Fortsättningsprojekt april 2016

I april 2016 fördelade Arvsfonden 161 miljoner kronor till 71 projekt. Här kan du se fortsättningsprojekten.
Senast uppdaterad: 27 september, 2017 - 10:37

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De nya projekt som fått stöd i april 2016 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 

BORÅS
Hestra Idrottsförening
Har fått stöd med 559 000 kronor för projektet Orientering för alla (fd. O-ringen för alla)


Projektbeskrivning
Projektets första två år tillgängliggjorde orientering för personer med funktionsnedsättning genom att skapa förutsättningar att delta i O-ringen Borås 2015, vilket även gjorde omvärlden medveten om möjligheter och metoder för att göra sporten tillgänglig för fler. Målgrupper var personer med intellektuell funktionsnedsättning, fysisk funktionsnedsättning samt synnedsättning.  Två områden i Borås kommun tillgänglighetsanpassades genom att bland annat justera terrängen, anpassat kartmaterial och elektroniska lösningar. Kunskap spreds till framtida O-ringen arrangörer, Svenska Orienteringsförbundet och kommuner. Minst två orienteringsklubbar i kommunen driver orientering för personer med funktionsnedsättning vidare och Borås Stad ansvarar för den fysiska skötseln av de två områdena samt bidrar med ekonomiskt stöd till kartmaterial. År 3 blev en orienteringsförening projektägare. Ett koncept för motionsorientering, ”hittaut.nu”, ska tillgängliggöras och spridas till minst 17 orter. Utbildningar i taktil orientering och spridningskonferens ska genomföras. Nationellt projekt. Prioriterat område: FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

GÖTEBORG
Hjärnkraft Göteborg med omnejd
Har fått stöd med 995 000 kronor för projektet HjärnPunkten


Projektbeskrivning
Projektet syftar till att i Dalheimers Hus i Göteborg bygga upp en fritidsverksamhet för personer med förvärvade hjärnskador. I projektet vänder man sig till ungdomar från och med 16 år och till vuxna med förvärvade hjärnskador. De erbjudna fritidsaktiviteterna ska innehålla folkbildning/studiecirkelverksamhet inom områden som är efterfrågade av målgruppen. Projektets målsättning är att aktiviteterna ska locka målgruppen och bidra till ett rikare och friskare liv. Lokalt projekt. Prioriterat område: Psykisk/fysisk hälsa.

 

INGARÖ
Stiftelsen Johannesdalsinitiativet
Har fått stöd med 1 699 000 kronor för projektet Tillitsverket

Projektbeskrivning
Stiftelsen vill utveckla en verksamhet kring fri lek och skapande med målet att stärka tilliten bland barn, unga och vuxna. Projektet ska samla, utveckla och sprida nya metoder genom den fria leken och skapande. Projektet kommer att bestå av Tillitsverkstan som ska erbjuda barn och ungdomar att växa genom lekupplevelser och skapandets möjligheter. Den andra delen är Tillitslabbet som ska fördjupa kunskaperna och upplevelserna. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap.

 

LUND
Kulturföreningen Viva
Har fått stöd med 951 000 kronor för projektet Artiklar för livet


Projektbeskrivning
Projektet riktar sig till elever i förskolan och i grundskola och grundsärskola. Genom kreativa processer ska barnen få kunskap om sina rättigheter, få en starkare självkänsla och förståelse för sin omgivning. Projektet ska bidra till ökat kunnande om estetiska metoder i undervisningen och resultera i en lärobok som vänder sig till personal i skolan. Boken ska kunna fungera som inspiration och verktyg för skolor att arbeta kring barns rättigheter. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention.

 

LUND
Simklubben Poseidon
Har fått stöd med 2 335 000 kronor för projektet Gilla Vatten

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att införa en ny undervisningsmetod i simning, Brainswimming, som är speciellt lämplig för barn som känner rädsla för att vara i vatten eller inte kan simma när man går i mellanstadiet. Målgruppen är barn som efter femte klass inte kan simma och siminstruktörer/simlärare som kommer att utbildas i metodiken. En viktig del av projektet är att nå ut till barnen och deras föräldrar med kunskapen att det är viktigt att lära sig vara trygg i vatten. Metoden är utvecklad i Australien och kommer att anpassas till svenska förhållanden. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

 

MALMÖ
Föreningen Centralasiengrupperna
Har fått stöd med 2 167 000 kronor för projektet Vardagens civilkurage

