Fortsättningsprojekt oktober 2015

I oktober 2015 fördelade Arvsfonden drygt 67 miljoner kronor till 52 projekt. Av dessa var 28 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på drygt 38 miljoner kronor.
Senast uppdaterad: 29 augusti, 2016 - 15:41

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De nya projekt som fått stöd i oktober 2015 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 

BORLÄNGE 
Borlänge Stora Tuna Bandy Klubb
har fått stöd med 2 246 000 kronor för år 3 av 3 för projektet 
Borlänge – möjligheternas stad

Projektet syftar till att engagera flera att ta en aktiv roll i integrationsarbete genom föreningslivet. Projektet är en kraftsamling med totalt ett 50-tal föreningar i Borlänge som vill skapa ömsesidig förståelse mellan nyanlända barn och unga, etablerade Borlängebor, och inte minst mellan barnens föräldrar. I samarbete med Dalarnas Skolidrottsförbund startar projektet skolidrottsföreningar i varje skola, målet är att nå alla barn i Borlänge. Skolidrottsföreningarna ska vara elevstyrda, sätta integrationsfrågor i första rummet, ingå i ett nätverk för att kunna stötta varandra och successivt övergå till att bli självgående och självfinansierade. Målgruppen för projektet är barn och unga i skolåldern som av olika anledningar inte hittat till föreningslivet, oavsett ursprung.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

DELSBO
Föreningen Staffansgården
har fått stöd med 827 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Dellen modellen

Syftet med projektet är att skapa fritids- och arbetsmöjligheter på en specialanpassad båt på sjöar i Hälsingland. Målsättningen är att båten används för fritidsaktiviteter som exempelvis segling och fiske, samt för att ge guidade turer för turister på Dellensjöarna. Målgruppen för projektet är personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Genom utbildningar kommer målgruppen bl.a. att få kunskap om turism, miljö- och naturkunskap, fiske, historia och kultur kring Dellensjöarna och även fartygsbehörighet. Deltagarna medverkar även i konstruktion av båten och bryggor. Båten kommer att hyras ut för aktiviteter med målgruppen som besättning. Under projekttiden kommer man även att undersöka om det lämpar sig att Dellenmodellen drivs som ett socialt företag eller kooperativ i framtiden. Totalt beräknas ca 80 personer med funktionsnedsättning delta i projektet.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

GRÄNNA
Share Music Sweden
har fått stöd med 2 019 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Work

Med projektet vill Share Music Sweden stärka och förbereda ett antal personer för arbete och skapa förutsättningar för att kunna anställa fler personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet. Projektet har som övergripande mål att medverka till att bredda den befintliga arbetsmarknaden och visa på hur man kan göra plats för individer, även de med andra funktioner och förutsättningar. Projektet är uppbyggt kring fem delprojekt, varav ett med inriktningen mot en dansföreställning som arbetas fram succesivt under projekttiden. Utgångspunkten för dansverket är rörelser som skapas som ett resultat av just arbete.

Två delprojekt är utbildningsinsatser där den första innebär att ge färdigheter för att kunna vara assistent vid workshops med inriktning musikteknologi. Den andra utbildningen ska ge deltagarna verktyg för att kunna dela med sig av sina kunskaper och vara informationsspridare i olika sammanhang, bl.a. som cirkelledare. Det fjärde delprojektet kommer att resultera i en kortfilm som tar upp frågeställningarna: Vilka har makten i vårt samhälle? Finns det möjligheter för alla att vara delaktiga? Filmen är tänkt att användas i opinionsarbete vid konferenser och seminarier. Inom den egna organisationen och tillsammans med projektets samarbetspartners räknar man med att kunna erbjuda allt ifrån fasta anställningar till korttidsuppdrag för målgruppen, även efter projektperiodens slut. 
Nationellt projekt. 
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

GÖTEBORG
Göteborgs Föreningscenter
har fått stöd med 1 204 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Kunskapsutveckling i samverkan (KUNiS)

Projektet ska öka medverkan av personer med funktionsnedsättning i socionomutbildningen och den ideella sektorns möjlighet att påverka den. De berörda organisationerna ska vara med och planera och forma utbildningen tillsammans med Göteborgs universitet. Syftet är att brukarperspektivet ska genomsyra hela utbildningen och att de blivande socionomerna ska bli bättre förberedda inför kommande yrkesliv. Genom att blivande socionomer och deltagare möts så ska en förståelse växa fram och leda till bättre bemötande. Även brukares attityder gentemot socionomer kommer att påverkas under projektets gång.

