Fortsättningsprojekt december 2015

I december 2015 fördelade Arvsfonden drygt 170 miljoner kronor till 99 projekt. Av dessa var 51 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på drygt 77 miljoner kronor.
Senast uppdaterad: 28 september, 2017 - 11:42

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De nya projekt som fått stöd i december 2015 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 


FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda 
har fått stöd med 1 688 000 kronor för år 3 av 3 för projektet 
Verktyg för bättre hälsa

Projektet vänder sig till familjer som har barn och ungdomar med dövblindhet. FSDB har idag ca 170 familjer som är medlemmar i förbundets föräldraråd. Samtliga familjer är spridda över landet. Enligt Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) bor det ca 400 personer med medfödd dövblindhet i landet. Varje år föds mellan 6 – 8 personer med medfödd dövblindhet och ca 20 personer per år blir dövblinda av andra orsaker. Att få ett barn med omfattande funktionsnedsättningar som dövblindhet kan innebära en stor livsomställning och kris för föräldrarna och övriga familjemedlemmar. Många familjer med barn i behov av särskilt stöd utsätts ofta för hög stress och stora påfrestningar och har behov av extra stöd och hjälp för att kunna acceptera och hantera tillvaron. Syftet med projektet är att stärka föräldraskapet, ge familjemedlemmarna verktyg för samtal och återhämtning och främja psykisk hälsa i de familjer som har barn och ungdomar med dövblindhet. I projektet erbjuds målgruppen att vid ett tillfälle per år delta i en familjehelg där de bl.a. fått lära sig mer om ACT, Acceptance and Commitment Therapy från Stockholms dövblindteam/dövteam. De deltagande ungdomarna har medverkat i olika samarbetsövningar och bl.a. fått lära sig hur man kan hantera och lindra stress. Dövblind ungdom ansvarar tillsammans med Mo Gård för barnen och ungdomarnas aktiviteter under helgen. Samtliga aktiviteter och nyheter om projektet sprids via samarbetsorganisationernas kontaktnät och på FSDBs hemsida. Under året kommer projektgruppen att färdigställa ett underlag som visar hur föreningar själva kan arbeta med frågorna utifrån den metod som tagits fram.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa.

GÖTEBORG
Masthuggsteatern
har fått stöd med 1 672 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Stafetten

Stafetten är ett projekt av konstnärlig, pedagogisk och social art, där äldre barn lämnar över till yngre i en stafett (från högstadiet till mellanstadiet, mellanstadiet till lågstadiet, lågstadiet till förskolebarn). Det de lämnar över är en egen framtagen föreställning, som formulerar barnens verklighet och drömmar, och som även ska nå ut till barn i övriga Göteborg. Syftet med Stafetten är att arbeta för empowerment av barn och unga i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i en segregerad storstad. Stafetten ska efter sitt avslutande tjäna som modell för liknande framtida projekt. Målet är att elever i en förortsskola ska göras medskapande till tre teaterföreställningar, som spelas för barn i hela Göteborg. Den direkta målgruppen för projektet är barn i hög-, mellan- och lågstadiet i en förortsskola i Göteborg. Indirekt målgrupp blir skolbarn i hela Göteborg. Genom en serie av workshoppar arbetar ett konstnärligt team och specialiserade pedagoger med målgruppen, som ska ha ett avgörande inflytande på processen och den färdiga föreställningen. Stafettföreställningarna spelas av professionella skådespelare. Stafetten ska vara helt kostnadsfri för deltagande skolor och stafettföreställningarna ska erbjudas att ses gratis av barn i övriga Göteborg. Efter projekttidens slut har man tagit fram en arbetsmodell med handledningsmaterial som går att använda på andra skolor i Göteborg och runt om i landet genom t.ex. Skapande Skola projekt. 
Lokalt projekt.

GÖTEBORG
Sensus Studieförbund Västra Sverige
har fått stöd med 1 732 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Dramakällan

Projektet syftar till att tillgängliggöra teorin och metoderna bakom drama och teater för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta sker genom att pedagoger och dramautövare med intellektuella funktionsnedsättningar tillsammans jobbar fram ett material som riktar sig direkt till dramautövare med intellektuella funktionsnedsättningar, samt en handbok till pedagogerna om hur man kan stötta dramautövarna i att använda materialet. Materialet ska spridas genom Sensus, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) och FUB:s nätverk till bland annat studieförbund, kulturskolor och dagliga verksamheter.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. 

GÖTEBORG
Suicidprevention i Väst
har fått stöd med 525 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Navigare (f.d. Psykosocialt omhändertagande vid kris och sorg i familjen)

Projektet syftar till att utveckla en samarbetsmetod för hur man bäst kan stödja och avlasta anhöriga och närstående, främst barn och unga, i den akuta stunden vid suicid, försvinnande eller olyckshändelse. Den modell som testas och tas fram, bland annat i form av en checklista, ska implementeras i den ordinarie verksamheten bland samarbetsorganisationerna men även spridas till andra kommuner.
Lokalt projekt. 
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

GÖTEBORG
Teater Nu
har fått stöd med 1 160 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Scenkonstguiden

Scenkonstguiden syftar bl.a. till att minska klyftan mellan de unga och de mer erfarna genom att anordna publika arrangemang; mingelfester, workshops och happenings där alla scenkonstnärer medverkar på lika villkor, en plattform som tar unga skapare på allvar. Teater Nu ska skapa en plattform för att lyfta den unga scenkonsten, men också minska klyftorna mellan ung och erfaren, amatör och professionell scenkonst. Projektet består av fyra delar: en app för iPhone och Android som tipsar om och lyfter fri scenkonst, en webbsida som erbjuder fördjupning i scenkonsthändelser och event, en podcast där diskussionen förs vidare samt en fysisk mötesplats där publik och scenkonstnärer möts och där nya idéer kan skapas, en typ av ”undergroundskultur a la Berlin”. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna, scenkonstnärer och dess publik, främst i åldersspannet 15 – 25 år. Efter projekttiden är verktygen för Scenkonstguiden skapade och ska underhållas med ekonomiskt bistånd via annonsörer på hemsidan, biljettintäkter och crowdfunding.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet
Regionalt projekt. 