Projektbeskrivning
Projektets syfte är att skapa möjligheter för unga personer, 15-25 år, att lära sig och bemästra en bred form av civilkurage som går att applicera på en mängd olika livssituationer som präglas av förtryck, ojämlikhet, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld. I projektet ska det utvecklas en pedagogisk metod i demokratiskt civilkurage där unga personer kan träna och experimentera olika tekniker. Lokalt/ Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

 

MALMÖ
Föreningen Stapelbädden
Har fått stöd med 806 000 kronor för projektet Kreatech – kreativ teknologi i och utanför klassrummet

Projektbeskrivning
Med projektet Kreatech vill Föreningen Stapelbädden bygga upp en Makersspace, dvs. en kreativ verkstadsliknande miljö för barn och unga där alla som vill får vara med och dela med sig av sin kunskap, sina verktyg och idéer. Detta gäller såväl kunskap inom digital teknik och den digitala tekniken i sig som den praktiska kunskapen. Projektet innefattar ett utbildningsprogram, CTC - Creative Technology in the Classroom, som ska genomföras både inom ramen för skolan och inom fritidsbaserade aktiviteter. Kreatech hör hemma inom den så kallade Makerrörelsen, en ”mångfacetterad skapande och görande nutida kusin till sjuttiotalets punkrörelse” och rör sig i gränslandet mellan teknik, konst och hantverk. Projektet genomförs i samarbete med Malmö högskola och Arduino Verkstad. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Lokalt projekt.

 

MALMÖ
Imagenes del Sur/Bilder från Söder
Har fått stöd med 1 587 000 kronor för projektet Ett helare Malmö – Var finns kvinnorna i historieundervisningen?


Projektbeskrivning
Målet med projektet är att öka ungdomars förståelse för olika samhällsmekanismer som kan stärka eller försvaga det demokratiska samhället. Metoden för detta är öka ungdomars kunskap om historia, särskilt rörande kvinnors deltagande i vissa historiska skeenden i vår närtid. Projektet riktar sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Cirka 750 ungdomar beräknas medverka. Under projektets tre år ordnas möten mellan ungdomar på olika Malmöskolor och kvinnor med bakgrund i Latinamerika, Iran och Afrika som har varit med och påverkat samhällsutvecklingen med sitt handlande. Genom samtal och intervjuer växer ett filmbaserat pedagogiskt material fram. Det pedagogiska materialet görs tillgängligt för alla skolor i Malmö. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

 

SKARA
Skara kommun
Har fått stöd med 773 000 kronor för projektet Music Passion


Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att förändra arbetssättet och innehållet i omsorgsverksamheten utifrån målgruppens behov, önskemål och intressen. Målet är att tillsammans med brukare, professionella och forskare ta fram en metod som stärker och motiverar personer med kognitiva funktionsnedsättningar till bättre hälsa genom att vara en del i ett sammanhang inom musik. Målgruppen är ungdomar och vuxna i Skara kommun som tillhör LSS personkrets 1 eller 2. Tillsammans med samarbetspartners ska de utveckla en arbetsmetod med musik som verktyg. Under projektet ska man arbeta i grupper som träffas två gånger i veckan i Music Factorys lokaler och få utbildning i musik. Man ska ta fram, färdigställa och genomföra en musikföreställning i slutet av varje termin. Förutom musiken kommer man arbeta med scenografi, kläder och rekvisita. Projektet ska successivt arbetas in i kommunen och bli en verksamhet inom omsorgen. Kommunen har lämnat en avsiktsförklaring om fortsättning efter projektets slut. Lokalt projekt. Prioriterat område: delaktighet i kulturlivet.

 

STOCKHOLM
Afrosvenskarna i Stockholm
Har fått stöd med 820 000 kronor för Afrosvenska akademin

Projektbeskrivning
Afrosvenska akademin är ett treårigt projekt med syfte att stärka afrosvenska ungdomar i sin identitet och kunskap. Målet med projektet är att ungdomarna genom utbildning och mentorskap ska bli delaktiga och aktiva samhällsmedborgare. Målgruppen är afrosvenska ungdomar i åldern 13-26 år, främst unga i högstadie- och gymnasieåldern, samt deras föräldrar. Sekundär målgrupp för projektet är väletablerade afrosvenskar inom den akademiska världen, näringssektorn och politiken som ska fungera som mentorer för ca 40 ungdomar/år. Övriga aktiviteter omfattar ledarskapsutbildningar, workshops, föreläsningar, samtalsgrupper, radiosändningar och föräldragrupper. Projektet beräknar nå uppemot 300 afrosvenska ungdomar. Efter projektets slut ska delar av verksamheten implementeras i organisationens ordinarie verksamhet. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

