Nya projekt oktober 2016

I oktober 2016 fördelade Arvsfonden 187 miljoner kronor till 64 projekt. Här kan du se alla projekt som beviljades stöd.
Senast uppdaterad: 7 november, 2016 - 12:55

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

NYA PROJEKT

Arboga

Arboga Södra IF
har fått stöd med 1 307 000 kronor för
Byggnation av klubbstuga på Ekehill 1 i Arboga kommun

I juni 2014 brann Arboga Södra IF:s klubbstuga ner till grunden, något som har gjort det svårt att bedriva barn- och ungdomsverksamheten fullt ut. I den nya stugan som ska byggas upp kommer föreningen att arrangera kurser, utbildningar och sociala aktiviteter och läger. Ny verksamhet som ska starta är fotbollsträning och läger för personer med funktionsnedsättning, där lokalen blir en central mötesplats. Lokalen består av en samlingssal, sovsal med plats för 20 personer, kök, toaletter, duschar och ett mindre kansli. Både den yttre och inre miljön kommer att vara tillgänglighetsanpassad. Samarbete sker med funktionshinderorganisationer, parasportförbund och Arboga kommun.

Bjurholm

Agnäs Idrotts Klubb
har fått stöd med 1 428 000 kronor för
Skatepark i Bjurholms kommun

Den ideella föreningen Agnäs IK har tagit fasta på barns och ungdomars önskan om att anlägga en skatepark i Bjurholms kommun. Idén är att få till en aktivitetspark för skateboard, kickbike och bmx. Anläggningen kommer i första hand att användas spontant av barn och ungdomar i bygden, men det kommer också att arrangeras prova-på-dagar och träning i organiserad form. Det kommer att finnas möjlighet att låna utrustning för de barn som till exempel inte har en egen skateboard.

Bollnäs

Freluga Golfklubb
har fått stöd med 2 451 000 kronor för
Juniorhus Bollnäs Sörbo 5:29 och Mödänge 7:1

Freluga Golfklubb vill bygga ett juniorklubbhus som ska användas som mötesplats för ungdomarna eftersom det efterfrågats och kan bli en del i att lyfta hela juniorverksamheten. Juniorhuset kommer att möjliggöra kurser, såsom gröna-kortet kurser, sociala aktiviteter och spel/film kvällar. Det kommer också arrangeras lägerverksamhet med övernattning för juniorer och ungdomar både på sommaren och vintern. Juniorhuset kommer att vara öppet varje dag hela säsongen och ha ledare på plats när aktiviteterna kräver det. Idag finns inget klubbhus eller samlingslokal på banan, endast ett kansli och café.

Ekerö

Föreningen Storstockholms Fritidschefer
har fått stöd med 576 448 kronor för
Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF)

Projektet syftar till att tillsammans med tilltänkta målgrupper utveckla en läns- regionmodell. Den är tänkt att ge tillgång till, och ge högre kvalitet i verksamhetsutbudet över kommungränserna i Stockholms län inom tre huvudområden: Idrottsanläggningar, Kulturskolor samt Verksamhet för barn och ungdomar med mer omfattande funktionsnedsättningar. Man har satt som mål att 2020 ska minst 10 större idrottsanläggningar i länet fungera som regionala anläggningar, minst 10 kulturskolor i länet ha börjat utbyta elever och minst 6 fungerande noder i länet inom både idrott och kulturskola ha etablerats för verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättningar. Med nod menar man en plats eller en verksamhet som blir som ett delregionalt centra för idrott, verksamhet för personer med funktionsnedsättningar eller kulturverksamhet. Det kan vara en fysisk anläggning, men också en kraftsamling av särskilt kunniga ledare eller pedagoger som stöttar fler än sin egen kommun.

FSKF kommer som samordnande funktion för Stockholms läns kommuner att tillsammans med Landstingets kulturförvaltning ansvara för att driva modellen vidare. Behövs det fortsatt en regional samordningsfunktion efter projekttidens slut ställer sig kommuner och SLL positiva till att se över möjligheten till fortsatt samarbete och genomförande, genom finansiering av kommunerna och landstinget tillsammans.

Göteborg

Insamlingsstiftelsen Ronald McDonald Hus i Göteborg
har fått stöd med 3 010 000 kronor för
Utbyggnad av Ronald McDonald Hus Göteborg på Sävenäs 165:1 i Göteborgs stad

Insamlingsstiftelsen Ronald McDonald Hus i Göteborg erbjuder gratis boende till familjer med svårt sjuka barn i direkt anslutning till Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus. Stiftelsen planerar för en ny byggnad intill det befintliga huset med tretton nya övernattningsrum som har separat ingång. Syftet är att möjliggöra för särskilt infektionskänsliga barn och ungdomar att övernatta i en bra miljö tillsammans med sina familjer, efter exempelvis en transplantation eller cytostatikabehandling. Samarbete sker med landstinget och Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus.

Göteborg

Forum SKILL
har fått stöd med 2 892 250 kronor för
Våldsprojekt forum SKILL

Syftet med projektet är att målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning, ska få stärkta förutsättningar till trygghet, integritet och sexuell hälsa samt verktyg för att hantera våld, utsatthet och kränkningar av personliga gränser. Tillsammans med målgruppen vill man utveckla metoder, arbetssätt och verktyg i syfte att prata om utsatthet med en främjande och stärkande utgångspunkt.  Projektet ska utmynna i:

 •  Sex kortfilmer på temat våld, som ska vara verktyg för att öppna och fortsätta samtal om våld.
 •  Diskussionsmaterial och övningar kopplade till filmerna
 •  Ett webbaserat spel för primär målgrupp
 •  En hemsida för spridning av filmer, diskussionsmaterial/-metoder och webbspel
 •  En trycksak med fokus på erfarenheter av att ta sig vidare i livet efter att ha varit utsatt för våld.

Projektet avslutas med en nationell konferens på temat, där filmerna har premiär och materialen samt hemsidan presenteras. Dessutom görs en workshops-turné för att nå även de som inte kan resa till en konferens. Efter projekttiden kommer materialet att leva vidare på hemsidan samt att filmer och metoder kommer att integreras i föreningens etablerade utbildningsverksamhet.

