Lokalstöd

Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga den idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.
Senast uppdaterad: 5 april, 2019 - 13:06

Ideella föreningar och organisationer som funnits i minst två år kan få lokalstöd. Stödet ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Handläggningstiden är omkring sex månader, och beslut fattas av Arvsfondsdelegationen sex gånger per år.

Arvsfondens tre kriterier för lokalstöd

1. Målgruppen ska vara delaktig

Minst en av Arvsfondens tre målgrupper, barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska vara med i projektet. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar i projektets utformning, från planering till genomförande. I lokalstödsprojekt handlar målgruppens delaktighet inte bara om planering inför byggnationen, utan också att målgruppen har inflytande i den fortsatta verksamheten.

2. Projektet ska vara nyskapande på orten

Verksamheten som planeras i lokalen eller anläggningen ska vara nyskapande på orten (inom 10 kilometer), och tydligt skilja sig från föreningens vanliga verksamhet. Det kan också innebära att föreningen aktivt riktar sig till en ny målgrupp (barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning).

3. Det ska finnas en plan för överlevnad

Alla föreningar som får lokalstöd av Arvsfonden förbinder sig att driva verksamheten i minst 10 år. Därför krävs det att föreningen har ett tioårigt nyttjanderättsavtal/arrendeavtal för lokalen och/eller marken. 

Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska komma igång efter byggnationen, och för hur föreningen ska kunna driva verksamheten under minst 10 år. Chansen att projektet överlever på lång sikt ökar om föreningen samarbetar med andra föreningar eller aktörer. Att visa vilka samarbetspartners ni har redan från början bidrar därför positivt till bedömningen av ansökan. Alla lokalstödsprojekt som får bifall följs upp och kontrolleras efter 4 och 10 år.

Viktigt att veta

Tillgänglighetsanpassning

Alla lokaler och anläggningar som Arvsfonden ger bidrag till ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. I projekt där personer med funktionsnedsättning är huvudsaklig målgrupp, krävs samarbete med en funktionshinderorganisation. 

Hur stort belopp kan sökas?

Sökande förening kan beviljas upp till 70 % av totala godkända kostnader inklusive moms för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning.

Beviljat belopp kan högst uppgå till 5 miljoner kronor inklusive moms (4 miljoner exklusive moms).

När vi bedömer vad som är en godkänd kostnad tas hänsyn till hur stor del av lokalstödsprojektet som avser Arvsfondens målgrupper och hur ansökan i övrigt uppfyller Arvsfondens tre kriterier. Se vidare under rubriken "Arvsfonden ger inte stöd till”.

Riktlinjer för lokalstöd som innefattar konstgräs

Användningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är ett konstaterat miljöproblem. Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 27 september 2017 beslutade därför delegationen om särskilda riktlinjer för lokalstödsansökningar som innefattar anläggning av konstgräs. Delegationen följer utvecklingen och kan komma att besluta om ytterligare restriktioner vad gäller användningen av gummigranulat.

Särskilda riktlinjer för anläggning av konstgräsplan:

 • Föreningen ska samråda med berörd kommun vid projektering, inköp, underhåll och deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat.
 • Föreningen rekommenderas att ta kontakt med Svenska fotbollförbundet eller Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för mer detaljerad information och expertis på området.
 • För att förhindra spridning av gummigranulat till natur och miljö ska föreningen följa Naturvårdsverkets och Svenska Fotbollsförbundet råd och rekommendationer.

Arvsfonden ger inte stöd till

 • Privatpersoner, företag eller offentliga huvudmän, till exempel kommuner. Om din organisation inte uppfyller villkoren för att få stöd ur Arvsfonden, eller om du som enskild vill ha stöd, ta gärna en titt på sidan Andra fonder och stiftelser.
 • Vanligt underhåll, renovering eller reparationer, till exempel byte av värmesystem, omläggning av tak eller målning.
 • Utbyggnad av lokaler för att föreningen har fått flera medlemmar och lokalen är för liten. 
 • Enbart tillgänglighetsanpassning som inte är en del av en ny verksamhet.
 • Lös utrustning eller inventarier, till exempel möbler eller vitvaror.
 • Administrationskostnader, till exempel kostnader för löner, bygglov, projektering eller arkitekt.
 • Flyttbara anläggningar, till exempel tält, flytbryggor eller snökanoner.
 • Lokaler för verksamhet som sker på uppdrag av offentlig huvudman, tangerar eller konkurrerar med offentlig huvudmans (till exempel kommuns) verksamhet.

Ansökningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter och dokument som du behöver för att skriva din ansökan.

När ni fått lokalstöd

Har ert projekt just fått stöd? Här finns viktig information till er. 

Andra fonder

Här har vi samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka pengar.

Vanliga frågor

Har du frågor om Arvsfonden, hur vi jobbar eller vad pengarna går till? Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får.