Nya projekt februari 2016

I februari fördelade Arvsfonden drygt 122 miljoner kronor till 71 stycken projekt. Av dessa var 36 stycken projekt nya och de fick dela på drygt 62 miljoner kronor.
Senast uppdaterad: 28 september, 2017 - 11:48

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De fortsättningsprojekt som fått stöd i februari 2016 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 

BÅSTAD.
Svensk Tennis Öst
Har fått stöd med 450 000 kronor för projektet
Anpassad Tennis för Stående (ATS)

Projektbeskrivning
Inom Svenska Tennisförbundet finns en sektion för rullstolstennis sedan flera år. Genom projektet vill man nu etablera tennis för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, neurologiska funktionsnedsättningar och hörselskadade. Projektet vill inte utesluta rullstolsburna från sina aktiviteter men det erbjuds redan organiserade aktiviteter för den målgruppen inom ramen för Svenska Tennisförbundet. Projektets arbetsnamn är tillsvidare ATS, dvs. Anpassad Tennis för Stående. I flera andra länder, däribland i Chile, Tjeckien och Schweiz erbjuds tennis för stående funktionsnedsatta. Projektets målsättningar är bl.a. att erbjuda målgrupperna en ny meningsfull fritidsaktivitet som kan leda till ett nytt intresse och nya kontakter, att genomföra prova på dagar i hela Sverige och bygga upp ett kontaktnät mellan de lokala brukarorganisationerna och tennisklubbarna för att på så sätt få fler aktiva men också öka kunskaperna och förståelsen för personer med funktionsnedsättningar i klubbarna. Till en början är projektet tänkt att vara Stockholmsbaserat men vartefter projekttiden fortlöper ska lokala tennistränare runt om i landet via Svensk Tennis erbjudas utbildning så att de kan ta emot och undervisa de nya spelarna på bästa sätt. Nationellt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

ESKILSTUNA
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Har fått stöd med 1 861 000 kronor för projektet
V.I.P:RR Respektfulla relationer

Projektbeskrivning
Syfte och mål med projekt är att, tillsammans med personer med kognitiv funktionsnedsättning, ta fram ett manualbaserat utbildningsprogram om respektfulla relationer som bygger på målgruppens egna berättelser. Utbildningen (filmer och skriftligt material på lättläst) ska erbjudas dagliga verksamheter och sysselsättningsverksamheter samt personal och anhöriga runt målgruppen. Förhoppningen är att materialet även kommer att spridas nationellt. Utbildningsprogrammet bygger på två tidigare arvsfondsprojekt som tagits fram via Grunden och Bräcke Diakoni i Göteborg samt ett preventionsprogram mot sexuellt våld som tagits fram för målgruppen i Australien. 
Lokalt/Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning

FALKENBERG.
Studieförbundet Vuxenskolan Halland
Har fått stöd med 685 000 kronor för projektet
KiX-modellen – Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek!

Projektbeskrivning
Projektet ska utveckla ett ”brett, tillgängligt och regelbundet inkluderande utbud av fritidsaktiviteter” som är öppna för ungdomar både med och utan intellektuella funktionsnedsättningar. Detta ska ske genom att projektet, tillsammans med målgruppen, undersöker och provar olika arbetssätt och metoder för inkluderings- och empowermentprocesser där man säkrar möjligheten för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att göra självständiga val. Metoderna dokumenteras i ett studiematerial. Vidare kommer projektet att ta fram cirkelledarutbildningar för ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Det utbud som tas fram kommer efter projektavslut att finnas i studieförbundets ordinarie verksamhet samt spridas över landet via studieförbundets länsavdelningar. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN-konventionen

FRÖDINGE 
Frödinge Brantestad SK
Har fått stöd med 2 543 000 kronor för projektet
Tillbyggnad och inköp gällande Frödingebygdens allaktivitetshus

Projektbeskrivning
Frödinge Brantestads Sportklubb bedriver verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Föreningen vill nu anlägga ett tillgängligt gym med tillhörande omklädningsrum och duschar, vilket inte finns på orten idag. Genom att placera gymmet i bygdegården i Frödinge bidrar projektet till utvecklingen av Mötesplats Frödinge. I bygdegården finns redan idag en fritidslokal för ungdomar. Bygdegården ligger även i direkt anslutning till idrottsplatsen vilket gör att det planerade gymmet med omklädningsrum och duschar kommer gynna sportklubbens verksamhet, som idag står utan föreningslokal. Lokalt projekt. Främjande av psykisk och fysisk hälsa

GÖTEBORG.
Beatebergs hunddagis
Har fått stöd med 953 000 kronor för projektet
Hopp om jobb

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för unga med intellektuella funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Målet är att ta fram en metod, ”arbetsförberedande korttidsplaceringar”, för målgruppen och att utveckla ett program där deltagarna slussas ut från daglig verksamhet till arbete eller arbetsverksamhet. Under projektet ska de bygga upp och testa metoden som ska innehålla kartläggning, arbetsprövning, utvärdering, utslussning, matchning och stöd i arbete. Verksamheten ska leva vidare inom föreningen och finansieras genom att kommunen köper tjänsten. Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

GNOSJÖ 
Gnosjöandans näringsliv
Har fått stöd med 657 000 kronor för projektet 
Byggnation av skatepark i betong på Hornabo 1:129 i Gnosjö kommun

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att skateboard- och inlinesintresserade ungdomar i Gnosjö med omnejd ska ha möjlighet att utöva sin sport. Tillsammans med en skateförening på orten byggs en skatepark i betong. Primära målgruppen är barn och ungdomar, och parken utformas tillsammans med dem. Föreningens ursprungliga ansökan beviljades på sammanträdet 2013-04-24. Beslutet var exklusive moms eftersom föreningen var momspliktig. Skatteverket beslutade dock att föreningen inte skulle få lyfta momsen för projektet och föreningen ansöker därför om tilläggsbidrag för momskostnader från Arvsfonden.  

GÖTEBORG. 
Kulturens Bildningsverksamhet
Har fått stöd med 1 658 000 kronor för projektet
Arrangörer utan hinder

Projektbeskrivning
Personer med olika funktionsvariationer ska inom projektets ramar arrangera egna kulturevent, synliggöra projektets resultat bland annat i form av en utställning, föreläsningar och event riktade mot en bred allmänhet. Målsättningen är att finna metoder och lösningar för hur personer med funktionsvariationer inom kulturlivet ska kunna stärkas i sitt arrangörskap. Projektet beräknar att deltagarna (projektgruppen) kommer att bestå av ca 20 personer, alla med olika former av funktionsvariationer. De kommer under projekttiden arbeta praktiskt med att genomföra olika event och aktiviteter samt teoretiskt arbeta med att synliggöra och presentera projektets erfarenheter genom utställningar, bok, föreläsningar, hemsida m.m. Projektet kommer att sammanställa en bok om livet som kulturarrangör med funktionsvariation, göra en minidokumentärfilm, en utställning, hemsida m.m. som ska bidra till en fortsättning av projektet. Regionalt projekt (Västra Götaland). Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

GÖTEBORG
MR-piloterna ideell förening
Har fått stöd med1 797 000 kronor för projektet
MR-uppdraget

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att höja barns och ungas kunskap om de mänskliga rättigheterna samt stärka deras möjligheter till delaktighet. Målet med projektet är att ta fram ett interaktivt digitalt läromedel för högstadie- och gymnasieskolan i form av ett digitalt spel om mänskliga rättigheter. Spelet är tänkt som både ett läromedel och verktyg för barn och ungas rätt och möjlighet till delaktighet. Till spelet tas en lärarhandledning fram. Målgruppen är ungdomar i högstadiet och i gymnasiet och projektet beräknar att minst 200 ungdomar under två år att vara aktivt involverade i arbetet med att utveckla MR-uppdraget. Själva spelet ska nå minst 3 500 elever under projekttiden och ännu flera efter projekttiden. Samarbetet med bland annat läromedelsproducenter, skolor och institutioner inom IT-utveckling och läromedel ska säkra att spelet används och sprids bland skolor även efter projektets slut. Lokalt/Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati/Delaktighet

HUDIKSVALL 
Tunalids Ridklubb
Har fått stöd med 1 312 000 kronor för projektet
Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av ridhus 

Projektbeskrivning
Tunalids ridklubb vill bygga om och tillgänglighetsanpassa sitt ridhus. Idag saknas en tillgänglighetsanpassad WC, dusch, omklädningsrum och hiss till kafé och samlingsrum, vilket både begränsar möjligheterna för personer med rörelsenedsättning att rida och utgör ett hinder för klubbens utveckling. Efter byggnationen vill klubben starta upp sommarridläger för personer med funktionsnedsättning och nå ut till personer som tidigare inte har kunnat rida på grund av hinder i den fysiska miljön. Samarbete sker bland annat med en lokal funktionshinderförening. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

KALMAR 
Unga KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället Ungdomsförbund, 
Har fått stöd med 862 000 kronor för projektet
Unga Kris Power Kalmar 

Projektbeskrivning
Projektet riktar sig mot unga under 26 år med en destruktiv bakgrund som letar efter sysselsättning (praktik, arbete eller studier) och vill förändra sitt liv. Dessa ungdomar har oerhört svårt att komma in på arbetsmarknaden och nu vill förbundet prova på att ”agera arbetsförmedlare”, det vill säga vara en trygg och säker länk mellan de unge och arbetsgivaren så att det blir på ”riktigt”. 
Lokalt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning.

KARLSKRONA 
Karlskrona tennisklubb
Har fått stöd med 1 151 000 kronor för projektet
Byggnation av padelbanor 

Projektbeskrivning
Karlskrona tennisklubb planerar att bygga fyra padelbanor utomhus för att kunna starta upp padelverksamhet för barn och ungdomar. Målgrupperna kommer att kunna delta i prova-på-aktiviteter, spontant spel och träna regelbundet i grupp. Genom samarbete med flera förbund inom idrotten, lokala föreningar, funktionshinderorganisationer och även genom att erbjuda fritt spel för elever på skoltid, ska klubben nå ut till barn och unga med och utan funktionsnedsättning. Lokalt projekt. Prioriterat område: psykisk och fysisk hälsa.

KRISTIANSTAD.
Skånes horn av Afrikas förening
Har fått stöd med 1 202 000 kronor för projektet
Ändring av attityder mot en skadlig tradition


Projektbeskrivning
Detta projekt är ett komplement till de satsningar som sker i Kristianstads kommun där organisationen i samverkan med kommunen tar fram en lokalt förankrad handlingsplan för att förebygga könsstympning. Målet med detta projekt är att genom samtalsgrupper, nätverk och utbildning åstadkomma en bestående attitydförändring. Projektets syfte är att minska lidandet för de drabbade samt förebygga att fler flickor utsätts för könsstympning. Målgrupper är familjer med barn som riskerar att drabbas.
Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

LJUNGBYHOLM.
Free motion parkour klubb
Har fått stöd med 1 060 000 kronor 
för projektet Online!

Projektbeskrivning
Projektet syftar framför allt till att tillsammans med ovanstående organisationer utveckla, marknadsföra och etablera idrottsaktiviteten slackline, till en början i Småland, Blekinge och Öland och därefter nationellt.  Föreningen har vid ett par tillfällen arrangerat några prova på tillfällen i samband med sin parkour-träning. Ungdomarna som har lockats att pröva har som regel ingen tidigare idrott/föreningserfarenhet och flera av dem har en underutvecklad motorik och balans. Projektet ska samverka med flera skolor, framför allt grundskolans senare år, gymnasium och högskolestuderande idrottslärare i Kalmar län för att tillsammans utveckla en metod samt svenska krav på utrustning avsedd för slackline-verksamhet som sedan ska spridas nationellt till intresserade skolor och föreningar som vill kunna erbjuda sporten.  Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet

LUND. 
Tamam Lund
Har fått stöd med 1 413 000 kronor för projektet 
FORMA - Formgivning som integration

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att stärka integrationen genom mötesplatser för formgivning och skapande. Målet är att stärka social integration genom gemensamt skapande, hantverkskunskaper, stärkt samhällsengagemang och att möjliggöra socialt företagande hos nyanlända. Målgrupp är nyanlända ungdomar 15-25 år i Skåne. De ska nå ca 300 deltagare under hela projektet, varav 100 aktiva som medverkar regelbundet. Sekundär målgrupp är etablerade (svenskfödda) ungdomar i samma ålder. Metoder de ska använda sig av är skaparkollektiv och mentorsnätverk med mera. Det finns tre spår för verksamhetens överlevnad: inom Tamam på ideell basis, med fortsättningsfinansiering från kommunerna och en expandering i hela Skåne, och genom ett socialt företag. Regionalt projekt. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering. 

MALMÖ.
Flamman Ungdomarnas Hus
Har fått stöd med 2 811 000 kronor för projektet 
High Stakes – med livet som insats. Ungdomar i riskzon för spelberoende

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att hjälpa ungdomar som utvecklat ett spelberoende att ta sig ur det samt arbeta förebyggande och stödja ungdomar i riskzonen för att bli spelberoende. Inom ramen för projektet ska det utvecklas lokal programverksamhet i Malmö och IT-baserad rådgivning i form av onlinestöd och en virtuell sajt som ska kunna användas över hela landet. Målgruppen är ungdomar i åldern 16 - 24 år i riskzon för spelberoende med fokus på de som hamnat i eller riskerar att hamna i kriminalitet på grund av sin spelproblematik. Projektet har som mål att nå minst 225 ungdomar i Malmö genom den lokala verksamheten samt minst 2 000 ungdomar i Sverige genom onlinestödet. Projektet drivs i samverkan med föreningar, stödverksamheter och forskare på området och målsättningen är att det efter projektets slut ska finnas bestående samverkan på området mellan aktörer som möter denna målgrupp. Lokalt/Nationellt Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa.

MALMÖ.
Malmö mot Diskriminering
Har fått stöd med 1 151 000 kronor för projektet 
Diskriminerade barn och unga

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att uppmärksamma och arbeta mot barns utsatthet för diskriminering. Målgruppen är främst barn och unga, men även vuxna som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn som utsätts för eller riskerar att utsättas för diskriminering. Projektet har som mål att hitta metoder som fångar upp barns intressen i diskrimineringsärenden, att stödja unga som vill hjälpa andra unga och att nå ut direkt till barn och unga med information om deras rättigheter vid diskriminering. Projektet kommer bland annat ta fram samtals- och informationsmaterial som riktar sig direkt till barn, utveckla metoder för kartläggning av diskrimineringsärenden ur ett barnperspektiv, jobba med alternativa lösningar vid diskriminering och stötta unga som vill hjälpa andra unga som utsätts för diskriminering. Projektet är treårigt och genomförs i Malmö. Material och metoder sprids nationellt via Sveriges antidiskrimineringsbyråer samt Rädda Barnen och BRIS. Efter projekttiden kommer föreningen tillämpa de nya arbetssätten i sin ordinarie verksamhet. Lokalt projekt. 
Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention

MALMÖ. 
Skåne Stadsmission
Har fått stöd med 2 068 000 kronor för projektet
Ensamma barn på flykt

Projektbeskrivning
Projektets syfte är att genom öppen verksamhet, individuellt stöd och rådgivning bidra till att tillgodose målgruppens mänskliga rättigheter, ökad egenmakt och möjligheten till ett värdigt liv. Målgruppen för projektet är barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och som befinner sig i svår utsatthet. Inom ramen för projektet vill Stadsmissionen bedriva uppsökande verksamhet mot målgruppen, skapa en öppen verksamhet samt erbjuda individuell och juridisk rådgivning. Stadsmissionen vill även ta initiativ till en nationell samordning kring målgruppen, sprida metoder och kunskaper genom samarbete med relevanta organisationer och myndigheter. Projektet beräknar att kunna nå och arbeta aktivt med runt 40 ungdomar. Inom ramen för projektet ska stadsmissionen arbeta med att skapa en öppen verksamhet i en trygg miljö samt ta initiativ till nationell samordning kring behoven av insatser. Lokalt/Regionalt projekt. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering.

MÖLNDAL 
Mölndal Outdoor IF
Har fått stöd med 4 071 000 kronor för projektet
Nybyggnad av föreningslokal 

Projektbeskrivning
Mölndal Outdoor IF har fokus på konditionsaktiviteter som bedrivs utomhus för barn och ungdomar, men har ett stort behov av en samlingsplats och möjligheter till dusch och omklädning inomhus. Idag saknar föreningen detta. Med Arvsfondens hjälp vill föreningen bygga en klubbstuga för att skapa möjligheter att hålla teori- och tekniklektioner, ge medlemmarna möjlighet att duscha och byta om inomhus efter träning samt kunna förvara utrustning t.ex. kajaker och cyklar. Möjligheten att låna ut utrustning skulle göra instegströskeln lägre för barn och ungdomar som t.ex. inte har möjlighet att köpa egen utrustning. En social samlingsplats skulle också ge föreningen möjlighet att bedriva verksamhet året runt på ett helt nytt sätt, och därmed få ungdomar att stanna kvar i föreningen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 

NORRTÄLJE.
Tanke och Handling ek. förening, 
Har fått stöd med 2 889 000 kronor för projektet
Vi-hubb

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att utveckla en strategi för integration av nyanlända genom socialt företagande. Projektets mål är att föra målgruppen närmare arbetsmarknaden och stärka språkinlärning och integration. Målgrupp är ensamkommande ungdomar. I projektet ska man bygga upp verksamheter på två orter, Norrtälje och Vaggeryd, som ska bli ”landningsbanor” för målgruppen. I anknytning till, och efter, sina studier ska ungdomarna praktisera eller arbeta och få språkträning och arbetserfarenhet. Verksamheterna ska bli egna sociala företag eller enheter inom befintliga kooperativ på orterna. Lokalt projekt på två orter. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering.

OCKELBO 
Ockelbo hockey club
Har fått stöd med 4 543 000 kronor för projektet
Nybyggnation av kombinerad hall för hockey, inlines och inlineshockey 

Projektbeskrivning
Ockelbo hockey club vill bygga en kombinerad hall för hockey, inlines och inlineshockey som kan användas året om och bli en social mötesplats för en bred grupp barn och ungdomar. Med en kombinerad hall förlängs hockeysäsongen samtidigt som klubben kan utveckla sin verksamhet och locka nya målgrupper genom inlines och inlineshockey, till exempel flickor, unga med funktionsnedsättning och nyanlända ungdomar. Tanken är att starta upp verksamhet inom inlines och inlineshockey, erbjuda inlinesskola, prova-på-verksamhet, fri åkning, arrangera rollerdisco och läger. Lokalt projekt. Prioriterat område: fysisk och psykisk hälsa.

Billingens Fritidsområde ek för
Har fåt stöd med 530 000 kronor för projektet
Skogsmulleriket på Billingen

Projektbeskrivning
Projektet är en satsning på natur och friluftsliv i Billingeskogen för målgrupperna barn och ungdomar. Den största målgruppen för projektet Skogsmulle på Billingen är barn med olika funktionsnedsättningar som ska ges möjlighet att få komma ut i naturen i projektet. En annan målgrupp för projektet är nyanlända flyktingbarn. Syftet med projektet är att öka kunskapen om natur och miljö hos barnen. Projektet består av två delar, Upplevelsecentrum med Skogsmullerike 2.0 och Äventyr i Billingeskogen med lägerverksamhet. Anpassningar görs i informationsmaterial, i upplevelserna samt de tekniska lösningarna i Skogsmulleriket så att de passar även de som inte kan läsa eller talar svenska. Ett spel/app ska utvecklas och ge möjligheter till en fördjupad naturupplevelse.
Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

STENSTORP.
Dalénium – Science Center
Har fått stöd med 810 000 kronor för projektet
Molnspelet

Projektbeskrivning
Dalénium – Science Center i Stenstorp är en upplevelsebaserad utställning med en blandning av interaktiva stationer, experiment och vetenskapliga shower inom teknik och naturvetenskap där besökarna på egen hand får undersöka, uppleva och upptäcka. Syftet med projektet är att man genom samverkan mellan grund- gymnasie-, högskoleelever, pedagoger och specialister framställa en pedagogiskt dataspelsbaserad experimentstation med tillhörande uppslagsverk och lärar-/elevmaterial. Målet är att stationen blir interaktivt och kan vara berikande för alla i åldern 4 till 19 år. Under den genomförda förstudien föddes idén om att spelets tema skulle vara vattnets kretslopp med fokus på molnbildning och klimatpåverkan. Studenter från Högskolan i Skövde designar och utvecklar spelet, uppslagsverket och studiematerialet. 
En referensgrupp från Chalmers tekniska högskola assisterar studenterna. Deltagande skolors elever bildar referensgrupper som är med och designar, testar stationen under projektets gång. Efter projektet placeras den färdiga stationen hos Dalénium där de tar över skötseln och driften av den. Skövde högskola tar ansvar för uppgraderingar och ev. reparationer. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

STOCKHOLM 
Barnrättsbyrån Sverige 
Har fått stöd med 1 618 000 kronor för  projektet
Varför finns inte ni överallt? Ett projekt för att stärka 
det enskilda barnets rättigheter i Sverige

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att utveckla Barnrättsbyråns idé och modell och etablera den på fler platser i Sverige. På så sätt ska det skapas fler oberoende instanser i Sverige dit barn och unga kan vända sig för att få hjälp med sina rättigheter. Projektets mål är att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med svensk lag och barnkonventionen. Målgruppen är barn och unga upp till 21 år. Projektet kommer efter ett utvecklingsarbete att ta fram en handbok som beskriver idé, metod och omvärldsanalys som ett underlag för implementering av modellen. Därefter ska Barnrättsbyråns modell pilottestas på en ort, för vidare spridning till flera. Projektet kommer att samverka med ett stort antal aktörer på både lokal, regional och nationell nivå. Efter projektslut kommer ett underlag att finnas som används till att starta upp verksamhet på ytterligare håll i Sverige. Nationellt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention.

STOCKHOLM.
Fritidsforum – Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar
har fått stöd med 1 084 000 kronor för projektet 
Projekt I.D.

Projektbeskrivning
Det blir allt vanligare att ungdomar med funktionsnedsättning via mötesplatser på nätet eller sociala medier utvecklar nya och alternativa sätt för identitetsskapande där funktionsnedsättningen inte hamnar i fokus. Projektet lär och stärker dessa ungdomar att använda dessa kontaktytor på ett sätt som ger förutsättningar att delta på lika villkor som alla andra. Med utgångspunkt i hur ungdomarna använder mötesplatser på nätet och sociala medier ska projektet öka kunskapen om såväl risker som möjligheter. Förhållningssätt, metoder och riktlinjer utvecklas och konkret stödmaterial tas fram såväl för ungdomarna som för den personal och vårdnadshavare som vill kunna handleda konstruktivt. Primär målgrupp är unga med någon form av funktionsnedsättning som på sin fritid besöker mötesplatser på nätet eller använder sociala medier. Sekundär målgrupp är personal som möter unga med funktionsnedsättning. Efter projekts slut kommer projektet att leva vidare i Fritidsforums ordinarie kursverksamhet i nära samverkan med den nya riksorganisationen Fritidsförbundet För barn och unga med funktionsvariation samt i de medverkande kommunernas fritidsverksamheter. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

STOCKHOLM.
Migränförbundet
Har fått med 878 000 kronor för projektet 
Vägen till Horton-vården

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att bidra till snabbare diagnoser, effektivare vård och minskat lidande för de patienter som drabbats av Hortons huvudvärk. Information om var man som Hortonpatient kan få vård ska presenteras i form av en interaktiv karta med vägledning till hur man söker vård.  Projektet ska även göra en sammanställning om olika svårigheter när man vill nå vården samt praktisk vägledning för att få bra vård. Information om var vården finns ska även presenteras skriftligt. Webbsidan ska mobil anpassas så att patienter lätt ska kunna ta med informationen vid besök hos vården. Projektet kommer inledningsvis att initiera träffar i samarbete med migränförbundets regionala föreningar. Diskussionerna från de regionala mötena ligger sedan till grund för de enkätfrågor som förbundet ska skicka ut till samtliga medlemmar. Erfarenheterna från träffarna samt sammanställningen av enkätsvaren utgör underlag för de planerade landstingsmötena. Projektet ska sedan avslutas med ett seminarium i samarbete med Karolinska sjukhuset. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

STOCKHOLM
MIND 
Har fått stöd med 1 593 000 kronor för projektet
Modererat stödforum på nätet för personer med psykisk ohälsa

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att bygga upp ett webbaserat stödforum för stödjande diskussion som ska främja välbefinnande och minska känslor av isolering och ensamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Forumet ska dels modereras av personal med kompetens för att bemöta målgruppen, dels användas av peer support online vilket innebär att personer med psykisk ohälsa som gått en enklare utbildning ska kunna stödja andra. Det stödforum som tas fram ska ses som ett komplement till Självmordslinjen (telefon- och chattfunktion) som föreningen bedriver idag.
Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

STOCKHOLM.
Noaks Ark Stockholm
Har fått stöd med 1 614 000 kronor för projektet
Metodutveckling av terapeutisk behandling i arbetet med barn och familjer med hiv

Projektbeskrivning
Målgruppen för projektet är familjer där någon eller fler bär på hivinfektion. Organisationen vill genom projektet stärka föräldrarna med hivpositiva barn och barn till hivpositiva föräldrar genom utbildning och stöd till familjerna. Projektet syftar till att familjerna ska få ökad teoretisk och praktisk kunskap i anknytningsteori och hur man konkret möter barnens känslomässiga behov. Metoder kommer att utvecklas i samarbete med externa psykologer och leg. Psykoterapeuter med specialkompetens inom området. Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

STOCKHOLM 
Riksorganisationen Kriminellas revansch i samhället (RIKSKRIS), 
Har fått stöd med 3 161 000 kronor för projektet 
livsstilskoordinator 

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med en bakgrund av missbruk, kriminalitet, funktionsnedsättningar (exempelvis förvärvad hjärnskada, ADHD och Dyslexi). Utbildningen ska kvalificera till att arbeta på stödboende, halvvägshus, fritidsgårdar eller som elevstödjare eller boendestödjare där ofta personer ur samma målgrupp behöver stöd. 
Nationellt projekt. Prioriterat område: Förebyggande av våld, trakasserier och mobbning

STOCKHOLM  
Stiftelsen Index
Har fått stöd med 659000 kronor för projektet
Ungdomar i Residens

Projektbeskrivning
Under 2015 genomfördes en förstudie till detta projekt. Det genomfördes genom en serie workshop på konsthallen med tre olika klasser, från åk 8 till sista året på gymnasiet. Där diskuterades och prövades hur ett längre samarbete skulle kunna se ut mellan konsthallen och ungdomarna vilket ledde till denna ansökan. 
Syftet är att skapa en ny form av pedagogisk modell där ungdomar tillsammans med konstutövare får tid och lov att fördjupa sig i konsten och dess roll i samhället. En plattform där det finns plats för både praktiskt arbete, lekfullhet, kritiskt tänkande och egen analys. Målen är att väcka engagemang och verka inkluderande vilket betyder att ungdomars delaktighet är central. Projektet riktar sig mot ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern spridda geografiskt och socioekonomiskt i Stockholmsområdet.
Projektet står på tre ben: Ungdomar i Residens- ett längre samarbete med skolor och grupper med ungdomar ifrån olika delar av Stockholm, där varje enskild grupp i programmet återvänder till Index ett flertal gånger under ett läsår i ett workshopbaserat program kring samtidskonst. Index Ungdomspanel- En rådgivande ungdomspanel, med insyn i hela Konsthallens program. Sveriges första Ungdomsbiennal- En utställning, som fyller konsthallens alla rum med de engagerade ungdomarnas verk och tankar. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

STOCKHOLM. 
RFSL Ungdom
Har fått stöd med 2 556 000 kronor för projektet
We just want to be happy

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att öka unga nyanlända hbtq-personers psykiska och fysiska välmående. Projektet riktar sig i första hand till asylsökande och nyanlända 
hbtq-personer mellan 15-25 år, men även till personer och organisationer som genom sin yrkesverksamhet eller engagemang kommer i kontakt med och har som uppgift att stödja den primära målgruppen. Projektet innehåller flera olika delar. Ungdomarna kommer att utveckla och delta i kapacitetsstärkande verksamheter i form av workshops, utbildningar, samtalsgrupper och läger. De kommer att utveckla och praktisera i olika mötesplatser, bl.a. café och second-handverksamhet. Målgruppens kunskap om sina egna rättigheter ska öka, liksom verktygen för att tillvarata dessa rättigheter, genom att bl.a. ta fram informationsmaterial och erbjuda telefon- och chattstöd. Målgruppens rättssäkerhet ska öka, genom att projektet tar fram utbildningar om deras situation för tolkar, jurister och god man. Därtill är ambitionen att målgruppen ska uppfatta RFSL Ungdom som en tillgänglig organisation som är anpassat för dem och stöttar dem. Efter projektet är det tänkt att verksamheten ska leva kvar inom RFSL Ungdom. Lokalt projekt. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering.

STOCKHOLM.
Rädda Barnen
Har fått stöd med 1 308 000 kronor för projektet
Alla Lika Inuti

Projektbeskrivning 
Detta är ett metodutvecklingsprojekt kring tolerans och mångfald som riktas till förskolebarn över hela landet. Projektet utgår från barnkonventionen, övergripande målsättning är att samtala om betydelsen av mångfald, att stödja barns empatiska utveckling och förståelse för att vi alla är olika, men lika inuti. Tillsammans med barn i åldrarna 3-5 år ska projektet ta fram en interaktiv barnbok, som på ett fantasifullt och humoristiskt sätt kan locka barn att fundera över och samtala om respekt för mångfald. Kringmaterial kommer att tas fram, dvs. handledning till förskolepersonal, folder till vårdnadshavare samt material att använda vid regionkonferenser. Projektet kommer i huvudsak att vända sig till sex län: Skåne, Blekinge, Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Kalmar län och på så vis nå ut till 38 000 barn i åldern 3-5 år, 3 800 förskollärare och 50 000 vårdnadshavare. När projekttiden är slut ska metoder för att arbeta med frågor som handlar om mångfald och tolerans vara införlivade i förskolor över hela landet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 

UMEÅ
KFUM
Har fått stöd med 1 452 000 kronor för projektet
LEV (Livsentreprenören 2.0)

Projektbeskrivning
LEV projektet syftar till att stötta ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att hitta livsstrategier för att följa sina drömmar genom att arbeta medvetet med sin hälsa och sin livssituation. Målet är att utveckla ett arbetssätt som bidrar till att målgruppen tar vara på sina resurser, följer sina drömmar och jobbar medvetet för sin hälsa och karriär. Primär målgrupp för projektet är unga med NPF, men projektet vänder sig även till ungdomarnas nätverk, dvs. anhöriga, handledare, lärare m.fl. Projektet räknar med att under tre år att arbeta med ca 50 ungdomar och 150 personer i nätverken runt dem. Efter projekttiden ska arbetssättet kunna implementeras i KFUM och kommunens arbete med målgruppen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

VISINGSÖ 
Visingsö Allmänna Idrottssällskap (VAIS)
Har fått stöd med 3 266 000 kronor för projektet 
Nybyggnation av klubbstuga för fritidsgård, motions- och mötesverksamhet på Visingö 

Projektbeskrivning
Visingsö AIS planerar att bygga en klubbstuga som ska fungera som både fritidsgård, motions- och mötesplats för öns ungdomar. Verksamheten kommer att vara inriktad på träning, friskvård, fritids- och sociala aktiviteter. Målgruppen är främst ungdomar över 12 år, men det kommer även att finnas aktiviteter för yngre barn. Ungdomsverksamheten kommer att vara öppen på kvällar och helger och det kommer att finnas träningsmöjligheter alla dagar i veckan. Utöver detta kommer lokalen även att användas för kurser, teori och utbildningar. Samarbete sker med kommunen, ungdomshem och lokala föreningar. Lokalt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

VÄXJÖ
Grrl Tech ideell förening
Har fått stöd med 2 054 000 kronor för projektet
På blodigt allvar

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att öka medvetenheten om hur mens och mensvärk kan påverka livets alla aspekter och inte bara de fysiska. Projektet vill bidra till att bryta det starka och begränsande tabu som finns i samhället kring mens. Inom ramen för projektet vill föreningen bland annat skapa webb- och filmbaserade verktyg för nya och kreativa informationsinsatser om mens. Projektets primära målgrupp är unga tjejer och kvinnor mellan 15 och 25 år. Sekundär målgrupp är elevhälsan, kuratorer, sjuksköterskor, ungdomsmottagningar, regioner/landsting,  föreningar och allmänhet, familjer, pojkar och män. Inom ramen för projektet utvecklas webb- och filmbaserade verktyg för att underlätta för tjejer att på ett enkelt och med en ung design ta reda på information om mens och mensvärk. Plattformen och filmerna ska fylla det informationsglapp som finns mellan ren medicinsk information om mens (t.ex. 1177.se) och den information som är ren reklam. Projektet ska skapa en större öppenhet kring mens och minska steget mot att söka vård för mensvärk och andra besvär.  Projektet bedrivs i Kronoberg men kommer att arbeta för nationell spridning. Regionalt/Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

ÖREGRUND
Wetseras vänner
Har fått stöd med 2 777 000 kronor för projektet
Byggnation av allaktivitetslokal i Öregrund i Östhammars kommun


Projektbeskrivning
Föreningen Wetseras vänner planerar att bygga en allaktivitetslokal för barn och ungdomar ombord på råseglaren S/Y Wetsera. Fartyget är systerskepp till Pippi Långstrumps Hoppetossa och byggdes 1891. Det ska ligga fast förankrad i Öregrunds hamn i tio år och fungera som ett allaktivitetshus och öppen mötesplats, kurs- och utbildningslokal för i första hand barn och ungdomar, men till viss del även för föreningar som har barn och unga som målgrupp. Förutom den öppna verksamheten, där barn och ungdomar själva får bestämma innehåll och aktiviteter, är mötesplatsen tänkt att användas för kurser i sjökunskap, navigation, teori i sim- och dykskola, läger och musik. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

ÖSTERSUND 
A4 Skytteförening
Har fått stöd med 2 424 000 kronor för projektet 
Byggnation av skjutbana 

Projektbeskrivning
A4 Skytteförening bedriver verksamhet för ungdomar och vuxna inom pistolskytte och luftgevärsskytte. Den befintliga skjutbanan är dock inte anpassad för gevärsskytte, vilket hämmar ungdomarnas utveckling inom föreningen. I dagsläget finns ingen naturlig övergång till krutskytte för de ungdomar som tränar/tävlar inom luftgevär. Den befintliga anläggningen är dessutom inte anpassad för personer med funktionsnedsättning, en tillgänglig pistolskytteanläggning finns inte att tillgå i Jämtlands län. Föreningen vill med Arvsfondens hjälp anlägga en ny anläggning som fyller dessa behov och därmed kunna starta upp ny verksamhet inom en ny gren, samt för en ny målgrupp. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.