Delaktighet, diskriminering och demokrati

I november 2000 beslutade regeringen att avsätta 30 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för ideella organisationers utveckling av verksamhet mot rasism främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi. Denna utvärdering avser den del av satsningen som riktade sig till personer med funktionsnedsättning.
Senast uppdaterad: 21 januari, 2015 - 14:53

I den satsning om bemötande av personer med funktionsnedsättning som Arvsfonden genomförde kom människor med utländsk bakgrund och funktionsnedsättning att lyftas fram. Målgruppen ansågs löpa risk att utsättas för dubbel diskriminering dels på grund av sin funktionsnedsättning dels på grund av sin etniska bakgrund. Arvsfonden beviljade sammanlagt 20 miljoner kronor till 13 projekt. Projekten har genomförts av en rad olika organisationer som handikapporganisationer, organisationer med etniska förtecken, religiösa samfund och studieförbund.

Syftet med utvärderingen har varit att ta tillvara projektens erfarenheter och att synliggöra målgruppen. Utvärderingen har genomförts av Jamie Bolling, Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet och arbetet avslutades i maj 2007.