Nya projekt september 2016

I september 2016 fördelade Arvsfonden 191 miljoner kronor till 67 projekt. Här kan du se de nya projekten.
Senast uppdaterad: 22 september, 2016 - 13:04

Projekten nedan är sorterade efter ort i bokstavsordning. 

ANEBY

Föreningen Sunhults Byalag
har fått stöd med 442 000 kronor för
Byggnation av samlingslokal på Bränna 1:16 i Aneby kommun

Sunhults byalag har köpt en rivningshotad stuga i Tranås och fraktat den till den egna byn Sunhultsbrunn. Föreningen vill sätta upp den och bygga om den till en mötesplats för barn och ungdomar eftersom det är efterfrågat. I dagsläget saknas både samlingslokaler och fritidsgårdar för unga på orten. Stugan ska bli en plats där ungdomar kan träffas på kvällar och helger och exempelvis syssla med e-port, titta på film och delta i LAN- eller temakvällar. Lokalen kommer även att användas som träffpunkt för yngre barn med föräldrar. Olika typer av tema- och aktivitetsdagar för barn och unga med stugan som bas kommer också att arrangeras varje månad.

GOTLAND

Gotlands Lantliga Ryttarförening
har fått stöd med 702 000 kronor för
Anläggande av ridbana på fastigheten Fröjel 1:44 i Region Gotland

Gotlands lantliga ryttarförening är den enda föreningen på Gotland som är aktiv inom fältritt. Klubben har tillgång till en terrängridbana men saknar en utomhusbana för hoppning och dressyr. Planen är därför att bygga en utomhusbana, för att de ungdomar som vill fortsätta eller börja med fältritt ska slippa åka till fastlandet och träna, eller frakta hästar och material flera mil mellan olika orter på Gotland. Målet är att genom en komplett och ändamålsenlig anläggning för fälttävlan, få igång en fungerande ungdomsverksamhet som både består av organiserad träning, läger och tävling. Banan kommer att användas veckans alla dagar för fälttävlan, hoppning, dressyr, och ”working equitation” (arbetsridning). Samarbete sker med kommunen.

GÖTEBORG

KFUK-KFUM i Göteborg
har fått stöd med 1 423 441 kronor för
Interact

Projektet INTERACTs övergripande mål är att underlätta övergången mellan skola och arbete eller vidare studier för målgruppen nyanlända tjejer och transpersoner. Projektet ska bidra till att stärka målgruppens självständighet och identitet, ge arbetslivserfarenhet och stöttning till målgruppen samt arbeta för informationsspridning och fördomsbekämpning. Projektet kommer att arbeta med mentorsstöd, förenings- och företagssamarbeten samt sprida information och kunskap i syfte att bekämpa fördomar. Efter projekttiden planerar föreningen fortsatt använda INTERACT metoden i sitt arbete med målgruppen. KFUK-KFUM ska under projekttiden undersöka möjligheten att bli kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. 

GÖTEBORG

Måleriföretagen i Väst
har fått stöd med 1 180 400 kronor för
21 km Konst

Projektet är ett samverkansprojekt mellan föreningen Måleriföretagen, bostadsföretag och kommunen. Syftet är att skapa delaktighet och sysselsättning för ungdomar i Göteborgs förorter. Målet med projektet är social inkludering och att påbörja vägar till sysselsättning. Ungdomar mellan 12-19 år ska delta i upprustning och utsmyckning av sin stadsdel tillsammans med fadderföretag i måleribranschen och lokala organisationer. Det ska man göra genom aktiviteter och uppgifter inom konst och måleri. På så sätt bygger man känsla av samhörighet, ansvar för sitt lokalsamhälle och vägar in i sysselsättning. Efter projektet ska det finnas en modell som man fortsätter arbeta med i Göteborg och genom moderföreningen (Måleriföretagen i Sverige) ska den spridas till andra storstadsregioner i landet. 