HABO
Habo Wolley 87
har fått stöd med 55 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
VolleyBompa - En bra start

Projektet syftar till att vidareutveckla, konceptualisera och sprida en ny modell för barn- och ungdomsverksamhet inom volleyboll. Föreningen har börjat testa nya sätt att driva lagidrotten där spel- och rörelseglädjen står i centrum, samt ett nytt system för rekrytering och utveckling av ledare. Projektet omfattar såväl utveckling av spelmöjligheter för de allra minsta som utveckling av ledarskap bland 9-10-åringar samt föräldrar. Detta framgångsrika arbetssätt vill de vidareutveckla i projektet, för att sedan sprida det till andra föreningar. I första hand kommer de att rikta sig till andra volleybollföreningar, men även andra idrottsgrenar kan komma att bli aktuella i anpassad form.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

HELSINGBORG
DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg
har fått stöd med 1 035 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Föreningsservice (tidigare Det Ideella Föreningslivets Service och Kunskapscentrum i Helsingborg)

Projektet målsättning är att bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg. Centret ska vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning, -rehabilitering och daglig verksamhet. Syftet är dels att stärka handikapprörelsen genom att avlasta föreningarna från administrativt arbete så att de kan fokusera på sin kärnverksamet, dels att skapa en bättre arbetsmarknad för målgruppen. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare som ett arbetsintegrerande socialt företag för personer med funktionsnedsättning. Kooperativet ska finansieras med intäkter från de uppdrag som görs och kostnaderna kommer hållas nere p.g.a. lönebidrag till anställda och samordningsvinster.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

HUSKVARNA
Kungsportens Friskvård
har fått stöd med 677 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Megaviktiga

Syftet med projektet är att främja god psykisk och fysisk hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Projektets målgrupp är ungdomar med funktionsnedsättningar (kognitiva, utvecklingsbetingade, psykiska, fysiska eller en kombination av dessa) och deras vårdnadshavare. Projektet riktar sig särskilt till unga i särskolan. Projektet vill skapa mötesplatser för målgruppen med ett utbud som rör både den fysiska och psykiska hälsan. Deltagarna ska också få stöd vad gäller frågor kring kamrater, självbild och att förebygga mobbning och kränkningar. Projektet vill även stödja vårdnadshavare genom coachning och gemensamma möten. Projektet avser att möta 40 ungdomar och deras vårdnadshavare under projekttiden. Efter projekttiden ska verksamheten fortsätta inom föreningens regi, finansierat genom bl.a. sponsring.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

HÄGERSTEN
Riksförbundet för social och mental hälsa
har fått stöd med 2 204 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
NSPH:S brukarrevisionsprojekt

Projektet syftar till att samhällets vård och stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar i högre utsträckning ska motsvara brukarnas önskemål och behov. Målet är att utveckla en metod och en finansiell hållbar verksamhet för att genomföra brukarrevisioner i psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter i hela landet via bland annat mobila revisionsteam. Målgruppen är patienter och brukare som tar del av den vård och stöd i de verksamheter som ska revideras.  Efter projektslut ansvarar NSPH för att den strukturerade verksamheten och kompetensen kring brukarrevisioner lever vidare.
Eventuellt nationellt projekt.
Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

HÄGERSTEN
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
har fått stöd med 1 896 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Unga som resurs i arbetslivet

Projektet ger unga mellan 16-30 år möjlighet att på egna villkor slutföra utbildningar som de inte kunnat klara av på grund av psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Projektet genomförs i tre kommuner. Metoden bygger på ”supported education”. Deltagarna har en lokal handledare som stödjer ungdomarna genom de olika utbildningar som de väljer att slutföra. Projektet ska leva vidare på olika sätt lokalt i samverkan med olika samarbetsorganisationer.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

KALMAR
Studiefrämjandet i Småland/Gotland
har fått stöd med 1 550 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Skälbyträdgården – en trädgård för alla sinnen

Syftet med projektet är att skapa en upplevelseträdgård tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder. Genom trädgårdens alla rum ska man uppleva naturen genom alla sina sinnen. Målgrupperna för projektet är personer med funktionsnedsättning i alla åldrar samt barn och unga. De ska både delta i och även aktivt kunna skapa sina egna aktiviteter. Under vinterhalvåret ska man flytta in ”naturen” och olika upplevelseaktiviteter i vården/daglig verksamhet/boenden genom en mobil enhet.
Regionalt/Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

KARLSHAMN
Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, Verksamhet LSS stöd och service
har fått stöd med 524 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
"Våga låta" Att förstärka barn/ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande i verkställigheten av korttidsverksamhet

Projektets syfte är att förstärka barnperspektivet och ge barn/ungdomar med omfattande behov av stöd som bor i Karlshamns korttidsverksamhet Pärlan ökade möjligheter till inflytande och delaktighet genom ett systematiskt arbete med utveckling av individuella kommunikationsmetoder. Målet är att ge ökade möjligheter för barnet/ungdomen till inflytande och delaktighet. Målgruppen består av barn/ungdomar (12 stycken), företrädare som deltar i Pärlans korttidsverksamhet, personal som arbetar på Pärlan samt föräldrar/företrädare. En arbetsterapeut/logoped/specialpedagog eller annan person med fördjupade kunskaper inom området utvecklingsstörning/kognition/ kommunikation och AKK, (Alternativ- och kompletterande kommunikationsmetoder) kommer att leda projektet.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

KARLSTAD
Studieförbundet Vuxenskolan Värmland
har fått stöd med 103 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Gränslösa Yngre Möten (GRYM)

Projektet syftar till att ge alla unga människor möjlighet att vara delaktiga i samhället, ha tillgång till meningsfull sysselsättning samt att ge deltagarna möjligheter och kunskaper så att de kan påverka sin vardag, sina egna liv och den miljö de lever i. För att uppnå detta vill projektet starta ungdomsverksamhet i Sunne, bland annat i form av ett inspirationscafé med aktiviteter och samtalsteman, ”after school”, som ungdomarna själva driver på det nya ungdomscaféet Megafon. Projektet bygger på att målgrupperna ska vara delaktiga i att starta och driva verksamheten och på så sätt stärka självkänslan, ta till sig ny kunskap och få intresse för kultur, studier, arbete och kanske till och med starta egna projekt. Exempel på aktiviteter är ”re-design”, fotoprojekt kring egna upplevelser av svenska samhället, glaskonst, målning, utställningar etc.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