 

STOCKHOLM
Internationella Bekantskaper
Har fått stöd med 3 755 000 kronor för projektet Svenska med baby


Projektbeskrivning
Målgrupp är barn 0-2 år och föräldralediga som bor i Stockholmsområdet men även i andra delar av Sverige.  Föräldragrupper bildas för att ge boende i området och boende i andra områden tillfälle att besöka delar av staden som de vanligtvis inte vistas i. Upplägget för träffarna är att samtalen sker på enkel svenska och anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Deltagare är barn och föräldralediga som vill träna svenska. Tematiska träffar arrangeras. Unika mötesplatser skapas för föräldralediga och deras barn. Nationellt projekt. Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap.

 

STOCKHOLM
Musikcentrum Öst
Har fått stöd med 1 790 000 kronor för projektet Compoz

Projektbeskrivning
Syftet är att målgruppen personer med olika funktionsnedsättningar ska få vara med att skapa instrument som är relativt lätta använda. Instrumentens ljud och skrivna texter spelas in. Målgruppen får därefter besöka Audiorama där deras rörelser frambringar ljud, musik och texter via kamerasensorer. En koreograf/dansare leder grupper om max 15 personer i att hitta kreativa och individuella lösningar till nya kompositioner. Dessa spelas in och varje deltagare får en CD med gruppens komposition. Projektet räknar med att nå ca 4 000 personer från målgruppen under de två första åren i Stockholms län. Under det tredje året när projektet sprids i Sverige är ambitionen att nå 12 000 personer ur målgruppen. Den teknik som tas fram i projektet ska vara mobil vilket gör att såväl metoden som tekniken kan spridas till andra delar av Sverige, i första hand Västra Götaland och Skåneregionen. Verksamheten blir därefter stationär i Audioramas lokaler i Stockholm. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

 

STOCKHOLM
RFSL Stockholm
Har fått stöd  med 2 391 000 kronor för projektet Barn av vår tid - Stärkta barn i regnbågsfamiljer genom behovsstyrt föräldrastöd


Projektbeskrivning
Målet med projektet är att stärka barn som lever i regnbågsfamiljer genom sociala verksamheter, stödjande och informativa insatser till föräldrarna och att ge föräldrarna tillgång till verktyg att bemöta omgivningens normer gällande familjebildning. Primär målgrupp för projektet är barn som växer upp i regnbågsfamiljer i Stockholm. Sekundära målgrupper är vuxna HBQT-personer i Stockholm som är eller önskar bli föräldrar, anställda som arbetar med familjerätt inom Stockholms läns kommuners socialtjänster samt personal inom mödravård, förlossningsvård och barnavårdscentraler. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap.
 


STOCKHOLM
RFSL Ungdom
Har fått stöd med 2 654 000 kronor för projektet Pegasus – sex mot ersättning bland unga hbtq-personer


Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att förbättra den psykiska och fysiska hälsan hos unga HBQT-personer i åldern 15 – 25 år som har erfarenhet av att sälja sex mot ersättning och liknande sexuell utsatthet. Projektet syftar också till att förbättra bemötandet av och minska diskrimineringen av dessa ungdomar. Projektet vill särskilt belysa situationen för unga transpersoner och unga män. Inom projektet finns en interaktiv stödverksamhet för målgruppen. Projektet utvecklar information och nätverk samt erbjuder utbildningar till yrkesverksamma som kommer i kontakt med och har som uppgift att på olika sätt stödja den primära målgruppen. Det handlar exempelvis om ungdomsmottagningar, socialtjänst, elevhälsan/skolhälsovård, barn- och ungdomspsykiatrin och frivilligorganisationer. Totalt under projekttiden ska uppskattningsvis 300 ungdomar nås av stödverksamheten och 30 utbildningar genomföras på fem orter runt om i landet. Efter projekttiden är det tänkt att verksamheten ska fortsätta inom ramen för RFSL Ungdoms övriga sex- och hälsoverksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa.

