Inför besöken tas kontakt med lokala funktionshinderorganisationer, kultur- och teaterliv m.m. Projektet räknar med ca 36 aktiva deltagare samt en publik på minst 600 personer på varje ort. Under processen samlas projektets erfarenheter i en metodbok som sedan trycks och sprids av Kulturens Bildningsförbund och Amatörteaterns Riksförbund, som även planerar att fortsätta turnén med föreställningen efter projekttiden.  
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

STOCKHOLM. Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders 
har beviljats stöd med 1 109 000 kr för år 1 av 2 för projektet
Young Differencemakers

I projektet ska man ta fram ett nytt program som bygger vidare på den befintliga utbildningen ”Självledarskap som Skapar Skillnad” (SsSS). Programmet, som ska bestå av nätverksträffar i olika steg, ska hjälpa och stötta ungdomar att gå från idé till handling i sitt sociala engagemang. Syftet är att fler ungdomar ska förverkliga sina idéer inom socialt entreprenörskap, och på så sätt öka deras delaktighet och sysselsättning och bidra till en bättre värld. Målgrupp är gymnasieungdomar som har gått den befintliga utbildningen SsSS. Projektet ska även bredda målgruppen genom att starta samarbeten med nya skolor. Idag är det mest innerstadsskolor i Stockholm som använder sig av den befintliga utbildningen, i projektet ska de aktivt söka samarbeten i andra områden (förorter och socialt utsatta områden runt storstäderna). Man räknar med att ca 120 elever kommer delta i projektet och att 50 % av dem skapar ett socialt projekt. Under projektet ska man tillsammans med deltagarna utforma programmet och ta fram ett material som sedan ska ligga till grund för nätverksträffarna. Det ska innehålla verktygslåda, konkret handledning, feedback, uppföljning och mentorskap. Det ska erbjuda en struktur och kunskapsbas för att kunna genomföra sociala projekt. Programmet ska dels fungera som en fortsättning på den nuvarande utbildningen, och dels som ett fristående material för skolor som vill arbeta med socialt entreprenörskap. Det ska passa in i gymnasieskolans läroplan och vara ett stöd till skolornas uppdrag inom entreprenörskap och värdegrund. Materialet ska finnas i digital form och gå att ladda ner kostnadsfritt. Efter projektet kommer materialet förvaltas av RWA och Ashoka och det kommer leva vidare inom deras organisationer.
Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

STOCKHOLM. Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) 
har beviljats stöd med 1 218 000 kronor för år 1 av 3 för projektet 
Sex i rörelse - ett sexualupplysningsprojekt för och med unga personer med rörelsenedsättning

Projektets syfte och mål är att dels öka den sexuella hälsan bland personer med rörelsenedsättningar genom att öka kunskapen om sexualitet och hur kroppen kan användas för njutning, dels att skapa rum för samtal om kärlek och relationer för målgruppen. Detta ska göras genom att man tillsammans med målgruppen tar fram metodmaterial och en digital plattform samt att genomföra informatörsverksamhet, samtalsmetoder och utbildningskoncept för de som möter målgruppen.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

STOCKHOLM. Stiftelsen Svenskt Demenscentrum
har beviljats stöd med 1 984 000 kronor för år 1 av 2 för projektet
En webbutbildning om utvecklingsstörning, åldrande och demens

Det saknas kunskaper om personer med utvecklingsstörning och åldrande, både hos gruppen personer med utvecklingsstörning själva och hos anhöriga och personal. Projektet syftar till att öka kunskaperna hos berörda målgrupper generellt, om vad det innebär att åldras med utvecklingsstörning och hur demenssjukdomar kan påverka gruppen mer specifikt. Målsättningen med projektet är att utveckla en webbaserad utbildning som är tillgänglig via Svenskt Demenscentrums hemsida. Webbutbildningen ska delas upp i två delar, en som är riktad till personer med utvecklingsstörning och en till personal, anhöriga, beslutsfattare, tjänstemän, sjukvårdspersonal etc.
Lokalt projekt med nationell spridning.
Prioriterat område: Psykisk/fysisk hälsa.