Målet är att ta fram en modell för hur organisationer kan delta med sina kunskaper och erfarenheter i utbildningen så att utbytet blir ömsesidigt för båda parter. En positiv effekt är också att olika brukarorganisationer möts och kan samverka kring frågor som rör målgrupperna. Den primära målgruppen är personer med funktionsnedsättning, men även individer i socialt utanförskap kommer ingå till viss del. Den sekundära målgruppen är professionella som möter målgruppen: lärare och studenter på socionomutbildningarna. Efter projekttiden ska man ha infört det nya arbetssättet i organisationerna och på Göteborgs universitet. Modellen ska ha spridits till andra lärosäten.
Nationellt projekt. Projektet ska genomföras lokalt men med ambitionen att bli en modell som övriga socionomutbildningar i Sverige börjar jobba enligt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

HELSINGBORG
Kachikally Kulturförening
har fått stöd med 1 608 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Major Tom

Projektet vänder sig till ungdomar med intresse och inriktning för nutidens undergroundkultur. Föreningen har byggt upp kontakter i Helsingborg med omnejd som möjliggör målet att kunna erbjuda minst 500 ungdomar ett kulturutbud som ett komplement till kulturskolors och studieförbunds olika erbjudanden. I projektidén ingår etableringen av en livescen för dessa ungdomar. 15 platser per år räknar man med ska kunna erbjuda de som vill gå en specialutbildning inom fyra olika områden: låtskrivare/producenter, blivande artister, media/livescen och entreprenör/affärspaket.

Syftet med projektet är att bygga upp en verksamhet som erbjuder något som ungdomarna efterfrågar men inte kan hitta idag. Folkuniversitetet står som garant för en fortsättning av projektet.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

JOHANNESHOV
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
har fått stöd med 2 829 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Miljöverkstan - ett hållbarhetsprojekt

Projektet vill skapa möten med naturen som en gemensam nämnare mellan unga individer och erfarna representanter för miljö, kultur och naturvetenskap. Målgruppen är barn och ungdomar från 4-18 år samt även unga vuxna 18-25 år och vuxna/föräldrar. Projektet vill särskilt nå barn och unga som av kulturella och socioekonomiska skäl inte kommer ut i naturen och de som ännu inte intresserat sig för miljö och hållbarhetsfrågor. Deltagarna ska få möjlighet att utveckla ny kunskap för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och stärkas i sin förmåga att samarbeta, lösa problem och skaffa sig verktyg att överföra sina insikter på ett engagerande och proffsigt sätt. Efter tre år ska ca 500 barn ha utforskat hållbarhetsfrågor i olika delprojekt och utvecklat en metod (respektmetoden). En ny ideell organisation ska ha bildats och en permanent utställningslokal för hållbarhetsfrågor ska ha invigts med ca 2000 besökare årligen.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

JÖNKÖPING
Friluftsfrämjandet Region Öst
har fått stöd med 495 000 kronor för år 2 av 2 för projektet
SKI CAMP - skidåkning och annat friluftsliv för funktionsnedsatta

Projektet syftar till att bygga upp ett helhetskoncept kring funktionell skidåkning i Småland. Konceptet innebär skidåkning på vintern och kompletterande sommarträning som syftar till att göra deltagarna till bättre skidåkare genom andra aktiviteter, teori, teknik och inspiration. Projektet kommer också att ta fram en nationell tillgänglighetskarta över funktionell skidåkning.  Målgruppen är personer med funktionsnedsättning i Småland. Erfarenheterna från projektet och den nationella tillgänglighetskartan kommer att spridas genom de rikstäckande organisationerna SHIF – Svenska Handikappidrottsförbundet och Friluftsfrämjandet.
Eventuellt nationellt projekt.
Prioriterat område: psykisk och fysisk hälsa.

