Nya projekt oktober 2015

I oktober fördelade Arvsfonden drygt 67 miljoner kronor till 52 stycken projekt. Av dessa var 24 stycken projekt nya och de fick dela på drygt 29 miljoner kronor.
Senast uppdaterad: 29 augusti, 2016 - 15:32

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

De fortsättningsprojekt som fått stöd i oktober 2015 hittar du under Länkar längre ned på sidan. 

BORÅS 
Mariedals IK 
har fått stöd med 692 000 kronor för 
projektet Idrott för alla

IDROTT FÖR ALLA vill arbeta för att integrera och engagera elever från särskolorna i fritids- och idrottsverksamheter som t.ex. fotboll, bordtennis, innebandy och allmän fysisk träning. Målet är att öka målgruppens deltagande i fritids- och idrottsaktiviteter liksom ungdomarnas organisationsengagemang. Målet är också att integrera handikappidrotten med övrig idrott samt att få in flera ledare med egna funktionsnedsättningar i idrotten.

Målgruppen är samtliga barn och unga i grundsärskolorna i Borås samt unga vuxna som vill bli ledare. Sekundära målgrupper är barnens föräldrar och befintliga tränare inom MIK samt andra idrottsföreningar. Planen är att under projekttiden starta en handikappsektion och en ungdomsstyrelse. Efter projekttiden ska föreningen kunna erbjuda idrott för alla och flera unga ur målgruppen ska ha engagerats i organisationsarbete och som ledare inom idrotten.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

FARSTA 
Stiftelsen Institutet för Independent Living – ILII
har fått stöd med 1 596 000 kronor för
projektet Med lagen som verktyg

Från och med den 1 januari i år gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering. Behovet av projektet bygger på en förstudie som stiftelsen tidigare beviljats stöd för. Förstudien visade bl.a. att flera funktionshinderorganisationer saknar den juridiska kompetens som krävs för att kunna hjälpa sina medlemmar med allmänna råd och tips i de fall de utsatts för diskriminering. Förstudien ledde även fram till etablerandet av en ny ideell förening med namnet ”Med lagen som verktyg. Under projekttiden ska stiftelsen tillsammans med ovanstående organisationer utveckla en webbsida/faktabas innehållande information om diskrimineringslagen, sammanställningar och utdrag ur aktuella anonymiserade diskrimineringsärenden som rör personer med funktionsnedsättning.

Via webbsidans anmälningstjänst får målgruppen svara på några i förhand formulerade frågor. Anmälningarna blir med anmälarens tillåtelse offentliga och sökbara i databasen. De anmälningar som bedöms kunna skapa vägledande domar och vara av speciellt intresse för målgruppen slussas vidare till DO och i förekommande fall till Byggnadsnämnden. På så sätt dokumenteras funktionshinderdiskrimineringens art. Målsättningen är att innehållet på webbsidan inte enbart ska intressera människor med funktionsnedsättningar utan även engagera och intressera människorättsorganisationer och jurister.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: demokrati/delaktighet.

FRISTAD 
Bredareds Golfklubb
har fått stöd med 1 150 000 kronor för
Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av golfbana

Bredareds Golfklubb vill satsa på handigolf och göra sin anläggning tillgänglig och mer attraktiv för personer med funktionsnedsättning. Genom att bygga om delar av de sista 9 hålen, som nu är kraftigt kuperade, kommer banan öppnas upp för personer med rörelsehinder. Områdena kring greener och utslagsplatser ska också anpassas så de blir full ut tillgängliga. I övrigt är alla faciliteter på klubben anpassade för att börja ta emot målgruppen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

GÄVLE 
Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg 
har fått stöd med 894 000 kronor för 
projektet Musik som brobyggare

Syftet är att skapa en ny metod där man med musik som verktyg och brobyggare får ett ökat välbefinnande för personer med demens. Målet är att, med en unik och samordnad utbildning kring musik som brobyggare för anhöriga, volontärer och personal, skapa ett gemensamt synsätt. Synsättet som vänder på bilden av den demenssjuke från att vara en del av en grupp till att vara en enskild individ med unika behov som kan mötas med musik som verktyg. Metoden är tredelad; utbildning, implementering och utvärdering.  Utbildningen erbjuds till anhöriga, volontärer och personal och innehållet är både teoretiskt och praktiskt. Omvårdnad Gävle ansvarar för arbetssättets fortlevnad och utveckling inom den egna verksamheten. SV, Demensföreningen, Demensförbundet och SPF Seniorerna står för spridningen av metoden.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