Göteborg

Fibromyalgiförbundet
har fått stöd med 1 338 550 kronor för
"Må bra med fibromyalgi"

Fibromyalgiförbundet ska tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Gottfrieskliniken i Mölndal utveckla en digital hälsoportal för män och kvinnor med fibromyalgi från 18 år och uppåt. Webbsidan ska fokusera på möjligheterna och det friska hos målgruppen för att öka målgruppens välbefinnande. En coach med egna erfarenheter av fibromyalgi och kostrådgivning ska knytas till arbetet med portalen och svara på målgruppens frågor. De vanligaste frågorna kommer också att sammanställas i form av en digital coach.  Parallellt med webbsidearbetet kommer förbundet att bjuda in målgruppen och deras anhöriga till öppna seminarier i SV:s regi för att diskutera frågor som rör fibromyalgi, livsstilsförändringar, fysisk aktivitet, smärta och kost.

Göteborg

Göteborgs Interreligiösa råd
har fått stöd med 747 490 kronor för
Intrereligiöst skolprojekt för demokrati, mänskliga rättigheter och förståelse

Projektet syftar till att under en treårsperiod utveckla en kurs för skolklasser med syfte att främja demokrati, mänskliga rättigheter och förståelse. Huvudsaklig målgrupp är elever i högstadiet och gymnasiet.

Projektet har följande m

 • Utveckla en metod för en interreligiös terminskurs
 • Utveckla samverkansformer för skola och religiösa församlingar
 • Att från projektets andra år sprida metoden och material till andra skolor.

Effektmålen är följande:

 • Att eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor
 • Att eleven har fått nyfikenhet och respekt för olikheter grundat i alla människors lika värde
 • Att eleven har fått ett verktyg som främjar det demokratiska samtalet och handlandet
 • Att stärka den sociala sammanhållningen i och omkring de skolor projektet berör
 • Göteborgs Interreligiösa råd (GIC) räknar med att efter projektet avsätta en heltidstjänst för att stötta implementeringen av metoden i flera skolor.

Halmstad

Hushållningssällskapet i Hallands län
har fått stöd med 636 467 kronor för
Världens bästa smaker

Syftet med projektet är att ge nyanlända barn och ungdomar samt barn i åldern 6-10 år inspiration och ökade kunskaper om mat och kultur, så att nyfikenheten och förståelsen för olika länders matkulturer och mathögtider ökar. Huvudmålet för projektet är att underlätta för integration i samhället. Materialet ska vara ett stöd i att lära sig det svenska språket, att lära sig mer om den svenska kulturen och andra kulturer i världen. Materialet ska tas fram på barnens villkor och förutom ett tryckt matkulturmaterial kommer ett brädspel tas fram. En lärarhandledning med enkla instruktioner för de som arbetar med nyanlända barn och ungdomar samt barn på fritids ska tas fram. Lärarhandledningen ska kunna ge inspiration, motivation och kunskap till personalen på mottagningsskolor, asylboenden och på fritids runt om i Sverige.

Helsingborg

Forza of Sweden
har fått stöd med 1 173 190 kronor för
Välkommen in och ta plats

Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät och fler möjligheter till sysselsättning. Målet är att deltagarna ska få nya vägar in i samhället, ett socialt och professionellt sammanhang, bättre svenskakunskaper och värdefulla företagskontakter. Minst hälften ska ha kommit i sysselsättning efter deltagandet. Varje deltagare får en actionvägledare (som ska fungera som mentor, coach, dörröppnare) och deltar fyra månader. I programmet ingår olika aktiviteter; träffar med entreprenöriellt fokus, digitala nätverk, företagsbesök, sociala aktiviteter, språk- och workshopcaféer, entreprenörskapskurser. Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom föreningen som ett program för nyanlända. Kommunen kommer att stötta verksamheten vid positivt resultat genom upphandling/avtal med föreningen och den ska vara ett komplement till etableringsprocessen.

Hofors

Hofors Allmänna Idrotts Förening
har fått stöd med 228 000 kronor för
Hofors Allmänna Idrotts Förening ansökan om stöd till elljusspår

Hofors AIF vill med projektet bredda ett befintligt elljusspår på 5 km för att möjliggöra fristilsåkning. Idag är spåret så smalt att endast klassisk skidåkning är möjlig vilket bidrar till att skidsektionen fått problem med att behålla sina yngre åkare när barnen nått juniorklasserna. Breddning av spåret medför också att cykelsektionen kan använda spåret sommartid för MTB.

Hudiksvall

Hudiksvalls Gymnastikförening
har fått stöd med 1 390 000 kronor för
Ombyggnation av gymnastikhall på Köpmanberget 5:7

Hudiksvalls gymnastikförening har under 2016 byggt om en gammal industrilokal till en specialhall för truppgymnastik. Det som saknas är att färdigställa två hoppgropar, en yta för parkour och att installera linor i taket för att man ska kunna göra volter på ett säkert sätt oavsett färdighetsnivå eller funktionsnedsättning. Dessutom vill klubben bygga ett läxläsningsrum för att möjliggöra skolarbete före och efter träning. Syftet med projektet är att utveckla den befintliga barn och ungdomsverksamheten inom truppgymnastik och att starta ny verksamhet i form av parkour. I samarbete med Hudiksvalls kommun och lokala funktionshinderorgansiationer ska klubben även bedriva ny verksamhet i form av gymnastik och parkour för personer med funktionsnedsättning.    