KALMAR
Studieförbundet Vuxenskolan
har fått stöd med 748 000 kronor för år 3 av 3 för
Motorprojektet

Målet med projektet är att erbjuda mötesplatser åt motorintresserade ungdomar där de kan kanalisera och utveckla sitt starka motorintresse. Projektets målgrupp är bilintresserade unga män och kvinnor i åldern 16 – 25 år som själva kör eller åker med som passagerare. Genom möten och dialog mellan unga och vuxna ska projektet stärka ungdomarna och bidra till ökat självförtroende och god självkänsla. Därmed ska steget in i vuxenlivet och arbetslivet underlättas, i synnerhet för unga som haft det svårt i skolan. Mötesplatserna som utvecklas är flera: ett garage, tävlingar, föreläsningar, gruppdiskussioner. Projektet vill dessutom komma åt den ”kultur” av buskörning som vuxit sig starkt på orten under flera generationer och det finns en ambition om att projektet ska utveckla en modell som andra orter med liknande problem skulle kunna ta efter.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

LIMHAMN
Skånes Dövas Distriktsförbund
har fått stöd med 1 827 000 kronor för år 2 av 2 för projektet
Vi hör det vi ser! – Ett Banbrytande Projekt i Samverkan med Sveriges Museum

Syftet med projektet är att utveckla, pröva och sprida innovativa modeller för hur döva och hörselskadade i ökad utsträckning kan få tillgång till konst- och kulturutbud. De erfarenheter som dras i projektet ska permanentas och integreras i framtida utställningar och samordnas med ordinarie styrdokument och arbetsverktyg, samt spridas till andra museer i Sverige.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

MALMÖ
Somaliland förening
har fått stöd med 2 373 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Tryggare uppväxt i Sverige – utbildning och stöd för nyanlända somaliska barnfamiljer i Skåne

Syftet med projektet är att underlätta för nyanlända familjer i deras integration in i samhället, genom att stärka föräldrar i deras föräldraroll och stärka barnens kunskaper kring de egna rättigheterna och möjligheterna. Projektets målgrupp är nyanlända somaliska barnfamiljer i hela Skåne. Projektet uppskattas omfatta ca 1 200 personer, varav 2/3 är barn och ungdomar. Projektet kommer att jobba med information och utbildning som ges i studiecirkelform, utflykter och studiebesök, bygga nätverk mellan nyanlända och svenska familjer samt utveckla mentorskap mellan ungdomar. Målsättningen att öka människors självständighet och motverka utanförskap, liksom att bidra till trygghet för barn och ungdomar. Projektet genomförs i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad och ett antal föreningar.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

MALMÖ
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
har fått stöd med 1 148 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Vi är samhället 2.0

Vi är samhället, VÄS är en verksamhet som startades av ungdomar som själva levde på gränsen till kriminalitet och utanförskap. Syftet med detta projekt är att utveckla VÄS nuvarande metod och utbildningspaket med en ledarutbildning så att de unga som gått den grundläggande utbildningen kan få chansen att ta nästa steg. Utbildningen ska även anpassas så att den kan användas inom kriminalvården och för unga med behov av kontaktpersoner via socialtjänsten, Vidare ska man ta fram en metod för hur man kan arbeta med VÄS metoden ”ute på fältet” genom konceptet ”Malmös Favoriter”. Målet är att ta fram en bred och stark verksamhet som vilar på en djup förankring i sitt lokalsamhälle och som varje dag ger fler unga framtidshopp och tro på det samhälle de lever i.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

NORRKÖPING
Arbetets Museum
har fått stöd med 811 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Ung i fängelse

Museet har i samarbete med främst Luleåanstalten och Attention lyft fram unga kriminellas berättelser i form av en utställning som nu ska visas runt om i landet. Materialet har tagits fram av unga, som sitter på anstalt, tillsammans med Attention i bl. a studiecirklar. Projektet ska ses som ett stöd kring många av de undersökningar som gjorts där man ser att avbruten skolgång, mobbning, arbetslöshet, socialt utanförskap och ekonomiska svårigheter är vanligt bland personer med ADHD och att många av dessa hamnar i kriminalitet. Målgruppen för utställningen är förutom ungdomar även skolpersonal, socialarbetare, polis och övriga som arbetar inom verksamheter där de möter unga med behov av särskilt stöd.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