GÖTENE

Lundsbrunns Samhällsförening
har fått stöd med 987 000 kronor för
Ombyggnad av bygdegård till ett "Rymdcenter", Brunnsborg 5:1 i Götene kommun

Barn- och ungdomsgruppen vid Lundsbrunns Samhällsförening i Götene kommun har en vision om ett framtida ”rymdcenter”, med verksamhet inom kulturområdet, i ortens bygdegård. Under två års tid har ca 30 barn och ungdomar arbetat aktivt och kontinuerligt med att ta fram idéer och underlag. Nu söker föreningen medel från Arvsfonden för att göra ombyggnationen. Tanken är att bygdegården ska byggas om till ett ”rymdcenter” för en stimulerande miljö där kulturella aktiviteter bedrivs. Det som ska göras i huset ska stimulera barns och ungas ”inre rymd” såsom självkänsla, drömmar, fantasi, kreativitet och känsloliv. Symboliken av den ”yttre rymden” kommer att byggas in i bygdegården genom öppna taklösningar, glasfönster i tak och genom nya bild- ljud- och ljuslösningar. På så sätt får man in frågor som berör rymden, universum och astronomi i barnens kulturverksamhet. Prioriterat område: Demokrati /delaktighet.

HUSKVARNA

Ideella föreningen Origo
har fått stöd med 1 638 640 kronor för
Salutogen rehabilitering

Projektets syfte är att utveckla en rehabiliteringsmodell som ligger mellan primärvårdens medicinska och Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering. Målgrupp är personer med tidiga symtom på psykisk ohälsa. Målet är att bygga upp en ny samverkansmodell mellan vårdcentraler, offentlig sektor och ideell sektor. I projektet ska ca 40 rehabiliteringsplatser erbjudas varje år på sex orter. De ska arbeta med samtal i grupp, individuellt stöd utifrån behov och gemensamma gruppaktiviteter. Alla deltagare ska lotsas vidare till ordinarie insatser hos Arbetsförmedling, kommun eller civilsamhälle efter deltagande i projektet. Målet på individnivå är att deltagarna ska uppleva högre livskvalitet vilket mäts i enkäter före och efter. Efter projektet så ska det finnas en samverkansmodell som delvis finansieras av regionen. Antingen genom ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) eller genom andra typer av samarbeten och avtal.   

KARLSKOGA

Möckelnföreningarna
har fått stöd med 252 445 kronor för
Föreningslivet som mötesplats - samverkan mellan civilsamhället och utbildningar för nyanlända

Syftet med projektet är att bidra med möten, samtal och information för nyanlända ungdomar om det svenska civilsamhället och bidra till språkutveckling. Organisationen kommer att ha kontakt med utbildningssamordnare och föreningar och anordna dialogträffar. Deltagarna kommer tillsammans med handledare att arbeta med informationsmaterial om de medverkande föreningarna med mål att översätta det till sina respektive modersmål. Projektet kommer att samarbeta med Karlskoga Folkhögskola. Möckelnföreningarna kommer efter projekttidens slut att vara aktiv som initierande part till fortsatta möten och som informationsspridare.

LINKÖPING

IFK Tumba SOK (Skidor & Orientering)
har fått stöd med 488 000 kronor för
Tillbyggnad av klubbstuga på Tumba 8:5 i Botkyrka kommun

BK Tinnis i Linköping är en väletablerad fotbollsklubb som i drygt 50 år bedrivit verksamhet med både flick- och seniorlag för damer. Föreningen vill fortsätta utvecklas men ett stort hinder är man saknar en klubblokal, wc, dusch och omklädningrum på idrottsplatsen där spelarna tränar. BK Tinnis planerar nu att bygga ett nytt klubbhus som ska bli en mötesplats för idrott, gemenskap och integration för unga tjejer i Berga, där såväl teori, utbildning och sociala aktiviteter kan arrangeras. Klubben ska arbeta aktivt för att fler tjejer från den egna stadsdelen Berga - oavsett kulturell bakgrund – ska upptäcka fotbollen och den sociala plattform som föreningen erbjuder. Samarbete sker med kommunen, distriktsfotbollsförbund och organisationen Fuetbol da Forca.