GÖTEBORG
Bräcke Diakoni
har fått stöd med 710 000 kronor för
projektet Digitalt kommunikationspass

Barn och unga med grava kommunikationssvårigheter tillhör en sårbar grupp. Särskilt känsligt är de i de situationer när man inte känner varandra sedan tidigare. Personer med grava språksvårigheter kan inte presentera sig själva utan måste förlita sig på att andra personer berättar för någon ur personalen hur han/hon gör när hon kommunicerar. Under projekttiden vill Bräcke Diakoni tillsammans med RBU i Göteborg utveckla ett digitalt kommunikationspass, i form av en app, som kan öka förståelsen för och underlätta kommunikationen mellan målgruppen, deras anhöriga och de yrkes- och personalgrupper som kommer i kontakt med målgruppen.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykiska/fysisk hälsa.

GÖTEBORG 
DART– Kommunikations- och dataresurscenter, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
har fått stöd med 1 593 000 kronor för
projektet Bildsamt – bilder som stöd i samtal om våld

Syftet med projektet är att möjliggöra för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning, i behov av kommunikationsstöd, att samtala om våld, exempelvis gränssättning, sexuellt våld eller kränkningar. Målet är att tillsammans med målgruppen ta fram olika typer av samtalspaket innehållande bildstödsmaterial och anvisningar om hur detta kan användas.
Lokalt/Nationellt/Regionalt projekt.
Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning.

GÖTEBORG
Karriär-Kraft Service ek.för
har fått stöd med 772 000 kronor för
projektet Ett samhälle för och av alla

Projektet syftar till att förbättra möjligheterna att starta arbetsintegrerande sociala företag som drivs av personer med funktionsnedsättning. Målet är att skapa en modell för de sociala företagen i Umeå och Vännäs, anpassad och utformad efter de behov som målgruppen har. Det ska förbättra förutsättningarna för målgruppen att driva sociala företag och komma ut på arbetsmarknaden. Målet är också att öka valmöjligheterna för målgruppen i stort och därmed få ökad makt i sitt eget liv. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning, i första hand intellektuella och psykiska. Tanken är att modellen sedan ska inkludera alla funktionsnedsättningar.

I projektet ska man bygga en stödstruktur med Karriär-Krafts modell i Göteborg som utgångspunkt. Där ska metoder, verktyg och arbetssätt som ökar målgruppens möjlighet att arbeta och styra på jämlika villkor samlas. Man ska även stärka och förankra samarbete med det offentliga för att underlätta för målgruppen. Projektet ska leva vidare som en stödstrukturmodell i Umeå, där organisationerna kan använda de gemensamma resurserna som t.ex. pedagogiskt ekonomistöd, handledning, utvecklingsresurser, administration. De ska också vara en gemensam röst i samarbetet med offentlig sektor för att skapa fler möjligheter för målgruppen på arbetsmarknaden.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

HELSINGBORG  
Internationell Klubb Vorta Drom 
har fått stöd med 707 000 kronor för  
projektet Bättre hälsa för unga romer – samverkan mot övervikt 2.0

Syfte och mål med projektet är att förbättra romska barns förutsättningar, både vad det gäller psykisk som fysisk hälsa så att de får ett hälsosammare liv och en bättre skolsituation. Detta ska ske genom dels fysiska aktiviteter, gemensamma matlagningsträffar och motivationsträffar, både individuellt och i grupp och dels genom att starta upp en eftermiddagsskola (som drivs av äldre ungdomar) som kommer att vara öppen de dagar man inte har fysisk aktivitet.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

HUDDINGE
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
har fått stöd med 1 216 000 kronor för
projektet En annan del av Huddinge – FEJM

Projektet handlar om att möjliggöra fritidsaktiviteter inom kulturområdet för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning. Syftet är att målgruppen ska få ett rikare liv och via teater, dans, film och annat skapande ska de ges möjlighet att uttrycka känslor, drömmar, åsikter och önskningar. Projektet ska genomföras i Stockholms län, huvudsakligen i Huddinge kommun. Kärnan i verksamheten är att skapa en scenskola, FEJM, som är en ny typ av fritidsaktivitet för och med målgruppen. Projektet ska också synliggöra och sprida kunskap om gruppens villkor i skolor samt till allmänhet och beslutsfattare genom föreställningar, filmer och annat spridningsarbete. ABF Huddinge ska genom projektet ha ett nära samarbete med både dagliga verksamheter och gruppboenden.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.