LANDSKRONA
Landskrona idrottens samorganisation (LISA)
har fått stöd med 979 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Cityidrott

Projektet ska ge ungdomar i Landskrona en aktiv fritid genom att erbjuda dem olika aktiviteter att prova på, leda och delta i. Cityidrott är ett projekt som riktar sig till unga från socioekonomiskt svaga delar av Landskrona som idag inte har någon kontakt med föreningslivet. Under en treårsperiod ska man rekrytera minst 60 ungdomar och utbilda dem till ledare, minst 140 ungdomar i åldrarna 13-16 år ska ha deltagit i projektets aktiviteter som genomförs tillsammans med en stor mängd lokala föreningar. Ungdomsledarna kommer verka i Landskrona som lokala ambassadörer och förebilder. Projektet har en tydlig arbetsmarknadskoppling genom samarbete med Arbetsförmedlingen och företag. Fortsättningsvis ska projektet huvudsakligen drivas av ungdomsledare, i ansökan presenteras flera olika finansieringsalternativ som bland annat innefattar kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: demokrati/delaktighet.

LUND
Ándale
har fått stöd med 1 201 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Jag vill vara ett barn som alla andra

Projektets syfte är att ge papperslösa barn en chans att uppleva sin barndom och sina ungdomsår som något positivt. Sekundärt syfte är att medvetandegöra barnens situation i Sverige för allmänheten sett ur barnens perspektiv. En plattform bestående av volontärer som kan bli stödpersoner åt papperslösa barn byggs upp. Ambitionen är att individanpassa stödfunktionen till barnets behov, omständigheter och situation. Barnen ska få möjligheter att få leka och göra aktiviteter utan att säkerheten äventyras. Träffarna bygger på att man tillsammans gör övningar, aktiviteter, samtal och samarbetar. Projektet kommer att sammanställas till en utställning och en hemsida med barnens egna berättelser. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap

LUND
Kreativa Akademin
har fått stöd med 1 676 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Kreativa Akademin

Projektet vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden. Deltagarna ska rekryteras från de medverkande brukarorganisationerna som är knutna till Kreativa Akademin och samarbetsorganisationerna. Genom kreativt arbete vill man skapa en mötesplats som erbjuder utmaningar för målgruppen och som bygger på engagemang och närvaro. Mötesplatsen har stora likheter med en arbetsplats och kan ses som en träning inför framtiden. Under projekttiden ska man producera två teaterföreställningar per år för allmänheten och för personal på myndigheter och utbildningar för att synliggöra attitydfrågor om psykiska funktionsnedsättningar.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

MARIESTAD
Panncentralen Galleri
har fått stöd med 1 130 000 kronor för år 2 av 2 för projektet
Ung Plattform

Ung Plattform vänder sig till ungdomar i utanförskap och nyanlända ungdomar i syfte att de ska få en lust och en struktur i vardagen som ska hjälpa den första målgruppen med förberedande till avslutande av skolgång eller yrkesutbildning och de nyanlända till en så bra integration som möjligt. Projektet har som mål att skapa en innehållsrik, spännande mötesplats för mångkulturell verksamhet och att utveckla en förberedande träning för skola och yrkesutbildning genom fördjupade samarbeten lokalt och regionalt. Metoden bygger på att de unga ska planera och skapa skulpturer och utställningar där de måste ta hänsyn till tidsaspekten, konstruktionen och kostnaden, en övning i samarbete, struktur, språk eget ansvar etc. Ungdomar som kommer via AF kommer att få en mentorsutbildning förutom deltagandet i projektet. I sitt mentorskap får de ansvar för att stödja de nyanlända. Den långsiktiga överlevnaden bygger på kommunernas delaktighet och samarbetet med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Migrationsverket m.fl.  
Lokalt/Regionalt projekt. 
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

NACKA
AnimalSpirits.org
har fått stöd med 1 297 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Ungt Mode - Öppen Modeskola. En Modebransch, många identiteter

Bakgrunden till projektet är att det idag är få unga från Stockholms ytterstadsområden som har tillträde till modebranschen. Mode är ett stort intresse för många ungdomar, men utan rätt nätverk och sammanhang är det svårt att lyckas. Tillsammans med etablerade skolor och högskolor inom mode och design vill föreningen genomföra ett projekt för att bredda rekryteringen till branschen. Konceptet är Ungt Mode, en förberedande modeskola som ska genomföras i Stockholms förorter med start i Botkyrka. Upplägget består av flera delar: sommarkurs/modekollo där unga designar och syr upp egna plagg med handledning av studenter från Beckmans, workshops, studiebesök, modevisningar, informationsfilm, webbaserade modevisningar mm. Ungdomarna deltar i det löpande planeringsarbetet tillsammans med aktörer från modebranschen. Projektet börjar i Botkyrka men vid projektets slut är målet att Ungt Mode ska vara ett etablerat i flera Stockholmsförorter.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: delaktighet i kulturlivet.