RIDDARHYTTAN
Teatermaskinen
har fått stöd med 1 686 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Maskinskolan

Projektet syftar till att skapa en utbildning som bygger på praktisk inlärning med konsten och kulturen som verktyg för att skapa motivation och att stärka kreativiteten och det självständiga tänkandet hos unga som idag står en bit utanför samhället. Upptagningsområdet är Ungdomar i Västmanland. Ungdomarna kommer att få arbeta med iscensättningar, utställningar, film, text och musik. Förutom de konstnärliga utryckformerna så får de även arbeta med scenografi, teknik, marknadsföring, formgivning, skötsel/drift, kök, budget, informations- och dokumentationsarbete. Målsättningen är att varje år ta emot ett 50-tal deltagare, varav 15-20 går helårskurser och ett 30-tal deltar i terminskurser. Detta vill man komplettera med kortkurser, distansutbildningar och studiecirkelverksamhet. Efter projekttidens slut är målsättningen att organisationen står som huvudman för helheten eller som filial till en eller flera andra organisationer/skolor.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

RONNEBY
NSPH Blekinge (tidigare projektägare: Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser (IFS-AP) i Blekinge)
har fått stöd med 2 595 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Livsstilscoacher

Projektet ska rekrytera och utbilda livsstilscoacher bland personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Målgrupp, både coacher och klienter, är personer med psykiatrisk problematik. Livsstilscoacherna ska verka mot brukarna genom att inspirera, motivera och vägleda i en process mot förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Livsstilscoacherna ska även ge personal inom kommun och landsting redskap och kunskap om hur de kan inspirera och motivera brukare till sundare val i vardagen, ekonomisk planering samt göra fritids- och kulturaktiviteter mer tillgängliga för målgruppen. Efter projekttidens slut ska verksamheten antingen leva vidare inom ett fontänhus i Blekinge, eller drivas vidare inom föreningen som säljer tjänster till det offentliga.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

RYDÖBRUK
Rydö historiska förening
har fått stöd med 723 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Barnens kulturmiljö i Rydöbruk

Projektet vill utveckla en barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med skolan på orten. Barnen ska utifrån sina egna utgångspunkter kunna upptäcka det som finns omkring dem och förmedla det vidare genom att få skapa bilder, film, internetsidor och få vara med att göra läromedel för skolan som bygger på Rydöbruks historia och hur det ser ut idag. Samhället har under de senaste decennierna omvandlats demografiskt genom att många människor och familjer som inte tidigare hade anknytning till platsen har flyttat in. Kommunen har ett förhållandevis stort flyktingmottagande samtidigt som Rydöbruk sedan mitten av 1980-talet har mist det mesta av sin samhälleliga service förutom daghem och skola. Projektet kommer att pröva olika aktiviteter och arrangemang som har som mål att skapa en långsiktig relation mellan barnen, föreningen och skolan på orten.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Fritidsforum
har fått stöd med 860 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Självbestämmande, inkludering och hälsa

Projektet syftar till att utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter för ungdomar med intellektuella begåvningsnedsättningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Forum utvecklas för att stärka målgruppens röst och självbestämmande. Dessutom ska metoder, förhållningssätt och pedagogik utvecklas bland dem som arbetar inom fritidsfältet, samt strategier och modeller för samverkan mellan olika aktörer utvecklas. Projektet genomförs i åtta kommuner, där olika verksamheter och inriktningar står i fokus. Ungdomarna är drivande och medverkar i att utveckla fritidsverksamheten på lokal nivå. Projektet kommer att utarbeta en skrift/handbok över hur man kan samarbeta över organisatoriska gränser samt göra en publikation över goda exempel från pilotverksamheterna. Efter projekttiden projektets metoder ingå i Fritidsforums ordinarie verksamhet och fritidsgårdar/föreningar kommer att kunna söka medel från Fritidsforum för att utveckla aktiviteter för och med målgruppen. Projektet beräknas nå ca 600 ungdomar i åldern 12-25 år varav 350 personer med funktionsnedsättning.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Molèreensemblen
har fått stöd med 1 889 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Tim Tiger och Millas Mirakel (fd Nina med flera)