 

STOCKHOLM
Rädda Barnens Riksförbund
Har fått stöd med 13 221 000 kronor för projektet för Kärleken är fri

Projektbeskrivning
Detta samverkansprojekt, mellan frivilligorganisationer och myndigheter, syftar dels till att nå barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar och informera dem om sina rättigheter, dels att stödet till utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld ska utvecklas och säkras. Målen för detta är att genomföra ett projekt som består av fyra metodutvecklande delar:
Bygga upp ett nationellt stödforum i samarbete med frivilligorganisationer
Skapa en webbplats med stöd för lärare och annan skolpersonal
Med hjälp av teater och frivilligorganisationer nå ut i områden där man har svårast att nå ut, främst i storstadsområden
Lyfta fram även pojkars utsatthet och begränsning, som kan se annorlunda ut än flickors
Projektets målgrupper är både barn, unga och unga vuxna, men även lärare, skolpersonal, föräldrar, lokala myndigheter samt frivilligorganisationer som arbetar med problematiken. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, mobbning och trakasserier.

 

STOCKHOLM
Sensus Studieförbund
Har fått stöd med 2 063 000 kronor för projektet Utbildningsprogram för träning i medvetet ätande


Projektbeskrivning
Projektets syfte är att erbjuda familjer med barn ett nytt utbildningsprogram för träning i medvetet ätande baserat på mindfulness. Utbildningsprogrammet är till stor del baserat på ett program utvecklat i USA och kommer att anpassas för svenska förhållanden. Utbildningen syftar till att lyfta fram och möjliggöra förutsättningar för att utveckla bestående ätbeteendeförändringar för föräldrar och deras barn, där en/båda föräldrarna och ibland barnet har en problematisk relation till mat, ätbeteende och kropp. Målet med projektet är att deltagarna ska ha fått ett förändrat förhållningssätt till ätandet, maten och kroppen. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

STOCKHOLM
Stockholms Dövas Förening
Har fått stöd med 1 032 000 kronor för projektet Teckenspråkigt IT-stöd för döva och hörselskadade


Projektbeskrivning
Projektet syftar till att etablera ett IT-supportcenter med teckenspråkskunnig personal i Dövas Hus i Stockholm som är föreningens egna lokaler. IT-centret ska erbjuda medlemmarna support och utbildning på teckenspråk till utrustning som inte är förskriven av landstinget eller arbetsförmedlingen/försäkringskassan för att på så sätt öka målgruppens självständighet. Bland föreningens medlemmar finns medarbetare som har viss teknisk kompetens men för att även klara av de något mer komplicerade fallen kommer projektet att anlita Omnitor AB som har IT-kompetens och som i dag arbetar med tillgänglighetsfrågor och bildtelefoniprodukter för målgruppen. Bland företagets anställda finns både hörande och döva/hörselskadade vilket underlättar kommunikationen och minskar risken för ev. missförstånd. Företagets roll är att kompetensutbilda och stötta de som ska arbeta på IT-centret. Frågor som kan bli aktuella kan

t ex röra sig om internetbanking, hur man kopplar in sin router eller om man vill lära sig mer om sin smartphone. Förutom att medlemmarna ska kunna komma till Dövas Hus planerar man även att bistå med hembesök och utbildning/kurser. Lokalt projekt som önskar bli nationell. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet.

 

UDDEVALLA
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Har fått stöd med 725 000 kronor för projektet Kulturcentrum Sinnenas Oas


Projektbeskrivning
Projektet ska utveckla en estetisk verksamhet med musik, teater, dans och performance för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Målet är att etablera ett permanent kulturcentrum, ett ”Sinnenas Oas”. Det ska bli en daglig verksamhet som erbjuder en kreativ arbetsplats för målgruppen där de producerar scenkonst tillsammans med professionella konstnärer och pedagoger. En organisation för den fortsatta driften av verksamheten ska etableras där kommunerna ska stå som beställare av tjänster. Regionalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

 

UPPSALA
Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län
Har fått stöd med 1 457 000 kronor för projektet Forum för brukarinflytande i Uppsala län

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ökat brukarinflytande på vård och omsorg på individ, -verksamhets, och organisationsnivå genom att hitta nya former och metoder för brukarinflytande. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter, vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar, barn/unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga till målgruppen samt verksamheter som bedrivs i kommun eller landstingsregi eller på uppdrag av dessa. Efter projektslut ska kontaktpersoner i kommun och landsting ansvara för fortsatt utveckling på det lokala planet samt erfarenhetsutbyte inom länet. Brukarorganisationerna kommer också att driva utvecklingen vidare med stöd av de samverkansformer som skapats under projekttiden. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