NORRTÄLJE
Norrtälje Naturvårdsstiftelse
har fått stöd med 689 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Natur och växtkraft för ALLA

Projektet syftar främst till att förebygga och minska utanförskap bland unga. Syftet är att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att uppleva natur, kultur, odling och friluftsliv på sina egna villkor under tryggt ledarskap. Vuxna med funktionsnedsättning är också målgrupp. Syftet med projektet är också att visa hur ideella krafter och olika organisationer kan samverka för att stödja samhällsfunktioner som sjukvård och skola. Projektet syftar till att utveckla nya metoder för skola och utbildning för att få fler barn att lyckas och vara en långsiktig metod för att hindra utanförskap.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

PAJALA
Byggnadsföreningen Medborgarhuset
har fått stöd med 433 000 kronor för år 2 av 2 för projektet
Ung i Glesbygd 2.0

Detta är ett kultur- och delaktighetsprojekt med barn och ungdomar som genomförs i Korpilombolo i Pajala kommun. Projektet utvecklar ungas kreativitet inom olika uttrycksformer på fritiden, bland annat i studiecirkelform. För genomförandet av de olika verksamheterna är lokala drama- och konstpedagoger engagerade. Efter projektets slut ska det ungdomsnätverk för kultur och skapande aktiviteter samt kulturföreningen i samhället driva arbetet vidare tillsammans med Medborgarhuset m.fl.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

RÅÅ
Amatörteaterns Riksförbund södra distriktet
har fått stöd med 1 087 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
JODA (jag och de andra)

Projektet planerar att utveckla en variant av Communityteater där ensamkommande flyktingar i åldern 12-25 år, företrädesvis från mellanöstern, nord- och östafrika är målgrupp. Detta i syfte att bryta kulturellt utanförskap, med bevarad identitet och självkänsla. Målet är att under en treårsperiod genomföra sammanlagt 10 teaterprojekt i lika många lokala föreningar inom ATR-syd/HSF, huvudsakligen i nordvästra Skåne. Målgruppen deltar med föreningens ordinarie medlemmar där man tillsammans arbetar fram en produktion. Erfarenheterna, den nya metoden att arbeta med Communityteater kommer att spridas till övriga 200 amatörteaterföreningar runt om i Sverige.
Regionalt projekt. 
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

SKILLINGARYD
Stiftelsen Regementsheden i Skillingaryd
har fått stöd med 1 176 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Tidsbron - att skapa en mötesplats för levande historia

Projektet vänder sig i första hand till barn och ungdomar som tillsammans med Miliseum, skolorna i Vaggeryds kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och ett antal ideella organisationer ska skapa en plats för möten och levande historia. Med utgångspunkt i ett påbörjat samarbete med Kreativt Återanvändningscenter, skolorna och de olika föreningarna ska projektet genom mindre arrangemang, events, praktik och dramatiseringar av tidsresor skapa en mötesplats för barn och ungdomar i Vaggeryds kommun och bygga broar mellan olika åldrar och kulturer. En dokumentärfilm ska färdigställas i projektet.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

SPÅNGA
Tensta Konsthall
har fått stöd med 1 397 000 kronor för år 2 av 2 för projektet
Nyhetsbyrån

Ortens Nyhetsbyrå är ett projekt där ungdomar 15–25 år från Tensta och andra Stockholmsförorter engageras i att under fyra terminer driva en fristående nyhetsredaktion. Syftet är att lyfta frågan kring en likriktad journalistkår från innerstaden som om och om igen reproducerar schablonbilder av förorten, en plats som de sällan har en relation till. 
Deltagarna kommer dels från den självorganiserade gruppen Streetgäris som arbetar för social upprustning av förorten och dels från Arbetsförmedlingen. Handledare är Journalisthögskolan JMK, Konstfack – institutionen för grafisk design och illustration och lokaltidningen Norra Sidan. Tillsammans med gästföreläsare ger de deltagarna workshops, seminarier och redaktionella uppgifter. Konstnärliga ledare för projektet är Tensta konsthall. Efter två år räknar man med att man byggt upp ett brett nätverk som syftar till att de olika utbildningarna på Journalisthögskolan JMK och Konstfack får en breddad målgrupp som sökande till de olika utbildningarna. 
Lokalt projekt. 
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

STOCKHOLM
Kvalitetsteatern
har fått stöd med 1 469 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
A Lesbian Guide to Everything

Syftet med projektet är att skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en rikstäckande aktivitetsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv. Arrangörsnätverket, som är tänkt att täcka minst åtta orter runt om i landet, ska erbjuda trygga återkommande mötesplatser samt kartlägga och tillgängliggöra aktiviteter av och för målgruppen som arrangeras runt om i landet. Med arkivet vill projektet bidra till en historieskrivning som erbjuder nya perspektiv på att vara ung och lesbisk idag och möjliggör fler identifikationspunkter för målgruppen. Projektet riktar sig till unga personer som identifierar sig som lesbiska eller är nyfikna på lesbiskhet, som är aktiva inom hbtq-rörelsen eller som bara söker ett nytt sammanhang. Målet med projektet är att skapa en modern folkrörelse, en gemenskap som sträcker sig utanför storstadsområdena.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer LSU
har fått stöd med 2 561 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
DEMO – Demokrati, engagemang, medmänsklighet, organisering

Projektet är en stor kraftsamling av det unga civilsamhället för att motverka antidemokratiska värderingar bland unga samt stärka ungas demokratiska deltagande. Målgruppen är ungdomar mellan 13 – 19 år över hela Sverige, med särskild fokus på unga som bor i miljonprograms-områden. Projektet vill öppna upp det demokratiska samtalet, synliggöra ungas engagemang och skapa möjligheter för unga att påverka samhället i positiv riktning. Metoderna som används är bland annat öppenhetsverkstäder, utvecklingslaboratorier, unga ambassadörer, dialogträffar med beslutsfattare och demokratidagar i skolan. Projektet gör riktade insatser i olika orter under hela projekttiden. Dessutom innehåller projektet insatser för att påverka ungdomsorganisationers egna strukturer så att det unga civilsamhället öppnas upp och utvecklas för att möta nya tiders engagemang. Projektet genomförs i nära samverkan med ett stort antal nationella och lokala ungdomsorganisationer och har som målsättning att nå 4 000 ungdomar.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Maktsalongen
har fått stöd med 1 039 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Stockholm för Akademien (tidigare Jämställdhetsakademien)

Projektet syftar till att ge organisationer i det unga civilsamhället praktiska verktyg för att förbättra jämställdheten och utmana maktobalansen inom de egna organisationerna. Under tre år ska 15-20 organisationer delta i ett ettårigt program. Arbetet kommer att utgå från problem och utmaningar som finns i varje enskild organisation. Varje deltagande organisation stöttas av projektet och får en mentor. Efter projektets gång ska erfarenheter och ”best practices” spridas via nätet samt via tryckt material. Andra organisationer ska kunna köpa utbildningar i framtiden.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Maskrosbarn
har fått stöd med 961 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Kompis, jag är bara en påse pengar