MALMÖ

FC Rosengård
har fått stöd med 1 460 594 kronor för
Kul på Hjul - en Modern Version av cykelskolan

Syftet med projektet är att främja fysisk aktivitet, öka inlärningsförmågan och stärka integrationen genom att bidra till att en ny generation av barn och ungdomar i utanförskapsområden kring Malmö använder cykeln för fysisk aktivitet och utökade kontakter. Målgruppen för insatsen är primärt barn i åldern 6–13 år i Rosengård, Lindeborg, Kroksbäck och Sofielund. Föreningen uppskattar att ca 1 500 personer med fokus på flickor ska omfattas av insatsen. Projektet avser vidare att nå skolor, föreningar och andra aktörer som engagerar och aktiverar ungdomar utifrån projektets metoder. Efter genomfört projekt är målet att metoden ska implementeras av skolor och av Tjejer i förenings/ABF Malmös verksamheter. Ambitionen är även att bidra till ett ökat intresse för en planerad cykel och skatepark med tillhörande trafiklekplats i Malmö. Riktlinjerna för parken skall utarbetas i samverkan med målgruppen och olika aktörer i Malmö. Projektet skall mynna ut i ett metodmaterial som kan användas av fler aktörer i samhället, i och utanför Malmö.

MALMÖ

ABF Malmö
har fått stöd med 1 779 808 kronor för
Drevet

Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och försörjning. Målet är att skapa en plattform där ungdomarna kan lära sig att starta ett socialt företag och arbetskooperativ som återvinner, bygger, reparerar och säljer begagnade cyklar, samt utför service. Målgruppen är ungdomar mellan 18 – 25 år, som kom till Sverige som minderåriga och utan vårdnadshavare. Projektet riktar sig till både dem som har beviljats uppehållstillstånd och dem som befinner sig i asylprocessen. Ungdomarna kommer genom workshops och studiecirklar lära sig hur man bygger och reparerar cyklar, men också hur man startar och driver ett kooperativ. Projektet inkluderar också föreläsningar inom olika områden viktiga för arbetslivet som jämställdhet, demokrati, och arbetsmiljö. Målet är att starta ett kooperativ och öppna en självdrivande cykelverkstad som kan finansiera verksamhetens fortsatta arbete. Verksamheten kommer utveckla en metodbok, med en redogörelse för projektets alla faser, för att kunna sprida erfarenheter till liknande projekt. Utöver att driva verksamheten, innebär projektet också en möjlighet för deltagarna att erhålla erfarenheter att ta med sig vidare i arbetslivet.

MJÖLBY

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland
har fått stöd med 1 384 723 kronor för
Ny på landet

 Projektet Ny på landet syftar till att öka ensamkommande ungdomars möjligheter till och kunskaper om friluftsliv under årets alla årstider. Projektet inkluderar läger och teamutbildningar med fokus på allemansrätt, säkerhet i naturen, krisberedskap mm. Tanken är att deltagarna ska lära sig att nyttja naturen för fritid och idrott, oavsett årstid. Ungdomarna blir delaktiga i alla moment, från planering och genomförande av aktiviteter till matlagning. Efter projekttiden är planen att en aktiv ungdomssektion ska ha skapats som driver fortsatta aktiviteter med utgångspunkt från föreningens lokal, Tjädern. 

MJÖLBY

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland
har fått stöd med 1 589 000 kronor för
Ombyggnation av Civilförsvarets ledningscentral på fastigheten Tjädern i Mjölby kommun

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland ska starta ett projekt för att öka ensamkommande ungdomars riskmedvetande och ge dem möjlighet prova på natur- och friluftsaktiviteter året om. Föreningen behöver därför bygga om, brandsäkra och tillgänglighetsanpassa sin föreningslokal, ett bergsrum i skogen med samlingsrum, ungdomsrum och en övernattningsdel. Man vill också bygga en grillkåta i nära anslutning till lokalen. Den nya verksamheten består av kurser, utbildningar och läger under skollov, och kommer att drivas som ett treårigt Arvsfondsprojekt. Tanken är att projektet sedan ska leva vidare som en del i föreningens ordinarie verksamhet. Samarbete sker med kommunerna i Västra Östergötland. 