Moliéreensemblen ska genom intervjuer av unga personer som försökt att ta sitt liv, unga som har självskadebeteenden samt forskning, skriva två olika föreställningar om självskadebeteende och missbruk. Man vill spegla hur det är att vara ungdom, ta upp ämnen som identitet, om att ta kommandot över sig själv, sin kropp och sin framtid.  En föreställning för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Föreställningen är tänkt att bestå av två skådespelare och en mindre dansgrupp. Man vill i föreställningarna fokusera på avgörande situationer, något som inger mod och hopp hos såväl de drabbade som hos publiken. Man vill visa ungdomarna att det finns vägar ut ur ett självskadebeteende via olika lyckade exempel. Till sin hjälp har man en referensgrupp av specialister på området, Ericastiftelsen, Mind självmordslinjen och Suicidprevention i Väst som samarbetspartners.

Man har som mål att nå 6 000 -  8 000 elever per föreställning, 40 föreställningar/termin. Eftersom det är ett känsligt ämne så gör man ett gediget förarbete där man har kontakt med skolornas ledning, kurator, skolsyster etc., för att ha en beredskap för reaktioner från publiken, såväl under föreställningen som efteråt. Genom referensgruppen tar man fram en lärarhandledning som även den ska hjälpa skolorna att tackla ett känsligt ämne.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM  
Riksförbundet Unga Allergiker
har fått stöd med 1 212 000 kronor för år 2 av 3 för projektetet
LAGA (fd Vi måste laga skolan)

Projektet syftar till att skapa lärdom och strategier kring astma, allergi och celiaki på skolor. Målgruppen är elever med astma, allergi och/eller celiaki i grundskolan. Målsättningen är att i samarbete med skolorna och referensgruppen kartlägga den aktuella situationen och lösningar kring densamma för att kunna implementera hållbara lösningar baserade på den fysiska och den upplevda arbetsmiljön. Konceptet bygger på att skapa en dialog mellan elever, lärare, skolledning för att kartlägga, konkretisera och ta fram behovsanalyser för en tillgängligare arbetsmiljö i skolan. Mentorer ska vara kopplade till programmet som själva har astma och/eller allergi.
Eventuellt nationellt projekt.
Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Stiftelsen Fryshuset
har fått stöd med 310 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Frysbox

Projektets syfte är att förebygga att barn och ungdomar hamnar i destruktiva utanförskap. Målsättningen är att barn och ungdomar ska stärkas som individer till att våga sätta sina egna gränser och göra sina egna val i livet. Detta görs genom att kombinera kampsportträning med en psykosocial process. Varje träningstillfälle inkluderar en dialogövning. Målgruppen är utåtagerande tjejer med destruktivt beteende. En annan målgrupp för projektet är killar som inte passar in i killnormen som finns i traditionellt manliga arenor. Projektet äger rum i förorter till Stockholm och i Kalmar län. Inom ramen för dess verksamhet tas en antologi och en metodbok fram och metoden sprids nationellt. Efter projektet ska Frysbox vara en del av Fryshusets och fritidsgårdars ordinarie verksamhet. Totalt ingår ca 800 ungdomar i åldern 12-18 år i projektet.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Svenska Konståkningsförbundet (SKF)
har fått stöd med 1 677 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Jämlik ishall

Syftet med projektet är att etablera konståkning, som en idrott i föreningars ordinarie verksamhet, för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Projektet kommer att arbeta med inspirerande pilotprojekt där handikappföreningar samarbetar med traditionella idrottsföreningar på lokal nivå för att utveckla ny idrottsverksamhet för en ny målgrupp. Erfarenheter från dessa pilotprojekt ska sedan spridas nationellt. Dessutom ska projektet utveckla ett handledningsstöd till kommuner och föreningar kring hur ishallar måste anpassa sin planering och anläggning för att kunna erbjuda issporter för målgruppen. Efter projekttiden ska verksamheten finansieras på samma sätt som övrig verksamhet genom medlemsavgifter och kursavgifter.