SUNDBYBERG. ILCO Tarm- uro och stomiförbundet, 
har beviljats stöd med 956 000 kr för år 1 av 3 för projektet
Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående

Projektet syftar till att erbjuda de patienter som drabbats av stomi och besvärande tarmproblem kontakt med en utbildad stödperson från ILCO som har egen erfarenhet av någon av de aktuella diagnoserna. Projektgruppen kommer även att utveckla ett informationsmaterial samt på olika sätt försöka synas i media genom artiklar och intervjuer i syfte att synliggöra situationen för de som under projekttiden har tarm- och urocancer samt för de som är stomiopererade. Ett krav från projektgruppens sida är att de personer som väljs ut och vill arbeta som stödpersoner själva ska ha varit sjuka för en tid sedan och nu är rehabiliterade. Utbildningen som erbjuds stödpersonerna kommer att ledas av en psykolog/kurator som har kompetens att förmedla hur man lyssnar och stödjer personer som har eller har haft en svår sjukdom och deras anhöriga. Stödpersonerna ska sedan bilda ett nationellt nätverk som knyts till ILCO-förbundets ordinarie verksamhet. Stödpersonernas uppgifter blir att i samarbete med stomiterapeuter och kontaktsjuksköterskor bilda lokala nätverk. Hälso- och sjukvårdspersonalens roll är att förmedla kontakt mellan ILCOs stödpersoner och de drabbade.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Psykisk/fysisk hälsa.

SUNDBYBERG. Personskadeförbundet RTP
har beviljats stöd med 2 410 000 kronor för år 1 av 3 för projektet
Kunskapsnätet

Syftet med projektet är att bygga upp en ny arbetsform och struktur genom ”Kunskapsnätet”. Den ska utgöra en tillgänglig, digital plattform och ett tillhörande supportersystem. Kunskapsnätet ska användas i syfte att stärka personer med funktionsnedsättning och rusta dem för medverkan i t ex intressearbete, brukarråd och arbetsgrupper hos myndigheter, samt möjliggöra annat ideellt engagemang via nätet. Kunskapsnätet ska även ses som ett forum där brukares erfarenheter och kunskap tas tillvara, där olika aktörer kan mötas, och där ny kunskap genereras. Genom workshops, intervjuer, testpaneler och enkäter med målgruppen, samt konsultation av experter, kommer projektet att bygga upp och testa arbetssätt i ”Kunskapsnätet”. Efter projekttidens slut ska föreningen förvalta och finansiera ”Kunskapsnätet” och dess arbetssätt.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Egen Kraft, Arbete

SUNDBYBERG. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
har beviljats stöd med  557 000 kr för år 1 av 1 till förstudien
Dövas Rätts O Säkerhet

Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheten att skapa ett nätverk med bland annat rättsväsende, yrkesskolor, polishögskola, socialhögskolor, lärarhögskolor för att se om det går att etablera en verksamhet med teckenspråkiga lotsar inom rättsväsendet samt att få till att en permanent utbildning etableras och implementeras i dessa instanser.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: FN´s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

TORSÅS. Torsås Ryttare 
har beviljats stöd med  389 000 kr för
Nybyggnation av klubbstuga i Torsås kommun

Föreningen vill bygga ett klubbhus, med bl.a. samlingslokal, teorirum, omklädningsrum, dusch och toalett. Syftet är att starta ridning för barn och ungdomar med särskilda behov där de har tillgång till klubbhuset. Utöver detta vill föreningen få till en samlingsplats för barn- och ungdomar, erbjuda prova-på-ridning till alla elever i grundskolan där de också får en teoretisk genomgång, samt ge möjligheter för ridskolans elever samt stödpersoner till barn och unga med funktionsnedsättningar att kunna samlas och ha ett rum för teorigenomgång. Genom omklädningsrum och dusch får barn och ungdomar som har allergier i familjen möjlighet att byta om innan de återvänder hem. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

TRÅNGSUND. Teater Fama 
har beviljats stöd med 1 122 000 kronor för år 1 av 3 för projektet
Mammor och döttrar – att utforska kvinnlig identitet

Detta är ett projekt som, med teatern som verktyg, vill ge tonårstjejer möjlighet till att utforska kvinnlig identitet genom att granska mammarollen och mor-dotterrelationen. Projektets målgrupp är ca 150 tjejer på högstadiet och gymnasiet samt ca 50 mammor. Tillsammans med målgruppen, i anslutningar till fritidsgårdar och föreningar i Stockholm och Skåne, ska man utforma en metod och workshop där man utforskar kvinnlig identitet och relationen mor-dotter. Deltagarna arbetar i tjejgrupper respektive mammagrupper, de skriver egna texter, skapar sceniska föreställningar/utställningar med utgångspunkt från temat samt gestaltar ämnet genom foto och textil. Teater Famas befintliga föreställning Min mamma heter Ernst samt den workshop som målgruppen utformar, ska sedan framföras för ca 1000 unga kvinnor och mammor och därigenom öppna upp för samtal om tjejers situation och stärka dem i deras personliga utveckling. Projektet ska också ta fram en manual inom ämnesområdet som på sikt ska användas på bland annat fritidsgårdar och i föräldrautbildningar över landet. Under projekttiden kommer föreningen att utbilda fritidsgårdschefer/personal som ett led att säkra projektets fortlevnad.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