NORDINGRÅ

Myller Kultur & Händelser Ekonomisk förening
har fått stöd med 2 017 084 kronor för
Seriekollo - en mötesplats för barn

Det övergripande syftet är att skapa mötesplatser för barn med olika bakgrunder, där de genom att skapa serier tillsammans, och genom en interkulturell bildpedagogik, får erfarenheter av att interagera och komma nära varandra. Ett långsiktigt syfte är att skapa kunskap runt interkulturell bildpedagogik och sprida den. Interkultur betyder en gränsöverskridande process, en interaktion mellan människor från olika kulturer samt en ömsesidighet för varandra. Målet är att deltagande barn ska få utrymme att skapa serier utifrån sina erfarenheter, idéer och intressen, och lära sig hur de kan skapa självständigt från idé till färdig produkt samt få erfarenhet av att relatera och knyta band till människor med annan nationalitet eller kulturell bakgrund. Skapandet av bilder och serier gör deltagarna synliga för varandra, och i verksamheten diskuteras allas våra olika bilder av världen. Målgruppen är nyanlända och svenskfödda barn 9-12 år gamla. Aktiviteter sker i form av dels ett sommarkollo i Nordingrå, och dels genom terminsverksamheter i tre olika kommuner, Umeå, Stockholm och Malmö. 

NORDMALING

Hörnsjö IF
har fått stöd med 3 856 000 kronor för
Anläggande av konstgräsplan på Hörnsjö 1:27 i Hörnsjö, Nordmalings kommun

Hörnsjö IF vill skapa bättre förutsättningar för utveckling av sin barn- och ungdomsverksamhet genom att anlägga en konstgräsplan, vilket kommer att förlänga träningssäsongen med ett halvår. Klubben har etablerat kontakt med flyktingboenden i tre närliggande kommuner och genomförde sommaren 2016 ett fotbollsläger för flyktingungdomar på försök i grannkommunen. Intresset för fotboll som idrott och social mötesplats är stor i kommunen, vilket gör att klubben vill satsa på den nya verksamheten i samarbete med andra fotbollsföreningar. Förutom vanlig fotbollsträning, kommer lägerskolor och helgläger att anordnas. På fredag- och lördagkvällar planerar klubben att bjuda in till spontanfotboll med alla intresserade unga på orten, i samarbete med två församlingar.

OSKARSHAMN

Oskarshamns Golfklubb
har fått stöd med 1 345 000 kronor för
Anläggande av korthålsbana och inredning av handikapptoalett på Sandshult 5:35 och Sandshult 5:72 i Oskarshamns kommun

Oskarshamns golfklubb vill anlägga en korthålsbana och flytta fram ett antal utslagsplatser på sin 18-hålsbana. Syftet är att skapa kortare, mer tillgängliga och lättspelade banor för personer med funktionsnedsättning och yngre barn. I projektet ingår även att bygga en tillgänglighetsanpassad toalett. Ny verksamhet som klubben ska starta är handigolf, i samarbete med två funktionshinderföreningar och Smålands golfförbund.

SANDVIKEN

Sandvikens IF
har fått stöd med 1 096 300 kronor för
Nattfotboll/Dans i Sandviken

Projektet Nattfotboll/Dans i Sandviken syftar till att främja sammanhållningen och tryggheten i Sandviken. Genom att skapa öppna och regelbundna aktiviteter på kvällstid är målet att projektet ska leda till ökad gemenskap och minskad skadegörelse i närområdena. Projektet ska bidra till att skapa en lokal plattform för olika samhällsaktörer/organisationer och kommun att utveckla sina samarbeten samt nå målgruppen via nya kanaler. Målgruppen är nyanlända ungdomar, både med och utan uppehållstillstånd samt etablerade ungdomar, med eller utan utländsk bakgrund. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare av Sandvikens IF i nära samarbete med projektets samarbetspartners.

SKÖVDE

Västergötlands Orienteringsförbund
har fått stöd med 944 000 kronor för
UngOteket

 UngOteket är en ledarskapsutbildning där unga parallellt lär sig föreningskunskap och får arbeta praktiskt med att driva ett projekt i sin förening. Västergötlands orienteringsförbund (VOF) har tillsammans med unga utvecklat en utbildning där de unga får handlingsutrymme och stöd av en mentor, ett koncept som sedan ska kunna användas i vilken idrott som helst.