Hudiksvall

Föreningen Pascal Intryck Påtryc Uttryck Avtryck
har fått stöd med 988 672 kronor för
Från nedsättning till uppsättning

Inom det estetiska området, såväl det professionella som amatörkulturen, är personer med olika funktionsnedsättningar underrepresenterade. Projektets målgrupp är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och intresse för estetiska uttrycksformer. Syftet är att tillsammans med dem bryta underrepresentationen. Detta görs genom att ta fram hur ett pedagogiskt stöd för alla som arbetar med estetisk verksamhet för främst barn och unga med funktionsnedsättningar bör se ut. Ett sådant efterfrågas ofta. Projektet skall svara på frågan hur anställda på skolor, fritidsgårdar, inom föreningar, studieförbund, habiliteringen och kulturskolor kan få stöd i sitt arbete. Föreningen Pascal tillsammans med ungdomar med olika funktionsnedsättningar, pedagoger, högskolor/universitet, studieförbund, organisationer som Kulturcentrum Skåne och Uppfinnarföreningen, skall i projektet arbeta med hur ett sådant stöd bör se ut. Ett mål med projektet är att också komma fram till hur stödet skall förmedlas. Högskolor och andra organisationer har i avsiktsförklaringar redogjort för sin vilja att använda det pedagogiska stödet i sin verksamhet och på andra sätt stötta projektet.

Metoden bygger på att samla ungdomar som är aktiva inom estetisk verksamhet tillsammans med pedagoger och utforma stödmaterial. Med stöd av konsulter inom kommunikation och med hjälp av exempelvis Uppfinnarföreningen kommer föreningen söka rätt form för att förmedla stödet. Tillsammans med en referensgrupp diskuteras främst hur stödet kan förmedlas till målgruppen inom projekttiden och efter denna. Materialet skall sedan kommuniceras med de medverkande verksamheterna, referensgrupp och en kommunikationsgrupp.

Under hela projekttiden skall föreningen Pascal arbeta aktivt med att få fram ett ställningstagande till hur projektets innehåll skall fortleva efter projekttiden. I det arbetet är inte minst kommunikation med verksamheter som Specialpedagogiska skolmyndigheten, och kanske även andra myndigheter, centralt.

Karlskrona

Jeunesses Musicales Sweden, JMS
har fått stöd med 2 238 470 kronor för
Jeunesses Musicales Sweden, JMS ansökan om stöd till projektet Songlines

I bred samverkan med många aktörer utvecklar projektet metoder och strategier för att nå, möta och engagera nyanlända ungdomar. Över hela landet ges unga nyanlända, i första hand ensamkommande, tillgång till musikaktiviteter. Projektet involverar såväl de som bor i boenden för nyanlända som de som bor i familj. Arbetet tar sin utgångspunkt i den starka tradition som Sverige har av att erbjuda unga människor musikaktiviteter. I samarbete mellan många olika organisationer utvecklas metoder som innebär ökade möjligheter till integration genom utövandet av musik. Projektet genomför på olika orter workshoppar på boenden, skolor och i miljöer där ungdomar som nyligen kommit till vårt land återfinns. Syftet med dessa workshoppar är att visa på det lokala utbudet. Ungdomarna ges i projektet stöd för att delta i musiklivet som musiker, volontärer och arrangörer. Under första året utvecklas metoderna i sex regioner. Under andra och tredje året sprids projektet till resten av landet. Som stöd i spridningsarbetet tas det bland annat fram filmer och en rapport. Efter projektets slut blir Songlines ett program inom den internationella organisationen Jeunesses Musicales International.

Karlstad

Handikappföreningarna i Karlstad
har fått stöd med 1 129 000 kronor för
Byggnation av utegym på Viken 2:1 i Karlstad kommun

Handikappföreningarna i Karlstad är ett samverkansorgan för 16 medlemsföreningar. HSOK vill bygga ett tillgänglighetsanpassat utomhusgym, eftersom de utomhusgym som finns på orten idag inte är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Tanken är att skapa ett tillgänglighetsanpassat och gratis motionsalternativ i Karlstad utifrån målgruppernas egna behov, och där man inte måste träna på vissa bestämda tider. I det nya gymmet ska underlag, typ av maskiner, skyltning och information vara anpassade för olika funktionsvariationer. Friskis&Svettis Karlstad kommer att arrangera prova-på-tillfällen, regelbunden träning och ge instruktioner i hur maskinerna ska användas. Instruerande skyltar kommer också att finnas intill maskinerna.

Karlstad

Passalen Karlstad
har fått stöd med 607 488 kronor för
Ungt inflytande

På de flesta fritidsgårdar runt om i landet används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten. Metoden saknar konkreta verktyg för att inkludera unga med funktionsnedsättning. Syftet med detta projekt är att vidareutveckla den befintliga metoden. Arbetet skall genomföras av målgruppen och testas på en av Karlstads fritidsgårdar för att därefter implementeras som en arbetsmetod på samtliga fritidsgårdar i Karlstads kommun. Målet är att öka målgruppens delaktighet och medverkan i fritidsgårdarnas aktiviteter. Den primära målgruppen är unga personer (15-25 år) med funktionsnedsättning, särskilt för personer som är beroende av ledsagare eller annat stöd i sin inkluderingsprocess. Sekundär målgrupp är unga personer som deltar i Karlstads fritidsverksamheter.

Linköping

BK Tinnis
har fått stöd med 3 949 000 kronor för
Byggnation av klubbstuga på Lagandan 2 i Linköping kommun

BK Tinnis i Linköping är en väletablerad fotbollsklubb som i drygt 50 år bedrivit verksamhet med både flick- och seniorlag för damer. Föreningen vill fortsätta utvecklas men ett stort hinder är man saknar en klubblokal, wc, dusch och omklädningrum på idrottsplatsen där spelarna tränar. BK Tinnis planerar nu att bygga ett nytt klubbhus som ska bli en mötesplats för idrott, gemenskap och integration för unga tjejer i Berga, där såväl teori, utbildning och sociala aktiviteter kan arrangeras. Klubben ska arbeta aktivt för att fler tjejer från den egna stadsdelen Berga - oavsett kulturell bakgrund – ska upptäcka fotbollen och den sociala plattform som föreningen erbjuder. Samarbete sker med kommunen, distriktsfotbollsförbund och organisationen Fuetbol da Forca.