STOCKHOLM
Sveriges Konsumenter
har fått stöd med 1 836 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Stilmedveten

Projektets syfte är att stärka och inspirera barn och ungdomar så att de får bättre möjligheter att ta makten över den egna konsumtionen och bidra till ett mer hållbart samhälle. Fokus ligger på kläder - klädbranschens påverkan och inflytande över ungdomar, ”slit-och- slängkultur” samt ungdomars egna möjligheter att lyfta frågor kring konsumtion, textilier, hantverk och kvalitet. Projektet riktar sig till unga mellan 12 – 26 år, med fokus på skolungdomar. Sekundär målgrupp är vuxna som möter unga och som har en roll att spela i stärkandet av unga som medvetna konsumenter, t.ex. lärare i samhällsämnen, slöjd och hem- och konsumentkunskap, konsumentvägledare och fritidspedagoger. I projektet skapas lokala mötesplatser i samverkan med lokala organisationer, bibliotek, skolor och utställningar på temat sätts upp. Metodmaterial tas fram i samarbete med pedagoger och ungdomar. En webbaserad inspirationsplats samlar projektets verksamhet och fungerar som ett forum för att stötta ungas egna initiativ. Verksamheten är planerad att fortsätta genom webbplatsen, metodmaterial, studiecirklar och lokalt engagemang.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län
har fått stöd med 935 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Utveckling av kamratstöd för personer med synnedsättning

Projektets syfte är att förbättra folkhälsan för personer med synnedsättning. Målet är ta fram en praktisk modell för ett utvecklat kamratstöd synskadade emellan med fokus på stöd framförallt i den psykosociala delen av rehabiliteringen. Inom ramen för projektet vill SRF Stockholm och Gotland utveckla och testa en metod för kamratstöd med empowermentperspektiv. En handledning ska tas fram, ett antal kamratstödjare från lokalföreningarna i distriktet utbildas och metoden ska under projekttiden spridas till alla SRF:s lokalföreningar. Målgruppen för projektet är personer med synskada som remitterats till syncentralen. Projektet riktar sig till både yngre och äldre personer. Totalt beräknar projektet att nå uppåt 200 personer med synnedsättning. Efter projektet ska modellen med kamratstöd integreras i SRF:s ordinarie verksamhet. Projektet genomförs i samarbete med Syncentralen i Stockholm.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Överviktigas riksförbund 
har fått stöd med 1 950 000 kronor för år 3 av 3 för projektet 
HOBS – hälsa oberoende av storlek

Projektet syftar till att översätta, anpassa och implementera en internationell tvärvetenskaplig metod med fokus på hälsa och välmående. Målgruppen är personer som har lång erfarenhet av övervikt/fetma och återkommande problem med stigmatisering och mobbning i samhället. Hälsa ses i ett brett perspektiv och omfattar inte bara storlek utan fysiska, sociala, psykiska, arbetsrelaterade, känslomässiga och intellektuella aspekter. Syftet är att under de tre projektåren starta ett 30-tal studiecirklar med ca 5-10 deltagare på 8 orter i Sverige, samt utbilda ca 20 studiecirkelledare. I framtiden ska projektet leva vidare genom ett etablerat samarbete mellan studieförbundet och den sökande föreningen.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

SUNDSVALL
Västernorrlands Idrottsförbund
har fått stöd med 1 135 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
VIF Alpint – funktionell skidskola (fd HIF Kämparna Alpint)

Projektet syftar till att skapa en funktionell skidskola i Sundsvall med omnejd som erbjuder individanpassad utbildning. För att skapa bättre förutsättningar att klara utbildningen kommer projektet att utveckla olika stödformer och ta fram en metodhandbok och instruktionsfilm. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning samt medåkare. För att sprida funktionell skidåkning avser föreningen att erbjuda utbildning till individer och ge praktiskt stöd till intresserade skidföreningar runt om i landet.
Eventuellt nationellt projekt.
Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