 

VÄSTERÅS
RBU Västerås
Har fått stöd med 1 828 000 kronor för projektet Utveckling av sporten RaceRunning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Sverige


Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att etablera sporten RaceRunning i Sverige. RaceRunning uppfanns i Danmark för drygt 20 år sedan och utövas med hjälp av en trehjulig ”springcykel”. Utformningen av cykeln tillsammans med individuella inställningar gör att även personer med mer omfattande nedsättningar i rörelseförmågan ges möjlighet att springa. Projektet stödjer lokala aktörer i att komma igång med sporten. RaceRunning ska med projektet etableras och leva vidare hos aktörer på lokal nivå. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

ÅHUS
Föreningen Furuboda
Har fått stöd med 1 669 000 kronor för projektet SupportED


Projektbeskrivning
Målsättningen med projektet är enligt en amerikansk förlaga att pröva och utveckla stödinsatser som kan bidra till att höja utbildningsnivån för unga med aktivitetsersättning och unga funktionsnedsatta i gymnasieskolan med/utan förlängd skolgång. Grundtanken i metoden Supported Education, är att välja-finna-få-behålla en studieplats med stöd från en studiecoach. Coachen/mentorn ska även delta i möten, hjälpa till i vardagssituationer och med rent administrativa frågor. I projektet räknar man med totalt 90 deltagare. Ungdomarna kommer att under projekttiden få arbeta både individuellt och i grupp. Teamet runt varje deltagare kommer att bestå av en studie- och yrkesvägledare, folkhögskolepedagog samt en projektledare. I förekommande fall kommer även en arbetsterapeut och psykolog att medverka. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet

 

ÖSTERSUND
Föreningen Reaktivering i samverkan RAS
Har fått stöd med 2 648 000 kronor för projektet Reaktivering i samverkan RAS


Projektbeskrivning
Projektet syftar till att etablera och erbjuda personer med neurologiska funktionsnedsättningar förstärkta insatser av rehabilitering som projektet benämner reaktivering. Reaktivering är det arbete och den fas som kompletterar och tar vid efter rehabiliteringen som ges inom ramen för sjukvården.  Målet är att utveckla ett reaktiveringscentrum som till en början vänder sig till personer i Jämtlands län. På sikt är målet att vidareutveckla konceptet till ett nationellt reaktiveringscentrum och/eller bli en modell för andra att ta efter. Målgruppen är människor i alla åldrar som har en neurologisk funktionsnedsättning till följd av en stroke eller olycka och som är färdigrehabiliterade inom sjukvården. Till den primära målgruppen hör också anhöriga som vårdar personer med neurologisk funktionsnedsättning. Sekundär målgrupp är myndigheter, utbildningssäten och organisationer som stödjer, lär sig samt utbyter erfarenheter och kunskap inom ramen för projektet genom att vara aktiv medlem i partnerskapet. Projektet vill genom sitt holistiska synsätt visa på att reaktivering ger drabbade personer en bättre livskvalité och samhällsekonomiska vinster i form av minskade vårdkostnader och/eller fler tillbaka i arbete. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Clowner utan Gränser
Har fått stöd med 3 988 000 kronor för projektet Skratturnén För alla barns rätt (f.d. Cirkus för alla barns rättigheter)

Projektbeskrivning
Clowner utan Gränser har sin kärnverksamhet i olika delar av världen där barn har fått fly från krig och katastrofer. I detta projekt är målgruppen skolbarn i Sverige mellan 6-11 år. Ett metodmaterial ska framställas som bygger på barnkonventionen och flyktingskap och en föreställning skapas där dialog och workshops med barnen ingår. En öppen webbaserad sida kommer att finnas där metodmaterial och information kan laddas ner. Målet med projektet är att öka kunskap och engagemang hos barn för andra barn på ett roligt, pedagogiskt och kreativt sätt.