Ljungby

Teater 16
har fått stöd med 1 071 844 kronor för
Vår Scen

Ungdomar från olika föreningar bygger under tre år upp en kulturverksamhet i Ljungby för målgruppen 16 till 25 år. Kulturintresserade amatörer skapar tillsammans med professionella utövare och arrangörer från ett flertal kulturinstitutioner en verksamhet och fyller ett hus med aktiviteter. Särskilda ansträngningar görs för att involvera nyanlända ungdomar redan från starten. Projektet skapar en lokal modell där man hämtar sitt arbetssätt och sina metoder från AFUK i Köpenhamn och Frilagret i Göteborg. Dessa storskaliga verksamheter transformeras till de förutsättningar som råder i en småländsk småstad. Huset blir en öppen och välkomnande mötesplats med workshoppar, repetitioner, föreställningar, konserter, utställningar, filmvisningar och kafékvällar. Efter projekttidens slut driver föreningen Teater 16, tillsammans med samverkansparterna, projektet vidare inom sin ordinarie verksamhet med ekonomiskt stöd från Ljungby kommun.

Lund

Trällekilla Ridklubb
har fått stöd med 1 887 000 kronor för
Tillbyggnad av sanitetsutrymmen och klubblokal på Lyngby 9:4 i Lunds kommun

Trällekilla ridklubb (tidigare Bokskogens ridklubb) är en ideell förening som för två år sedan flyttade till en ny anläggning som bara delvis är färdigställd. Det saknas fortfarande tillgänglighetsanpassade toaletter, dusch- och omklädningsrum samt lokaler för teori, utbildning och sociala aktiviteter, vilket föreningen nu vill bygga. Tillbyggnationen kommer att möjliggöra att personer med rörelsenedsättning kan delta i ridlektioner och läger, och att föreningen kan anordna kurser, utbildningar och mindre tävlingar i egna lokaler. Det kommer också att göra ridhuset till en plats som inte bara erbjuder ridning, utan där ryttare, oavsett funktionsförmåga, kan fika och umgås, göra läxor och delta i sociala aktiviteter. Samarbete sker med Kädarps ridskola, Lunds kommun och funktionshinderorganisationer.

Lund

Real Fighter Sällskap
har fått stöd med 522 250 kronor för
Mulier Fortis

Projektets syfte är att stärka unga tjejer som befinner sig i ett utanförskap som kan vara ett resultat av att de befinner sig i en snäv social miljö och att de aldrig lärt sig att ta plats. Detta ska uppnås genom att tjejerna lär sig att interagera med tjejer från andra sociala grupper, får ta initiativ till att planera och genomföra aktiviteter och efterhand ha mod att engagera sig i aktiviteter utanför gruppen exempelvis på skolor, fritidsgårdar eller i föreningslivet. Metoden kommer att tas fram och prövas i Lund och Varberg för att sedan implementeras på dessa orter men även spridas över landet.

Malmö

Teater Reagera
har fått stöd med 1 339 140 kronor för
Teater Reagera ansökan om stöd till projekt Freja - forumteater om sex och relationer

Projektet Freja vill erbjuda en plattform där personer som lever med intellektuella funktionsnedsättningar kan träna sig inför verkliga situationer kopplade till sex och relationer. Den primära målgruppen är vuxna och ungdomar som lever med en intellektuell funktionsnedsättning och den sekundära målgruppen är personal inom LSS. Projektet syftar till att göra såväl de aktiva deltagarna, där hälften representerar målgruppen, som publiken delaktiga på ett mer omfattande sätt. Detta för att skapa en större förståelse och bättre samarbete mellan personal och brukare, skapa en gemensam plattform för samtal på lika villkor. Delaktigheten kommer att skapas genom att projektets primära målgrupp är medskapare till föreställningen och även agerar på scen. Det övergripande syftet med projektet är att betona att alla människor har rätt till en god sexuell hälsa och att ge deltagarna verktyg för att prata om sex och samlevnad. Projektet genomförs tillsammans med Malmö stad och RFSU Malmö. Efter projekttidens slut kommer de informatörer/skådespelare som deltagit att kunna fortsätta använda metoden på boenden och inom daglig verksamhet. Det kommer att skapas ett material som kan användas inom LSS verksamheter för att kunna lyfta frågor kring sexualitet och skapa forum för samtal och dialog. Parallellt med projektet håller man på att bygga upp ett nätverk inom Malmö stad som är tänkt som en permanent verksamhet och som kommer att vara en viktig beståndsdel för verksamhetens överlevnad efter projekttidens slut.

Norrköping

Breviksstiftelsen
har fått stöd med 2 836 000 kronor för
Nybyggnad av vinterbonat sanitets- och aktivitetshus Evelund 1:6 i Norrköping

Breviksstiftelsen vill anpassa sin lägergård för att kunna bedriva verksamhet året runt och starta ny verksamhet för nyanlända barn och ungdomar. Även lägerverksamhet för barn och ungdomar med funktionsvariationer ska startas efter byggnationen, i dagsläget är det inte möjligt då hygienanläggningen och aktivitetsutrymmet inte är anpassat för målgrupperna. En pilotverksamhet genomfördes sommaren 2016 med gott resultat och uppskattning från deltagare.

Norrköping

Breviksstiftelsen
har fått stöd med 1 107 756 kronor för
Världens läger!

Syftet med projektet är att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet utifrån sina behov och förutsättningar och hjälpa dem förstå en del av svenska kulturen. Genom deltagandet ska målgruppen nyanlända barn och unga hitta en väg in i föreningslivet och tack vara det kunna navigera sig vidare i andra demokratiska organisationer och sammanhang. Breviksstiftelsen är ansluten till KFUM Sverige och har stor erfarenhet av lägerverksamhet, dock är målgruppen och arbetet med integration genom läger nytt. Ett pilotprojekt har genomförts under sommaren 2016 med gott resultat, deltagarnas reflektioner på det kommer att användas in i projektet Världens Läger. Efter projekttiden ska aktiviteterna och lägren fortsätta genom kommunal och egen finansiering. Dokumenteringen av projektet ska spridas till involverade boenden och kommuner som inspiration, projektet ska också spridas inom KFUM Sverige.