HÄGERSTEN 
Friluftsfrämjandet
har beviljats stöd med 1 402 000 kronor för
projektet Naturparkour

Friluftsfrämjandet tillsammans med Svenska Gymnastikförbundet vill öka barn och ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Genom att etablera naturparkourparker ska fler inspireras att komma ut i naturen. Förutom att parkour ska bedrivas på platserna ska information om hur man tar hand om och bevarar naturen ges. Projektet är initierat ur ungdomarnas önskemål och kommer att genomföras av ungdomar som ledare. Initialt ska parker starta i Borlänge, Tyresö och Malmö i samarbete med lokala avdelningar inom Friluftsfrämjandet i samarbete med Gymnastikföreningar och KFUM. Målsättningen är att projektet ska möta ungdomar som idag inte identifierar sig med idrotts-rörelsens och friluftslivets traditionella verksamhet.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

JOKKMOKK 
Kulturens Bildningsverksamhet
har fått stöd med 597 000 kronor för
projektet Young Sapmi

Under två år driver 12-15 samer mellan 14 och 19 år projektet som syftar till gemenskap och lärande för ungdomarna. De får möjlighet att träffas, lära och utvecklas tillsammans. Ungdomarna ska förvärva användbar kompetens inom web, kommunikation och presentationsteknik, foto och film, marknadsföring och layout samt inom områdena normkritik och mänskliga rättigheter. Projektet kommer att ta fram en hemsida, en skrift och en utställning vars tema kommer att vara berättelser om hur det är att vara ung same idag med två identiteter, den samiska och den svenska, och vilka framtidsbilder ungdomarna bär. Projektet drivs i Jokkmokks kommun.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati/delaktighet.

KALMAR 
Kalmar Hästsportklubb
har fått stöd med 687 000 kronor för
Byggnation av ridhus

Kalmar Hästsportklubb vill bygga ett enklare mindre oisolerat ridhus för att möjliggöra verksamhet för barn och unga samt för personer med funktionsnedsättningar. Föreningen har inlett ett samarbete med Högalids Folkhögskola i Kalmar där en pilotverksamhet har genomförts med ridning för personer med lindrig utvecklingsstörning. För att kunna etablera verksamheten behövs endamålsenliga lokaler som är anpassade för målgruppen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

KARLSKRONA 
Karlskrona Allmänna Skridskoklubb
har fått stöd med 764 000 kronor för
Ombyggnation av lokal

Karlskrona konståkningsklubb planerar att starta upp skridskoåkning som idrott och fritidsaktivitet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar genom att utrusta sin ishall med en fallskyddsanordning. Föreningen kan i dagsläget inte ta emot medlemmar som har svårt att hålla balansen eller har svagheter i muskulaturen eftersom risken för skador är stor. Tanken är att nå ut till målgruppen genom samarbete med särskolor, särgymnasium och funktionshinderorganisationer. Ledare inom klubben ska utbildas för att bättre kunna bemöta den nya målgruppen.

Skridsko för särskolan under dagtid och prova-på-tillfällen är exempel på ny verksamhet som ska startas upp. Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning deltagarna har, kommer klubben sedan att slussa in nya intresserade till antingen befintliga eller anpassade träningsgrupper.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa.

MELLANSEL 
Mellansels idrottsförening
har fått stöd med 1 958 000 kronor för
Byggnation av motorikgym i Örnsköldsvik kommun

Mellansels idrottsförening planerar att bygga en gymlokal i sitt nya allhus där ungdomar, barn och personer med funktionsnedsättning ska kunna träna balans, styrka och rörlighet. Det nya motorikgymet kan även bli en viktig mötesplats många asylsökande barn och ungdomar som finns i Mellansel. Lokalen ska utrustas med bland annat rep, ribbstolar, repstegar, balansredskap och mjuka mattor för motorisk träning. Det kommer även finnas möjlighet att utföra mer traditionell gymträning för ungdomar. Föreningen kommer att erbjuda prova-på-dagar/kvällar och speciella tider för organiserad ledarledd träning på kvällstid. Förhoppningen är att kunna hålla gymet öppet alla dagar i veckan.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa.