Projektet syftar till att barn och unga ska komma till tals när det gäller socialtjänstens insatser och beslut som rör t.ex. familjehemsplacering. Med projektet ”Kompis, jag är bara en påse pengar” vill föreningen inventera socialtjänstens insatser för barn med föräldrar som lider av psykisk sjukdom och/eller missbruksproblematik. Socialtjänstens insatser för målgruppen har under lång tid varit oförändrade. Målet med projektet är att tillsammans med unga som har eller har haft insatser genom socialtjänsten, att utvärdera och reflektera över typen av insatser och utifrån målgruppens erfarenheter komma med förslag till förändringar och förbättringar. Målgruppen för projektet är barn och unga som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk sjukdom samt socialarbetare, chefer och politiker. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Raoul Wallenberg Academy for young leaders
har fått stöd med år 3 av 3 med 3 297 000 kr för projektet
Varje människa kan göra skillnad

Projektets syfte är att sprida budskapet att varje människa kan göra skillnad. Det ska uppmuntra till civilkurage och tolerans och motverka främlingsfientlighet och rasism. Projektet är ett samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy, Raoul Wallenberg Differencemakers, Friends och Sveriges Elevkårer. Projektet ska inspirera till breda samarbeten kring mänskliga rättigheter, värderingar, orättvisor och varje människas ansvar. Kuber 3x3 meter med en av FN deklarationens mänskliga rättigheter på utsidan och en tom insida skickas ut till 30 kommuner varje år och tas emot av gymnasieskolor. Skolorna får även en verktygslåda som innehåller inspiration och tips för diskussioner, utbildningsinsatser och föreläsningar kring mänskliga rättigheter. Eleverna arbetar med mänskliga rättigheter och dekorerar kuben med sitt arbete. Därigenom skapas en lokal utställning/installation för mänskliga rättigheter. Nätverksträffar arrangeras varje år för lärare och elever från deltagande skolor och kommuner och skolor som deltagit år ett blir mentorsskolor för de skolor som deltar år två/tre. Målgruppen för projektet är elever i gymnasieskolor i hela landet.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Riksförbundet Attention
har fått stöd med 2 040 000 kr för år 3 av 3 för projektet
Min skola (f.d. Skolprojektet)

Skolprojektets primära målgrupp är skolelever mellan 13 och 18 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Projektets syfte är att bidra till att öka målgruppens delaktighet i att utveckla och förbättra sin egen skolsituation. Projektet ska bidra till att skapa en mer pedagogisk tillgänglig skolvärld och förbättra förutsättningarna för skolelever med NPF-problematik och genomförs i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hjälpmedelsinstitutet, Sveriges Elevråd samt utvalda pilotskolor. Målet är att utveckla arbetsmetoder genom vilka målgruppens egenmakt och påverkan på sin skolsituation kan öka samt sprida kunskap om hur man i praktiken kan få skolan att fungera för elever med olika funktionalitetsnivå. Projektets primära målgrupp är elever med NPF-problematik i åldern 13-18 år, deras föräldrar, pedagoger, skolledare och stödpersonal.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
RFSL Ungdom
har fått stöd med 2 322 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Syftet med projektet är att engagera och inkludera ungdomar i arbetet för en tryggare skolmiljö, med fokus på ungas egen organisering kring hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor. Målsättningen är att projektet ska leda till ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnandet bland unga hbtq-personer. Projektets målgrupp är i första hand gymnasieelever, i andra hand skolpersonal. Projektet vänder sig både till unga som redan är aktiva med påverkansarbete på sin skola och andra ungdomar som vill organisera sig för en tryggare miljö. Tillsammans med målgruppen utvecklar projektet en webbaserad kunskapsbank med stödmaterial, tips och erfarenheter. Medverkande ungdomar agerar också på sina egna skolor utifrån de behov som identifieras där. Projektet genomfördes det första året i Stockholms län, och sprids till övriga delar av landet under år två och tre.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati/delaktighet

STOCKHOLM
RFHL/Riks
har fått stöd med 1 221 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
I jobb (tidigare Mot jobb)

Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa ungdomar med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden. Målgrupp är unga vuxna, 16-24 år, med ADHD/ADD eller liknande odiagnostiserad problematik som befinner sig i (eller i risk för) drogmissbruk och/eller kriminalitet. Ungdomarna får anställning på ett företag där de får utföra praktiskt arbete under handledning. Parallellt får de utbildning i studiecirkelform och coachning av en handledare. Projektet ska ta emot 30 deltagare per år. Målet är att hälften ska nå varaktig sysselsättning i form av anställning eller studier efter sex månader. Efter projektet är tanken att modellen ska finnas i föreningen och som Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 

STOCKHOLM
Sensus Stockholm-Gotland
har fått stöd med 1 469 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Scen Medis 5

Projektet ska etablera en funkisscen i Stockholm, Scen Medis 5. Den ska drivas av personer med lätt intellektuell funktionsnedsättning. Idag driver Sensus dagligverksamhet för målgruppen, Medis 5. Idén är att deltagarna på Medis 5 ska vara verksamma arrangörer och marknadsförare som bjuder in artister och agerar förband. De ska få utbildning i arrangörskap (bokning av artister, marknadsföring m.m.) och i sitt eget artisteri (musik, teater, film, dans m.m.). Scenen är tänkt att bli en mötesplats för målgruppen i Stockholmsområdet, inbjudna artister och publik. Man ska erbjud minst 12 konserter/år. Där ska man kunna höra och se konserter/föreställningar innehållande musik, poesi, teater, filmvisningar, konst och fotoutställningar. Efter projekttiden tar Sensus ansvar för den fortsatta driften, såväl innehållsmässigt som ekonomiskt.   
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

STOCKHOLM
Skärgårdsstiftelsen
har fått stöd med 1 464 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Utbildningsplats Skärgården

Projektets syfte är att ge barn och ungdomar i Stockholms län bättre förutsättningar att ta del av Stockholms skärgård, för både utbildning och rekreation. Målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern. Projektet ska tillsammans med målgruppen, anpassa särskilda platser i Stockholms skärgård och ta fram läromedel för skolor samt inspirations- och informationsmaterial. Särskilda insatser görs för att inkludera barn och unga med funktionsnedsättningar och barn och unga med annat modersmål än svenska. Efter projekttiden kommer de iordningsställda platser att skötas genom stiftelsens ordinarie förvaltning. Läromedel och informationsmaterial kommer att spridas genom stiftelsen och samarbetsorganisationerna.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati/delaktighet.