UPPSALA
Kulturföreningen Parken (Kulturparken)
har fått stöd med 1 266 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Rätten att leva mitt liv

Detta samverkansprojekt, mellan föreningsliv, kommun och landsting i Uppsala, vill genom drama och teater, samtal, processövningar, blogg m.m. ta fram verktyg, strategier och öka förståelsen om rättigheter, sex, kärlek och relationer bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Målet är att ta fram digitalt och tryckt metodmaterial kring arbetsmetoden, ha påbörjat en utbildning kring metoden för yrkesverksamma runt målgruppen samt få till stånd en daglig verksamhet som arbetar vidare med metoden.
Lokalt/Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

VÄXJÖ
Linnéuniversitetet
har fått stöd med 305 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Bokhunden och Astrid Lindgren

Projektet syftar föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett verktyg för detta. Projektet avser väcka läslust på ett tilltalande sätt samt sprida kunskap om barnlitteratur i allmänhet och Astrid Lindgrens författarskap i synnerhet för barn som har läs-, skriv- och talsvårigheter, barn som är svårmotiverade vad gäller läsning, barn som redan tycker det är roligt att läsa och som kan tänka sig att läsa mer samt de vuxna som är i kontakt med dessa barn. Metoden går ut på att barnen läser för hunden som är kravlös och inte dömande. Hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande. Projektet ska drivas i samarbete med skolor och bibliotek och fokusera på barn mellan 6-13 år. Projektet kommer ta fram en anpassad utbildning för både hundarna och deras förare så att de blir ett i sammanhanget fungerande team. Efter avslutad projekttid kommer metoden med bokhunden gå över till en förenings- eller företagsform.

VÄXJÖ
Växjö kommun
har fått stöd med 998 000 kronor för år 3 av 3 för projektet
Min mening

Projektet syftar till att ge gode män med klienter med kognitiva funktionsnedsättningar kunskap om hur de kan kommunicera med sina klienter för att på bästa sätt tillvarata klientens intressen. Projektet ska ge gode män arbetsverktyg för att målgruppen ska få möjlighet att uttrycka sin mening i såväl frågor av större dignitet som vardagsaktiviteter. Utbildningen baseras på det behov som målgruppen uttrycker och kommer att tas fram av Växjö kommun och medsökande FUB i samarbete med andra relevanta aktörer. Överförmyndarnämnden i Växjö kommer verka för att utbildningen fortsatt prövas och används i Kronobergslän i de fortsatta utbildningarna för gode män efter projektets slut.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

ÖSTERSUND
Region Jämtland Härjedalen
har fått stöd med 884 000 kronor för år 2 av 3 för projektet
Kulturbussen Jämtland Härjedalen

Projektet syftar till att skapa en meningsfull fritid för ungdomar i Jämtlands län och stimulera till eget digitalt skapande. Navet i projektet är Kulturbussen, som gör återkommande besök på utvalda orter i länets åtta kommuner. Med bussen finns en uppsättning digital teknik samt två konstnärliga ledare. Kulturbussen erbjuder unga mellan 12-25 år en plattform där man kan utveckla sitt skapande, samtidigt som man lär sig att hantera och kritiskt granska nya medier och uttryck. Under en treårsperiod ska projektet omfatta minst 500 ungdomar. Verksamheten förläggs till bygdegårdar och biografer som på många håll av tradition fungerar som lokala mötesplatser. På så sätt får man in en yngre publik som använder lokalerna på ett nytt sätt.

Idén med projektet är att skapa organisering kring skapande, att frambringa en sammanhållande kraft som kan jämföras med idrottssverige. Kulturbussen erbjuder även mentorsprogram för att unga så småningom ska kunna fungera som ledare på Kulturbussens sommarkollo, samt i vissa fall som cirkelledare. Målet efter projektets slut är att skapande aktiviteter genom kulturbussen ska fortsätta som studiecirklar via Sensus samt i bygdegårdarnas/biografföreningarnas regi. Projektet ska även ha utformat en modell för mentorsprogram för unga, som ska kunna fortleva efter projektets slut.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.