NORSBORG
Föreningen Fanzingo
har fått stöd med 1 604 000 kronor för  
projektet Glappet

Projektet Glappet syftar till att öka möjligheterna för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att, utifrån sitt engagemang och sin kreativitet, hitta social gemenskap och en meningsfull sysselsättning under en återhämtningsfas. Projektet fokuser på glappet mellan psykvård och en frisk tillvaro, sociala kunskapsglapp och glappet mellan intresseorganisationer. Föreningen Fanzingo vill tillsammans med andra verksamheter som vänder sig till målgruppen utforma en oberoende mötesplats, en scen där man ska kunna genomföra planerade evenemang som deltagarna fyller med sina kreativa uttryck, t.ex. musik, poesi, radio, samtal, utställningar etc.

Målgruppen man vänder sig till är unga vuxna 16-30 år som har erfarenhet av psykisk ohälsa och som befinner sig i en återhämtningsfas. Man utgår från deltagarnas egna kreativa idéer och ger dem stöd i form av professionell kunskap, teknisk utrustning m.m., så att de kan realisera dem. Fortsättningen av projektet är tänkt att drivas av Fanzingo eller Fontänhuset Sköndal. Finansieringen av verksamheten efter projektet planerar ske genom Stadsteatern Skärholmen, försäljning av föreställningar, TV- produktioner, föreläsningar etc. samt genom stöd från olika fonder, stiftelser m.m.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

STOCKHOLM
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
har fått stöd med 2 148 000 kronor för                                                     
projektet Resurscenter för utvecklande av interreligiösa metoder för värdegrundsbaserat dialogarbete

Fryshuset vill etablera ett interreligiöst resurscenter för att bidra till ömsesidig förståelse mellan människor med olika religiös, kulturell, etnisk och socioekonomisk bakgrund. Målet är att motverka segregation, lyfta fram kunskap om hur interreligiösa metoder kan minska främlingsfientlighet och rasism samt förebygga att unga hamnar i våldsbejakande miljöer. Inom ramen för projektet ska utbildningsprogram och metoder för skolor, socialtjänst och organisationer tas fram. Primär målgrupp är unga i åldern 16-25 år som på olika sätt upplever att deras liv begränsas eller påverkas på grund av människors uppfattning om deras religiösa-kulturella-etniska identitet samt unga som vill lära sig av olikheter och vara med och bidra med sina erfarenheter i ett gemensamt mångfald.

Projektet räknar med att arbeta med minst 200 aktivt deltagande unga per år samt genom skolprogram, workshops i samfund, ungdomsorganisationer och fritidsgårdar att nå minst 5000 unga per år. Vid projekttidens slut ska resurscentret ha etablerats och kunna erbjuda skräddarsydda utbildningar för lärare, kommuner m.fl. Finansiering av centret förväntas ske dels genom försäljning av utbildningar och uppdrag dels genom en samfinansiering från alla samarbetsorganisationer.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

STOCKHOLM
Förbundet Vi Unga
har fått stöd med 890 000 kronor för
projektet Bestämma Trots Ålder

Projektet syftar till att utveckla metoder som gör årsmöten mer tillgängliga och inkluderande för personer under 12 år som är medlemmar i ungdomsorganisationer. Projektets målgrupper är dels ungdomsorganisationernas yngsta medlemmar som är 6-12 år, dels ideellt aktiva i åldern 15 – 20 år, som sitter i styrelser och ledning och som har ansvar för planering, utformande, utförande och uppföljning av årsmöten. Målgrupperna kommer att vara delaktiga i att utveckla och testa metoder, som sprids genom utbildningar och workshops. Projektet genomförs i samarbete med Rädda Barnens ungdomsförbund och Riksförbundet Unga Musiker.
Nationellt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

TROLLHÄTTAN 
Konståkningsklubben Thn-Vbg (Trollhättan Vänersborg)
har fått stöd med 1 017 000 för 
Anläggning av ishall i Trollhättan kommun

Klubben har en omfattande verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, men saknar verksamhet särskilt riktad till och anpassad för personer med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser. Föreningen saknar även förutsättningar för att kunna bedriva paråkning, isdans eller synkroniserad konståkning inom sin befintliga verksamhet för barn och ungdomar. Klubben söker bidrag ur Arvsfonden för att kunna montera fallskydd i Trollhättans ishall, en ishall med god tillgänglighet i övrigt, och det finns redan ramper och handikappanpassade toaletter. Dock behövs ytterligare anpassning för personer med rörelsehinder för att t.ex. möjliggöra att på egen hand kunna ta sig ut på isen. Med ett fallskydd kan nya målgrupper få möjlighet att ta del av klubbens verksamhet, samt att befintlig verksamhet kan utvecklas inom nya områden. 
Lokalt projekt.
Prioriterat område: att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