UngOteket ska genomföras med 180 orienterare mellan 13 och 25 år. Det syftar till att öka kunskap, engagemang, delaktighet och inflytande i och om sin idrott och förening. Deltagarna lär sig hur orientering ”blir till” och hur en förening fungerar. Samtidigt skapas utrymme och ges stöd så deltagarna kan och vågar ta plats och börjar verka för och i sin förening och idrott genom att genomföra en aktivitet på hemmaplan. Den lokala aktiviten gör att yngre tar plats samtidigt som äldre måste ge utrymme. På så vis kommer unga att ta över strategiskt och praktiskt arbete. En testverksamhet genomfördes 2015. Den blev framgångsrik och efterfrågad. Nu ska UngOteket utvecklas och nå fler och metoder och material ska spridas. Projektmål är att ta fram och sprida ett beständigt material, genomföra verksamheten med 180 deltagare, att deltagarna skapar minst 30 lokala projekt för över 2250 deltagare och att UngOteket blir en ordinarie del i den nationella orienteringsrörelsen samt har potential att spridas till fler idrotter. Efter projektet blir spridning och underhåll av UngOteket en del av VOF:s ordinarie verksamhet. 

SOTENÄS

Sotenäs Golfklubb
har fått stöd med 1 554 000 kronor för
Byggnation av klubbhus på fastigheten Önna 2:3 i Sotenäs kommun

Sotenäs golfklubb har sedan tidigare ett juniorhus och ett övningsområde på sin golfanläggning, byggt 2012 med stöd av Arvsfonden. Förra året brann det intilliggande klubbhuset ner, dit ungdomarna brukade gå för att duscha och byta om. Nu ska klubbhuset byggas upp igen, och för att kunna bedriva en fungerande verksamhet för junior- och handigolfare söker klubben stöd till omklädningsrum, tillgänglighetsanpassade toaletter och en hiss. Föreningen vill också passa på att uppfylla ett önskemål som finns bland ungdomarna, vilket är ett gym på golfanläggningen. Samarbete sker med lokala idrotts- och funktionshinderföreningar samt distriktets parasportförbund.

STENUNGSUND

Hållbar Kemi i Stenungsund
har fått stöd med 1 779 759 kronor för
NO Drama

Syftet med projektet är att prova nya sätt, att ta fram nya metoder och att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och ungdomar med eller utan funktionshinder. Målet är att tillsammans med unga med intellektuella funktionshinder och pedagoger från Molekylverkstan skapa ett pedagogiskt koncept på sammanlagt fyra pedagogiska pass per klass samt ett avslutande allsångsevent. Den primära målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Den sekundära målgruppen, mottagarna, är elever i årskurs 4-5 i grundskolan, årskurs 4-9 i särskolan, gymnasiesärskolan, samt elever med särskilda behov inom grundskolan i årskurs 4-5. Metoden består i att personer med intellektuella funktionsvariationer håller i pedagogiska pass och en interaktiv föreställning för skolelever. Metoden kommer att införlivas i Molekylverkstans fortsatta verksamhet.

STOCKHOLM

Glädjeverkstan – Clownmedicin
har fått stöd med 1 276 468 kronor för
Clownmedicin i hemsjukvården – anhörigbarnen

Projektets syfte är att tillföra ett barnperspektiv inom vuxenvården. Genom clownmöten skapas positiva minnen i familjer där en förälder ges palliativ vård i hemmet. Projektet hoppas kunna förebygga psykisk ohälsa hos anhörigbarnen. Målgruppen är i första hand barn upp till 12 år. Utöver besök i hemmet under vårdtiden arrangerar projektet, efter att föräldern gått bort, uppföljande kaféträffar för familjerna. Erfarenheterna samlas i en metodbeskrivning som sprids av Glädjeverkstan och via Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

STOCKHOLM

Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet
har fått stöd med 2 966 547 kronor för
Flickan mamman och demonerna