UMEÅ. Röda Korset Umeåkretsen
har beviljats stöd med  1 290 000 kronor för år 1 av 3 för projektet
FritidsGuider

Målet med projektet är att ta fram en modell som syftar till att lotsa barn och unga, som annars har svårt att ta del av föreningslivet och/eller är föreningsovana, till lokalt etablerat föreningsliv för att de på så sätt ska få en mer aktiv fritid och större egenmakt och delaktighet i samhället. 
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

VÄNERSBORG, Onsjö Golfklubb 
har beviljats stöd med 398 000 kr för
Anläggande av konstgräsgreen samt asfaltering på fastigheten Onsjö 2:1 i Vänersborg kommun

Onsjö Golfklubb utanför Trollhättan vill anlägga en konstgräsgreen för att kunna erbjuda en tillgänglighetsanpassad träningsyta samt att förlänga träningssäsongen för barn- och ungdomsgrupper. Föreningen har idag ingen Handigolfverksamhet men ska genom projektet etablera organiserad träningsverksamhet för målgruppen.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

VÄSTERÅS here 4 U 
har beviljats stöd med 1 412 000 kr för år 1 av 3 för  projektet
Behandling av unga våldsutövare 13-23 år

Föreningen vill genomföra ett projekt, inom sin killjoursverksamhet, vars syfte är testa och ta fram ett metodutvecklande behandlingsarbete med unga våldsutövare, mellan 13-23 år, i Västmanlands Län. Behandlingen innefattar åtta teman och varje deltagare får även en lots som ska motivera och stötta deltagare för att snabbt, icke-stigmatiserande och kostnadsfritt få effektiv hjälp med sitt våldsutövande.  
Lokalt/Regionalt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, mobbning och trakasserier

VÄXJÖ. Projektor ideell förening
har beviljats stöd med 1 430 000 kr för år 1 av 3 för projektet
Drömmarnas kontor

Drömmarnas kontor är ett möjlighetskontor för unga som vill utveckla och genomföra samhällsnyttiga idéer. Det kan handla om events, aktioner, sociala rörelser i stor eller liten skala. Projektets syfte är att öka ungas intresse för samhällsutveckling och entreprenörskap samt inspirera till aktivt medborgarskap. Drömmarnas kontor ska bestå av en fysisk mötesplats och en webbaserad idébank som erbjuder unga en matchning av projektidéer med relevanta mentorer, coacher och experter till unga vill förverkliga sina idéer. Den primära målgruppen för projektet är unga mellan 16 och 25 år, med och utan funktionsnedsättning, nyanlända som etablerade ungdomar. Projektet beräknar att minst 100 unga kommer vara aktiva samt att de idéer som förverkligas skapar viktiga samhällsförändringar för över 1000 personer. Efter projekttiden ska Drömmarnas kontor finnas kvar i form av en tillgänglig och innovativ webplats samt som en fysisk mötesplats för unga med idéer.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

ÄLVKARLEBY. Älvkarleby Golfklubb
har beviljats stöd med 800 000 kr för
Tillbyggnation golfbana/främre tee/övningsområde i Älvkarleby kommun

Älvkarleby golfklubb vill satsa på handigolf och göra sin anläggning tillgänglig och mer attraktiv för personer med funktionsnedsättning. Klubben planerar att bygga utslagsplatser framför befintliga tees för att korta banan så att spelarna ska nå fram till greenen med färre slag. För att ytterligare göra spelandet mer intressant ska övningsområdet få ”måltavlor” kring hålen (så kallad target golf). Klubben kommer även att tillgänglighetsanpassa gångvägar, tillfarter till klubbhus samt anlägga fler handikapparkingsplatser. En ansvarig inom klubben har uppdraget att utveckla handigolf och samarbete sker med Svenska golfförbundet, Upplands Golfdistriktsförbund samt kommunala handikapprådet och FBU Norduppland. Aktiviteter som planeras är utbildning av ledare, prova-på-dagar, kurser, nationella tävlingar i handigolf och gruppträning en gång i veckan för personer med funktionsnedsättning.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa.