Nya projekt juni 2016

I juni 2016 fördelade Arvsfonden 190 miljoner kronor till 80 projekt. Här kan du se de nya projekten.
Senast uppdaterad: 10 oktober, 2016 - 17:16

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

ALNÖ

Föreningen Bänkåsvikens Framtid 
har fått stöd med 1 964 000 kronor
för Nybyggnation av aktivitetslokal och tillgänglighetsanpassning av kollostugor 

Föreningen Bänkåsvikens framtid vill göra en ny- och ombyggnation på sin sommargård för att starta upp kolloverksamhet för ungdomar med missbrukande föräldrar. Sommarloven kan för många av dessa ungdomar vara en svår tid. Genom kolloverksamheten får unga en chans att göra roliga aktiviteter tillsammans med andra unga i samma situation. Föreningen vill bygga en aktivitetslokal eftersom sommargården saknar en inomhuslokal för till exempel musik, sång, dans, drama, idrott och lekar om det är kallt eller dåligt väder. För att kunna bedriva en bra verksamhet för alla barn och ungdomar behöver huvud- och servicebyggnaden tillgänglighetsanpassas och köket byggas ut och anpassas för matlagning. Samarbete kommer att ske med socialtjänsten i Sundsvalls kommun. 

BANDHAGEN
Föreningen Svea Sträng - Ung utan Pung har fått stöd med 4 050 00 kronor
till förstudien Måste du va så extrem?

Teaterföreningen vill genomföra en förstudie som syftar till att ta fram en metod och testa den i mindre skala kring det förebyggande arbetet för att motverka supporterkultur, religiös- och politisk kultur genom teater med tillhörande workshops i skolor. Det ska skapas två olika föreställningar, en för 14-15 åringar och en för 16-19 åringar, som kretsar runt grupptillhörighet, motsattsförhållanden till Vi och Dom, kicksökeri och utanförskap 
Lokalt/Regionalt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning

ENEBYBERG
Östersjöakademin har fått stöd med 343 000 kronor
till förstudien ”Drömland”

Drömland vill lyfta barnens röster, sprida kunskap om barn inspirerade av barnkonventionens stadgar att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Syftet är att skapa barnkultur som är kompetent nog att möta framtidens Sverige med den rikedom som kommer av en mångkulturell befolkning. Syftet är även att verkar för integration mellan olika kulturer, olika kulturformer och mellan barn och vuxna. Det övergripande målet för Drömland är att skapa en portabel barnkulturhub. Med kulturhub menar man en portabel kulturverksamhet, som kan gästa olika kommuner i Storstockholm och erbjuda kulturupplevelser för barn och deras nära vuxna. Förstudiens mål är att utforska vilka koncept av kultur som fungerar och som kan bli portabla samt att knyta nätverk med kommuner, organisationer, kulturutövare och kulturproducenter. Drömlands målgrupp är barn 0-10 år, som är kvar i Stockholm och dess kranskommuner under juli. I förstudien Drömland ingår en barnkulturmånad under juli 2016 på Skeppsholmen. Man har ett fullspäckat sommarprogram där man kan gå på teater-, dans-och musik föreställningar, utforska den interaktiva utställningen, skapa i den öppna verkstaden eller försvinna in i en bok i den temporära bokhandeln. I samarbete med organisationer och kommuner når man målgruppen nyanlända barnfamiljer och kan erbjuda en sommaraktivitet i Stockholm.

ENSKEDE
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)  har fått stöd med 1 483 000 kronor 
för projektet Bättre folkhälsa

Projektet ska genom sina distriktsförbund och i samarbete med de folkhögskolor som erbjuder kurser för personer med dövblindhet öka kunskaperna om hälsa, och förbättra hälsosituationen för, personer med dövblindhet. Projektet ska ta fram ett material som ger personer med dövblindhet vägledning och verktyg för egna aktiviteter för bättre hälsa. Projektet ska även ta fram en handledning för personal inom rehabiliteringen som beskriver lämpliga aktiviteter och hur man kan motivera och instruera en person med dövblindhet.

GÄLLÖ
Sundsjö Västra Bygdegårdsförening har fått stöd med 201 000 kronor
för Nybyggnad av aktivitetsanläggning

Utbudet av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar är begränsat i glesbygden, därför vill Sundsjö Västra Bygdegårdsförening skapa en aktivitetspark som kan användas året om. Bygdens unga efterfrågar en anläggning som kombinerar flera olika aktiviteter. Anläggningen bygger på barns och ungdomars önskemål och kommer bland annat innehålla en bana med hopp och kurvor som kan användas för dirtbike och skidlek, en asfalterad yta för skateboard, kickbike och inlines, samt en hinderbana med klättervägg. Aktiviteter, träning och olika arrangemang ska anordnas regelbundet.

GÖTEBORG
Föreningen Grunden har fått stöd med 257 000 kronor 
för Tillgänglighetsanpassing av mötesplats Grunden Grand Bazar

Föreningen Grunden fick 2015 stöd ur Arvsfonden för att starta upp en ny mötesplats för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning – Grunden Grand Bazar – med bland annat ett internationellt kafé, butik samt konferens- och utbildningsverksamhet. Lokalen som föreningen hyr behöver tillgänglighetsanpassas för att fungera för alla oavsett funktionsvariation. På mötesplatsen ska intresserade till exempel kunna umgås, fika, delta i olika möten, seminarier och andra aktiviteter där delaktighet, gemenskap och mångfald står i fokus. 

HELSINGBORG
OV Helsingborg HK har fått stöd med 4 555 092 kronor
för projektet Handbollsskola för alla

Syftet på lång sikt är att minska antalet ungdomar som lever i utanförskap i fyra utsatta områden i Helsingborg. Målet är att fler barn deltar i föreningslivet. Projektet erbjuder på ett strukturerat sätt en meningsfull och aktiv fritid samtidigt som barnens förutsättningar i skolan förbättras. Bollek och handbollsträning genomförs i anslutning till skola/fritids 1-2 gånger per vecka. Barnen har efterfrågat läxhjälp och stöd i att utveckla svenska språket, vilket därför också erbjuds. Målgruppen är flickor och pojkar 6-9 år i stadsdelar med utanförskapsproblem. Målet är att 50 % av deltagarna fortsätter i föreningens ordinarie verksamhet när de fyller 10 år. Även barnens föräldrar ska engageras i projektverksamheten. Efter projektet ska verksamheten finansieras av sponsorer, ökade medlemsavgifter, ökat aktivitetsstöd, kommunala bidrag och ökade intäkter av föreningsaktiviteter i form av exempelvis café.  


HOTING
IFK Kyrktåsjö har fått stöd med 3 993 000 kronor
för Anläggande av konstgräsplan 

IFK Kyrktåsjö vill anlägga en konstgräsplan för fotboll i Hoting. Föreningen samarbetar med Dorotea IF, Åsele IF, Junsele IF samt Hoting IF kring barn och ungdomsverksamheten. Syftet är att förlänga fotbollssäsongen med mer än ett halvår och samtidigt skapa bättre förutsättningar för idrottande för barn och ungdomar. Konstgräsplanen ska vara spelbar året runt och vara en 11-manna plan. Idag bedriver föreningen sin verksamhet på en mindre naturgräsplan som har en kort säsong och tidvis inte går att använda på grund av dåligt underlag, det finns heller ingen grusplan på orten. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 


HUDIKSVALL
Hudiksvalls kommun har fått stöd med 862 000 kronor
för projekt Friskvårdsprojektet Glada Hudik

Projektet syftar till att ge dess deltagare förbättrad hälsa, kondition och kostvanor. Friskvårdsprojektet Glada Hudik avser att tillsammans med en grupp personer med kognitiva funktionsnedsättningar utarbeta metoder för motivationsarbete genom att rikta sig både till personer med funktionsnedsättning och till personal i olika roller som ger dessa stöd. Målet är att skapa uthålliga former för att etablera och vidmakthålla hälsobefrämjande livsmönster, främst avseende vardaglig fysisk aktivitet men även uthålliga levnadsvanor avseende kost. 
Metoderna som tas fram kommer att initieras och spridas för att användas inom olika verksamheter riktade till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysik hälsa

HÄLLINGSJÖ 
Föreningen Tidigt Föräldrastöd har fått stöd med 2 865 000 kronor
för projektet Jämlik start i livet

Projektets syfte är att utveckla nya stödformer för föräldrar som har särskilda behov. En målgrupp är nyblivna föräldrar som varit en kort tid i Sverige och ännu inte talar svenska. I samarbete med BVC-personal ska de erbjudas stöd av en kulturtolk som talar deras språk samt möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation. En annan målgrupp är blivande och nyblivna mammor/föräldrar som lever i en utsatt situation. Projektet kommer att bedrivas i Göteborg och i Karlstad med omgivningar. Regionalt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap.

JOHANNESHOV 
Riksförbundet Attention har fått stöd med 2 698 000 kronor 
för projekt Växa och må bra

Projektet ska öka ungdomars delaktighet och inflytande inom psykiatriska vård- och stödverksamheter genom att använda och vidareutveckla metoder för delaktighet i kvalitetsutveckling. Skolhälsan, den psykiatriska vården och stödinsatser från socialtjänsten ska i ökad utsträckning använda metoder som kännetecknas av hög brukardelaktighet och som leder till bättre kvalitet i insatserna. En viktig del är att ungdomarna själva lär sig att använda sina egna erfarenheter för att påverka utvecklingen av det samhälleliga stödet i syfte att skapa positiva förändringar för sig själva och andra. De arbetssätt och metoder som tas fram kommer att införlivas i de deltagande verksamheterna samt fortsatt spridas av NSPH, SKL och övriga samarbetsorganisationer. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

JÖNKÖPING
Coompanion, Jönköping län har fått stöd med 476 100 kronor
för projektet Tillsammans

Projektets syfte är att skapa sammanhang där ungdomar med olika bakgrund kan mötas, bidra till integration, samhällsförändringar samt ökat samhällsengagemang. Målet är att nyanlända elever och elever på estetiska programmet får möjlighet att mötas i en gemensam kontext, där de på olika sätt bidrar till att lära av varandra, och visa på att integration är en ömsesidig process. Tillsammans ska ungdomarna arbeta med olika kulturuttryck, som sedan ska generera en utställning och en bok, men målet är att skapa material för integration i framtida sammanhang. Målgruppen är ungdomar i Jönköping mellan 16- 20 år.  Metoden är att skapa sammarbeten mellan elever från olika skolor och bakgrund genom konst och kultur, samt hålla inspirationsföreläsningar, och arbeta med lärande utvärdering och dokumentation. Efter projektet förväntas resultatet tas tillvara i skolan och även i studieförbundet Vuxenskolans ordinarie verksamhet. Det material som tas fram kommer att spridas till lärare och ledare inom skola föreningsliv och folkbildning. 

KARLSKRONA
Karlskrona Gymnastik Förening har fått stöd med 5 232 000 kronor
för Byggnation av kombinationshall för gymnastik 

Karlskrona gymnastikförening vill bygga en gymnastikhall särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning, verksamhet det idag inte finns ändamålsenliga lokaler för i Karlskrona. Föreningen har satt upp mål att bredda sin verksamhet med aktiviteter som ungdomar visat särskilt stort intresse för, dessa möjliggörs genom den nya anpassade gymnastikhallen. Hallen kommer att användas av flera lokala föreningar samt skolenheter på orten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Lokalt projekt. 

KRISTIANSTAD
Kristianstad FC har fått stöd med 562 000 kronor
för projektet Integrationsarbete 1614 Kristianstad

Detta är ett integrationsprojekt som ska genomföras i Kristianstad. Projektet syftar till att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra grund för en god hälsa och snabbt komma in i det svenska föreningslivet. En målsättning är att skapa en modell för hur ideella föreningar i samverkan med kommun, boenden och intresserade kan ge nyanlända barn och ungdomar en så bra start i Sverige som möjligt med aktiviteter, språkträning, förenings- och samhällsinformation och möten med människor från olika delar av samhället. Basen i verksamheten är fotboll, men samarbeten ska byggas upp med andra idrotts- och kulturorganisationer dit intresserade barn och unga kan vända sig. Deltagare som visar intresse kommer att få möjlighet att bli ledare på fotbollsträningarna, få domarutbildning samt agera som mentorer för nya deltagare. Modellen ska spridas till organisationer och kommuner över landet och ska på sikt fortsätta i föreningens ordinarie verksamhet. 

KÅRARP
Skogaby Golfklubb har fått stöd med 612 000 kronor 
för Ombyggnation av klubbhusområde 

Skogaby Golfklubb vill starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning. För att undanröja fysiska hinder i miljön behöver klubben tillgänglighetsanpassa för att underlätta framkomligheten till klubbhus, parkering, övningsgreen och drivingrange. Ytorna ska asfalteras så att alla får samma möjligheter till att delta och ta sig fram obehindrat. Syftet med anpassningen är framförallt för att få igång lägerverksamhet för Handigolfare då föreningen nyligen byggt tillgänglighetsanpassade övernattningsboenden för just det ändamålet. Dock har det visat sig att grusstigar inte är funktionellt, utan mer av ett hinder. För att nå målgrupperna och göra det bästa av kommande verksamhet samarbetar klubben med det kommunala handikapprådet, DHR Halmstad-Hylte-Laholm och FUB Laholm. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

LINDESBERG
Föreningen Linde ridskola har fått stöd med 5 485 000 kronor 
för Nybyggnad av ridhus med serviceutrymme

Föreningen Linde ridskola vill bygga ett tillgängligt och säkert ridhus som även kan fungera som en mötesplats för traktens barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ny verksamhet som ska starta är ridning och läger för och med barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt unga asylsökande och nyanlända. I dagsläget bedrivs ridverksamheten i ett 30 år gammalt ridtält med tillhörande stall och barack. Ridanläggningen uppfyller inte föreningens behov av säkerhet och tillgänglighet, och hindrar därför verksamhetens utveckling. Tältets tekniska livslängd är uppnådd och ska tas ned under 2016. Det saknas handikapptoalett, hiss, isolering, omklädningsrum och en lokal för sociala aktiviteter, möten och utbildningar. Samarbete kommer att ske med kommunen och en lokal funktionshinderförening. 

LINDESBERG
Lindesbergs tennisklubb har fått stöd med 560 000 kronor för 
för Byggnation av padelbana 

Padel är en växande sport i Sverige som nu även efterfrågas av unga i Lindesbergs tennisklubb. Klubben vill därför bygga en padelbana och starta ny verksamhet för barn och ungdomar. Syftet är att bredda verksamheten med en ny sport och få ungdomar att stanna kvar längre i föreningen. I målgruppen ingår även ensamkommande ungdomar, som klubben kommer i kontakt med via ett integrationssamarbete med SISU Idrottsutbildarna. Padelbanan kommer även att användas av Lindesbergs golfklubb, som ser padel som ett spännande komplement till sin träning. 


LJUNGBY
Ljungby IF har fått stöd med 2 763 000 kronor
för Byggnation av samlingslokal 

Ljungby IF planerar att bygga en klubbstuga som ska fungera som bland annat samlingslokal, kansli, utbildningsplats och en plats för barn och ungdomar att mötas. Klubbstugan spelar en viktig roll som social mötesplats och kommer att vara fullt ut tillgänglighetsanpassad. Föreningen blir av med sin äldre, ej tillgänglighetsanpassade stuga, inom kort och planerar därför anlägga en ny. I samband med det kommer de starta upp ny verksamhet för nyanlända barn och ungdomar samt dela ytan med FUB som får ett eget kansli i huset. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

LJUNGSKILE
Lyckorna golfklubb har fått stöd med 1 867 000 kronor 
för Nybyggnad av träningshall på golfanläggning

Lyckorna golfklubb planerar att bygga en träningshall på sin golfanläggning för att skapa en unik och tillgänglig aktivitetsmiljö året runt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Klubben är utsedd att vara regionens handigolfklubb av Bohuslän-Dals golfförbund och har hand om träning för personer med funktionsnedsättning i hela distriktet. Parallellt ska klubben arbeta för att utveckla sin juniorverksamhet, för att locka fler tjejer och nya målgrupper som till exempel ensamkommande ungdomar. Hallen ska erbjuda både träning av svingar, närspel, fysträning och rum för möten och utbildning. Organiserad träning, aktiviteter, läger och prova-på-dagar kommer att arrangeras. Samarbete sker med kommunen, boenden för strokepatienter och ensamkommande samt distriktsgolfförbund.

MALMÖ
Glokala Folkbildningsföreningen har fått stöd med 1 076 000 kronor
för projekt KIPH – Kunskap och information om psykisk hälsa

Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en större delaktighet i samhället, samt öka kunskapen om psykisk ohälsa/hälsa generellt hos målgruppen. Målet är att skapa ett webbaserat informationscenter, om psykisk hälsa/ohälsa riktad till barn och ungdomar med erfarenhet av flykt. Informationscentret ska framförallt med målgruppsanpassad kommunikation, med hänsyn till språk, visuellt uttryck och form ge kunskap om psykisk hälsa. Dessutom kommer det finnas tips och information om olika verktyg som avslappningsövningar, vad man kan tänka på som anhörig/närstående. Projektet kommer tillsammans med målgruppen, psykologer och läkare ta fram information och underlag, för att därefter producera filmer och material, som översätts på aktuella språk. Information om KIPH, kommer att spridas genom samarbetspartners och fortsatt spridningsarbete. Efter projekttidens slut, kommer KIPH att leva vidare på samma webadress, och kommer att kunna länkas till på andra forum. Projektets huvudman kommer att fortsätta finansiera internetkostnaderna. 

MALMÖ
Föreningen Hidde Iyo Dhaqan har fått stöd med 6 573 782 kronor
för projektet Tjejer kan

Det övergripande målet med projektet är att stärka, utbilda och coacha flickor och unga kvinnor med somalisk bakgrund, så att de kan verka som ledare i projekt, föreningar, företag och i övrigt i samhället. Projektets målgrupp är unga kvinnor mellan 15-25 år med främst svensk-somalisk bakgrund boende i Malmö. Inom projektet kommer det att utvecklas en idéverkstad där deltagarna får testa och pröva sina idéer. Deltagarna kommer att arbeta praktiskt och lösningsbaserat i caseformat och samtidigt få möjlighet att utveckla sin egen självkänsla. En stödgrupp ska bildas för att stödja tjejer som på olika sätt vill förverkliga sina idéer, t.ex. driva projekt eller arrangemang. Deltagarna kommer att erbjudas mentorer för att få extra stöttning och konkret kunskap kring att arbeta med projekt, ledarskap och påverkan. Bland projektets blivande mentorer finns personer med bakgrund som kurator, företagare och kulturarbetare. Deltagarna har också tagit fram exempel på förebilder som de vill följa under projektets gång. En jämställdhetsgrupp kommer att startas inom ramen för projektet i syfte att stärka deltagarnas och medverkande föreningars jämställdhetskunskap och säkerställa att jämställdhet kan nås på kort och lång sikt (vad gäller representation, resursfördelning, mm). Löpande under projektets gång vill deltagarna utforska socialt entreprenörskap och företagande och i synnerhet se hur kollaborativ ekonomi kan vara en redskap i att skapa hållbarhet för de egna idéerna. Bland annat ska studiebesök göras till flera andra verksamheter i Malmö som jobbar med just kollaborativ ekonomi. Efter projekttiden ska mentorsverksamheten, idéverkstaden, stödgruppen och jämställdhetsgruppen finnas kvar och drivas som en del av Hidde Iyo Dhaqans ordinarie verksamhet, med samarbetsorganisationerna.  

MALMÖ
KFUK- KFUM har fått stöd med 1 730 000 kronor
för projekt Ensamkommande barn i balans - EBIB

Det övergripande syftet med EBIB- projektet är att förebygga ohälsa och utanförskap samt ge förutsättningar för delaktighet och funktionell gemenskap bland ensamkommande barn och unga. Genom ett brett samarbete mellan flera föreningar, organisationer, ungdomsgårdar samt kommunala verksamheter i Malmö. Målet med projektet är att under tre år nå och engagera 600 ensamkommande barn och unga, för att öka deltagarnas kunskap kring kost och hälsa och jämställdhet.  Deltagarna ska ges möjlighet att hitta en egen aktivitet som passar varje individ, och delta regelbundet i att öka sin fysiska aktivitet och bli en del av den ordinarie föreningsverksamheten. Projektet vill ge deltagarna tillgång till nätverk och sociala plattformar genom kamratskap och deltagande och dessutom utbilda 20 ungdomsledare i målgruppen. Efter projekttidens slut kommer aktiviteter drivas vidare i ordinarie verksamhet. 

NORBERG
Norbergs AIF har fått stöd med 2 713 000 kronor 
för Nybyggnation av konstgräsplan

Under parollen ”Alla på konstgräs” gör Norbergs AIF en satsning för att bygga en konstgräsplan på Malmhedens IP. En konstgräsplan förlänger både säsongen och antalet speltimmar per dag och skapar förutsättningar för utveckling av barn- och ungdomsfotbollen, särskilt den nya verksamheten för och med ensamkommande och asylsökande ungdomar. Det finns en stor efterfrågan bland unga på orten att kunna delta i organiserad träning en längre tid under året, samtidigt som det finns ett behov av ytor för att spontant kunna spela och”leka” fotboll utan ålders- eller könsindelning eller krav på medlemskap. Samarbete sker både med kommunen och distriktets idrotts- och fotbollsförbund.

STOCKHOLM
Eric Ericson International Choral Centre har fått stöd med 7 047 440 kronor
för projektet Körkraft

Genom KÖRKRAFT vill projektet starta ett stort körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande ungdomar, men även för nysvenskar, så kalladespråkkörer. Asylsökande som är för gamla för gymnasiet, får inte studera på SFI och KÖRKRAFT blir ett komplement i deras språkutveckling. Projektets mål är att redan etablerade körer ska få bli så kallade kompiskörer till språkkörer och så småningom uppta
nysvenskar i sin körgemenskap. Därigenom ges en möjlighet till snabbare integrering av asylsökande. KÖRKRAFT vill även nationellt samla körledare för så kallade ”språkkörer” och ”blandkörer” (integrationskörer) till fortbildning i ämnen som integration, språkutveckling, adekvat repertoar, social utveckling genom musik m.m.

STOCKHOLM
Insamlingsstiftelsen Choice har fått stöd med 5 202 688 kronor
för projektet Hälsa för nyanlända

Projektet (Hälsa för nyanlända ungdomar) syftar att ge nyanlända ungdomar goda förutsättningar till att uppnå en god hälsa i Sverige, att integreras i det svenska samhället och främja ett hälsosamt förhållningssätt till Alkohol, Narkotika och Tobak (ANT). Målet är att tillsammans med målgruppen och studenter från medicinska utbildningar ta fram en metod (handbok) för lärare och studenter, för att ge eleverna förutsättningar och kunskap att fatta beslut kring deras ANT-bruk, men också i andra hälsorelaterade frågor som psykisk hälsa och samlevnadsfrågor. Målgruppen är elever mellan 15-20 år, som går på gymnasieskolans språk och introduktionsprogram så kallade Sprintgymnasium. Eleverna kommer tillsammans med blivande läkare och psykologer kartlägga vad det finns för behov av information och vilka olika förhållningssätt det finns till de ämnen som ska behandlas. Den metod och utbildning som tas fram kommer sedan att kunna spridas till andra skolor på samma sätt som Stiftelsens Choice tidigare utbildningsprogram, och även i samarbete med Karolinska institutet. Målsättningen är att projektet ska ta fram en metodbok, som kan användas både av lärare, och personer som möter ungdomarna, samt en del av Choice permanenta verksamhet. Föreningen SIMON (Svenskar och Invandrare mot Narkotika) är en samarbetspartner som kommer att kunna erbjuda ANT-fria aktiviteter. De kommer dessutom ta vara på elevernas nya kunskaper med hjälp av eleverna och deras presentationer föra vidare kunskapen, på olika sätt i folkbildningssyfte.

STOCKHOLM
Make Equal har fått stöd med 663 000 kronor 
för projektet Berättelser

Syfte och mål med projektet är att skapa en digital plattform online med barns och ungas positiva och negativa berättelser kring diskriminering, begränsande normer och exkludering med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Målgruppen är 12-25 år. Plattformen ska stödja målgruppen och organisationer där målgruppen finns, att bredda sina perspektiv och är tänkt att användas i grupprocesser (t.ex. värderingsövningar), individuell utveckling och organisationsutveckling (t.ex. vid framtagande av antidiskrimineringsplaner). 
Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning

STOCKHOLM
Män för jämställdhet har att fått stöd med 9 024 210 kronor
för projektet Machofabriken 2.0

Riksorganisationen Män för Jämställdhet, Unizon (f.d. Sveriges Kvinnojourers Riksförbund) och ROKS (Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige) vill vidareutveckla metodmaterialet Machofabriken genom att stärka upp, tillgängliggöra och utveckla för att möjliggöra ännu bredare våldspreventivt och normförändrande arbete kring strukturer och föreställningar om manlighet och jämställdhet. Materialet, bestående av filmer och metoder för diskussion, ska dels utvecklas som helhet men även stärkas upp med nya teman som det idag saknas förändringsfokuserade våldspreventiva verktyg att arbeta med. Vidare ska materialet göras mer tillgängligt i ett digitaliserat format för att bli mer användarvänligt och nå ut bredare. Den primära målgruppen är unga mellan 13-25 år och särskilt fokus kommer att ligga på de målgrupper som Machofabrikens tidigare material inte anpassats för, där man identifierat en stor efterfrågan, exempelvis boenden för nyanlända, SFI och kriminalvårdsanstalter. Efter projektets slut kommer verksamheten att finansieras genom intäkter för sålt material och utbildningar.

STOCKHOLM
Svenska Cykelförbundet har fått stöd med 2 580 000 kronor 
för projekt Paracykelakademin

Projektet ska erbjuda barn och ungdomar med rörelse- och synnedsättningar möjligheten till aktivt idrotts- och fritidsliv genom att lära ut paracykling. Målgruppen är barn och ungdomar vars funktionsnedsättning hindrar dem från att cykla på en traditionell cykelmodell. Projektet kommer satsa på att nå cykelklubbar, skolor och lokala fritidsarrangemang som idag inte bedriver verksamhet för målgruppen, men som skulle kunna bedriva paracykelverksamhet samt organisationer som idag bedriver annan verksamhet för målgruppen. Arbetet organiseras och fortlever efter projektavslut inom ramen för en paracykelakademi som ingår i Svenska cykelförbundet. Nationellt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

SUNDBYBERG
Dyslexiförbundet Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) har fått 7 767 894 kronor
för projektet Begriplig text och information till alla

Projektet syftar till att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation. Projektet ska drivas tillsammans med tre andra funktionshinderföreningar och målgrupp är personer med olika kognitiva svårigheter (utvecklingsstörning, afasi, språkstörning, dyslexi, autismliknande tillstånd). Målsättningen är att förändra synsättet på hur man förmedlar information på ett begripligt sätt. Att nyansera begreppen ”lättläst”, ”klartext” och ”tillgängliga medier” och att den nya kunskapen börjar användas av relevanta aktörer. Man ska också skapa varaktiga samarbeten mellan målgruppen och de myndigheter som har uppdrag inom området. Efter projektet ska kunskapen som tas fram leva vidare och användas av förlag, tidningar och andra som producerar texter. Myndigheten för tillgängliga medier och Språkrådet ska förvalta delar inom sina myndigheter. Förbunden som driver projektet kommer själva använda kunskapen och fortsätta sprida den. 

SUNDBYBERG
Riksförbundet Sällsynta Diagnoser har fått stöd med 1 734 000 kronor 
för projekt Gemensamt lärande – samverkan mellan patienter och vårdgivare

Projektet ska utifrån ett brukarperspektiv fördjupa kunskapen och ta fram effektiva modeller för utveckling av personcentrerad vård utifrån de särskilda förutsättningar som det innebär att ha en sällsynt diagnos. Samarbetet mellan de regionala brukarnätverk som tagits fram och de centrum för personcentrerad vård (CSD) som finns på universitetssjukhusen ska tillsammans ta fram ett gemensamt utbildningsprogram för patienter och vårdgivare. Utbildningen ska ge ökad kunskap om personcentrerad vård, förståelse för varandras roller och stimulera till ökad nationell samverkan inom området. Samtliga CSD ska även inom projektet ta fram en långsiktig verksamhetsplan i nära samråd med brukarnätverket. Vidare ska det vid alla CSD finnas en referensgrupp där minst två representanter från de regionala nätverken ingår. Projektets resultat tas om hand och införlivas i de sex centrumens reguljära verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främja psykisk och fysisk hälsa

TROLLHÄTTAN.
ABF i Västra Götaland har fått stöd med 2 295 000 kronor 
för projekt Gemenskap i olikheter

I projektet ska personer som använder teckenspråk tillsammans med representanter, i första hand ungdomar, för de fem nationella minoritetsspråken lyfta språkfrågan och stärka minoritetsspråkens status i samhället. Projektet syftar även till att ge nationella minoriteter ett ökat utrymme inom kulturområdet. Projektet ska i olika kommuner i Västra Götaland rigga projektgrupper och genomföra ett antal konstnärsledda processer i form av ambulerande kulturstudior. Projektet avslutas med ett spridningsseminarium och en viljeförklaring. De resultat som kommer fram tas om hand av ABF i Västra Götaland och införlivas i studieförbundets ordinarie verksamhet. Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

UPPSALA
TRIS - tjejers rätt i samhället har fått stöd med 4 222 624  kronor
för projektet Gömd och Glömd

Det övergripande syftet med projektet är att synliggöra maskulinitetsnormer, våldsbeteende och våldsutsatthet bland vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext samt samla in och sprida projektets erfarenheter och kunskaper till myndighetsutövare och andra yrkesverksamma. Projektet har som mål att kartlägga hedersvåldsutsatthet bland assistansberättigade, att inhämta LSS- handläggares respektive daglig verksamhets erfarenheter och kunskaper om vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning som riskerar att utsättas/utsätts eller har utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld samt att sammanställa projektets erfarenhet och resultat i en antologi. Antologin kommer även att innehålla andra aktörers resultat, kunskap och erfarenhet om unga och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning kopplat till hedersrelaterat förtryck och våld, sexualitet och självbestämmande och våld. Verksamheten ska fortsätta genom spridning av antologin respektive två rapporter, en för professionella och en lättläst för våldsutsatta. Det ska även tas fram olika utbildningspaket kring detta som ska kunna användas av myndigheter och kommunala verksamheter.

VÄSE
Väse framtid har fått stöd med 2 839 000 kronor 
för Anläggande av aktivitetspark 

Den ideella föreningen Väse framtid har tagit fasta på barn och ungdomars önskan om bland annat en skejtpark i Väse. Idén har nu utvecklats till en aktivitetspark för skateboard, parkour, downhillcykling och klättring på en låghöjdsbana. Anläggningen kommer i första hand att användas spontant av barn och ungdomar, men i samarbete med idrottsföreningar och fritidsgården på orten kommer prova-på-dagar, tävlingar och träning i organiserad form att arrangeras. Det kommer att finnas möjlighet att låna utrustning för de barn som till exempel inte har en egen skateboard.

VÄSTRA FRÖLUNDA
Somali Dialogue Center har fått stöd med 1 257 000 kronor 
för projektet Unga mentorer och dialogmöten

Projektets syfte är att under tre år utbilda minst 30 unga mentorer för att motverka våldsbejakande extremism. Mentorerna kommer efter utbildning att skapa dokumentärfilmer som ska sändas via bland annat Öppna kanalen och annan WebbTV. Ungdomarna ska även arbeta med sociala medier exempelvis Facebook, Youtube, Instagram och Twitter i syfte att kanalisera kunskap, information, material till andra unga. Mentorerna kommer även ordna dialogmöten (både fysiskt och digitalt) med andra ungdomar i Göteborg, Malmö, Borlänge och Örebro och samtala om hur våldsbejakande extremism upplevs i vardagen och hur de bäst utifrån ett ungdomsperspektiv kan motverka att fler unga svenska somalier dras in i de miljöerna. Efter projektets slut kommer verksamheten att utgöra en del av organisationens ordinarie verksamhet.

VÄSTERÅS
Clownetterna har fått stöd med 2 068 640 kronor 
för projektet En helt ny värld

Projektet ska utveckla nya vägar till integration där barnen får visa vägen till förståelse och respekt och skapa nya vägar till samförstånd genom barns unika förmåga att i lek kunna synliggöra och lösa olika problem. Målgrupp är barn och familjer från krigshärjade länder som i huvudsak bor på asylboenden i Västmanlands län samt personal, barn och ungdomar somkommer i kontakt med familjerna. Med barnkonventionens värdegrund kommer projektet att anordna föräldragrupper, samtal, och personalutbildningar genom att använda lek, fantasi och olika kreativa uttryck. Aktiviteterna kommer att leva vidare efter projekttidens slut i organisationens regi. Projektet kommer att samarbeta med Asylhälsans BVC, Västerås och Svenska Kyrkan Västerås.

UDDEVALLA
Bohusläns Klätterklubb har fått stöd med 2 712 000 kronor
för Byggnation av klätterhall 

Bohusläns klätterklubb är verksam i flera kommuner och planerar att bygga en klätterhall för bouldering i Brodalen, Lysekils kommun, som ligger i centrum för den bohusländska klättersporten. Bouldering är lekfull men teknisk klättring på låg höjd och utan rep, klätterselar och annan teknisk utrustning. Syftet med projektet är att kunna starta barn- och ungdomsverksamhet, med bland annat ensamkommande flyktingbarn som en ny målgrupp. Övrig tid kan barn och unga komma och träna under öppettider tillsammans med en vuxen. Klubben kommer även att ha utomhusträning för barn och ungdomar. Andra föreningar i närområdet, exempelvis Friluftsfrämjandet, är också intresserad av den nya lokalen. 

VÄSTERÅS
Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland har fått stöd med 8 046 972 kronor
för projektet Tillsammans – för god psykisk hälsa

Projektet syftar till att förändra attityder och bemötande kring människor som lever med psykisk ohälsa. Målet är att bidra till en ny modell för samverkan (Västmanlandsmodellen) där ett öppnare klimat och en bredare förståelse för målgruppens hela sammanhang belyses.  Målgruppen är primärt unga och unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt anhöriga till dessa. Sekundärt avser projektet att nå andra unga vuxna samt professionell vårdpersonal, arbetsgivare, LSS, skolor, socialtjänst, polis, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Fokus kommer att ligga på kunskapsutveckling och informationsspridning samt framtagandet av nya metoder och modeller för samverkan mellan brukarorganisationer och offentliga aktörer. Studieförbundet Vuxenskolan har ambitionen att överföra erfarenheter från projektet till andra studieförbund i andra kommuner och landsting efter projektets genomförande. En framgångsfaktor i utvecklandet av Västmanlandsmodellen, och en förutsättning, är den breda ansatsen i projektet. Efter projektet har Västmanland en metod för samverkan kring psykisk ohälsa som kan implementeras på flera nivåer i samhället.

VÄSTRA FRÖLUNDA
Göteborgs Kungliga Segelsällskap GKSS - AccessAbility Center har fått stöd med 3 238 060 kronor
för projektet VattenVana

Projektet syftar till att skapa en verksamhet där målgruppen nyanlända barn och unga samt barn och unga med utländsk bakgrund tränar vattenvana och trygghet genom aktiviteter som kombinerar segling och simning. Projektet ska vidare bidra till att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar. Projektets aktiviteter ska till stor del genomföras i  Jubileumsparken i centrala Göteborg vilket ska bidra till att nyanlända barn, unga och deras eventuella familjer ska lära känna sin stad och uppleva att staden är öppen för alla. Efter projektet kommer verksamheten att implementeras i GKSS ordinarie verksamhet.  


ÖREBRO
ABF Örebro län har fått stöd med 1 278 000 kronor
för projektet Vem har rätt att kalla sig konstnär?

Projektet vill öka förutsättningarna för unga konstnärer med funktionsnedsättning att bli delaktiga i det ordinarie kulturlivet. Ett nätverk ska skapas med representanter från målgruppen från fem olika regioner i Sverige. Syftet är bland annat att hos allmänheten, politiker, tjänstemän och etablerade konstnärer förändra attityder och påverka stereotypa föreställningar om personer med funktionsnedsättning och konst. Nätverket ska arrangera fem stora utställningar samt en rad utbildningar och debatter. Man kommer att gemensamt bygga upp en webbplats där allt material samlas. Efter projektavslut fortsätter nätverket sitt arbete. Föreningen Kulturrummet AniAra och ABF Örebro kommer att förvalta, utveckla och sprida materialet efter projektets avslut. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.