STOCKHOLM
Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare (RFHL)
har fått stöd med 955 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Skriva för förändring

Projektets syfte är att utbilda, motivera och stötta minst 50 unga, som är placerade på SiS-Institutioner, inom ramen för Lagen om vård av unga LVU/Lagen om sluten ungdomsvård LSU, att skriva journalistiska texter med fokus på den egna situationen och sin framtid. Vidare ska ungdomarna introduceras i att läsa, förstå och besvara myndighetspost samt lära sig att företräda sig själva och andra. Tanken är att ungdomarna ska ges möjlighet att fortsätta delta, efter utslussning, genom uppföljning och fortlöpande kontakt.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Riksförbundet för Hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende (RFHL) i Stockholm
har fått stöd med 1 225 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Qrut

Att hitta konkreta former för socialt, psykologiskt och juridiskt stöd till minst 40 mammor och deras barn boende i Stockholmsområdet. Målgruppen är barn som är placerade inom socialtjänsten och deras mammor. Projektet vill hitta former för att stötta mammor som riskerar att få sina barn omhändertagna av socialtjänsten, utgöra ett stöd under en redan pågående omhändertagande process, hitta former för att underlätta fortsatt kontakt mellan biologisk mamma och ett redan omhändertaget barn samt underlätta hemtagningen av barn som redan varit omhändertagna.
Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap.

STOCKHOLM
Skyddsvärnet
har fått stöd med 893 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
LifeRing

I projektet vänder man sig till personer som är kemiskt beroende eller f.d. missbrukare och som inte känt sig hemma i de befintliga självhjälpsgrupperna som Anonyma Alkoholister (AA), Anonyma Narkomaner (AN) eller i Drug Addicts Anonymous (DAA). LifeRing består av självhjälpsgrupper där personer som själva har eller har haft drogproblem träffas och stöttar varandra i arbetet med att hantera sin situation. För att få till en nationell spridning av modellen arbetar man också med att översätta en teori- och handbok om LifeRing metoden från engelska till svenska.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Somaliska Riksförbundet i Sverige
har fått stöd med 2 261 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Navigator – fredsbejakande unga vuxna somalier

Syfte och mål med detta nationella projekt är att genom uppsökande verksamhet i skolor, seminarier och konferenser mobilisera och stimulera positiva krafter som motvikt till att unga somalier rekryteras till konflikthärjade länder för att döda eller dödas. I projektet ska man utbilda minst 20 unga till fredsambassadörer, tillsammans med ett 25-tal lokalföreningar, som efter projektets slut ska fortsätta arbetet i olika städer runt om i landet.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, mobbing och trakasserier.

STOCKHOLM
Riksorganisationen Män för Jämställdhet
har fått stöd med 4 512 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
En kommun fri från våld

Projektet syftar till att utveckla modeller för och med barn och unga, enligt den så kallade hela-kommunen-ansatsen, en modell som bygger på att flera lokala aktörer genomför ett systematiserat och koordinerat våldsförebyggande arbete med barn och unga, framförallt inriktat på breda och tidiga insatser. I modellen kommer det att ingå insatser som bygger på ungas egna aktiva ledarskap. Dessutom kommer projektet att anpassa enskilda våldspreventiva insatser till förutsättningarna hos de olika lokala aktörerna. Arbetssätten som utvecklas ska kunna integreras i de medverkande kommunernas ordinarie verksamhet samt även spridas vidare till andra kommuner efter projektet. Parallellt med detta kommer det att utvecklas ett koncept anpassat för yngre barn. Utvecklingsarbetet kommer i första hand att ske i Västerås och Borås kommun. 
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning.

SUNDBYBERG
Handikappförbunden
har fått stöd med 3 483 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
DATE – nya målgrupper

Projektet ”DATE – nya målgrupper” tar tillsammans med elever och lärare fram ett material för förskolan, årskurs 1-3 samt gymnasiet som motsvarar det material som HSO, i det tidigare Arvsfondsprojektet ”DATE”, tagit fram för klasserna 4-9. Såväl det nya som det tidigare materialet kommer att ingå i ”Tillgänglighetspaketet” som erbjuds av SPSM. Materialet utgår från den tillgänglighetsmodell som SPSM tagit fram. Genom materialet kan barn och elever lära sig om, praktisera och agera för en tillgänglig skolmiljö. Även lärarhandledningar tas fram. Materialet omfattar hela tillgänglighetsbegreppet och är ett verktyg för skolans arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, likabehandling samt målen i kurs- och läroplan.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

SUNDBYBERG
Handikappförbunden
har fått stöd med 2 490 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Det outsagda - mellan barn och föräldrar (fd Ohälsa och det outsagda)

Projektet syftar till att förebygga ohälsa hos barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar genom att ge stöd till förbättrad kommunikation dem emellan. Målgruppen är barn 4-12 år med funktionsnedsättning samt syskon och föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning. Projektet avser att ta fram en perspektivbank som utgörs av igenkännbara exempel på vad som sägs och inte sägs – personliga berättelser från andra barn, syskon och föräldrar. Exemplen görs tillgängliga i form av film, ljud och bild och anpassas efter ålder så att informationen blir attraktivt och tillgängligt för alla. För professionella kommer en handledning att tas fram kring användandet av materialet.  
Eventuellt nationellt projekt.
Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa. 