TÖREBODA
Töreboda IK
har fått stöd med 3 076 000 kronor för
Anläggning av konstgräsplan

Föreningen vill anlägga en konstgräsplan. Syftet är att kunna bedriva fotbollsverksamhet för barn och ungdomar under större delen av året, även under vintermånaderna. Föreningen kommer att upplåta planen till andra idrottsföreningar på orten som vill förlägga verksamhet på konstgräs. På orten idag finns endast en fotbollsplan i naturgräs vilket gör att fotboll kan bedrivas under sommarmånaderna.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

UMEÅ 
BK Ume Trixa (Trixa Hockey)
har fått stöd med 1 066 000 kronor för
projektet Strong Girls

Målet med projektet är att stötta tjejer att uppleva och dra fördel av de möjligheter som finns inom idrott och äventyrssport. Projektet ska ta fram ett nytt koncept för hur idrott kan erbjudas i Umeå. Projektet är indelat i två delar. Ett idrottsprogram för tjejer i åldern 13-16 år ska utvecklas, vilket ska genomföras i samverkan med skolan. Programmet testas i två skolor och kommer uppskattningsvis att omfatta totalt 60 tjejer. Därtill kommer projektet att arbeta med utveckling av idrottsföreningar i en mer inkluderande och jämställd riktning. En handbok tas fram under projektet som förklarar koncept och arbetssätt, så att de kan användas även på andra orter.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

UMEÅ
Föreningen Öppen Gemenskap
har fått stöd med 398 000 kronor för
projektet Kumulus – stöd för barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Föreningen vill som första ort i norra Sverige starta upp ett riktat stöd till barn och unga som har eller har haft frihetsberövade föräldrar eller andra anhöriga. Verksamheten kommer att använda sig av BUFFF:s metoder (f. d RiksBryggan) som består av individuella samtal, öppen verksamhet med övningar, lek och andra aktiviteter.
Lokalt projekt.
Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

 

UPPSALA
Föreningen Fredens Hus
har fått stöd med 1 572 000 kronor för 
projektet Nationellt centrum för communityart och fred

Fredens Hus och Foajé X vill i detta projekt sammanföra sina verksamheter med communityart och praktiskt pedagogiskt fredsarbete för att tillsammans med barn och unga utveckla nya arbetssätt för konkret icke-våldsarbete. Målgruppen är främst barn och unga, från förskoleålder till gymnasiet, men även vuxna som arbetar med unga. Genom den pedagogiska verksamheten räknar föreningarna med att nå 800 skolklasser per år. Efter projekttiden ska nya metoder implementeras i Fredens Hus och modeller erbjudas kommuner, skolverksamheter och andra organisationer.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.

VÄRNAMO 
Internationella Vänner
har fått stöd med 1 219 000 kronor för
projektet För Unga Internationella Vänner

Projektets syfte är att skapa naturliga mötesplatser mellan barn från olika kulturer. Detta ska ske i samarbete med föreningar och organisationer och i samarbete med skolan. Under projektets första år är målgruppen primärt nyanlända flyktingbarn i åk 1-6 på skolor i Rydaholm och Alvesta. Projektets målgrupp är också svenska barn som tillsammans med nyanlända barn som har liknande fritidsintressen kommer att gå på fritidsaktiviteter tillsammans. En aktivitetskalender kommer att sammanställas där alla fritidsaktiviteter på respektive ort finns med.
Regionalt projekt.
Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap.

ÖDSMÅL
Göteborgs United Volleybollklubb
har beviljats stöd med 1 769 000 kronor för
projektet Funktionärsutbildningen Resurs

Syftet med projektet är att erbjuda personer med rörelsenedsättningar som har intresse för lagidrott och vill engagera sig inom Volleybollsporten en funktionärs- och andredomare utbildning. Ansvaret för utbildningen kommer att ligga på Bräcke Diakoni tillsammans med Göteborgs United Volleybollklubb. Projektet innebär inte enbart en möjlighet för målgruppen att få kvalificerade uppdrag som funktionärer och andredomare utan kommer även att ge deltagarna ökad kompetens och tillfälle att utöka sitt sociala nätverk så att de får en mer aktiv fritid, sysselsättning och därmed bättre hälsa.
Lokalt projekt med nationell spridning.
Prioriterat område: Demokrati/delaktighet.