Skellefteå

Föreningen Folkets Park i Byske u.p.a
har fått stöd med 1 629 000 kronor för
Byggnation av Nytt Föreningshus i Byske på Skellefteå-Byske 58:49 i Skellefteå kommun

Föreningen Folkets Park i Byske är en väletablerad aktör för föreningsverksamhet i Byske sedan många år tillbaka. Nu vill föreningen tillsammans med majoriteten av bygdens andra föreningar utveckla sina verksamheter genom att få till ett gemensamt föreningshus/samlingslokal. I dagsläget är 22 lokala föreningar med på initativet och ca 15 av dem har aktivt deltagit i planeringen, intresset är stort då det idag saknas en samlingslokal av liknande slag i Byske. Initiativet ska ge barn-, ungdoms- och handikappföreningar tillgång till lokaler som uppmuntrar lek, idrott och social gemenskap.

Stockholm

Stiftelsen Mosaik
har fått stöd med 899 065 kronor för
Handbok i konsten att planera och genomföra en konferens, efter en engelsk modell

Projektets mål är att utbilda personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i att planera och genomföra konferenser, seminarier och workshops kring kulturfrågor i syfte att öka målgruppens delaktighet och närvaro i kultursammanhang. Det nyskapande i projektet är att representanter för målgruppen själva utformar en praktisk och konkret metod utifrån sina egna förmågor och behov. Metoden tar inspiration från en etablerad engelsk modell, Creative Minds Conference, och omformas till svenska förhållanden av en styrgrupp bestående av aktiva konstnärer med rätt till stöd enligt LSS. Arbetet ska resultera i en metodhandbok som kommer att spridas till kulturarrangörer och målgruppen i Sverige och förvaltas av intresseföreningen Kultur och Kvalitet. Metoden kommer även att spridas genom studiecirklar. Ett framtida Forum för fortsatt kunskapsutbyte skapas som kommer att finansieras dels genom deltagaravgifter, dels med bidrag från fonder och sponsorer.

Stockholm

Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation
har fått stöd med 1 035 320 kronor för
Känn igen symtomen - förändra prognosen! Ett projekt för ökad kunskap och samverkan inom området PANS/PANDAS och autoimmuna encefaliter

Förbundet vill i projektet sprida information om och erfarenhetsutbyte kring den relativt okända diagnosen PANS/PANDAS och skapa möten för drabbade barn/ungdomar och familjer. Målgruppen i projektet är personer, oftast barn, som har en svår och varaktig funktionsnedsättning, autoimmuna encefaliter men där symtombilden inte är känd. Målet är att bidra till ny kunskap, skapa möten mellan hälso- och sjukvård, skapa mötesplatser för föräldrar samt ge möjligheter till stöd till barn/ungdomar. Projektets tre huvudsakliga delar är att genomföra en enkät och spridning av resultatet av denna, uppbyggnad av en webbplats med lättillgänglig information där barn och ungdomar kan komma till tals samt att arrangera en konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Syftet med projektet är att sprida ny kunskap så att livskvaliteten ökar för målgruppen genom bättre stöd och behandling.

Stockholm

Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU, Stockholm
har fått stöd med 1 107 200 kronor för
Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

RFSU Stockholm vill i samarbete med FoU Södertörn öka den sexuella och reproduktiva hälsan hos unga som är placerade i jour- eller familjehem. Förbundet ser en efterfrågan hos de unga när det gäller information och samtal kring frågor som rör sexualitet och hälsa och även en stor efterfrågan av hur familjehemmen kan vara ett stöd. Den direkta målgruppen för projektet är unga mellan 12-20 år boende i familje- eller jourhem inom kommunerna som ingår i Södertörn i Stockholms län. Genom att bland annat utbilda familje- och jourhem, ge dem kunskaper kring målgruppens sexuella hälsa och rättigheter och ge dem redskap i att stötta målgruppen. Vidare ska det tas fram en digital plattform för att samla kunskaper, information och som ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte familjehemmen emellan.  Efter projektets slut kommer kommunerna att fortsätta erbjudas utbildningen som blir en del av den ordinarie sexualupplysningsverksamhet RFSU Stockholm erbjuder. FoU kommer att jobba för att göra en tonårsutbildning till ett permanent inslag för familjehem som har placerade ungdomar i tonåren.

Stockholm

Insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna
har fått stöd med 1 449 200 kronor för
Projekt Systerskap

Syftet med projekt Systerskap är att stärka nyanlända tjejer och unga kvinnor genom att öka deras delaktighet, skapa mötesplatser samt möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan nyanlända och etablerade svenskar. Inom ramen för projektet kommer man även att utbilda aktiva förändringsaktörer. Målet är att 200 nyanlända tjejer och unga kvinnor genom projektet skapat sig ökade förutsättningar för delaktighet och inflytande i samhället. Projektdeltagarna kommer genom utbildningsträffar öka sina och varandras kunskaper om kvinnors rättigheter och jämställdhet genom interaktivt och gemensamt lärande i grupp. I utbildningen ingår träning i ledarskap, och påverkans- och opinionsbildande arbete samt moment som syftar till att stärka sig själva, varandra och gruppen. Projektdeltagarna kommer att ges stöd för att genomföra egna utåtriktade projekt och aktiviteter som syftar till att sprida kunskap om kvinnors rättigheter, jämställdhet. Det kommer även finnas ett mentorskapsutbyte mellan deltagarna och etablerade unga kvinnor (Kvinna till Kvinnas volontärer). Efter projektets slut ska deltagarna fått möjligheten att engagera sig tillsammans med volontärer i någon av de sex befintliga volontärgrupperna. Kvinna till Kvinna kommer att ha det övergripande ansvaret att löpande ge stöd till de grupper och nätverk som formats under projektet genom befintliga resurser inom organisationen. Kvinna till Kvinna kommer i sitt fortsatta samarbete med Sensus och dess medlemsorganisationer fortsätta att sprida projektets utbildningsmaterial och projektdeltagarnas manifest.