UMEÅ
Ögonblicksteatern
har fått stöd med 1 720 000 kronor för år 2 av 2 för projektet
Vahák - scenprojektet (tidigare Queering Sapmi)

Föreningen skapar en föreställning som är en vidareutveckling av det unika material som tagits fram i Arvsfondsprojektet Queering Sapmi, där queera samer intervjuades och porträtterades. Till föreställningen ska för- och efterarbete om dubbla identiteter tas fram, som ska användas av skolorna. Utifrån föreställningen ska också en film göras, samt ett workshopsmaterial, som tillsammans ska möjliggöra för skolelever att själva prata och reflektera kring dubbla identiteter genom gestaltning. Materialet ska utformas så att det i framtiden i första hand kan användas inom skapande skola.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: demokrati och delaktighet. 

UPPSALA
TRIS – Tjejers Rätt i Samhället
har fått stöd med 1 608 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Ronjabollen 2.0

Projektets syfte är skapa möjligheter för flickor, i åldern 10-15 år, som lever med vardagsheder att börja spela fotboll. Detta ska bl. a ske genom att det startas upp en systerförening till Sirius i stadsdelarna Gottsunda och Gränby samt genom samarbeten med breddföreningar som ska agera mellansteg/sluss till att kanske komma in på högre fotbollssatsningar och söka sig till idrottsklasser på högstadiet och gymnasiet. Projektets erfarenheter, kunskaper och resultat kommer att spridas till andra idrottsföreningar genom en metodhandbok.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning.

UMEÅ
Kulturverket/Umeå kommun
har fått stöd med 946 000 kronor för år 2 av 2 för projektet
Gatsmart - ett nytt perspektiv på vår stad

Syftet med projektet är att visa upp konstnärligt material baserat på upplevelser i Umeå genom samarbeten med radio, tidningar och festivaler. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna med en funktionsnedsättning, elever i gymnasiesärskolan och daglig verksamhet, där man genom projektet vill sätta fokus på vad de skapar och inte deras funktionalitet. Några av målen är att etablera samarbetena med ett antal mediekanaler där det är tänkt att målgruppen ska få synas och höras. Man har även för avsikt att skapa ett spel/en e-guide över Umeå där man kan finna texter, musik, filmer och bilder. Tillsammans med Umeå guideförening ska projektet skapa nya guidade turer riktade till allmänheten som ett komplement till befintliga turer. Här kommer deltagarna få olika perspektiv av Umeå, beroende på vad som intresserar respektive deltagare. Efter projekttidens slut räknar man med att en metod och ett samarbete är etablerat, vilket gör att projektet kan ingå i Kulturverkets ordinarie verksamhet.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: FN´s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

VISBY
Demokrati för Barns Framtid (DBF)
har fått stöd med 1 325 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Integrationscenter på Gotland

Syftet med projektet är att ge barn en aktiv fritid samt utveckla en ny arbetsmodell för integration på Gotland tillsammans med Korpen. Målgruppen är barn i åldern 8-14 år som inte deltar i någon organiserad fritidsverksamhet. Målet är att ge nyanlända och svenska barn en aktiv fritid genom att få testa på olika aktiviteter i samarbete med kultur- och idrottsföreningar. Det ska finnas ett helhetsperspektiv där barnet är med psykiskt, fysiskt och socialt. Projektet kommer med sina samarbetsaktörer arrangera fritids- och rättighets- och hälsoinformation för barn mellan 8-14 år. Målet är att nå ut till ca 700 personer. I projektet får barnen möjlighet att testa på olika aktiviteter tillsammans med fritidsledare/instruktörer, hälsopedagoger från Korpen Gotland kommer att utbilda kring hälsa, kost och motion. I samarbete med Rädda Barnen kommer workshops att genomföras med teman som icke-mobbning, icke-diskriminering och förståelse för olika kulturer. Ett integrationscenter kommer att drivas på kvällar och helger och samtalsgrupper kommer att ordnas tillsammans med barnens föräldrar om hur barnen kan bli delaktiga i fritidsliv och integration.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

VÄXJÖ
Reaktor Sydost
har fått stöd med 1 369 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Filmklubben

Reaktor Sydost vill tillsammans med studieförbundet Bilda och Film i Jönköpings län, med film från världens alla hörn och ur hela filmhistorien, stärka självkänslan hos ungdomar. Fokus kommer ligga på samtalet efter filmvisningen. Diskussionerna efter filmen leder till engagemang, nya vänner, intressanta samtal, kanske rent av bättre studieresultat. Men viktigast – tänkande människor som kan lyssna till andra, reflektera och bilda sig en egen nyanserad uppfattning om verkligheten. Målet med projektet är att man vill öka ungdomars samhällsengagemang. Man vill hjälpa en ny generation erövra ett bredare filmutbud. Projektet kommer även att innebära en bättre social samvaro genom bredare nätverk och kontakter. Man kommer ge utökad kunskap inom rörliga medier och kunna ge ungdomar arbetsreferenser. Ett projektmål är att starta minst 100 filmklubbar över hela landet inom tre år. Målgrupp är 13-19 åringar i stad och på landsbygd. Filmvisning med filmsamtal för och av ungdomar. Vuxna ger tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer.

Video-on-demand-tjänsten skapar tillgänglighet. Målgruppen styr val av plats och inte tvärtom – ”behövs en stor bio blir det där, är det mysigare med tjockmattorna i gympasalen blir det där”.Filmclub ska drivas vidare på liknande sätt efter projektets slut. Målet är att bygga för en ekonomi som räcker till två tjänster och ett antal frilansare. Intäkterna baseras på det medlemmarna betalar för att få se film och delta i samtalen. Dessutom skapar Filmclub en positiv effekt på VOD-bolagets samtliga tjänster. Denna ökade avkastning ger medel tillbaka till Filmclub. Smart sponsring och reklamintäkter kommer troligen också vara en nödvändighet.
Nationellt projekt. 
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

VÄXJÖ
The Good Talents (f.d. The Good Tribe Ideell förening)
har fått stöd med 957 000 kronor för är 2 av 3 för projektet
Expedition Botkyrka