RENGSJÖ
Familjevårdens Centralorganisation (FaCo)
Har fått stöd med med 3 441 195 kronor för projektet Familjehemscentraler

Projektbeskrivning
Projektets mål är att starta två permanenta verksamheter med hemliknande miljöer i Sala och Gävle som kan tillgodose familjehemmens, vuxna, barn och ungdomars, behov av stöd och nätverk, erfarenhetsutbyte och kunskaper samt erbjuda mentorer till familjehemsföräldrarna och tillfällig avlastning. Målgruppen är barn i familjehem och familjehemsföräldrar. Målet är att öka kunskaper och erfarenheter och ge stöd till familjehemmen.

FALUN
Dala Arbetsrehab ekonomisk förening
Har fått stöd med 3 302 702 kronor  för projektet Ungdomsresursen - gör det omöjliga möjligt

Projektbeskrivning
Projektet vänder sig till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. De flesta har andra problem än själva arbetslösheten; social problematik och/eller funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. Målet är att ungdomarna själva ska starta minst ett arbetsintegrerat socialt företag, främst inom grönyteskötsel men det kan även bli andra inriktningar beroende på ungdomarnas egna idéer. De ungdomar som inte vill ingå i något socialt företag kommer få stöd i att komma ut i andra arbeten eller studier. Metoden innehåller teoretisk och praktisk utbildning och coaching, som anpassas individuellt till varje deltagare, och mentorskap. Under projektets gång ska man ta fram en metodhandbok om socialt företagande för unga. Verksamheten ska leva vidare på två sätt: dels genom att sälja platser för arbetsträning till kommunen och Arbetsförmedlingen, dels genom ett eller flera arbetsintegrerade sociala företag som anställer ungdomar från målgruppen och säljer tjänster till kommunen, företag, bostadsbolag och privatpersoner.

MALMÖ
Ensamkommandes Förbund
Har fått stöd med 2 457 600 kronor för projektet OTTO – Vägen vidare

Projektbeskrivning
OTTO - Vägen vidare är ett projekt som ska drivas av ensamkommande unga för unga som kommer till Malmö med omnejd som ensamkommande asylsökande. Syftet med projektet är att Ensamkommandes förbund själva ska bli drivande i de verksamheter och aktiviteter som vänder sig till målgruppen och successivt bygga upp en större självständighet som organisation och individer. Projektets aktiviteter styrs av målgruppens behov och intressen. Under projektet vill föreningen etablera flera utåtriktade samarbeten och skapa ett tydligare integrationsperspektiv. Efter projekttiden räknar föreningen med att kunna driva verksamheten vidare med lokal- och aktivitetsstöd från Malmö stad.

STOCKHOLM
Demokratipiloterna
Har fått stöd med 4 088 480 kronor för projektet Dynamo – Möjligheternas förlag

Projektbeskrivning
Dynamo – möjligheternas förlag är ett projekt som syftar till att vidga arbetsmarknaden för unga med främst med psykiska funktionsnedsättningar. Målet är att under projekttiden starta ett ungdomsdrivet förlag som ska drivas vidare i form av ett socialt företag efter projekttiden. Målgruppen är unga och unga vuxna med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är unga skribenter och författare, anhöriga till unga med funktionsnedsättning, förlagsbranschen, föreningsvärlden och allmänheten.

GÖTEBORG
Föreningen Grunden i Göteborg
Har fått stöd med 2 895 754 kronor för projektet Grunden Grand Bazar


Projektbeskrivning
Föreningen Grunden vill skapa en mötesplats för gemenskap, integration och mångfald med ett internationellt kafé, en butik, konferens- och utbildningsverksamhet samt en ”rättighetsakut” med tillhörande jourtelefon. Projektets verksamhetsgrenar ska drivas av personer med intellektuella funktionsvariationer och ett viktigt mål med projektet är att inkludera personer med ursprung från olika länder. Inom utbildningsverksamheten vill projektet fokusera på mänskliga rättigheter, mångfald men också på kulturella inslag och uppträdanden som tar vara på deltagarnas olika ursprung och erfarenhet. Projektet beräknar ha 50 aktiva deltagare i olika verksamhetsgrupper. Verksamheten ska drivas vidare i kooperativ form, i ett brett samarbete med föreningsliv, kommun och andra myndigheter.