Stockholm

Kulturverkstan i Konsum Ringen
har fått stöd med 1 370 585 kronor för
Egen Kraft i K-Ringen

Den ideella kulturförening Kulturverkstan i Konsum Ringen vill med samarbets-organisationerna skapa en mötesplats för unga med funktionsnedsättning i syfte att hjälpa dem till en ökad självkänsla och bredda möjligheten till meningsfull aktiv fritid med eget kulturskapande som metod. Tillsammans med sina medlemsorganisationer befinner sig Kulturverkstans verksamhet i en utvecklingsfas och har ett starkt stöd av Motala kommun, som gärna vill se en satsning på kulturverksamhet för barn och unga. Projektet tänker ha en öppen verksamhet – fasta grupper där målgruppen får prova på eget kulturskapande i olika konsttekniker men även drama, media, foto och film/animation. Man kommer även att ha en inriktning med hälsotema (mat och motion). En referensgrupp till målgruppen ska följa verksamheten, utvärdera och därmed påverka projektets inriktning och fortsättning under de kommande två åren. Gruppen ska även medverka och påverka lokalernas utformning och anpassning till målgruppen. Efter tre år hoppas man ha skapat grunden till en uthållig verksamhet för målgruppen, med både nyrekrytering av ungdomar och fortsatt arbete med dem som varit aktiva under projekttiden. Projektet genomförs tillsammans med bl.a. Habiliteringen, Samordningsförbundet, Folkuniversitetet och Motala kommun.

Stockholm

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU
har fått stöd med 2 613 000 kronor för
Alla unga undrar - sex och relationer för nyanlända

Projektet syfte är att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa och kunskap om sina sexuella rättigheter. Målet är att målgruppen (15-25 år) ska ha ökad kunskap samt reflekterat och fått en djupare förståelse kring normer kopplat till sexualitet och relationer. Detta ska ske över landet genom workshops och samtalsträffar med målgruppen utifrån de beprövade metoder som används inom RFSU, vilka kommer att anpassas och utvärderas kontinuerligt efter målgruppens behov. Vidare ska man utbilda personal som möter målgruppen t. ex på HVB-hem, ungdomsmottagningar och fritidsgårdar. Efter projektets slut ska metoden integreras i RFSU:s reguljära verksamhet.

Stockholm

Kung Saga Förening
har fått stöd med 1 308 530 kronor för
Certifiering

Projektet syftar till en attitydförändring på arbetsmarknaden som ska leda till att fler unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar kommer in på arbetsmarknaden. Målet är att ta fram och etablera en ny metod, en certifiering som är en form av kvalitetsstämpel av arbetsplatser som möjliggör arbetstillfällen för målgruppen. Certifieringen ska tas fram och prövas av målgruppen genom ett nära samarbete med arbetsgivare. Dialogen med arbetsgivare sker inom deras CSR-arbete, man kommer att göra undersökningar och enkäter för att ta reda på arbetsgivares behov. Utifrån detta tar de fram utbildning och kriterier som prövas på några arbetsplatser tillsammans med målgruppen. Efter utvärderingar och justeringar tas en modell för certifiering fram och sprids till arbetsgivare på olika sätt. Parallellt kommer filmer göras i syfte att påverka och väcka intresse hos arbetsgivare. Projektet ska leva vidare i ett socialt företag där personer ur målgruppen arbetar med utbildning och certifiering av arbetsplatser. För att säkerställa överlevnaden så kommer man även att sälja platser inom daglig verksamhet och andra servicetjänster.

Stockholm

Maktsalongen
har fått stöd med 1 543 600 kronor för
Dags för motståndskraft

Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland unga. Målet är att tillsammans med målgruppen, skapa en enkel och lättanvänd sajt som på ett konkret sätt hjälper och vägleder ungdomar och organisationer att bygga upp sin egen motståndskraft för att kunna klara av stress samt att få verktyg för detta. Sajten riktar sig till tre olika målgrupper: unga som är engagerade i det unga civilsamhället, elevkårsaktiva på gymnasieskolor samt vuxna som finns i ungas närhet, exempelvis föräldrar och lärare. Sajten, som kommer att vara interaktiv, ska uppdateras kontinuerligt med lösningar som baseras utifrån målgruppens behov. Den kommer att innehålla fakta och konkreta övningar som både individer och organisationer kan arbeta med för att förebygga, förhindra och hantera stress. År ett i projektet ligger fokus på att bygga sajten och år två på att marknadsföra och kommunicera ut sajten samt utveckla den baserat på målgruppernas återkoppling.

Stockholm

Bris - Barnens rätt i Samhället
har fått stöd med 1 462 236 kronor för
Bris, Barnens Rätt i Samhället ansökan om stöd till projekt Nyanlända barn, idrott och inkludering

Projektet syftar till att använda löpning som verktyg för att skapa social utveckling och integration för nyanlända och bosatta ungdomar i Järva. Målet är att tillsammans med målgruppen skapa hälsofrämjande aktiviteter med fokus på löpning, samt skapa en gemenskap mellan människor för att främja integration. Målgruppen är ungdomar i Järva. Projektet ska genom utåtriktade informationsinsatser erbjuda möjligheter till träning, och tillsammans med målgruppen anpassa aktiviteterna till det de tycker är roligt. Gemensamma aktiviter med personer från andra områden ska arrangeras. Projektet ska förbättra kontakter och samarbeten med andra klubbar, samt arrangera och delta i olika lopp. Efter projektets slut ska Kista Sports Club Friidrott driva projektet i lokala grupper i området.

Stockholm

Insamlingsstiftelsen Make Equal
har fått stöd med 1 065 610 kronor för
Skärpning

Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet. Projektet har flera målsättningar:

 • Ökad kunskap om ungas perspektiv på problembilder och lösningar kopplat till näthat.
 • En samhällsdebatt kring näthat som präglas av fokus på lösningar och metoder snarare än skräckbilder och pekpinnar.
 • Ett tryggare och mer inkluderande nätklimat genom att fler tänker till kring sitt eget beteende och att fler vågar säga ifrån samt vet vad de själva kan göra mot näthat.
 • Ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter som gäller på nätet.