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att lokalt kunna upptäcka och hjälpa barn som har familjer där en eller båda föräldrarna har schizofreni eller annan psykossjukdom. Målgruppen för projektet är både barn som är anhöriga till personer som lider av schizofreni eller annan psykossjukdom, och personalgrupper som kan finnas runt dessa barn. Projektet kommer att utgå från Suzanne Ostens film ”Flickan, Mamman och Demonerna” och skapa pedagogiska verktyg med den som grund. Projektet planerar att ta fram gemensamma utbildningar för olika yrkeskategorier som möter barn, bland annat inom skola, socialtjänst och psykiatri, samt utarbeta tvärprofessionella nätverk. Genom samarbete med ungdomsverksamheter och skola ska det också tas fram verktyg som riktar sig direkt till barn, bland annat ett spel och en serietidning. Utbildningarna utvecklas och testas i ett antal kommuner i Södermanlands län. Efter projektet är tanken att Schizofreniförbundet ska fortsätta att hålla i utbildningar för berörda personalgrupper, i samverkan med lokalt engagerade medlemmar över hela landet. Materialet kommer också göras tillgängligt på nätet.

STOCKHOLM

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS)
har fått stöd med 1 865 460 kronor för
MIn Rätt - Din Roll

Syftet med projektet är att ensamkommande barn och unga ska kunna bli mer delaktiga i utformandet av insatserna god man och särskild förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring barnet samt att bidra till ökad samverkan mellan dessa aktörer för att stärka barnets inflytande. Det övergripande målet för projektet är att stärka rättssäkerheten för ensamkommande barn och underlätta individanpassning av insatserna god man och särskild förordnad vårdnadshavare. Förhoppningen är därtill att projektet ska leda till en attitydförändring kring målgruppens rätt till inflytande och delaktighet. Projektet riktar sig till ensamkommande barn, deras ställföreträdare och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Projektet kommer att undersöka, pröva och genomföra metoder för att öka barnens möjlighet till inflytande i insatserna och stödja ställföreträdarna i sina uppdrag att utföra en rättssäker insats. Metoder och material kommer att utvecklas i samverkan med målgruppen. Projektet kommer att verka för ökad samverkan mellan de aktörer som finns runt omkring barnet, genom bland annat lokala aktörsmöten. Efter projektet är det tänkt att de olika verktygen ska hållas fortsatt levande och spridas av RFS och projektets samarbetspartners samt att lokala samarbeten ska kunna fortsätta av egen kraft.

STOCKHOLM

Rädda Barnen
har fått stöd med 5 684 760 kronor för
"Lyssna på mig" Barn har rätt att bli lyssnade på!

Lyssna på mig är ett nationellt projekt med syfte att förbättra villkoren och delaktigheten för nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Projektets huvudmål är att se till att även nyanlända barns och ungas rättigheter tillgodoses i Sverige. Med utgångspunkt i Barnkonventionen vill Rädda Barnen i samarbete med bl.a. Ensamkommandes Förbund genom projektet:

• Starta en nationell stödlinje på 8 språk
• Utbilda nyanlända barn och unga i Barnkonventionen
• Arbeta med storytelling, metodutveckling och dokumentation kring nyanlända barns delaktighet
• Skapa regionala påverkansråd bestående av målgruppen
• Hålla årliga hearings där påverkansråden bjuder in representanter från politiken, näringslivet mfl för att belysa aktuella teman och behov.
Målgruppen är nyanlända barn och unga i alla åldrar. Projektet riktar sig till både ensamkommande och barn och unga i familj. Beroende på behovet av projektets insatser om tre år kan vissa delar av projektets verksamhet komma att drivas vidare av Rädda Barnen medan andra delar av verksamheten kan komma att drivas vidare av annan aktör och/eller på frivillig väg.