STOCKHOLM
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Har fått stöd med 6 363 280 kronor för projektet Modellprojekt (f.d. Modeller för livslång individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada)

Projektbeskrivning
Projektets mål är att inom åtta olika samhällsområden såsom sysselsättning, stöd i boendet och stöd i skolan ta fram modeller för livslång individanpassad rehabilitering och stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada. Modellerna ska klargöra olika professioners och funktioners, exempelvis psykologers och strokesamordnares, ansvar. Behovet av samordning i hela kedjan ska tydliggöras. Syftet är att förbättra möjligheterna till god livskvalitet, arbete/sysselsättning och deltagande i samhället. Målgruppen är personer med traumatiska hjärnskador som är förvärvade. Efter projektslut ska modellerna ligga som underlag för nationella riktlinjer. Avsikten är att landsting, regioner, kommuner och övriga berörda ska implementera de modeller som tas fram alternativt ta fram egna utifrån projektets resultat.

LULEÅ
Norrbottenteatern
Har fått stöd med 4 301 000 kronor för projektet Ung Scen Norr


Projektbeskrivning
Ung Scen Norr är ett treårigt projekt i Norrbotten som syftar till att öka ungas inflytande och delaktighet i den professionella scenkonsten. Man har genomfört inflytandeworkshops i sex kommuner där man tillsammans med ungdomarna och samarbetsparterna tagit fram en strategisk plan om hur man ska samverka och skapa möjligheter för en hållbar infrastruktur för teater för unga i respektive kommun. Målen innehåller start av teatergrupper för unga, teaterledarutbildningar för unga, digital plattform, socialt forum, stöd till unga grupper, mångfaldsteatergrupp m.m. Efter projektets slut kommer Ung Scen Norr ligga under Norrbottenteatern, men med egen budget.


MALMÖ
ABF Malmö
Har fått stöd med 2 641 085 kronor år för projektet B-Art


Projektbeskrivning
Huvudsyftet med projektet är att ge ungdomar 13 – 18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell kreativitetsutveckling och konstnärliga processer. I projektet kommer ungdomar att skapa och designa tillsammans med konstnärer, designers och konsthantverkare med efterföljande offentliga utställningar där deras konstnärliga uttryck presenteras på samma premisser som vuxnas konst. Det långsiktiga målet med projektet är att tillsammans med ungdomar utveckla en metod som kan användas för att stärka ungdomars delaktighet i och utbyte av kreativa och konstnärliga processer. Projektet drivs vidare genom studiecirklar och genom att Medvind blivit mer etablerad och självgående förening med en stor ungdomsrepresentation ibland medlemmarna och i styrelsen.


SOLNA
Kulturens Bildningsverksamhet
Har fått stöd med 2 762 412 kronor år för projektet Du kan, jag kan


Projektbeskrivning
Projektet vänder sig till ungdomar 16-23 år, får vård eller tidigare fått vård genom HVB/LVU/SoL. Från år två, vänder man sig även till ensamkommande ungdomar. De erbjuds en möjlighet att genom utbildning och coaching i textförfattande, låtskrivande, produktion och arrangemang få verktyg att kanalisera tankar, skuldkänslor och ångest som uppkommit ur sättet som de levt sina liv, sina relationer, sin flykt och genom reflektionsdagböcker. Man erbjuder 15-20 ungdomar från respektive grupp varje år och räknar med att ca 10 ungdomar fortsätter i varje grupp. Syftet är att genom musik ge dessa unga metoder att närma sig själva och formulera sina känslor och därigenom erbjudas en väg till ny identitet, nytt sammanhang, stärkt självförtroende och hopp. Målet är att deltagarna ska uppleva att de fått ett nytt sammanhang, att de synliggjorts och utvecklats och att minst hälften av deltagarna fortsätter vara aktiva med musik efter projektets genomförande. Efter projekttidens slut tar Kulturens ansvar för att genomföra riktade insatser mot sammanlagt tio HVB-hem i Sverige, i första hand som seminarier, workshops och kurser.

FRÖSÖN
Spilloteket
Har fått stöd med 3 604 046 kronor för projektet Spilloteket


Projektbeskrivning
Spilloteket är en kreativ återbruksverkstad och ett demokratiskt forum i vilket barnen får tänka med hela kroppen. Hållbarhet, i ekologisk, social och ekonomisk mening, är grunden för hela verksamheten. Spilloteket samlar in produktionsspill från industrier och företag i Jämtlands län för att därefter använda det som material för kreativt skapande med barn och unga. Syftet med projektet är att genom kreativt skapande lyfta in barns tankar och idéer kring framtida lösningar inom hållbarhet i samhällsdebatten. Målet är att samtliga skolbarn, 9 600 barn i Åre, Krokom och Östersunds kommun, under tre år ska få delta i olika paketlösningar som är anpassade till respektive årskurs. Dessa innehåller intensivvecka, inspirationsdagar, processpaket (från ax till limpa), utställningar, fortbildning av personal m.m. där Spilloteket besöker eleverna på respektive skola. Efter projekttiden fortsätter projektet genom samverkan, sponsoravtal och avsiktsförklaringar mellan bostadsbolag, kommunerna, företag, Navigatorcentrum, skolor, bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.


