FIB-projektet

FIB står för Föräldrar med Intellektuella Begränsningar. FIB-projektet vänder sig till barnfamiljer där minst en av föräldrarna har en intellektuell begränsning. Syftet är att utveckla stöd och hjälpinsatser för att stärka skyddsfaktorerna och minska riskerna att barn far illa.
Senast uppdaterad: 21 januari, 2015 - 16:03

Projektet som startade hösten 2005 och avslutas under våren 2009, är ett resultat av ett samarbete mellan FoU verksamheten vid Regionförbundet Uppsala län, FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Landstingets habiliteringsverksamhet samt Tierps och Uppsala kommuner.

Projektet består av flera olika delar där bland annat kunskaps- och kompetensutveckling, metodutveckling och nya former för samverkan mellan berörda verksamheter ingått. Bland de verksamheter som genomförts kan nämnas:
- kartläggning av målgruppen i Uppsala län
- gemensam och specifikt riktad kompetensutveckling för personal inom
  olika verksamhetsområden
- gruppverksamhet för föräldrar
- gruppverksamhet för barn
- familjestöd i hemmet
- familjestödsgrupp.

Fil dr Karin Jöreskog, Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, följde projektet för att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som projektet genererat från olika perspektiv - barnen, föräldrarnas och de professionellas.

Hennes arbete avslutades med rapporten Checklistor, tålamod och gemenskap, i april 2010.