STOCKHOLM

Studiefrämjandet Stockholms län
har fått stöd med 1 915 670 kronor för
Snacka Jämt! - samtal om jämställdhet med asylsökande

Projektet Snacka Jämt! syftar till att genom studiecirklar samtala med asylsökande föräldrar och ungdomar kring normer, värderingar, seder och lagar i det svenska samhället. Målet är att skapa förståelse för det samhälle som de asylsökande har kommit till, och underlätta för barn och ungas integration genom att deras föräldrar får nödvändiga kunskaper och erfarenheter av det nya samhället, utifrån sina egna erfarenheter. En målsättning genom projektet är att utveckla en metod och studiematerial för liknande kurser. Målgruppen är barn genom deras föräldrar samt unga i åldern upp till 25 år, både ensamkommande och i familj. Metoden som kommer att användas bygger på antagandet om att lärande är mest effektivt genom dialog och samtal i grupp, d v s genom studiecirklar. Projektet kommer fortlöpande dokumenteras med syfte att sammanställa ett studiecirkelmaterial och metoder som kan användas av andra instanser som underlag för framtida kurser, och studiecirklar inom Studiefrämjandet.

STOCKHOLM

Ung Media Sverige
har fått stöd med 1 182 730 kronor för
Alla röster ska höras - ett projekt om nyanländas nya medieproduktioner

Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på flykt. Målet är att skapa en plattform för målgruppen samt ta fram ett studiecirkelmaterial som kan användas i utbildningssyfte i medieproduktion samt uttryckssätt. Målgruppen är unga nyanlända 12- 25 år. Projektet kommer dels använda Ung medias redan framtagna material, och utifrån det göra ett studiematerial mer anpassat, utifrån målgruppens behov. Det kommer att genomföras workshops och de aktiva deltagarna kommer få coachning av unga medieproducenter. Deltagarna kommer att ges kunskap och möjligheter att skapa en egen förening, och egen medieproduktion. Det material som tas fram kan användas vidare i folkbildningssyfte.

STRÄNGNÄS

Nordiska Konstförbundet - Svenska Sektionen
har fått stöd med 1 463 000 kronor för
Nordisk Konstförbundet  Svenska Sektionen projekt Ulvhälls hällar nybyggnad, Strängnäs 3:1

Nordiska konstförbundet planerar att anlägga en promenadslinga med samtida konst-utställningar som de ska kalla Uvhälls Hällar i Strängnäs. Verksamhet kommer att bedrivas i samarbete med en rad lokala organisationer samt kommunen. Det som kommer att upplevas längs med promenadslingan kommer att tas fram gemensamt av konstnärer samt barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Idag saknas samtida konstverksamheter i Strängnäs sedan Grafikens Hus lämnat kommunen, därför ses den planerade kulturslingan som något efterfrågat av både kommunen och samarbetsorganisationerna. Vad som ska ställa ut och hur kommer att arbetas fram tillsammans med målgrupperna i olika arbetsgrupper och varieras. Den anlagda slingan ska vara fullt framkomlig för personer med funktionsnedsättning. Bidrag söks för slingan samt toalett. Prioriterat område: Kultur och Delaktighet

SVEG

Svegs Idrottsklubb
har fått stöd med 2 647 000 kronor för
Byggnation av skytte/skidskytteanläggning på Svegs skidstation i Härjedalen kommun

Svegs IK vill bygga en tillgänglighetsanpassad skidskytteanläggning på ortens skidstadion. Syftet är att kunna utveckla och bredda klubbens barn- och ungdomsverksamhet inom skidskytte. Idag finns ett fåtal skyttebanor som byggdes som en provisorisk lösning för tio år sedan. Anläggningen uppfyller inte de säkerhetsbestämmelser, krav på tillgänglighet och standard som gäller inom skidskytte, vilket utgör ett hinder för att få igång en fungerande barn- och ungdomsverksamhet. Efter byggnationen kommer klubben att starta träningsgrupper, arrangera prova-på-dagar, läger och tävlingar. Anläggningen kommer att användas året runt för skidskytte, traditionellt skytte, bågskytte, draghund, parasport och motionsaktiviteter. Samarbete sker med kommunen, skid- respektive skidskytteförbunden, parasportlandslaget i längd och skidskytte, lokala föreningar samt ortens skidgymnasium.