Projektet vill skapa en folkrörelse och ett gräsrotsengagemang kring frågan genom tankeväckande och lärorika workshops och kampanjer, som bygger på ungas egna erfarenheter och perspektiv. Unga ska stöttas i att driva egna kampanjer samt få träning i att föreläsa om näthat och inkludering. Genom samarbeten med organisationer som jobbar inom olika delar av fältet - med nätfrågor, med jämlikhet och inkludering samt inom arenor där många ungdomar finns (t.ex. skolan och idrotten)  - ska projektet kunna flytta fram positionerna ordentligt. Projektet är planerat att resultera i ett nätverk för aktörer inom de olika fälten, en sajt med lättillgänglig information om trygghet på nätet och ett utbildningskoncept som drivs vidare genom stiftelsens befintliga utbildarpool samt ungdomar som deltar i projektet.

Stockholm

Stiftelsen Teskedsorden
har fått stöd med 1 777 750 kronor för
Stiftelsen Teskedsorden ansökan om stöd för projekt App Against Racism - Sveriges första app mot rasism

Syftet med projektet är att skapa och sprida App Against Racism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i samhället med målet att motverka rasism och andra former av intolerans. Den primära målgruppen för projektet är ungdomar mellan 13 – 19 år. Målet är att App Against Racism ska kunna integreras i skolundervisningen för att ge lärare, elever och allmänheten ett verktyg för att arbeta med frågor och starta samtal om normer, rättigheter och privilegier. Appen ska formas som ett spel med tillhörande hemsida och lärarhandledning. Projektets material tas fram med referensgrupper bestående av ungdomar samt organisationer och nätverk med erfareneter av toleransfrågor och normkritik. Materialet testas av tre skolor. Efter projekttiden är det tänkt att appen ska finnas nedladdningsbar på App Store och Google Play samt användas i skolundervisning och även av intresserade personer och organisationer utanför skolans värld. Projektet genomförs i nära samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, Världskulturmuseet och Anna Lindhs stiftelses svenska nätverk.

Stockholm

Kista Sportsclub KFUK-KFUM
har fått stöd med 706 978 kronor för
Kista sports Club Friidrott (Akalla Run) ansökan om stöd till projekt Löpning som social språngbräda för unga i Järva

Projektet syftar till att använda löpning som verktyg för att skapa social utveckling och integration för nyanlända och bosatta ungdomar i Järva. Målet är att tillsammans med målgruppen skapa hälsofrämjande aktiviteter med fokus på löpning, samt skapa en gemenskap mellan människor för att främja integration. Målgruppen är ungdomar i Järva. Projektet ska genom utåtriktade informationsinsatser erbjuda möjligheter till träning, och tillsammans med målgruppen anpassa aktiviteterna till det de tycker är roligt. Gemensamma aktiviter med personer från andra områden ska arrangeras. Projektet ska förbättra kontakter och samarbeten med andra klubbar, samt arrangera och delta i olika lopp. Efter projektets slut ska Kista Sports Club Friidrott driva projektet i lokala grupper i området.

Sundsvall

Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb
har fått stöd med 3 409 000 kronor för
Byggnation av bågskyttehall på Skönsmon 1:112 i Sundsvall kommun

Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb planerar att bygga en bågskyttehall intill sin utomhusbana för att kunna utveckla föreningens verksamhet och möjliggöra bågskytteträning året runt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Hallen kommer att bli en samlingsplats för idrott, utbildning, teori och sociala aktiviteter. Efter byggnationen kommer bågskytteverksamhet att kunna bedrivas året om, fem kvällar i veckan. Med en hall som kan attrahera unga och personer med funktionsnedsättning ser föreningen möjligheter att utveckla verksamheten i samverkan med distriktsidrottsförbund, lokala föreningar, funktionshinderorganisationer och kommunen.

Umeå

IFK Umeå
har fått städ med 4 416 000 kronor för
IFK Umeå ansökan om stöd till nybyggnad av asfaltsbana, Umeå 4:3 i Umeå kommun

Föreningen vill bygga en asfalterad terrängbana på 5 km för att ge möjlighet till bland annat rullskidåkning. Syftet är att barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska kunna använda banan året runt. På sommaren för rullskidor, inlines och rullstolsåkning och på vintern främst för skidåkning och draghundsaktiviteter. Föreningen kommer att ha utrustning till utlåning, och det kommer att anordnas prova-på dagar med ledare för barn och ungdomar. Samarbete kommer att ske med flera föreningar i Filipstad bl.a. kring aktiviteter för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Umeå

Kulturverket/ Umeå kommun
har fått stöd med 1 772 040 kronor för
"Det tillåtande rummet" - delaktighet, fantasi och förståelse

Syftet med projektet är att i en kontinuerlig process av konstnärliga workshoppar engagera målgruppen och samarbetspartners för att tillsammans skapa en trygg mötesplats som motverkar rädsla och väcker nyfikenhet. Verksamheten kännetecknas av delaktighet, fantasi och förståelse. Projektets målgrupper är barn och ungdomar med olika funktionsförutsättningar. All verksamhet tas fram i samarbete med dem. Ambitionen är vidare att påverka beslutsfattare på lokal nivå att planera för en inkluderande samhällsutveckling samt att medverka till en förbättrad lärarutbildning där målgruppens behov och förmågor lyfts fram genom kreativt skapande. De metoder som tas fram kommer att förvaltas av Kulturverket och användas av projektets samarbetsparter i deras respektive utvecklingsarbete för målgruppen. Målet är att deltagarna, tillsammans med samarbetsparterna ska ha tagit fram metoder för ett ”tillåtande rum” som ger alla en möjlighet att kommunicera sina behov genom kreativt skapande. Ambitionen är att öka möjligheterna för målgruppen att uttrycka sig, reflektera över tillvaron och att argumentera. Projektet avslutas med en föreställning där deltagarna ges möjlighet att kommunicera sina kreativa verk.