STOCKHOLM
Drömmen om det goda
Har fått stöd med 2 695 237 kronor för projektet Mitt Lugn


Projektbeskrivning
Projektet tränar gymnasieelever i stillhetsverktyg (mindfulnessövningar) som aktivt hjälper dem att hantera stress, skapa studiero och förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Elever ska med hjälp av det stöd som tas fram i projektet kunna bli inspiratörer för andra elever och kunna lära ut metoderna.

UPPSALA
Upplands Modelljernvägs Förening
Har fått stöd med 2 197 498 kronor för projektet På Spåret


Projektbeskrivning
Målet med projektet är att erbjuda personer med utvecklingsstörning en meningsfylld hobby och fritidsverksamhet. Projektet kommer att prova olika sätt för att tillgängliggöra modelljärnvägsbygge samt tillhörande körning av modelltåg för personer med olika grader av utvecklingsstörning. Erfarenheterna ska spridas till andra modelljärnvägsföreningar i Sverige. Projektet ska leva vidare som en daglig verksamhet och/eller i studiecirkelform.

UPPSALA
Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU
Har fått stöd med 2 872 602 kronor för projektet BKföralla (tidigare Tillgänglighetsprojektet- Alla barns lika rätt att veta sina rättigheter)

Projektbeskrivning
BKföralla handlar om att göra FN:s konvention om barnets rättigheter tillgänglig för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Målet är att producera nya material för att informera om barnkonventionen så att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att veta att de har rättigheter, samt ta fram en handledning riktad till personer som ska arbeta med materialet tillsammans med målgruppen. Barn och unga kommer att vara aktiva i utformningen av materialet, bland annat genom att delta i workshops och referensgruppsarbete. Projektet kommer att bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och materialet ska fortsättningsvis användas i skolor och i olika verksamheter där målgruppen finns.

STOCKHOLM
Studiefrämjandet Stockholms län
Har fått stöd med 3 495 720 kronor för projektet Demokratiodling

Projektbeskrivning
Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som genomförs med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska sedan spridas till fler områden. Målgrupp är ungdomar, huvudsakligen unga som idag saknar en självklar plats i det offentliga rummet och sammanhanget. Deltagarna får genomgå en demokrati- ledar- och odlarutbildning samt tar emot coachning, motivation och kunskap om hållbar utveckling, närmiljö, odling och samhälle. Målet är att under tre år utbilda 150 ungdomar och att 48 av dem ska sköta egna odlingslotter i sina bostadsområden samt hos Gula Villan i Alby. Tillsammans för man samtal, odlar och gör utmanande och roliga aktiviteter. Deltagarna kan senare i projektet fungera som ledare och ambassadörer för andra unga. Projektet ska bygga upp en hållbar samverkan med bostadsbolag och kommuner och skapa metoder för hur arbetet ska bedrivas långsiktigt. Projektet ska ta fram ett studiematerial och en handledning som fortsättningsvis kan användas både i Stockholms län och i andra delar av landet.

STOCKHOLM
Verdandi
Har fått stöd med 4 270 015 kronor för projektet Brukarkraft - Resurscentrum för brukarmedverkan och brukarstyrda brukarrevisioner

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att skapa en ny arbetsmodell med ett gemensamt resurscentrum för stöd och utvecklingsarbete för både brukarstyrda brukarrevisioner och brukarråd riktat mot nya verksamheter och nya målgrupper. (Brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till människor och som utförs av brukare och/eller närstående.) Genom resurscentret erbjuds redskap och metoder som underlättar och förbättrar arbetet med brukarstyrda brukarrevisioner för grupper med funktionsnedsättning i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. De utbildningsmetoder och nya enkätverktyg för brukarrevisioner som tas fram ska under försöksverksamheten prövas i Örebro kommun för att sedan spridas över landet.