UPPSALA

Barnhälsovården i Uppsala län
har fått stöd med 414 447 kronor för
KOMITID - föräldrariktad insats vid kommunikationssvårigheter

Projektets syfte är att skapa och sprida en modell som gör att barn med svårigheter att kommunicera identifieras tidigt samt att föräldrar blir stärkta i sitt föräldraskap och får kunskap om hur de på bästa sätt kan stödja barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Målgruppen är barn med avvikande kommunikationsutveckling och deras föräldrar. Modellen ska utformas, provas och spridas i samverkan med intresseföreningar och representanter för verksamheten. Modellen kommer att presenteras nationellt för att andra familjer ska kunna få liknande insatser. Målet är att KOMITID ska modellen ska permanentas och erbjudas familjerna i ett fortsatt samarbete mellan barnhälsovård, habilitering och länslogopedi.

VETLANDA

Friluftsfrämjandet Vetlanda lokalavdelning
har fått stöd med 748 000 kronor för
Ansökan om stöd för anpassning av skidanläggning i Kettilsås, Mederyd 1:11 i Vetlanda kommun

Nordiska konstförbundet planerar att anlägga en promenadslinga med samtida konst-utställningar som de ska kalla Uvhälls Hällar i Strängnäs. Verksamhet kommer att bedrivas i samarbete med en rad lokala organisationer samt kommunen. Det som kommer att upplevas längs med promenadslingan kommer att tas fram gemensamt av konstnärer samt barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Idag saknas samtida konstverksamheter i Strängnäs sedan Grafikens Hus lämnat kommunen, därför ses den planerade kulturslingan som något efterfrågat av både kommunen och samarbetsorganisationerna. Vad som ska ställa ut och hur kommer att arbetas fram tillsammans med målgrupperna i olika arbetsgrupper och varieras. Den anlagda slingan ska vara fullt framkomlig för personer med funktionsnedsättning. Bidrag söks för slingan samt toalett. Prioriterat område: Kultur och Delaktighet

VÄXJÖ

Funkibator ideell förening
har fått stöd med 1 320 435 kronor för
Prickens kompisar

Projektet syftar till att skapa förebildsmaterial för barn och unga med funktionsnedsättning och att ta fram en arbetsmodell som bygger på flexibelt distansarbete för vuxna med funktionsnedsättning. Målet är att producera barnböcker om och för barn med funktionsnedsättning. I förlängningen ska man även utveckla och ta fram andra produkter, till exempel leksaker och kläder, som innehåller och är inriktade på funktionsnedsättning på olika sätt. På så sätt blir målgruppen både producenter och konsumenter av förebildsmaterial som idag helt saknas eller finns i begränsad utsträckning. Produkterna ska tas fram av en arbetsgrupp som parallellt jobbar med att utveckla ett arbetssätt som bygger på tillgänglighet och flexibilitet för målgruppen. De personer som är med ska sitta på olika platser i landet, arbeta med digitala möten och ha ett flexibelt arbetssätt som minimerar hindren för målgruppen. Tillsammans med relevanta samarbetspartners ska man producera tio barnböcker och börja utveckla annat förebildsmaterial för målgruppen. Projektet ska leva vidare som ett socialt företag där man skapar och säljer produkterna. Föreningen kommer ha ett fortlevnadsansvar och koordinera och utveckla verksamheten efter projektets slut.

ÖRNSKÖLDSVIK

Arnäs Idrottsförening
har fått stöd med 3 034 000 kronor för
Byggnation av Allaktivitetsarena på Högland 55:3 i Örnsköldsviks kommun

Arnäs IF vill göra en satsning och bygga en allaktivitetsarena i Arnäs som ligger strax utanför Örnsköldsvik. Platsen ska innehålla både en multisportyta samt en spontanidrottsyta, konceptet är helt nytt i Örnsköldsvik och dess region. Det kommer att bli möjligt för aktiviteter året runt på platsen. Det blir bland annat en konstgräsyta, utomhusgym, friidrottsyta, isbana och parkourplats som anläggs med full tillgänglighet för personer med funktionsnedsnedsättning. Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa. Lokalt projekt.