Uppsala

Uppsala Allmänna Konståkningsklubb
har fått stöd med 911 000 kronor för
Installation av No Fall fallskyddsutrustning i ishall i Uppsala kommun

Uppsala konståkningsklubb vill utrusta sin ishall med en fallskyddsanordning för att kunna starta verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. I dagsläget får barn och ungdomar som har svårt att hålla balansen eller har svagheter i muskulaturen inte chansen att prova på skridskoåkning eftersom risken för skador är stor. Tanken är att efter installationen nå ut till målgruppen genom samarbete med särskolor och funktionshinderorganisationer. Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning deltagarna har, kommer klubben sedan att slussa in nya intresserade till antingen befintliga eller anpassade träningsgrupper. Verksamhet och aktiviteter kommer att ske både dagtid och efter skolan. Fallskyddsutrustningen kommer även till nytta för befintliga unga medlemmar i klubben utan funktionsnedsättning, till exempel barn som vill lära sig nya piruetter.

Örebro

Örebro läns idrottsförbund
har fått stöd med 1 154 640 kronor för
Nya vägar - trafikkunskap för alla

Projektet ska bedrivas i mycket nära samverkan med Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK). Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i bilsportaktiviteter på samma villkor som andra. Målet är att ta fram ett tillgängligt utbildningsmaterial för målgruppen som ska användas i undervisning i trafikkunskap hos bilsportföreningar och andra aktörer. Det ska underlätta målgruppens deltagande i bilsportaktiviteter och leda till ökad trafikkunskap generellt och därmed en tryggare och säkrare trafikmiljö både inom sporten och i trafiken. Primär målgrupp är personer med olika funktionsnedsättningar i Örebro län. Sekundära målgrupper är ledare och instruktörer i bilsportföreningar och studieförbund och tjänstemän som möter målgruppen, t.ex. inom daglig verksamhet och gruppboenden. Utbildningsmaterialet tas fram genom att först kartlägga och analysera nuvarande trafikundervisning och utbildningsmaterial. Med hjälp av fokusgrupper bestående av målgruppen samlas erfarenheter och behov av utbildning för ökad trafikkunskap in. Det färdiga materialet kommer sedan att förvaltas av SISU Idrottsutbildarna och användas av bilsportföreningar i praktisk undervisning och av studieförbund och skolor för en mer generell trafikkunskap.

FORTSÄTTNINGSPROJEKT

FORTSÄTTNING ÅR 2

Göteborg

Karriär-Kraft Service ekonomisk förening
har fått stöd med 794 596 kronor för
Ett samhälle för och av alla

Göteborg

Göteborgs United Volleyboll klubb
har fått stöd med 1 924 932 kronor för
Funktionärsutbildningn Resurs

Handen

Föreningen X-CONS Haninge
har fått stöd med 1 226 200 kronor för
Första jobbet

Hägersten

Friluftsfrämjandet
har fått stöd med 2 094 449 kronor för
Naturparkour

Jokkmokk

Kulturens Bildningsverksamhet
har fått stöd med 671 875 kronor för
Young Sapmi

Stockholm

Afasiföreningen Stockholms län
har fått stöd med 1 953 084 kronor för
Stroke/HjärnskadeForum

Stockholm

Förbundet Vi Unga
har fått stöd med 982 000 kronor för
Bestämma Trots Ålder

Sundbyberg

Handikappförbunden
har fått stöd med 2 095 316 kronor för
Från snack till verkstad - mänskliga rättigheter i praktiken

Umeå

Föreningen Öppen Gemenskap
har fått stöd med 826 618 kronor för
Kumulus - Stöd för barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Uppsala

Föreningen Fredens Hus på Uppsala Slott
har fått stöd med 1 525 000 kronor för
Nationellt centrum för communityart och fred

Visby

Gotlands kommun Kultur och fritidsförvaltningen
har fått stöd med 714 127 kronor för
Geek Network Gotland (Stolta nördar & framtida entreprenörer)

FORTSÄTTNING ÅR 3

Göteborg

Göteborgs FöreningsCenter
har fått stöd med 1 486 307 kronor för
Kunskapsutveckling i samverkan

Helsingborg

Kulturföreningen Kachikally
har fått stöd med 2 009 810 kronor för
Major Tom Helsingborg

Hylte

Rydö historiska förening
har fått stöd med 728 924 kronor för
Barnens kulturmiljö i Rydöbruk

Kristianstad

Skåne läns landsting Habilitering & Hjälpmedel/ Barn- och ungdomshabilitering
har fått stöd med 1 644 810 kronor för
Internetbaserad interaktiv utbildning riktad till föräldrar vars barn nyligen fått diagons autism

Malmö

Somalilandsförening i Malmö
har fått stöd med 2 397 119kronor för
Tryggare uppväxt i Sverige - utbildning och stöd för nyanlända somaliska barnfamiljer i Skåne

Riddarhyttan

Teatermaskinen ekonomisk förening
har fått stöd med 1 786 590 kronor för
Maskinskolan

Stockholm

Schizofreniförbundet
har fått stöd med 2 587 420 kronor för
Anhörigprojekt

Stockholm

Ideella Föreningen Maskrosbarn med firma Barnrättsorganisationen MRB
har fått stöd med 2 884 397 kronor för
Kompis - Jag är bara en påse med pengar

Stockholm

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
har fått stöd med 857 625 kronor för
Vi Är Samhället 2.0

Stockholm

Unga Allergiker
har fått stöd med 1 893 809 kronor för
LAGA (fd Modellbildande skolor för en bättre fysisk inomhusmiljö - Vi måste laga skolan)

Stockholm

Stiftelsen Tekniska museet
har fått stöd med 956 387 kronor för
MegaMind - ett nytt science center för alla i Stockholm (fd Stockholm Science Center - 100% för alla)

Uppsala

Kulturföreningen Parken (Kulturparken)
har fått stöd med 3 221 540 kronor för
Rätten att leva mitt liv