Projektet handlar om att hitta nya vägar till sysselsättning för en målgrupp som idag står långt från arbetsmarknaden. Expedition Botkyrka är ett entreprenörskaps- och ledarskapsprogram för unga i Botkyrka. Syftet är att skapa en kreativ mötesplats där unga kan utvecklas som ledare och samhällsentreprenör, samt skapa betydelsefulla nätverk mellan ungdomar och vuxna inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Målgrupp är unga mellan 15-25 år, projektet riktar sig specifikt till dem som inte redan är engagerade i föreningar, är skoltrötta och/eller står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna kommer att utveckla färdigheter inom idé- projekt- och affärsutveckling samt hållbar utveckling. Genom aktiviteterna i programmet kopplas ungdomarna till ett brett nätverk av vuxna vars syfte är att öppna dörrar till möjligheter såsom praktikplatser, jobb och mentorskap. Projektet ska lyfta fram lokala förebilder och höja statusen för unga att bo och verka i förorten. När de tre åren är slut ska det finnas en finansieringsmodell som gör att projektet kan leva kvar. Det ska också finnas en modell för hur projektet kan etableras på andra håll i landet.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

ÄLVSJÖ
Studieförbundet Bilda
har fått stöd med 683 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Vi sjunger hjärna

Projektet syftar till att starta körer i hela Sverige för personer med demens, afasi, alzheimer, stroke, förvärvad hjärnskada och deras närstående och eller vårdare. Man tänker sprida den engelska modellen ”Singing for the Brain”.  De sjunger gamla sånger tillsammans och dansar till välbekant musik. De möts via toner och kan på ett lekfullt sätt nå sina kära igen. Värdet för målgruppen förutom glädjen av att sjunga tillsammans är att de kan minnas upplevelser, filmer, känslor och händelser som de förknippar med musiken vilket har många positiva effekter på de olika sjukdomstillstånden. Bilda har genomfört en pilotverksamhet i Sundsvall och Timrå, där man via deras anhörigcentra arbetat under två terminer med två olika körer. Den engelska modellen har anpassats till svenska förhållanden och man har även lagt in små berättelser kring den musik man sjunger. En viktig del i projektet är att rekrytera och utbilda ledare runt om i Sverige. Efter projekttidens slut finns ett koncept med material, ledarutbildning och körledare. En del av verksamheten kommer att kunna ingå i Bildas ordinarie verksamhet och en del kommer kunna erbjudas till organisationer och kommuner.     
Nationellt projekt. 
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

ÖREBRO
ABF Örebro
har fått stöd med 4 651 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Kännbart

Projektet syftar till att förbättra bemötande och förståelse vad gäller tillgänglighet framför allt för personer med dövblindhet men även för synskadade och döva personer. Detta kommer att ske genom att skapa en ambulerande konstutställning av bland annat dövblinda konstnärer, skapa arenor för samverkan med konstnärer med och utan funktionsnedsättning och arrangera pedagogiska workshops där bland annat skolungdomar erbjuds skapande aktiviteter med tillgänglighet i fokus.  I samarbete med utställningsarrangörerna och andra samarbetspartners avser projektet att arrangera och/eller leda kurser, seminarier och föredrag samt genomföra guidningar kring konstverken. Efter projektslut kommer ett antal verk att utplaceras i offentliga miljöer eller användas i workshop-och kurssammanhang. ABF kommer att erbjuda studiecirklar i ämnet och Riksutställningar kommer att integrera erfarenheterna från projektet i sina utbildningsseminarier.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

ÖREBRO
Studiefrämjandet i Örebro
har fått stöd med 1 040 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Delta i Kultur och hälsa

Projektets syfte är att öka kultur- och hälsoutbudet, samt stärka egenmakten, för personer med utvecklingsstörning och personer med autismspektrumdiagnos, i första hand i Nora kommun. Projektets huvudfokus är att anpassa studieförbundets cirkelledarutbildningar och arrangörsutbildning till målgruppen, så att de själva ska kunna leda och arrangera studiecirklar/arrangemang i samarbete med LSS-verksamheten och dess personal på dagtid. Utbildningarna kommer finnas kvar som ordinarie utbud hos Studiefrämjandet, och materialet ska spridas nationellt.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

ÖREBRO
Örebro läns handikappidrottsförbund (ÖLHIF)
har fått stöd med 931 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Inspelet – ett utvecklingsprojekt för tillgänglig idrott i Örebro län

Projektets övergripande mål är att erbjuda barn och unga med funktionsnedsättningar meningsfulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter genom ökat deltagande i idrottsföreningarnas verksamhet i Örebro län.  Några av delmålen i projektet är att få ett tjugotal lokala idrottsföreningar som inte är anslutna till Örebro läns handikappidrottsförbund att öppna sina dörrar för nya medlemmar med funktionsnedsättningar. Under projekttiden ska Örebro universitet tillsammans med minst fem nya idrottsföreningar starta och följa idrottsskolor för barn med och utan funktionsnedsättningar. I projektet ska idrottsledarna erbjudas kompetensutveckling för att möta nya medlemmar och målgrupper. I kurserna ingår bemötande och förhållningssätt för att på bästa sätt kunna möta barns och ungas olikheter. Ledarna får också ökade kunskaper om konsekvenserna av olika funktionsnedsättningar samt strategier för att möta dem i verksamheten genom anpassningar i miljön och av aktiviteterna. Under projekttiden ska samverkanspartnerna skapa strategier för att kunna vidmakthålla och fortsätta utveckla samarbetet även efter projekttiden.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

ÖVERKALIX
ABF Överkalix
har fått stöd med 2 475 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Platsminnen

Projektet syftar till att skapa ett nytt verktyg för reminiscens och minnesträning inom äldre-och demensvården med hjälp av lokalhistoria och interaktivt arbete med foton och berättelser. Målgruppen är personer med demensdiagnos samt andra personer som på grund av funktionsnedsättning har svårt att få ta del av lokalhistoria genom vanliga böcker, utställningar, muséer, hembygdsgårdar, forn-och kulturlämningar samt webbplatser. Efter projektslut kommer verktyget att kopplas samman med och utgöra en integrerad del i Riksantikvarieämbetets databas PlatsR.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

Länkar